Julkaistu 28.10.2022 klo 09.00

Terrafamen tammi−syyskuun 2022 liikevaihto ja liiketulos kasvoivat selvästi

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.

Heinä–syyskuu 2022 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 39,1 (9,7) miljoonaa euroa, mikä oli noin 28 prosenttia Terrafamen liikevaihdosta. Liikevaihto laski verrattuna edelliseen vuosineljännekseen (53,4), sillä akkukemikaalitehtaan huoltoseisokki pienensi tuotantomääriä kolmannella vuosineljänneksellä.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 100,4 (67,0) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto yhteensä oli 139,5 (76,7) miljoonaa euroa, mikä on 82 prosenttia vertailukautta enemmän.
 • Käyttökate nousi 32,5 (-5,1) miljoonaan euroon, mikä on 23,3 (-6,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli 18,0 (-15,7) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta(1 oli 0,4 (-25,2) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuu 2022 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 139,0 (9,7) miljoonaa euroa, mikä oli noin 35 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajoa jatkettiin katsauskaudella, ja kolmannella vuosineljänneksellä toteutettiin akkukemikaalitehtaan huoltoseisokki.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 259,8 (252,0) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto yhteensä oli 398,7 (261,7) miljoonaa euroa, mikä on 52 prosenttia vertailukautta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan ylösajo ja metallien hintojen nousu kasvattivat liikevaihtoa, vaikka hintasuojaukset vaimensivat varsinkin nikkelin hinnan suoraa vaikutusta liikevaihtoon.
 • Käyttökate nousi 92,6 (11,2) miljoonaan euroon, mikä on 23,2 (4,3) prosenttia liikevaihdosta. Vahva liikevaihto kompensoi tarveaineiden nousseiden hintojen vaikutusta käyttökatteeseen.
 • Liiketulos oli 49,4 (-20,0) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta(1 oli -6,9 (-69,6) miljoonaa euroa.
 • Teollisuusalueen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 7,5 (8,7). Työ turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi jatkui.
Taloudelliset tunnusluvut 2022
Q3
2021
Q3
Muutos,
%
2022
Q1-Q3
2021
Q1-Q3
Muutos, % 2021
Liikevaihto, M€ 139,5 76,7 82 % 398,7 261,7 52 % 378,4
Akkukemikaaliliiketoiminta 39,1 9,7 303 % 139,0 9,7 n.a. 27,1
Metallipuolituoteliiketoiminta 100,4 67,0 50 % 259,8 252,0 3 % 351,3
Käyttökate, M€ 32,5 -5,1 n.a. 92,6 11,2 726 % -48,8(2
Käyttökate, M€ ilman kertaluonteisia eriä 32,5 -5,1 n.a. 92,6 11,2 726 % 24,2
Liiketulos, M€ 18,0 -15,7 n.a. 49,4 -20,0 n.a. -95,3(2
Liiketulos, M€ ilman kertaluonteisia eriä 18,0 -15,7 n.a. 49,4 -20,0 n.a. -22,4
Keskeneräinen tuotanto, M€ 235,6 196,5 20 % 235,6 196,5 20 % 204,0
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1 0,4 -25,2 n.a. -6,9 -69,6 n.a. -43,2
Kokonaisinvestoinnit, M€(3 19,2 30,2 -36 % 58,5 100,9 -42 % 117,9
Ylläpitoinvestoinnit, M€ 17,2 20,7 -17 % 48,4 48,9 -1 % 60,3
Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun, M€ 2,0 9,5 -79 % 10,1 52,0 -81 % 57,6
Oma pääoma, M€ 433,9 483,5 -10 % 433,9 483,5 -10 % 384,8
Taseen loppusumma, M€ 1 060,6 957,8 11 % 1 060,6 957,8 11 % 1 006,7
Oma henkilöstö, aktiiviset 786 876 -10 % 786 876 -10 % 858
Kumppaniyritysten henkilöstö, FTE 717 935 -23 % 717 935 -23 % 883
Tapaturmataajuus yhteensä, 12 kk LTIFR1 7,5 8,7 -14 % 7,5 8,7 -14 % 8,9
Oma henkilöstö 5,7 4,7 21 % 5,7 4,7 21 % 5,5
Kumppaniyritysten henkilöstö 9,4 11,9 -21 % 9,4 11,9 -21 % 11,8

