Verojalanjälki

Terrafame on sitoutunut vastuullisuuteen myös veroasioissa. Terrafamella on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä ja alueellinen rooli erityisesti Kainuun seudulla. Yhtiöllä on tuotantoa vain Suomessa, eikä se siten maksa veroja muihin maihin.

Verojalanjälkiraportointi perustuu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 1.10.2014 antamaan ohjeistukseen verojen raportoinnista. Raportoinnin ulkopuolelle on jätetty palkkakustannuksiin sisältyvät pakolliset vakuutusmaksut. Nämä palkkoihin suoraan liittyvät vakuutusmaksut on käsitelty suorina palkkakuluina johtuen vakuutusten luonteesta. Yhtiö ei myöskään raportoi vähäisiä ulkomaan matka- ja koulutuskuluihin sisältyviä arvonlisäveroja.

Terrafame aloitti tuotannon ylösajon vuonna 2015, eikä yhtiöille ole vielä syntynyt verotettavaa tuloa. Verokulua on syntynyt kuitenkin huomattava määrä toimintaan liittyvien energia- ja polttoaineverojen takia. Lisäksi yhtiö on maksanut normaalisti omaisuuden hankintaan ja omistamiseen liittyviä veroja.

Yhtiö raportoi verojalanjälkeään osana vuosittaista taloudellista katsausta, joka sisältää myös toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Voit lukea lisää Raportit ja esitykset -sivulta kohdasta Taloudelliset katsaukset.

Vuonna 2022 maksetut ja tilitettävät verot yhteensä
10,8 M€
Välittömästi maksettavat verot vuonna 2022
1,8 M€
Välillisesti maksettavat verot vuonna 2022
5,8 M€

Terrafame Oy:n veroerät 2022 ja 2021

Yhtiöllä oli 31.12.2022 kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia noin 23,5 miljoonaa euroa. Laskennallinen vero muodostuu aikaisempien verovuosien vahvistetuista, verotuksessa hyväksi käyttämättömistä tappioista, jota on jäljellä kyseinen määrä verovuoden 2022 arvioidun verotettavan tulon jälkeen.

Maksettavat verot (1 000 €) 2022 2021
Välittömasti maksettavat verot 1824

1 505

  Tuloverot, toiminta tappiollista 0 0
  Varainsiirtoverot 12 22
  Kiinteistöverot 665 650
  Työnantajan sairausvakuutusmaksut 593 659
  Viranomaismaksut 553 174
Välillisesti maksettavat verot 5 794

3 287

Sähköverot, netto 341 - 1 975
  Sähköverot 341 311
  Sähköverot, palautus 0 -2 286
Vakuutusmaksuvero 554 536
Polttoaineverot, netto 4 896 4 723
  Polttoaineverot 5 525 5 478
  Polttoaineverot, palautus -629 -755
  Jätevero 2 3
       
Kerättävät ja tilitettävät verot 3 203

20 002

  Ennakonpidätykset 9 924 9 737
  Arvonlisäverot, netto -6 721 10 265
 

Arvonlisäverot, myynti

97 952 99 712
 

Arvonlisäverot, hankinnat

-104 673 -89 447
       
Yhteensä 10 821

24 794

Veroerien suhde liikevaihtoon 1,85 % 6,55 %