Verojalanjälki

Terrafame on sitoutunut vastuullisuuteen myös veroasioissa. Terrafamella on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä ja alueellinen rooli erityisesti Kainuun seudulla. Yhtiöllä on tuotantoa vain Suomessa, eikä se siten maksa veroja muihin maihin.

Verojalanjälkiraportointi perustuu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 1.10.2014 antamaan ohjeistukseen verojen raportoinnista. Raportoinnin ulkopuolelle on jätetty palkkakustannuksiin sisältyvät pakolliset vakuutusmaksut. Nämä palkkoihin suoraan liittyvät vakuutusmaksut on käsitelty suorina palkkakuluina johtuen vakuutusten luonteesta. Yhtiö ei myöskään raportoi vähäisiä ulkomaan matka- ja koulutuskuluihin sisältyviä arvonlisäveroja.

Terrafame aloitti tuotannon ylösajon vuonna 2015, eikä yhtiöille ole vielä syntynyt verotettavaa tuloa. Verokulua on syntynyt kuitenkin huomattava määrä toimintaan liittyvien energia- ja polttoaineverojen takia. Lisäksi yhtiö on maksanut normaalisti omaisuuden hankintaan ja omistamiseen liittyviä veroja.

Yhtiö raportoi verojalanjälkeään osana vuosittaista taloudellista katsausta, joka sisältää myös toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Voit lukea lisää Raportit ja esitykset -sivulta kohdasta Taloudelliset katsaukset.

Vuonna 2021 maksetut ja tilitettävät verot yhteensä
24,8 M€
Välittömästi maksettavat verot vuonna 2021
1,5 M€
Välillisesti maksettavat verot vuonna 2021
3,3 M€

Terrafame Oy:n veroerät 2021 ja 2020

(1 000 €)

Yhtiöllä oli 31.12.2021 kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia noin 36,4 miljoonaa euroa. Laskennallinen vero muodostuu aikaisempien verovuosien vahvistetuista, verotuksessa hyväksi käyttämättömistä tappioista 30,2 miljoonan euron osalta, ja verovuoden 2021 vahvistettavan tappion perusteella määräytyvän arviodun veron osalta 6,2 miljoonan euron arvosta.

Maksettavat verot 2021 2020
Välittömasti maksettavat verot 1 505 1 285
  Tuloverot, toiminta tappiollista 0 0
  Varainsiirtoverot 22 48
  Kiinteistöverot 650 544
  Työnantajan sairausvakuutusmaksut 659 490
  Viranomaismaksut 174 203
Välillisesti maksettavat verot 3 287 5 998
Sähköverot, netto - 1 975 943
  Sähköverot 311 3 039
  Sähköverot, palautus -2 286 -2 096
Vakuutusmaksuvero 536 412
Polttoaineverot, netto 4 723 4 642
  Polttoaineverot 5 478 5 393
  Polttoaineverot, palautus -755 -750
  Jätevero 3 1
       
Kerättävät ja tilitettävät verot 20 002 -10 555
  Ennakonpidätykset 9 737 8 562
  Arvonlisäverot, netto 10 265 -19 116
 

Arvonlisäverot, myynti

99 712 78 267
 

Arvonlisäverot, hankinnat

-89 447 -97 384
       
Yhteensä 24 794 -3 272
Veroerien suhde liikevaihtoon 6,55 % -0,97 %