1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos – Ylläpitoinvestoinnit
2) Ympäristövarauksen korotus heikensi Q4/2021 käyttökatetta ja liiketulosta 72,9 miljoonalla eurolla.
3) Investointien jakoa kategorioiden kesken on korjattu takautuvasti 1-9/2021. Korjauksen vaikutus tammi-syyskuun 2021 vapaaseen kassavirtaan oli -15,5 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Sähköautojen kysynnän kasvu on pysynyt vahvana epävarmasta geopoliittisesta tilanteesta huolimatta. Tammi–elokuussa 2022 maailmassa myytiin lähes 5,8 (3,7) miljoonaa sähköautoa, mikä on noin 59 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2021.

Nikkelimarkkina on tasaantunut ja hinnat ovat asettuneet uudelle tasolle sen jälkeen, kun Ukrainan sodan aiheuttamat spekulaatiot nostivat nikkelin hinnan hetkellisesti epänormaalille tasolle maaliskuussa 2022. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta tammi−syyskuussa 2022 oli 25 684 (18 469) USD/t, mikä oli 43 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana. Myös akkuihin käytettävän nikkelisulfaatin hinta oli tammi−syyskuussa vuoden 2021 vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla tasolla, vaikka nikkelisulfaatin SPOT-hintojen määräytyminen (SPOT China) ei ollut maalis−kesäkuun aikana kytköksissä LME-hintaan.

Terrafamen liikevaihto kasvoi katsauskaudella selvästi, vaikka hintasuojaukset vaimensivat varsinkin nousseen nikkelin hinnan suoraa vaikutusta liikevaihtoon. Akkukemikaaliliiketoiminnan tammi−syyskuun liikevaihto oli 139,0 (9,7) miljoonaa euroa, mikä oli noin 35 prosenttia Terrafamen liikevaihdosta. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2022 toiseen neljännekseen, koska akkukemikaalitehtaan kolmannen vuosineljänneksen huoltoseisokki pienensi tuotantomääriä. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 259,8 (252,0) miljoonaa euroa. Hyvin sujuneen perustuotannon sekä vertailukautta korkeampien metallien hintojen ansiosta Terrafamen liikevaihto nousi 398,7 (261,7) miljoonaan euroon, mikä on 52 prosenttia vertailukautta enemmän.

Terrafamen hankintojen siirtäminen vaihtoehtoisiin lähteisiin Ukrainan sodan alettua ja yleinen hintojen nousu ovat nostaneet hankintakustannuksia merkittävästi, mikä vaikutti negatiivisesti yhtiön käyttökatteeseen katsauskaudella. Vahva liikevaihdon kasvu kuitenkin kompensoi tuotantokustannusten nousun ja käyttökate nousi 92,6 (11,2) miljoonaan euroon, mikä on 23,2 (4,3) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2021 vastaavalla ajanjaksolla käyttökatetta alensivat akkukemikaalitehtaan ylösajoon liittyneet käyttökustannukset.

Terrafamen liiketoiminnan kehittämisen kannalta merkittävää oli Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsauskaudella antama päätös yhtiön koko toimintaa koskevasta ympäristö- ja vesitalousluvasta eli niin sanotusta pääluvasta. Lupapäätös nostaa kuitenkin Terrafamen ympäristövakuuden 138 miljoonasta eurosta 324 miljoonaan euroon, mikä on kansainvälisestikin hyvin korkea luku. Terrafame jätti kolmannella vuosineljänneksellä muutoshakemuksen Vaasan hallinto-oikeudelle vakuuden kohtuullistamiseksi.

