Vesienhallinta

Terrafamen toiminnan tärkeimpiä elementtejä on vesi. Käytämme vettä tuotannossa mm.  bioliotuskasojen kasteluun sekä metallien talteenottossa käyttövetenä. Lisäksi meidän on hallittava sade- ja sulamisvedet, jotka ovat olleet kosketuksissa malmipitoisen kiven kanssa.  

Keskimääräisellä sadannalla alueen vesitase on vuosittain arviolta noin kahdeksan miljoonaa kuutiota. Sateisena vuonna vesitase voi poiketa tästä merkittävästi.  

Tuotannon suljettu vesikierto 

Tuotantoprosessimme liuoskierto on suljettu valtaosan vuodesta. Malmikiveä sisältäviä bioliuotuskasoja kastellaan happamalla tuotantoliuoksella, joka irrottaa metallit malmikivestä. Pääosa tuotantoliuoksesta kierrätetään takaisin liuotusprosessiin. Sateisina ajanjaksoina osa liuoksesta johdetaan arvometallien talteenoton jälkeen raudansaostukseen ja loppuneutralointiin sekä edelleen jatkopuhdistettavaksi keskusvedenpuhdistamolle.  

Noin 10 prosenttia liuoksesta ohjataan metallitehtaalle, jossa liuoksen sisältämät metallit saostetaan sulfideiksi. Nikkeli-kobolttisulfidi ohjataan akkukemikaalitehtaalle jatkojalostettavaksi sähköautojen akkujen valmistukseen. Sekä metallitehtaan että akkukemikaalitehtaan paluuliuokset (raffinaatti) kierrätetään takaisin bioliuotuskasoille. 

Aktiivisista bioliuotuskasoista vapautuu lämpöä, mikä haihduttaa huomattavan osan vedestä. Bioliotusprosessin kasausvaiheessa olevan uuden malmin massasta 10-15 prosenttia on vettä.   

Tuotannon ja ympäristön vedet käsitellään toisistaan erillään 

Puhdistamme huolellisesti teollisuusalueelta ulkopuolelle johdettavat  vedet. Kaivosalueella puhtaat ja likaantuneet vedet pidetään erillään toisistaan.  

Vuoden 2020 lopulla keskusvedenpuhdistamollamme otettiin käyttöön kahden ajolinjan malli. Sen ansiosta liuoskierrosta tulevien ja keruuvesien käsittely pystytään pitämään aiempaa paremmin toisistaan erillään. Tällöin liuoskierrosta tulevien vesien neutralointi ei enää lisää lähivesistöihin ohjattavien puhdistettujen purkuvesien sulfaattipitoisuutta yhtä paljon kuin aiemmin ja sulfaattipitoisia vesijakeita pystytään kierrättämään aiempaa paremmin.  

Sulfaattia ei luokitella vesieliöille vaaralliseksi eikä haitalliseksi aineeksi, mutta se voi suurina pitoisuuksina häiritä vesistöjen luontaista kevät- ja täyskiertoa ja aiheuttaa syvänteiden hapettomuutta. 

Kehitämme jatkuvasti vedenpuhdistusteknologiaa ja -menetelmiämme. Vesienhallinnastamme vastaa noin 50 henkilön organisaatio. Vesienhallinnan ammattilaiset varmistavat vuorokauden ympäri, että prosessi toimii suunnitellusti.  

Kalkkipuhdistus on parasta käyttökelpoista tekniikkaa 

Tuotannossa käytettäviä vesiä ja vuotuisen sadannan tuomat vedet puhdistetaan tehokkaasti kalkkipuhdistuksella. Kalkkineutralointiin perustuva vedenpuhdistus on yleisesti käytetty menetelmä kaivoksilla niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Kalkkineutralointia pidetään yleisesti parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaisena puhdistusmenetelmänä.