Terrafamessa noudatetaan hallituksen hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita. Riskit pyritään tunnistamaan, niiden vaikutus yhtiön toimintaan arvioidaan ja tarvittaessa suunnitellaan toimenpiteet riskienhallintaan.

Keskeisimmät turvallisuus-, prosessi-, ympäristö- ja liiketoimintariskit päivitetään vuosittain, ja tulokset sekä toimenpiteet käsitellään yhtiön johtoryhmässä ja hallituksessa. Kolmen vuoden välein tehdään kokonaisvaltainen päivitys yhtiön ympäristö-, turvallisuus- ja prosessiriskien arviointiin, jossa tarkastellaan tuhansia yksittäisiä riskejä. Riskienarvioinnissa tunnistettuja merkittäviä riskejä alennetaan mm. teknisillä parannuksilla tai henkilöstön osaamisen kehittämisellä. Yhtiö on tunnistanut myös ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

Ilmastoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet

Terrafamen liiketoiminnalla on aktiivinen rooli liikenteen aiheuttamien ilmastopäästöjen hallinnassa. Yhtiön tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on merkittävästi teollisuuden keskiarvoa pienempi. Valitsemalla Terrafamen tuotteen sähköautojen valmistajat voivat pienentää hiilijalanjälkeään merkittävästi. Yhtiön liiketoiminnassa on tunnistettu ilmastonmuutoksen liittyviä mahdollisuuksia niin nykyisten kuin mahdollisten uusien tuotteiden kysyntään sekä mm. akkujen kierrätykseen liittyen.

Tunnistetut ilmastonmuutoksen hallintaan liittyvät riskit keskittyvät mm. raaka-aineiden hankintaan ja hintaan sekä logistiikkaan liittyviin tekijöihin. Ilmastonmuutoksen vuoksi muuttuva lainsäädäntö nähdään sekä mahdollisuutena että riskinä. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien säätilamuutosten kasvu on kytketty yksityiskohtaisempaan ympäristö- ja turvallisuusriskien arviointiin