Terrafame jätti katsauskaudella myös lupahakemuksen toiminnan laajentamisesta yhtiön kaivospiirillä sijaitsevalle Kolmisopin esiintymälle, jonka hyödyntäminen mahdollistaisi sähköautoissa tarvittavien akkukemikaalien tuotannon Terrafamen teollisuusalueella pitkälle tulevaisuuteen. Hanke on Kainuun talousalueelle erittäin merkittävä.

Turvallisuus on yksi Terrafamen perusarvoista, ja jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen ja jatkuu määrätietoisesti edelleen. Teollisuusalueen yhteenlaskettu 12 kuukauden tapaturmataajuus oli syyskuun lopussa 7,5 (8,7). Tapaturmataajuus laski myös kesäkuun lopun tilanteesta (9,7).”

Markkinaympäristö

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Sähköautojen globaali myynti on jatkunut vahvana. Vuoden 2022 tammi–elokuussa maailmassa myytiin noin 5,8 (3,7) miljoonaa sähköautoa, mikä on noin 59 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2021.

Kiinassa myytiin tammi−elokuussa yhteensä noin 3,4 (1,6) miljoonaa sähköhenkilöautoa sekä kevyttä hyötyajoneuvoa, mikä vastasi lähes 60 prosenttia maailmanlaajuisesta myynnistä. Myynti yli kaksinkertaistui verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021.  Sähköautojen myynti oli vahvaa myös USA:ssa ja Kanadassa, joiden yhteenlaskettu sähköhenkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen myynti kasvoi 30 prosenttia. Euroopassa näiden ajoneuvoluokkien myynti kasvoi 8,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021.

Elokuussa 2022 sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko (kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien) oli 47,8 kWh (45,4 kWh). NCM 811 -akkujen, joissa nikkelin osuus on suuri, markkinaosuus kasvoi vuoden 2021 elokuun 16 prosentista vuoden 2022 elokuun 20 prosenttiin. NCM 622 -akkujen markkinaosuus oli 21 prosenttia elokuussa 2022, kun se vuoden 2021 elokuussa oli 24 prosenttia ja NCM 712 -akkujen vastaavat markkinaosuudet 5 ja 8 prosenttia.

Nikkelimarkkina

Nikkelin hinta Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) oli tammi−syyskuussa 2022 selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2021 vertailukaudella. Maaliskuun alussa Venäjän sodan aiheuttamat spekulaatiot nostivat nikkelin hinnan hetkellisesti epänormaalille tasolle, mutta nikkelin hintakehitys alkoi korjautua sen jälkeen, kun Lontoon metallipörssi oli käyttänyt poikkeuksellisia keinoja kaupankäynnin rajoittamiseksi (Disruption Event). Nikkelin keskihinta laski kolmannella vuosineljänneksellä vuoden 2022 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Myös akkuihin käytettävän nikkelisulfaatin hinta oli tammi−syyskuussa vuoden 2021 vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla tasolla, vaikka nikkelisulfaatin SPOT-hinnan määritys (SPOT China) ei ole maaliskuun 2022 jälkeen ollut kytköksissä LME-hintaan.

Nikkelin keskimääräinen markkinahinta tammi−syyskuussa 2022 oli 25 684 (18 469) USD/t, mikä on 43 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä oli 22 063 (19 125) USD/t, mikä on 15 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella, ja 24 prosenttia matalampi kuin vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä (28 940).

