Tietosuojatiedote

Rekisterin nimi

Terrafame Oy:n viestinnän ulkoisten sidosryhmien rekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Terrafame Oy (Y-tunnus 2695013-5)
Malmitie 66, 88120 Tuhkakylä, Suomi
tietosuoja@terrafame.fi
p. 020 7130 800 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteritiedot on kerätty ja säilytetään tiedottamista, yhteydenpitoa sekä kyselytutkimusten toteuttamista varten. Rekisteri sisältää tietoja Terrafame Oy:n ulkoisten sidosryhmien ja kaupallisten kumppaneiden yhteyshenkilöistä. Lisäksi rekisteri sisältää tietoja sellaisista henkilöistä, joiden tehtävä tai asema kansalaisyhteiskunnassa, elinkeinoelämässä tai julkishallinnossa on yhteydenpidon kannalta olennainen tai se muutoin liittyy henkilöiden työ- tai luottamustehtäviin. Käsittelyn lainmukaisena perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietoryhmät

Terrafame Oy:n viestinnän ulkoisia sidosryhmiä ovat mm. kaupalliset toimijat, järjestöt, media ja viranomaiset.

Rekisterissä käsitellään edellä mainittuja tahoja edustavien yhteyshenkilöiden seuraavia henkilötietoja: nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero), yhteyshenkilön edustama yritys ja asema yrityksessä.

Henkilötietojen alkuperä

Rekisterin tietosisältö on peräisin rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään sekä julkisista tietolähteistä.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja voidaan luovuttaa salassapito- ja tiedonkäsittelyvelvollisuuksiin sitoutuneille Terrafame Oy:n yrityskumppaneille, mm. viestintätoimistoille ja tutkimuslaitoksille, jotka hoitavat sidosryhmien teknistä kontaktointia Terrafamen kanssa sovitulla tavalla.

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Terrafame Oy hyödyntää sidosryhmiin liittyvässä tiedonkäsittelyssä ulkopuolisia yrityksiä, joiden tietoliikennepalvelimet sijaitsevat EU:n alueella. Terrafame Oy ei siirrä henkilötietoja EU:n ulkopuolisiin maihin.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävässä, johon tämän tietosuojatiedotteen mukainen henkilötietojen käsittely liittyy. Henkilötietoja voidaan säilyttää tätä kauemmin, mikäli pidemmästä säilytysajasta on säännelty pakottavin lainsäädöksin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä sekä vaatia virheellisten tietojen oikaisemista tai tietojen täydentämistä. Rekisteröity voi myös vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä sekä vastustaa ja rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Miten tietoturvallisuus on toteutettu?

Terrafame Oy:n sallii tietojen käsittelyn toteuttamisen vain asiasta vastaavalle koulutetulle ja tehtävään opastetulle henkilöstölle. Terrafamen käyttämät palvelinlaitteet ja tietoliikenneyhteydet on suojattu palomuureilla ja muilla tietoteknisillä ohjelmistoilla sekä laitteilla. Terrafame ja palveluntarjoajien tiloissa on aina kulunvalvonta. Terrafamen käyttämät tietojärjestelmäpalveluiden toimittajat ovat sitoutuneet ylläpitämään ja huolehtimaan tietoturvallisuuden korkeasta laadusta ja ajantasaisuudesta.

Valvontaviranomainen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisteriä koskeva valitus omassa maassaan toimivalle valvontaviranomaiselle. EU:ssa valituksen voi tehdä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyllä on vakituinen asuinpaikka tai työpaikka, tai jossa tietosuoja-asetuksen mahdollinen rikkominen on tapahtunut. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.