Maankäyttö

Kaivosalueemme eli kaivospiirimme laajuus on noin 6 000 hehtaaria (60 km²), josta noin 1 000 hehtaaria on tuotantokäytössä. Terrafame omistaa käytännössä koko alueen, sillä vuokramaata on vain 200 hehtaaria.

Kaivospiirin alueella ei ole asutusta.

Kaivosalueen jälkihoito

Terrafamen mineraaliesiintymien arvioidaan riittävän useiden kymmenien vuosien tuotantoon. Kaivoksemme ympäristölupa sisältää pääperiaatteet ja alustavan suunnitelman kaivosalueen jälkihoidosta kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen. Suunnitelmaa tarkennetaan toiminnan edetessä.

Jälkihoitosuunnitelman mukaisesti Terrafamen louhosten annetaan täyttyä vedellä. Sivukivialueet, sekundäärivaiheen bioliuotuskasat sekä prosessisakka-altaat suljetaan tiiviillä peitemateriaalilla, jonka jälkeen alueet maisemoidaan.

Kaivostoimintaan ja rakentamiseen liittyen syntyy pintamaan varastoja , jota voidaan kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen käyttää muun muassa maisemointiin.