Purkuputken ympäristötarkkailu

Puhdistamme huolellisesti teollisuusalueelta ulkopuolelle johdettavat vedet. Vuonna 2015 loppusyksyllä käyttöön otettu purkuputki on pääasiallinen puhdistetun veden purkureitti.

Purkuputken kautta puhdistettu vesi, jota ei tarvita, johdetaan ympäristöluvan mukaisesti Nuasjärveen, mistä vesi jatkaa luonnollista kulkuaan Oulujoen vesistöreitille. Purkuputki ohittaa lähialueiden pienet vesistöt, joissa sulfaatin on todettu aiheuttavan vesistöjen kerrostuneisuutta. Nuasjärvi on kaivoksen pieniä lähivesiä huomattavasti suurempi vesistö, jossa vesi vaihtuu tehokkaasti ja laimenemisolosuhteet ovat hyvät. 

Nuasjärven purkuveden tarkkailu 

Nuasjärven purkuputken veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti. Kaivoksella ja Nuasjärvessä tehtävillä mittauksilla, näytteenotoilla ja kenttätutkimuksilla seurataan juoksutettavan veden vaikutuksia ympäröivään luonnon. Näin varmistetaan, ettei puhdistetuista purkuvesistä aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle.  

Purkuputken alkupiste on Latosuon altaalla, jossa kaivosalueelta lähtevän veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti. Purkuputkeen johdettavan puhdistetun veden sulfaattipitoisuusraja on 2000 milligrammaa litrassa (mg/l) ja mangaanin pitoisuusraja 4 mg/l. Myös muille metallipitoisuuksille on määritetty raja-arvot, joita seurataan. Puhdistetun veden metallipitoisuudet ovat erittäin alhaisia, tyypillisesti noin kymmenesosa luparajan sallimasta enimmäispitoisuudesta. Haitallisimpien raskasmetallien osalta pitoisuudet ovat usein jopa pienempiä kuin mitä ympäristölaboratoriossa pystytään mitaamaan.   

Nuasjärvellä mittauksia tehdään kahdella tavalla. Jatkuvaa mittausta varten Nuasjärveen on asennettu kolme mitta-asemaa, jotka mittaavat veden lämpötilaa, sähkönjohtavuutta ja pH:ta. Vastaavanlainen automaattinen mitta-asema on lisäksi asennettu kaivoksen ja Nuasjärven välillä sijaitsevaan Jormasjärveen. Jatkuvan mittauksen lisäksi Nuasjärven ympäristötarkkailussa otetaan vesinäytteitä, joista analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa erittäin laaja kirjo analyysejä. 

Näytä kartta Piilota kartta

L Purkuputken lähtöpiste

P Purkuputken päätepiste

J1 .. J4 Jatkuvan mittauksen näytteenottopaikat

Kenttä- ja/tai vesistönäytteenottopiste

 

Mittaustulokset:

Vesistönäytteet

Nuasjärvellä tehtävät kenttätutkimukset ja vesinäytteenotto kuuluvat Terrafamelle myönnetyn ympäristöluvan mukaiseen velvoitetarkkailuun. Velvoitetarkkailua tekee Terrafamen ulkopuolinen toimija Ramboll Finland Oy. Vesinäytteillä saadaan mm. tietää, millainen sulfaattipitoisuus missäkin kohtaa järveä on.

Nuasjärven mittauspisteen 23 pitkäaikaisseuranta

Piste Nuasjärvi 23 sijaitsee purkupisteen länsipuolella ja sen tarkkailuhistoria ulottuu ajanjaksolle jo ennen teollisuusalueen toiminnan vaikutuksia.

Jatkuva mittaus

Ympäristöluvan mukaisesti Nuasjärveen on asennettu kolme jatkuvatoimista mittalaitetta ja Jormasjärveen yksi mittalaite. Nämä mittaavat järviveden pH:n, sähkönjohtokyvyn ja lämpötilan sekä alus- että päällysvedestä. Vuoden 2018 keväästä alkaen näitä mittauksia on toteuttanut ulkopuolinen asiantuntijayritys EHP Environment.