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat syyskuun 2022 lopussa 55 080 tonnia, mikä on merkittävästi vähemmän kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana (161 570). Nikkelivarastot ovat olleet voimakkaassa laskussa vuoden 2021 toiselta vuosineljännekseltä alkaen. Varastotasojen lasku alkoi tasaantua vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä, mutta syyskuun lopun varastot laskivat kuitenkin vielä vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen lopun tilanteeseen (68 448) verrattuna. Syyskuun 2022 lopun varastotaso vastasi viikon (1,2) kysyntää.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Tammi−syyskuun liikevaihto oli 398,7 (261,7) miljoonaa euroa, mikä on 52 prosenttia vertailukautta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan ylösajo ja metallien hintojen nousu kasvattivat liikevaihtoa, vaikka hintasuojaukset vaimensivat varsinkin nousseen nikkelin hinnan suoraa vaikutusta liikevaihtoon. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 139,0 (9,7) miljoonaa euroa, mikä on noin 35 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo eteni katsauskaudella suunnitellusti. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 259,8 (252,0) miljoonaa euroa.

Heinä−syyskuun liikevaihto oli 139,5 (76,7) miljoonaa euroa, mikä on 82 prosenttia vertailukautta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 39,1 (9,7) miljoonaa euroa, mikä on noin 28 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihto laski verrattuna vuoden 2022 toiseen vuosineljännekseen (53,4) koska akkukemikaalitehtaan kolmannen vuosineljänneksen huoltoseisokki pienensi tuotantomääriä.  Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 100,4 (67,0) miljoonaa euroa.

Tammi−syyskuun käyttökate nousi 92,6 (11,2) miljoonaan euroon, mikä on 23,2 (4,3) prosenttia liikevaihdosta. Vahva liikevaihto kompensoi tarveaineiden nousseiden hintojen vaikutusta käyttökatteeseen.

Heinä−syyskuun käyttökate oli 32,5 (-5,1) miljoonaa euroa, mikä on 23,3 (-6,6) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukauden tulosta painoivat  akkukemikaalitehtaan käyttökustannukset sekä keskeneräisen tuotannon varaston kasvu tilanteessa, jossa nikkelipuolituotteen myynnistä oltiin siirtymässä akkukemikaalien myyntiin.

Tammi−syyskuun liiketulos oli 49,4 (-20,0) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta* -6,9 (-54,2) miljoonaa euroa.

Heinä−syyskuun liiketulos oli 18,0 (-15,7) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta* 0,4 (-25,2) miljoonaa euroa.

Terrafame toteutti ensimmäisellä vuosineljänneksellä kustannussäästöohjelman, jonka tuloksena saavutettiin noin 10 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Säästöistä noin 3,5 miljoonan euroa koostuu henkilöstövähennyksistä ja noin 6,5 miljoonan euron säästöt syntyvät mm. ostopalveluiden vähentämisestä ja kehittämisestä.

*) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit

Investoinnit

Tammi−syyskuussa investointeihin käytettiin yhteensä 58,5 (100,9) miljoonaa euroa. Tästä tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 10,1 (52,0) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 48,4 (48,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit, miljoonaa euroa  Q1-Q3 2022 Q1-Q3 2021 Muutos, % 2021
Ylläpitoinvestoinnit  48,4 48,9 - 1 % 60,3
Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun  10,1 52,0 -81 % 57,6
Investoinnit yhteensä 58,5 100,9 -42 % 117,9

Investointien jakoa kategorioiden kesken on korjattu takautuvasti 1-9/2021.

Tärkeimmät investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun liittyivät akkukemikaalitehtaan viimeistelyyn ja tuotannon pullonkaulojen poistoon sekä Kolmisopen malmion hyödyntämiseen liittyviin valmistelutöihin.

Tuotannon ylläpitoinvestoinnit koostuivat pääosin Kuusilammen louhoksen seuraavien lohkojen hyödyntämiseen liittyvistä valmistelevista töistä. Muita merkittävimpiä investointikohteita olivat sivukivialueen uuden lohkon rakennustöiden aloittaminen, sekundäärikasa-alueen kuljetinmuutokset, sekä uusien sekundäärilohkojen 5−6 valmistelevat työt.

Rahoitusjärjestelyt

Syyskuussa 2021 kansainvälisen pankin kanssa allekirjoitetusta 90 miljoonan dollarin vakuudettomasta rahoitusjärjestelystä nostettiin katsauskaudelle viimeinen erä. Järjestely on nelivuotinen ja sille on sovittu 12 kuukauden lyhennysvapaa jakso. Järjestelyllä rahoitetaan akkukemikaalien tuotannon ja myynnin kasvusta johtuvaa käyttöpääomatarvetta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 20.6.2022 päätöksen Terrafamen koko toimintaa koskevasta ympäristö- ja vesitalousluvasta eli niin sanotusta pääluvasta. Uudessa luvassa sulkemista varten asetettava ympäristövakuus nousi 138 miljoonasta eurosta 324 miljoonaan euroon. Yhtiöllä on kansainvälisen vakuuttajasyndikaatin kanssa järjestelty 161 miljoonan euron vakuus. Järjestelyt vakuuden nostamiseksi pääluvan edellyttämälle tasolle on aloitettu.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Terrafamella on yksi osakelaji. Syyskuun 2022 lopussa yhtiöllä oli 4 993 498 osaketta, osakepääomaa oli 2,0 miljoona euroa ja omaa pääomaa 433,9 (483,5) miljoonaa euroa. 

Suomen Malmijalostus Oy (Finnish Minerals Group, FMG) omisti 30.9.2022 Terrafamesta 67,1 %, Galena-rahastot 31,1 % ja Sampo Oyj 1,9 %.

Suomen Malmijalostuksen omistusosuus voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 prosenttiin, jos Trafigura, Galena ja Sampo käyttävät optio-oikeutensa ja lainojen korot maksetaan osakkeina. Tällöin Galenan ja Trafiguran omistusosuus olisi noin 45,0 prosenttia ja Sammon noin 5,0 prosenttia. 

Hallinnointi

Terrafamen yhtiökokous pidettiin 17.3.2022. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen, päätti hallituksen esityksen mukaisesti tuloksen käsittelystä sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7) ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Matti Hietanen, Tuomo Mäkelä, Jesus Fernandez, Emmanuel Henry, Riitta Mynttinen ja Jyrki Vainionpää. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ratia ja varapuheenjohtajaksi Matti Hietanen.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72 000 euroa. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 36 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa, joka perustuu kokousosallistumiseen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

Terrafame Oy:n 1.7.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Julian Sanchez, 49, Bachelor of Science in Mining Engineering, Head of Trafigura Mining, Trafigura Group PTE. Sanchez on Espanjan kansalainen. Hän on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta (Trafigura). Terrafamen hallituksen jäsen Emmanuel Henry, Head of Mining Group, Trafigura Group PTE, oli siirtynyt pois Trafiguran palveluksesta ja jätti samassa yhteydessä tehtävänsä Terrafamen hallituksen jäsenenä.

Terrafamen hallituksen kokoonpano on Lauri Ratia (hallituksen puheenjohtaja), Matti Hietanen (varapuheenjohtaja), Jesus Fernandez, Riitta Mynttinen, Tuomo Mäkelä, Julian Sanchez ja Jyrki Vainionpää.

Henkilöstö ja kumppaniverkosto

Terrafamen teollisuusalueella työskenteli tammi−syyskuussa säännöllisesti noin 1 500 henkilöä. Terrafamen palveluksessa oli katsauskaudella 786 (876) henkilöä. Kesäkuun lopussa yhtiön palveluksessa oli 869 henkilöä, mukaan lukien kesätyöntekijät.   

Terrafame toteutti ensimmäisellä vuosineljänneksellä kustannussäästöohjelman, jonka osana toteutettiin muutosneuvottelut tuotannollisin ja taloudellisin syin 17.1.−28.2.2022. Muutosneuvottelujen lopputuloksena henkilötyövuosia vähennettiin 65, joista irtisanomalla 42. Viimeisimmät päätetyt työsuhteet päättyivät vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Terrafame järjesti vuosina 2019−2022 yhteistyössä Kainuun ammattiopiston ja Oulun seudun ammattiopiston kanssa prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavan kaksivuotisen oppisopimuskoulutuksen, joka toteutettiin kolmessa ryhmässä. Viimeinen ryhmä, 23 opiskelijaa, valmistui huhtikuussa. Yhteensä oppisopimuskoulutuksesta valmistui 67 henkilöä, joista valtaosa työllistyi tutkinnon saatuaan Terrafamelle.

