Terrafame Oy

Terrafame Oy

Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Strategiset tavoitteemme

Missiomme on rakentaa kestävää maailmaa korkealaatuisten metallituotteiden avulla. Tässä hyödynnämme erityislaatuisia etujamme – laajoja malmivarantoja sekä ainutlaatuista bioliuotusmenetelmää. Kaikessa toiminnassamme näkyvät Terrafamen toiminnan kulmakivet: turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen.

Visiomme on olla monimetalliyritys, joka yltää kustannustehokkuudessa alan toimijoiden parhaiden joukkoon. Bioliuotusmenetelmän ansiosta Terrafame tuottaa globaaleille markkinoille korkealaatuisia tuotteita, joilla on pieni hiilijalanjälki.

Saavuttaaksemme visiomme olemme asettaneet selkeät strategiset tavoitteet. Tavoitteenamme on murskata 18 miljoonaa tonnia malmia vuodessa. Lisäksi strategisiin tavoitteisiimme kuuluu myös vähintään 70 %:n saanti bioliuotuksessa sekä nikkelin, koboltin, sinkin ja kuparin tehokas talteenotto metallitehtaalla.

Työ- ja ympäristöturvallisuudessa tavoitteenamme on olla esimerkillinen yhtiö. Myös keskeytymättömän toiminnan varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Hallinnointi

Toiminnassamme olemme sitoutuneet kaikilta osin hyvään hallintotapaan. Meitä ohjaavat lakien ja säädösten lisäksi yhteiset toimintamme kulmakivet – turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen – sekä toimintaperiaatteemme.

Terrafamen päätöksenteossa noudatamme yhtiöjärjestystä, osakeyhtiölakia sekä muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä. Noudatamme soveltuvin osin myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Talous

Terrafamen päämääränä on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen sekä taloudellisesti kannattava toiminta.

Louhitut malmimäärät ovat tavoitetasolla, bioliuotus on toiminut odotusten mukaisesti, ja metallitehtaan käyttöaste on ollut hyvällä tasolla. Terrafame on nostanut nikkelin ja sinkin tuotantomääriä ylösajon edetessä.

Vuoden 2017 liikevaihtomme oli 218,8 miljoonaa euroa. Metallien hintakehityksestä riippumatta toiminnasta aiheutuu etenkin ylösajon ensimmäisenä vuonna keskeneräiseen tuotantoon sitoutuvia kustannuksia erittäin etupainotteisesti.

Voit lukea tarkemmin yhtiö toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta osavuosikatsauksistamme, jotka löytyvät Ajankohtaista-osiosta.

Henkilöstömme

Terrafame työllistää noin 650 ammattilaista. Lisäksi kaivoksella työskentelee säännöllisesti vastaava joukko kumppaniyritysten henkilöstöä. Työyhteisömme on nuori, Terrafamen henkilöstön keski-ikä on noin 40 vuotta.

Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen on tärkeä osa toimintaamme. Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuksia kehittää kykyjään sekä koulutuksella että työn kierrolla.

Noin 80 prosenttia työntekijöistämme sekä suurin osa urakoitsijoistamme asuu Kainuussa. Moni on muuttanut alueelle tultuaan töihin Terrafamelle. Kainuun lisäksi Terrafamen työntekijöitä asuu esimerkiksi Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. 

Työturvallisuus on tärkeintä

Työntekijöidemme turvallisuus on toimintamme kulmakivi. Vuonna 2017 onnistuimme vähentämään poissaoloihin johtavien tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohden (LTIF) 3,5:een. Teemme aktiivista työtä myös kumppaniyritystemme tapaturmataajuuden vähentämiseksi.

Työnjohtajat ovat avainasemassa turvallisemman työkulttuurin kehittämisessä. Yrityksen ylin johto ja osastojen vastuuhenkilöt osallistuvat säännöllisiin turvallisuuskierroksiin työmaalla. Myös yrityskumppaneiden kanssa käydään jatkuvasti läpi työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Painotamme uusille työntekijöillemme työturvallisuuden tärkeyttä heti ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Tämä tarkoittaa, että kaikille työmaalla työskenteleville annetaan turvallisuusperehdytys.