Julkaisemme Nuasjärven mittalaitteiden mittaustietoa verkkosivuillamme jatkuvasti siten, että tuloksissa on neljän vuorokauden viive. Viive johtuu siitä, että tulokset varmennetaan ennen julkaisua, koska  sää- ja muut olosuhteet järvellä saattavat vaikuttaa antureihin ja mittaustuloksiin. 

Vedenlaadun vuodenaikaisvaihtelu

Järviveden laatu vaihtelee luontaisesti vuodenaikojen vaihtelun mukaisesti. Vesi on tasalaatuista pinnasta pohjaan kevät- ja syyskiertojen aikana. Kesä- ja talvikerrostuneisuuden aikana vesi on lämpötilakerrostunut, jolloin syvänteiden pohjalla alusveden ainepitoisuudet ovat yleensä korkeampia kuin päällysvedessä. Nuasjärvessä veden sähkönjohtavuus sekä sulfaatti- ja metallipitoisuudet ovat alusvedessä korkeimmillaan talvikerrostuneisuuden lopussa maaliskuussa sekä kesäkerrostuneisuuden lopussa elokuussa. Vuodenkierron ja kerrostuneisuuden vaikutus vedenlaatuun on havaittavissa Nuasjärven velvoitetarkkailun tuloksissa koko seurantahistorian aikana.

Antureiden toimintavarmuus

Jatkuvatoiminen mittaaminen järvivedestä on haastavaa. Toisin kuin putkesta tai esim. purosta mitattaessa vesi ei huuhtele järvessä olevaa mitta-anturia, jolloin anturin pinnalle kertyy helposti leväkasvustoa. Jatkuvatoimisia mitta-antureita kalibroidaan ja huolletaan säännöllisesti, jotta mittaukset olisivat mahdollisimman luotettavia. Tästäkin huolimatta tuloksissa voi esiintyä ajoittain virhettä, joka pyritään tunnistamaan mm. vertaamalla automaattimittauksien tuloksia vesinäytteiden analyysituloksiin. Virallinen velvoitetarkkailu perustuu standardimenetelmin otettuihin vesinäytteisiin ja akkreditoidussa laboratoriossa tehtyihin analyyseihin. Ympäristöluvan mukaisesti Nuasjärveen on asennettu kolme jatkuvatoimista mittalaitetta ja Jormasjärveen yksi mittalaite. Nämä mittaavat järviveden pH:n, sähkönjohtokyvyn ja lämpötilan sekä alus- että päällysvedestä. Myös näitä mittauksia toteuttaa ulkopuolinen asiantuntijayritys EHP Environment.

Julkaisemme Nuasjärven mittalaitteiden mittaustietoa verkkosivuillamme jatkuvasti siten, että tuloksissa on neljän vuorokauden viive. Viive johtuu siitä, että tulokset varmennetaan ennen julkaisua, koska  sää- ja muut olosuhteet järvellä saattavat vaikuttaa antureihin ja mittaustuloksiin. 

 

graphs

Lähtevä vesi

Purkuputkeen juoksutettavan veden laatu varmistetaan kaivoksen päässä Terrafamen omalla näytteenotolla kaksi kertaa vuorokaudessa. Purkuputkilinjassa jatkuvatoimiset anturit mittaavat veden pH-arvoa, virtaamaa sekä sähkönjohtokykyä.

Nuasjärven purkupisteellä, noin 2 kilometriä rannasta, vesi laimennetaan putken päässä sekoittamalla jatkuvasti kaksi osaa järvivettä yhteen osaan purkuputken vettä. Näin järveen päätyvän veden pitoisuudet ovat noin kolmannes purkuputken lähtöpisteellä mitatuista arvoista.

Latosuolta purkuputkeen johdettavan veden keskimääräiset pitoisuudet vuonna 2023 suhteutettuna luparajoihin

Viranomaiset ovat määritelleet Terrafamelle myönnetyssä ympäristöluvassa tietyt raja-arvot sulfaatille ja haitta-aineille. Raja-arvo (punainen viiva) kertoo, kuinka paljon kyseistä ainetta vedessä saa korkeintaan olla.

J1 Purkupisteen itäpuoli

J2 Purkupisteen länsipuoli

J3 Itäinen Rehjanselkä

J4 Jormasjärvi