Kesätyöntekijät sekä oppilaitosten kautta tulevat harjoittelijat ja lopputyöntekijät ovat vakituisen henkilöstön rinnalla tärkeä ryhmä. Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita tulee laajalta alueelta ja sitä kautta myös yleinen tietoisuus yrityksen toiminnasta lisääntyy. Kesällä 2022 Terrafame työllisti yhteensä 90 kesätyöntekijää.

Teollisuusalueella työskenteli katsauskaudella keskimäärin 717 (935) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE). Ulkopuolisen henkilöstön määrän pieneneminen verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021 johtuu erityisesti akkukemikaalitehtaan rakennusprojektin valmistumisesta.  

Vastuullisuus

Vastuullisuus ja jatkuva parantaminen ovat Terrafamelle kaiken toiminnan lähtökohta. Vuonna 2020 laadittua vastuullisuusohjelmaa 2020–2024 on täsmennetty kuluvan vuoden aikana. Terrafamen hallitus on hyväksynyt vastuullisuusohjelman.

Terrafamelle vastuullisuus kattaa laajasti ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon toiminta-alueet. Vastuullisuusohjelman teemat on kytketty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin niiltä osin kuin näissä on selviä yhtymäkohtia. Terrafame on myös sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen, joka tarjoaa kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen vastuullisuuden osoittamiseen. Aloitteen kymmenen periaatetta pohjautuvat kansainvälisiin ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskeviin sopimuksiin.

Lisäksi kaikkien Terrafamen työntekijöiden sekä kumppaniyritysten ja palvelu- ja tarveainetoimittajien tulee noudattaa Terrafamen toimintatapaperiaatteiden (Code of Conduct) sekä kestävän kehityksen politiikan mukaisia periaatteita. Politiikan käytännön toteutusta tukevat Terrafamen sertifioitu johtamisjärjestelmä (ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001) sekä tarkemmat toimintaohjeet.

Terrafamen uusin vastuullisuuskatsaus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.terrafame.fi > Terrafame Oy > Raportointi.

Vastuullisuusohjelman päämäärät

Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Hyvä hallinto
 • Hillitsemme ilmastonmuutosta yhdessä sähköautoja valmistavien asiakkaidemme kanssa.
 • Tuotantomme on hiilineutraalia vuonna 2039.
 • Hyödynnämme tuotannon sivuvirrat tehokkaasti.
 • Minimoimme vesistöpäästöt ja vesistövaikutukset.
 • Terrafame on turvallinen työpaikka omalle ja kumppaniyritysten henkilöstölle.
 • Tuemme ja kunnioitamme omassa toiminnassamme ihmisoikeuksia ja työelämän oikeuksia. Edellytämme samaa liiketoimintakumppaneiltamme.
 • Kehitämme jatkuvasti henkilöstön osaamista ja onnistumisen mahdollisuuksia.
 • Käymme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.
 • Terrafamen toiminta on läpinäkyvää.
 • Varmistamme toimintamme vaatimustenmukaisuuden (compliance).
 • Terrafamella on vahva oikein tekemisen kulttuuri.
 • Tekeminen perustuu jatkuvaan parantamiseen ja päätökset faktoihin.