Avainsääntömme

Terrafamella työssä noudatetaan turvallisuudessa kahta avainsääntöä:

 • Työ tehdään turvallisesti tai sitä ei tehdä lainkaan.
 • Aina on aikaa tehdä asiat turvallisesti, huolellisesti ja ohjeita noudattaen.

Pyrimme antamaan tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Terrafamella on käytössä esimerkiksi koko henkilöstöä koskeva turvallisuuspalkkio, jossa henkilöstö on jaettu kolmeen maksatusryhmään osastoittain. Turvallisuuspalkkio maksetaan, jos ryhmässä ei tapahdu kuukauden aikana yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

Lisäkannustimena keväällä 2016 julkaistiin turvallisuusbonukseen lisäpalkkio, joka maksetaan, mikäli ryhmässä ei ole tapahtunut vuosineljänneksen aikana yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Jatkamme edelleen palkkiojärjestelmien kehittämistä yhteistyössä henkilöstöryhmien edustajien kanssa.

Kestävän kehityksen politiikka

”Terrafame harjoittaa Sotkamossa kaivostoimintaa turvallisesti ja vastuullisesti. Tavoitteenamme on taloudellisesti kannattava liiketoiminta. Työmme pohjautuu yhtiön perusarvoihin, jotka ovat turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen”.

Politiikan soveltaminen

Kaikkien Terrafame Oy:n työntekijöiden sekä alueella toimivien yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa yhtiön kestävän kehityksen politiikan mukaisia periaatteita. Politiikan käytännön toteutusta tukevat ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä sekä tarkemmat turvallisuus- ympäristö- ja laatuohjeet.

Kestävän kehityksen politiikan on hyväksynyt Terrafame Oy:n johtoryhmä ja hallitus.

Turvallisuusvastuu

Toimintamme tulee olla turvallista työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Kaivoksella työskennellään metallimalmin, suurten koneiden ja laitteiden sekä kemikaalien kanssa, joka tulee ottaa turvallisuusasioissa erityisesti huomioon.

Turvallisuusasioissa ehdottomana päämääränä ovat turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä turvalliset työskentelytavat. Pysyvänä tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat periaatteet:

 • Ennakoimme turvallisuusasiat jo suunnitteluvaiheessa ja ennen työhön ryhtymistä. Työtehtävä toteutetaan ainoastaan, mikäli se voidaan tehdä turvallisesti.
 • Huolehdimme omasta ja työkavereiden turvallisuudesta.
 • Puutumme välittömästi turvattomaan tai ohjeita noudattamattomaan toimintaan.
 • Tutkimme perusteellisesti vaaranpaikkojen ja poikkeamailmoitusten perimmäiset syyt ja kehitämme jatkuvasti parhaita turvallisuuskäytäntöjä tekemiemme ja saamiemme huomoiden pohjalta.
 • Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme samoja turvallisuusperiaatteita ja ohjeiden noudattamista kuin itseltämme.

Ympäristövastuu

Otamme ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassamme. Toimintamme tulee olla ympäristöllisesti kestävää ja ehdottomasti voimassa olevien ympäristölupien mukaista. Sitoudumme ympäristösuorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen, toimintaamme liittyvien riskien hallintaan ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Pyrimme hyödyntämään luonnonvaroja tehokkaasti ja minimoimaan alueiden käytölliset vaikutukset. Pyrimme valitsemaan energiatehokkaita ratkaisuja päästöjen minimoimiseksi.

Käytämme toiminnassamme vähintään BAT-tasoisia tekniikoita (parasta mahdollista saatavilla olevaa, toimivaa tekniikkaa) ja olemme sitoutuneet tutkimaan myös BAT-tekniikan ylittävien menetelmien soveltamista päästöjen vähentämiseksi.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat periaatteet:

 • Toimimme kaikkien viranomaisvaatimusten mukaisesti pyrkien ylittämään meille asetetut odotukset.
 • Sitoudumme ympäristösuorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen, toimintaamme liittyvien riskien hallintaan ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.
 • Seuraamme ympäristövaikutuksia luotettavilla seurantamenetelmillä.
 • Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme ja toimitusketjultamme samoja ympäristötoiminnan periaatteita kuin itseltämme.

