Terrafame Oy

Terrafame Oy

Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Strategiset tavoitteet

Yhtiön keskeinen strateginen tavoite on ollut selkeä toiminnan alusta asti: yhtiön tavoitteena on olla nikkelintuottajana maailman kustannustehokkaimman neljänneksen joukossa. Tuotannon ylösajo on sujunut hyvin ja nyt yhtiössä jatketaan määrätietoista ja systemaattista työtä toiminnan tehokkuuden parantamiseksi (operational excellence).

Terrafamen strateginen suunta määriteltiin syksyllä 2018, jolloin tehtiin päätös investoida akkukemikaalitehtaaseen. Valmistuttuaan tehdas käyttää raaka-aineenaan metallitehtaan nykyistä päätuotetta, nikkeli-kobolttisulfidia. Kun puolituote, joka nyt myydään metalleja jalostavien yhtiöiden raaka-aineeksi, jalostetaan itse, tarkoittaa se yhtiölle siirtymistä jalostusketjussa eteenpäin erikoiskemikaalien valmistajaksi. Uusi tehdas on yksi maailman suurimmista sähköautojen akuissa käytettävien nikkelisulfaattien tuotantoyksiköistä.

Siirtyminen jalostusketjussa eteenpäin tarkoittaa Terrafamelle yhtiönä myös uudenlaista asemoitumista akkukemikaalimarkkinoille. Tavoitteena on luoda Terrafamesta vahva teollinen brändi, jossa näkyvät yhtiön kainuulaiset juuret sekä toiminnalliset vahvuudet:

  • Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen merkittävät nikkelivarannot
  • Ainutlaatuinen integroitu tuotantoprosessi louhokselta akkukemikaaleihin
  • Tuotannon matala hiilijalanjälki
  • Vastuullinen ja jäljitettävä eurooppalainen toimitusketju
  • Osaava henkilöstö

Hallinnointi

Olemme sitoutuneet toiminnassamme hyvään hallintotapaan. Meitä ohjaavat lakien ja säädösten lisäksi yhteiset toimintamme kulmakivet – turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen – sekä toimintaperiaatteemme.

Yhtiön päätöksenteossa noudatamme yhtiöjärjestystä, osakeyhtiölakia sekä muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä. Noudatamme soveltuvin osin myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Työturvallisuus

Työntekijöiden turvallisuus on yksi Terrafamen kolmesta kulmakivestä. Lisäksi teemme jatkuvasti työtä kumppaniyritystemme tapaturmataajuuden vähentämiseksi.

Työnjohtajat ovat avainasemassa turvallisemman työkulttuurin kehittämisessä. Meillä myös yrityksen ylin johto ja osastojen vastuuhenkilöt osallistuvat säännöllisiin turvallisuuskierroksiin teollisuusalueella. Maksamme henkilöstölle kuukausittain turvallisuuspalkkion, jos ryhmässä ei ole tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

Terrafamella noudatetaan turvallisuudessa kahta avainsääntöä:

  • Työ tehdään turvallisesti tai sitä ei tehdä lainkaan.
  • Aina on aikaa tehdä asiat turvallisesti, huolellisesti ja ohjeita noudattaen.

Vastuullisuus

Kaikkia terrafamelaisia ja yhtiön kumppaniyrityksiä sitovat pelisäännöt on koottu Terrafamen toimintatapaperiaatteisiin, jotka pohjautuvat yhtiön visioon ja toimintakulttuuriin. Toimintatapaperiaatteissa määritetään yleiset vastuut ja velvollisuudet, joita täsmennetään Terrafamen yksityiskohtaisemmissa politiikoissa ja ohjeissa. Toimintatapaperiaatteiden toteutumista tuetaan Terrafamen johtamisjärjestelmällä ja käytännön toimintaohjeilla.

Turvallisuusasioissa päämäärinämme ovat turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä turvalliset työskentelytavat. Pysyvänä tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Ympäristöasioissa olemme sitoutuneet ympäristösuorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen, toimintaamme liittyvien riskien hallintaan ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Toimintamme tulee olla sosiaalisesti vastuullista ja läpinäkyvää. Viestimme työntekijöille, yhteistyökumppaneille, naapureille ja muille sidosryhmille avoimesti ja rehellisesti kaivostoiminnastamme ja sen vaikutuksista.

Lähdemme siitä, että myös liiketoimintamme tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja tuottavaa. Tällä tavalla pystymme tarjoamaan Kainuussa pitkäaikaisia teollisuustyöpaikkoja ja lisäämään hyvinvointia.

Terrafamen toimintatapaperiaatteet (pdf, 120 kt)

Terrafamen kestävän kehityksen politiikka (pdf, 192 kt)

Terrafame - Choose the Climate -esite (englanniksi)

Raportointi

Terrafamen toiminnasta raportoidaan vuosittain vuosikertomuksessa ja kvartaaleittain annettavissa osavuosikatsauksissa.

Vuosikertomukset sisältävät toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Vuosikertomukset vuosilta 2015–2017 sisältävät myös Suomen Malmijalostus Oy:n edeltäjän, Terrafame Group Oy:n, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

2020

Kestävän kehityksen katsaus: Mukana rakentamassa vastuullista akkuarvoketjua, kesäkuu 2021
- pdf (5,6 Mb)
- flipbook

Taloudellinen katsaus 2020, sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (pdf, 1,9 Mb)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 (pdf, 710 kb)
Palkitsemisraportti 2020 (pdf, 605 kb)

2019

Kestävän kehityksen katsaus 2019

Taloudellinen katsaus 2019, sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (pdf, 4 Mb)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 (pdf, 2 Mb)
Palkka- ja palkkioselvitys 2019 (pdf, 2 Mb)
Palkitsemispolitiikka (pdf, 2 Mb)

Vanhemmat

Vuosikertomus 2018 (pdf, 2,2 Mb)

Vuosikertomus 2017 (pdf, 2,1 Mb)

Vuosikertomus 2016 (pdf, 4,1 Mb)

Vuosikertomus 2015 (pdf, 3,0 Mb)