Työturvallisuuden tunnusluvut

Turvallisuus on yksi Terrafamen perusarvoista, ja jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen. Toiminnan teollisuusalueella tulee olla turvallista sekä omille työntekijöille että yhteistyökumppaneiden työntekijöille, kaikissa olosuhteissa ja kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Tapaturmataajuus,
12 kk LTIFR1
30.9.2022 30.9.2021 Muutos, %
Tapaturmataajuus, Terrafamen työntekijät 5,7 4,7 21 %
Tapaturmataajuus, kumppaniyritykset 9,4 11,9 -21 %
Tapaturmataajuus, yhteensä teollisuusalueella 7,5 8,7 14 %

Ympäristötarkkailu

Terrafame seuraa teollisuusalueen ympäristön tilaa lupapäätösten ja viranomaisen hyväksymän velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti. Vuoden 2021 ympäristötarkkailun vuosiraportit ovat saatavilla Terrafamen verkkosivuilta osoitteesta www.terrafame.fi > Ympäristö > Ympäristövaikutukset ja -tarkkailu > Ympäristötarkkailuraportit.  

Vesistöjen sulfaattikuormitus on Terrafamen tuotannon keskeisimpiä ympäristövaikutuksia. Tammi−syyskuussa purkuvesien metalli- ja sulfaattipitoisuudet sekä sulfaattikuormitus olivat ympäristölupaehtojen mukaisia.

Keskeiset purkuvesiin liittyvät tunnusluvut Q1-Q3 2022 Q1-Q3 2021
Purkuvesien sulfaatti, tonnia (lupakiintiö 16 300 t/vuosi)  9 824 10 886
Sulfaattia prosessista takaisin liuoskiertoon, % (tavoite 100 %) 94,9 92,0

Muut keskeiset tunnusluvut ovat saatavilla yhtiön kestävän kehityksen katsauksessa osoitteessa www.terrafame.fi > Terrafame Oy > Raportointi

Lupa-asiat

Terrafame ilmoitti 20.6.2022 jättäneensä Kolmisopen malmion hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Euroopan suurimmat nikkelimalmivarat sijaitsevat Terrafamen kaivospiirillä Sotkamossa. Nikkelin lisäksi malmista otetaan talteen sinkkiä, kobolttia ja kuparia. Vuodesta 2021 alkaen nikkeli ja koboltti on jalostettu yhtiön omalla akkukemikaalitehtaalla sähköautojen akuissa käytettäviksi akkukemikaaleiksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 20.6.2022 päätöksen Terrafamen koko toimintaa koskevasta ympäristö- ja vesitalousluvasta eli niin sanotusta pääluvasta. Pääluvassa on määritelty mm. koko toiminnan laajuus mukaan lukien lähivuosien uudet suunnitelmat, asetettu päästörajat ja määrätty ympäristövakuus toiminnan lopettamisen varalta. Uusi lupa mahdollistaa myös menossa olevien kehityshankkeiden edistämisen suunnitellusti.

Lupapäätös nostaa kuitenkin Terrafamen ympäristövakuuden 138 miljoonasta eurosta 324 miljoonaan euroon, mikä on kansainvälisestikin hyvin korkea luku. Terrafame jätti kolmannella vuosineljänneksellä muutoshakemuksen Vaasan hallinto-oikeudelle vakuuden kohtuullistamiseksi.  

Näkymät vuodelle 2022

 • Terrafamella on meneillään akkukemikaaleihin liittyviä asiakasneuvotteluja ja tuotehyväksyntäprosesseja.
 • Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajoa jatketaan. 
 • Perusmetallien ja akkukemikaalien hintakehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.
 • Terrafame jatkaa toimintansa tehostamista ja kannattavuuden parantamista.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi

Suomenkielinen webcast-tiedotustilaisuus medialle järjestetään 28.10.2022. klo 13.00. Tilaisuudessa Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen ja talousjohtaja Ville Sirviö käyvät läpi yhtiön tuloksen. Webcastia voi seurata suorana osoitteessa terrafame.videosync.fi/2022-q3-liiketoimintakatsaus, jonka aikana kysymyksiä voi esittää sivun alareunassa sijaitsevalla lomakkeella.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2021 Terrafamen liikevaihto oli 378 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.