Terrafame Oy on Suomessa rekisteröity listaamaton yhtiö. Terrafamen hallinnoinnissa ja päätöksenteossa noudatetaan yhtiöjärjestystä, osakeyhtiölakia, muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viimeisintä valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä. Yhtiö ottaa hallinnoinnissaan soveltuvin osin huomioon Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatiman kulloinkin voimassa olevan listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimukset. Hallinnointikoodi kokonaisuudessaan on saatavilla internet-osoitteesta www.cgfinland.fi.

Poikkeamat hallinnointikoodin noudattamiseen liittyvät yhtiökokoukseen (suositukset 1−4), sekä listatuilta yhdiöiltä edellytettävään sisäpiirihallinnon järjestämiseen.

Poikkeamiset hallinnointikoodin mainituista suosituksista perustuvat siihen, että yhtiön arvopaperit eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena