YVA-prosessit

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on Terrafamen, viranomaisten ja sidosryhmien välinen lakisääteinen menettely ennen ympäristölupaprosessia. YVA-menettelyn tavoitteena on vähentää ja torjua suunnitteilla olevan hankkeen ympäristövaikutuksia. YVA-menettely koskee kaikkia merkittäviä uusia tuotantolaitoksia tai infra-hankkeita. YVA-menettelyssä keskitytään hankkeen olennaisimpiin vaikutuksiin.

YVA-menettely alkaa YVA-ohjelman jättämisestä yhteysviranomaiselle, joka Terrafamen tapauksessa on Kainuun ELY-keskus. Yhteysviranomainen pyytää lausunnot muilta viranomaisilta. Myös kansalaiset voivat jättää mielipiteensä kuulemisaikana. Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta oman lausuntonsa, jossa se ottaa huomioon saamansa lausunnot ja mielipiteet.

Seuraavassa vaiheessa Terrafame laatii YVA-selostuksen, jota laatiessaan se ottaa huomioon YVA-ohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet. Selostusvaihe sisältää ohjelmavaiheen kaltaisen kuulemisen, eli myös YVA-selostuksesta voi jättää lausuntoja ja mielipiteitä. YVA päättyy yhteysviranomaisen antamaan perusteltuun päätelmään, jossa viranomainen ottaa kantaa arvioinnin riittävyyteen.

Sidosryhmien kuuleminen on oleellinen osa

YVA-menettelyihin osallistuu seurantaryhmiä, joiden tarkoitus on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa Terrafamen, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kesken. Seurantaryhmän edustajat seuraavat YVA-menettelyn kulkua ja esittävät mielipiteitään ympäristövaikutusten arviointiohjelman, arviointiselostuksen sekä sitä tukevien selvitysten laadinnasta.

Seurantaryhmän jäsenet edustavat kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Edustettuina voivat hankkeesta riippuen alla esimerkiksi lähialueen asukkaat, vaikutusalueen kunnat, vesi- ja maa-alueiden omistajat sekä paikallisyhdistykset.

Aiemmat YVA-prosessit

  • Vuonna 2020 alkoi Kolmisopen esiintymän hyödyntämiseen ja kaivospiirin laajentamiseen liittyvä YVA-menettely.
  • Vuonna 2019 aloitimme YVA-menettelyn, joka liittyy vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppukäsittelyyn.
  • Vuonna 2018 toteutimme sähköajoneuvojen akuissa käytettävien kemikaalien tuotantoa koskevan YVA-menettelyn.
  • Vuosina 2016–2017 toteutettiin kaksi YVA-menettelyä, joista toinen käsitteli vesienhallintaa ja toinen tuotantoa. Haimme myös uutta, koko toimintaansa koskevaa ympäristölupaa elokuussa 2017, ja YVA-menettelyissä syntyneitä aineistoja hyödynnettiin lupahakemuksen liitteinä.