Sosiaalinen vastuu

Toimintamme tulee olla vastuullista ja läpinäkyvää. Viestimme työntekijöille, yhteistyökumppaneillemme, naapureillemme ja sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti kaivostoiminnasta ja sen vaikutuksista.

Osallistumme parhaan kykymme mukaan kaivosteollisuuden vastuullisuutta edistävään työhön ja valtakunnalliseen keskusteluun sidosryhmien kanssa.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat periaatteet:

 • Arvostamme työntekijöitämme, heidän perheitään ja heidän elinympäristöään.
 • Arvostamme ympäristöämme ja pyrimme vastaamaan sidosryhmien odotuksia sekä kerromme toimintamme ympäristövaikutuksista avoimesti ja rehellisesti.
 • Tapaamme säännöllisesti lähinaapureitamme ja otamme huomioon heidän näkemyksiään kaivostoiminnan vaikutuksista.
 • Raportoimme vuosittain kestävän kehityksen tunnusluvut GRI-ohjeistuksen mukaisesti.

Taloudellinen vastuu

Toimintamme tulee olla omistajillemme taloudellisesti kannattavaa ja tuottavaa.  Pyrimme siihen, että toimintamme luo taloudellista hyvinvointia myös yhteistyökumppaneillemme.

Kaivoksen malmivarat ja mineraalivarannot mahdollistavat useiden vuosikymmenten toiminta-ajan. Taloudellisesti kannattavalla ja tehokkaalla toiminnalla pystymme tarjoamaan Kainuuseen pitkäaikaisia teollisia työpaikkoja ja lisäämään sitä kautta vaikutusalueemme hyvinvointia.

Tavoitteenamme on tuottaa mahdollisimman puhtaita ja käyttökelpoisia tuotteita metallien jatkojalostajien tarpeisiin. Käyttämiemme tuotantomenetelmien on todettu olevan koko tuotantoketju mukaan laskettuna energiankulutuksen sekä hiilidioksidi- ja ravinnepäästöjen suhteen edullisia verrattuna moniin perinteisiin menetelmiin. Pyrimme edelleenkin kehittämään tuotantomenetelmiämme entistä tehokkaammaksi sekä taloudellisen hyödyn parantamiseksi että energiankäytön ja päästöjen minimoimiseksi.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat periaatteet:

 • Omistajamme saavat sijoittamalleen pääomalle tuoton, joka vastaa muiden mineraalisten luonnonvarojen hyödyntämiseen keskittyneiden liiketoiminnan harjoittajien keskimääräistä vuotuista tuottoa pitkällä aikavälillä.
 • Pyrimme vuotuiseen käyttökatteeseen, joka on riittävä suunnitelmallisen toiminnan ylläpitämiseksi, luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvien haittojen minimoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä sellaisen toiminnan kassavirran ja rahoitusrakenteen varmistamiseksi, että kestävän kehityksen periaatteita voidaan noudattaa liiketaloudellisesti kannattavasti.
 • Toimintamme mahdollistaa vakaan toimeentulon yli 600 ammattilaiselle monipuolisissa työtehtävissä.
 • Tarjoamme tarveaineiden toimittajillemme, alihankkijoillemme ja kumppaniyrityksillemme heidän liiketoimintaansa tukevia ja henkilöstön osaamista kehittäviä yhteistyömahdollisuuksia. Ostamiemme palvelujen määrä ylittää vuositasolla 120 miljoonaa euroa ja tarveaineiden kulutus vakaan toiminnan olosuhteissa 90 miljoonaa euroa.
 • Noudatamme raportoinnissamme ja hallinnossamme käytäntöjä jotka varmistavat selkeän ja läpinäkyvän toimintamme seurannan ja arvioinnin tilintarkastajillemme, omistajillemme ja toimivaltaisille viranomaisille.

Terrafame Group Oy

Terrafame Group omistaa noin 77,1 % monimetalliyhtiö Terrafame Oy:stä.

Terrafame Group on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafamessa. Terrafame Groupin tehtävänä on tukea Terrafamen liiketoiminnan kehittämistä. 

Terrafame Groupin tehtäviin kuuluu myös pitkän aikavälin tutkimus- ja kehityshankkeita.