Vastuullisuuden johtaminen

Yritysvastuun johtamisen järjestämisestä ja integroimisesta osaksi Terrafamen liiketoimintaa vastaa Terrafame Oy:n hallitus, joka hyväksyy yhtiön toimintaperiaatteet.

Vastuullisuus on Terrafamelle muutakin kuin akkukemikaalien pieni hiilijalanjälki. Se merkitsee laajasti ympäristöasioita, sosiaalista vastuuta henkilöstöstämme, työturvallisuuden sekä ympäröivän yhteiskunnan huomioon ottamista ja hyvää hallintoa. Vastuullisuus on myös kestävän kaivostoiminnan periaatteiden mukaista toimintaa ja toimintaa koskevaa avoimuutta.

Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuusstrategiaamme varten määrittelimme olennaisimmat vastuullisuusteemat ja asetimme konkreettiset lähivuosien tavoitteet.

Keskeiset vastuullisuuteen liittyvät toimenpiteet olemme koonneet vastuullisuusohjelmaksi vuosille 2020 – 2024 ja sen edistymistä seurataan vuosittain julkaistavassa kestävän kehityksen katsauksessa. Ohjelman teemat on kytketty edelleen YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja UN Global Compact -aloitteeseen, johon Terrafame liittyi lokakuussa 2020.

Terrafamen toimintatapaperiaatteet (Code of Conduct)

Vastuullisuusohjelman konkreettisten toimenpiteiden takana toimintaa ohjaavat Terrafamen toimintatapaperiaatteet (Code of Conduct). Niissä määritetään yleiset vastuut ja velvollisuudet, joita täsmennetään toimintaamme ohjaavissa yksityiskohtaisemmissa politiikoissa ja ohjeissa.

Terrafamen toimintatapaperiaatteet sitovat kaikkia terrafamelaisia, kumppaneita ja hankintaketjujamme. Toimintatapaperiaatteita viedään käytäntöön Terrafamen johtamisjärjestelmän kautta ja yksityiskohtaisilla toimintaohjeilla.

Kestävän kehityksen politiikka

Terrafamen vastuullisuustyö perustuu yhtiön arvoihin ja olemme sitoutuneet noudattamaan liiketoimissamme kaikkia voimassa olevia lakeja, säädöksiä, määräyksiä, ohjeistusta ja huolellisuutta sekä jatkuvan parantamisen periaatetta.

Terrafamen kestävän kehityksen politiikka, jonka ulotamme niin ikään koskemaan koko arvoketjuamme, ohjaa työtämme turvallisuuden, ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä taloudellisen vastuun osalta. Sitoudumme toimittamaan asiakkaillemme turvallisia, kestävästi tuotettuja, korkealaatuisia tuotteita.

Kestävän kehityksen politiikkamme koskee oman henkilöstömme lisäksi yhteistyökumppaneitamme ja alihankkijoitamme eli kaikkia niitä, jotka työskentelevät Terrafamen tuotanto- tai tukialueilla.

Kestävän kaivostoiminnan periaatteet

Kaivosteollisuus ry, jonka jäsen Terrafame on, on sitoutunut kestävän kaivostoiminnan verkoston toimintaperiaatteisiin.