Terrafame Oy

Terrafame Oy

Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Strategiset tavoitteet

Missiomme on rakentaa kestävää maailmaa korkealaatuisten metallituotteiden avulla. Tässä hyödynnämme erityislaatuisia etujamme – laajoja mineraalivarantoja ja bioliuotusmenetelmää. Kaikessa toiminnassamme näkyvät Terrafamen toiminnan kulmakivet: turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen.

Visiomme on olla monimetalliyritys, joka yltää kustannustehokkuudessa alan toimijoiden parhaiden joukkoon. Bioliuotusmenetelmän ansiosta Terrafame tuottaa globaaleille markkinoille korkealaatuisia tuotteita, joilla on pieni hiilijalanjälki.

Tavoitteenamme on ottaa talteen metallit mahdollisimman tarkasti ja kustannustehokkaasti. Suunnittelemme myös päätuotteemme, nikkeli-koboltin, jalostamista sähköajoneuvojen akkujen valmistuksessa käytettäviksi sulfaateiksi.

Hallinnointi

Olemme sitoutuneet toiminnassamme hyvään hallintotapaan. Meitä ohjaavat lakien ja säädösten lisäksi yhteiset toimintamme kulmakivet – turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen – sekä toimintaperiaatteemme.

Yhtiön päätöksenteossa noudatamme yhtiöjärjestystä, osakeyhtiölakia sekä muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä. Noudatamme soveltuvin osin myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Talous

Vuonna 2018 kasvatimme tuotantomääriämme ja kehitimme toimintaamme voimakkaasti. Liikevaihtomme yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta ja oli 328,8 miljoonaa euroa. Myös käyttökate oli positiivinen.

Metallien hintakehityksestä riippumatta toiminnasta aiheutuu etenkin ylösajon ensimmäisenä vuonna keskeneräiseen tuotantoon sitoutuvia kustannuksia erittäin etupainotteisesti.

Henkilöstö

Terrafame työllistää lähes 700 ammattilaista. Lisäksi teollisuusalueellamme työskentelee säännöllisesti vastaava joukko kumppaniyritysten henkilöstöä.

Työyhteisömme on nuori, ja Terrafamen henkilöstön keski-ikä on noin 41 vuotta. Yli 80 prosenttia työntekijöistämme sekä suurin osa kumppaniyritystemme työntekijöistä asuu Kainuussa.

Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen on tärkeä osa toimintaamme. Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuksia kehittää kykyjään sekä koulutuksella että työn kierrolla.

Työturvallisuus

Työntekijöiden turvallisuus on yksi Terrafamen kolmesta kulmakivestä. Lisäksi teemme jatkuvasti työtä kumppaniyritystemme tapaturmataajuuden vähentämiseksi.

Työnjohtajat ovat avainasemassa turvallisemman työkulttuurin kehittämisessä. Meillä myös yrityksen ylin johto ja osastojen vastuuhenkilöt osallistuvat säännöllisiin turvallisuuskierroksiin teollisuusalueella. Maksamme henkilöstölle kuukausittain turvallisuuspalkkion, jos ryhmässä ei ole tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

Terrafamella noudatetaan turvallisuudessa kahta avainsääntöä:

  • Työ tehdään turvallisesti tai sitä ei tehdä lainkaan.
  • Aina on aikaa tehdä asiat turvallisesti, huolellisesti ja ohjeita noudattaen.

Vastuullisuus

Terrafamen henkilöstön ja yhtiön teollisuusalueella työskentelevien kumppaniyritysten tulee noudattaa Terrafamen kestävän kehityksen periaatteita. Periaatteiden toteutumista tuetaan Terrafamen johtamisjärjestelmällä ja käytännön toimintaohjeilla.

Turvallisuusasioissa päämäärinämme ovat turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä turvalliset työskentelytavat. Pysyvänä tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Ympäristöasioissa olemme sitoutuneet ympäristösuorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen, toimintaamme liittyvien riskien hallintaan ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Toimintamme tulee olla sosiaalisesti vastuullista ja läpinäkyvää. Viestimme työntekijöille, yhteistyökumppaneille, naapureille ja muille sidosryhmille avoimesti ja rehellisesti kaivostoiminnastamme ja sen vaikutuksista.

Lähdemme siitä, että myös liiketoimintamme tulee olla taloudellisesti kannattavaa ja tuottavaa. Tällä tavalla pystymme tarjoamaan Kainuussa pitkäaikaisia teollisuustyöpaikkoja ja lisäämään hyvinvointia.

Raportointi

Terrafamen toiminnasta raportoidaan vuosittain vuosikertomuksessa ja kvartaaleittain annettavissa osavuosikatsauksissa. Vuosikertomukset vuosilta 2015–2017 sisältävät myös Suomen Malmijalostus Oy:n edeltäjän, Terrafame Group Oy:n, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2015