Naapureille

Terrafamen tavoitteena toimii vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Kerromme työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme, naapureillemme ja muille sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti toiminnastamme ja sen vaikutuksista. Toimintamme olennaisimpia ympäristömuuttujia ovat vesienhallinta sekä muut paikalliset ympäristövaikutukset kuten pöly, melu ja maankäyttö.

Tarkkailemme ympäristövaikutuksia jatkuvasti

Toimintamme ympäristövaikutusten tarkkailu on olennainen osa jokapäiväistä vastuullisuustyötämme.

Toiminnan vaikutuksia ympäröivään luontoon ja lajeihin tutkitaan viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Ohjelmaan sisältyy muun muassa vesi- ja ilmapäästöjen, lähivesistöjen laadun sekä kaivoksen tuottaman pölylaskeuman, melun ja tärinän tarkkailu.

Tarkkailuohjelmaa toteuttaa ulkopuolinen asiantuntijataho, ympäristötarkkailuun ja -analyyseihin erikoistunut Eurofins. Eurofinsin sertifioidut ympäristöasiantuntijat ottavat näytteitä kuukausittain. Näytteet analysoidaan akkreditoiduissa ympäristölaboratorioissa.

Vapaaehtoinen tarkkailu täydentää seurantaa

Velvoitetarkkailun lisäksi otamme runsaasti omia, vapaaehtoisia ympäristönäytteitä kaivosalueeltamme ja lähiympäristöstämme. Keräämme ja analysoimme myös naapureiden ilmoittamia havaintoja, jotka koskevat esimerkiksi pölyä, tärinää ja melua. Seurannan ansiosta voimme käynnistää ja kohdentaa parannustoimet tehokkaasti.