Palkitseminen
Hallituksen palkitseminen
Toimitusjohtajan palkitseminen
Muun johtoryhmän palkitseminen

Terrafamen johdon palkitsemisen perustana on kiinteä peruspalkka, minkä lisäksi toimitusjohtajalle, muulle johtoryhmälle ja tietyille avainhenkilöille, kuten tuotannon osastonjohtajille, on suunnattu sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Päätöksentekojärjestys

Terrafamen johto koostuu hallituksesta ja johtoryhmästä. Terrafamen varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain yhtiön hallituksen ja sen mahdollisten valiokuntien jäsenten palkkioista. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta, muusta palkitsemisesta ja palkitsemiseen liittyvistä tavoitteista sekä toimisuhteen päättymisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää toimitusjohtajan tekemän esityksen pohjalta yksi-yli-yhden -periaatteen mukaisesti johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja palkitsemiseen liittyvistä tavoitteista.

Lisätietoja hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta viimeisimmässä palkitsemisraportissa sekä palkitsemispolitiikassa.

Kannustinjärjestelmät

Johdon ja muiden avainhenkilöiden lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (STI)

Kannustinjärjestelmässä mittareina toimivat Terrafamen toiminnan tuotannolliseen ja taloudelliseen kehitykseen sekä turvallisuuteen liittyvät tavoitteet. Lisäksi kullekin tulospalkitsemisen piirissä olevalle henkilölle on asetettu henkilökohtainen tavoite.

Tavoitteet palkitsemisjärjestelmään on valittu siten, että niiden saavuttaminen tukee olennaisella tavalla yhtiön pitkän aikavälin kehittymistä ja menestymistä.

Johdon ja muiden avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI)

Terrafamen hallitus päätti helmikuussa 2019 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja muille avainhenkilöille. Palkkiot ohjelmista maksetaan edellyttäen, että hallituksen ohjelmille asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. LTI-ohjelmille asetetut suoritustavoitteet ovat tuotantoon ja taloudelliseen kannattavuuteen liittyviä tavoitteita, joiden tarkoituksena on tukea Terrafamen kehittymistä ja menestystä sekä sen strategisten tavoitteiden saavuttamista pitkällä aikavälillä.

Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä suoriteperusteisista ohjelmista, joista kukin sisältää kolmivuotisen suoritusjakson sekä mahdollisen palkkion maksamisen sen jälkeen rahassa. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen on kulloinkin ehdollinen hallituksen erilliselle päätökselle.

  • Järjestelmän ensimmäinen ohjelma, LTI 2019-2021, alkoi vuoden 2019 alusta, ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2022.
  • Järjestelmän toinen ohjelma, LTI 2020-2022, alkoi vuoden 2020 alusta, ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2023.
  • Järjestelmän kolmas ohjelma, LTI 2021-2023, alkoi vuoden 2021 alusta, ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2024.
  • Järjestelmän neljäs ohjelma, LTI 2022−2024, alkoi vuoden 2022 alusta. Sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2025.

Terrafamen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on valtio-omistajan ohjeistuksen mukainen.

Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallitukselle maksettavista palkkioista. Hallituksen palkkiot voivat koostua seuraavassa kuvatuista osista, joista kaikista päättää varsinainen yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten palkkio voi muodostua toimikaudelle määritetystä kiinteästä palkkiosta ja kokouspalkkiosta, joka maksetaan osallistumisaktiivisuuden mukaan. Palkkiot saattavat poiketa toisistaan riippuen esimerkiksi hallituksen jäsenen roolista tai asemasta hallituksessa tai sen valiokunnissa, yksittäiselle hallituksen jäsenelle määrätyistä tehtävistä tai kokouksen maantieteellisestä sijainnista. Palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön ohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille ei ole osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä tai palkitsemisjärjestelmiä eikä eläkejärjestelyjä. Hallituksen jäsenten puolueettomuus tehtäviensä suorittamisessa on pyritty varmistamaan myös siten, etteivät johdon ja muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmät ja kannustinjärjestelmät koske hallituksen jäseniä.

Edellä kuvatun ja varsinaisen yhtiökokouksen päätösten perusteella, hallituksen jäsenille ei makseta muuttuvia palkkioita eikä heitä palkita suorituksen perusteella. Mikään edellä kuvatuista palkkion osista, joka maksetaan hallituksen jäsenille, ei ole muuttuva palkkio.

Vuoden 2022 yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72 000 euroa. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 36 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa, joka perustuu kokousosallistumiseen.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisessa pyritään tarjoamaan markkinoilla kilpailukykyinen palkkio palkitsemispolitiikan puitteissa. Palkkion kiinteä osa muodostuu kiinteästä peruspalkasta ja luontoiseduista. Kannustimien muodossa olevat erilaiset muuttuvat palkkio-osat ovat suoritusperusteisia ja painottavat Terrafamen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista luoden siten toimitusjohtajalle ja Terrafamen osakkeenomistajille yhteiset intressit.

