Vastuullisuus

Kevennämme liikenteen hiilijalanjälkeä akku kerrallaan

Ilmastonmuutoksen torjuminen on välttämätöntä. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien ääri-ilmiöiden ja muiden uhkakuvien toteutuminen on iso riski yhteiskunnalle. Terrafame edistää puhtaampaa liikennettä ja siirtymää kohti vähäpäästöisempää yhteiskuntaa. Se on panoksemme ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat muun muassa YK:n Global Compact -sitoumus, ILO:n työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia koskeva julistus, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Suomen Kaivosvastuuverkoston toimintaperiaatteet, Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen kulloinkin voimassa oleva hallinnointikoodi sekä yhtiön omat politiikat ja toimintaperiaatteet.

Terrafamella vastuullisuus on integroitu osaksi liiketoimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa arjen vastuunottoa työturvallisuuteen, ympäristöön ja sidosryhmiin liittyvissä asioissa sekä hyvän hallinnointitavan noudattamista. Vastuullisesti toimiminen on meidän kaikkien asia.

Vuosille 2020-2024 laadittu vastuullisuusohjelmamme asettaa meille kunnianhimoisen tavoitteen huolehtia lähiympäristöstämme samalla kun edistämme kestävää kehitystä globaalisti.

Rakennamme vastuullista akkuarvoketjua

Vastuullisuus ja jatkuva parantaminen ovat Terrafamelle kaiken toiminnan lähtökohta. Vuonna 2020 kehitimme jatkuvan parantamisen järjestelmällisyyttä ja seurantaa kokoamalla vastuullisuustoimet ja -tavoitteet vastuullisuusohjelmaksi vuosille 2020-2024. Terrafamen hallitus on hyväksynyt vastuullisuusohjelman.

Terrafamelle vastuullisuus kattaa laajasti ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon toiminta-alueet. Vastuullisuusohjelman teemat on kytketty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin niiltä osin kuin näissä on nähty yhtymäkohtia. Olemme myös sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen, joka tarjoaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen vastuullisuuden osoittamiseen. Aloitteen kymmenen periaatetta pohjautuvat kansainvälisiin ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskeviin sopimuksiin.

Lisäksi kaikkien Terrafamen työntekijöiden sekä kumppaniyritysten ja palvelu- ja tarveainetoimittajien tulee noudattaa Terrafamen toimintatapaperiaatteiden (Code of Conduct) sekä kestävän kehityksen politiikan mukaisia periaatteita. Politiikan käytännön toteutusta tukevat Terrafamen sertifioitu johtamisjärjestelmä (ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001) sekä tarkemmat toimintaohjeet.

Vastuullisuusohjelman päämäärät

Ympäristövastuu

 • Hillitsemme ilmastonmuutosta yhdessä sähköautoja valmistavien asiakkaidemme kanssa.
 • Tuotantomme on hiilineutraalia vuonna 2039.
 • Hyödynnämme tuotannon sivuvirrat tehokkaasti.
 • Minimoimme vesistöpäästöt ja vesistövaikutukset.

Sosiaalinen vastuu

 • Terrafame on turvallinen työpaikka omalle ja kumppaniyritysten henkilöstölle.
 • Tuemme ja kunnioitamme omassa toiminnassamme ihmisoikeuksia ja työelämän oikeuksia. Edellytämme samaa liiketoimintakumppaneiltamme.
 • Kehitämme jatkuvasti henkilöstön osaamista ja onnistumisen mahdollisuuksia.
 • Käymme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.

Hyvä hallinto

 • Terrafamen toiminta on läpinäkyvää.
 • Varmistamme toimintamme vaatimustenmukaisuuden (compliance).
 • Terrafamella on vahva oikein tekemisen kulttuuri.
 • Tekeminen perustuu jatkuvaan parantamiseen ja päätökset faktoihin.