Terrafamen toimitusjohtajana on vuodesta 2016 alkaen toiminut DI Joni Lukkaroinen. Toimitusjohtajan toimisuhde on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtajan kiinteä peruspalkka on 1.3.2022 alkaen 27 280 euroa kuukaudessa. Toimitusjohtajan käytössä olevat luontois- ja henkilökuntaedut ovat puhelinetu, sähköauton lataaminen työpaikalla ja tietoliikenneyhteys kotona.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen lyhyen aikavälin suoritukseen perustuvan tulospalkkion tavoitepalkkiomahdollisuus on 20 prosenttia ja maksimipalkkiomahdollisuus 40 prosenttia kiinteästä vuosittaisesta kokonaispalkasta.

Toimitusjohtaja on mukana yhtiön kolmen vuoden rullaavassa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä, jossa on aloitettu seuraavat ohjelmat:

  • Järjestelmän ensimmäinen ohjelma, LTI 2019-2021, alkoi vuoden 2019 alusta, ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2022.
  • Järjestelmän toinen ohjelma, LTI 2020-2022, alkoi vuoden 2020 alusta, ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2023.
  • Järjestelmän kolmas ohjelma, LTI 2021-2023, alkoi vuoden 2021 alusta, ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2024.
  • Järjestelmän neljäs ohjelma, LTI 2022-2024, alkoi vuoden 2022 alusta, ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2025.

Palkkiot ohjelmista maksetaan edellyttäen, että hallituksen ohjelmille asettamat suoritustavoitteet saavutetaan ja hallitus hyväksyy palkkion maksatuksen. LTI-ohjelmille asetetut suoritustavoitteet ovat tuotantoon ja taloudelliseen kannattavuuteen liittyviä tavoitteita, joiden tarkoituksena on tukea Terrafamen kehittymistä ja menestystä sekä sen strategisten tavoitteiden saavuttamista pitkällä aikavälillä.

Toimitusjohtajan eläke, eläkeikä ja irtisanomiskorvaus

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät lakisääteisen eläkkeen mukaan. Toimitusjohtajalla ei ole maksuperusteista tai muuta vastaavaa lisäeläkejärjestelyä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on enintään kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan erokorvaus, joka sisältää irtisanomisajan palkan ja erorahan, saa kokonaisuudessaan vastata enintään kuuden kuukauden palkkaa.

Voimassa oleviin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin perustuvassa palkitsemisessa otetaan huomioon toimitusjohtajan
eroon johtaneet olosuhteet. Jos toimitusjohtaja jää eläkkeelle tai palvelusuhde päättyy yhtiön aloitteesta, toimitusjohtaja saattaa olla oikeutettu samaan pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinohjelmiin perustuvat palkkiot tai osan niistä. Palkkioiden maksamisesta päättää hallitus kyseisen kannustinjärjestelmän sääntöjen perusteella. Jos toimitusjohtaja päättää palvelusuhteen oma-aloitteisesti, palkkioita ei pääsääntöisesti makseta.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Palkka

Kiinteä kuukausipalkka.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole matkapuhelin- ja internetpalveluiden lisäksi muita luontaisetuja.

Tulospalkkio

Johtoryhmän jäsenten tulospalkkion enimmäismäärä on kolmen (3) kuukauden palkkaa vastaava summa.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat myös yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin.

Eläke

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy eläkelakien mukaan ja eläkkeen määräytymisperuste on TyEL:n mukainen.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole maksuperusteista tai muuta vastaavaa lisäeläkejärjestelyä.

Toimisuhteen päättymisen ehdot

Johtoryhmän jäsenillä on kolmen kuukauden tai työsopimuslain mukainen irtisanomisaika.

Työnantajan irtisanoessa sopimuksen maksetaan enintään kolmen kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Muita toimisuhteen päättymisen perusteella maksettavia korvauksia ei ole.

Kannustinjärjestelmät

Muun johtoryhmän jäsenet kuuluvat Terrafamen kannustinjärjestelmien piiriin kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

Muun johtoryhmän palkkiot ja muut edut

Johtoryhmälle, poislukien toimitusjohtaja, maksettiin kalenterivuodelta 2021 palkkaa ja palkkioita seuraavasti:

1) Muussa johtoryhmässä oli 1.1.-24.1.2021 välisenä aikana 8 jäsentä. Tästä eteenpäin 31.8.2021 saakka 9 jäsentä ja 1.9.2021 alkaen 6 jäsentä.
2) Muussa johtoryhmässä oli 18.6.2020 asti 9 jäsentä. Tästä eteenpäin 9.8.2020 asti 8 jäsentä ja 1.9.2020 alkaen jälleen 9 jäsentä.
Muun johtoryhmän palkat ja palkkiot 20211 20202
Kiinteä peruspalkka 993 813 1 038 833
Tulospalkkiot 78 406  137 198 
Yhteensä 1 072 219

1 176 031

Muulle johtoryhmälle, pois lukien toimitusjohtaja, maksettiin vuonna 2021 palkkaa ja palkkioita yhteensä 1 072 219 (1 176 031) euroa. Vuoden 2020 suoritukseen perustuvan tulospalkkioiden osuus oli 78 406 (137 198) euroa, mikä on noin 8 (14) prosenttia vuoden 2020 palkasta.