Julkaistu 27.07.2018 klo 10.00

Terrafamen liikevaihto 162,4 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla – käyttökate ja liiketulos positiiviset

Avainluvut tammi−kesäkuussa 2018
(vertailukauden H1 2017 luku sulkeissa)

 • Nikkeliä tuotettiin 12 341 tonnia (9 963) ja sinkkiä 29 104 tonnia (20 995).
 • Liikevaihto oli 162,4 miljoonaa euroa (88,5).
 • Käyttökate oli 20,9 miljoonaa euroa (-51,3).
 • Käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon (KET) arvonmuutosta oli 4,9 miljoonaa euroa (-57,5).


Avainluvut huhti−kesäkuussa 2018
(vertailukauden Q2 2017 luku sulkeissa)

 • Nikkeliä tuotettiin 5 920 tonnia (5 176) ja sinkkiä 14 096 tonnia (11 204).
 • Liikevaihto oli 76,7 miljoonaa euroa (47,2).
 • Käyttökate oli 11,1 miljoonaa euroa (-32,9).
 • Käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon (KET) arvonmuutosta oli 3,3 miljoonaa euroa (-24,2).
 • Keskeneräisen tuotannon arvo oli 154,0 miljoonaa euroa (56,3).


Tärkeimmät tapahtumat huhti−kesäkuussa 2018

 • Toisella vuosineljänneksellä tuotettiin nikkeliä 5 920 tonnia ja sinkkiä 14 096 tonnia. Tulos oli 3,4 miljoonaa euroa positiivinen, vaikka toukokuussa pidetty, suunniteltu huoltoseisakki rajoitti tuotanto- ja myyntimääriä.
 • Akkukemikaalitehdasta ja siihen liittyvää voimalaitosta koskevassa hankkeessa siirryttiin teknis-taloudellista selvitysvaiheesta toteutussuunnitteluun. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä eli YVA-menettelyssä edettiin ohjelmavaiheesta YVA-selostuksen valmisteluun.
 • Kaivosalueelle varastoitujen vesien määrä oli kesäkuun lopussa 1,9 miljoonaa kuutiota, mikä vastaa 1–3 miljoonan kuution tavoitetasoa. Kevään sulamisvesistä huolimatta ympäristöluvan mukaista puhdistetun veden purkukiintiötä ei ollut tarpeen käyttää täysimääräisenä. Hyvän vesitaseen ansiosta ajanjaksolla 7.–30.6.2018 vettä ei johdettu lainkaan ulos kaivosalueelta.
 • Mineraalivaranto- ja malmivara-arviot päivitettiin kesäkuussa JORC-koodin mukaisesti. Riippumattoman, ulkopuolisen tahon arvion mukaan todetut, todennäköiset ja mahdolliset mineraalivarannot ovat 1 525 miljoonaa tonnia. Mineraalivarannot ja malmivarat mahdollistavat metallien tuottamisen ja jalostamisen useiden vuosikymmenien ajan.


Kauden jälkeiset tapahtumat

 • Sotkamon kunta myönsi 4.7.2018 rakennusluvat akkukemikaalitehtaan kahdelle uudelle rakennukselle. Tehdashankkeeseen liittyvät maanrakennustyöt aloitettiin heinäkuussa.

 

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut 2018
Q2
2017
Q2
2018
H1
2017
H1
Vuosi
2017
Talous
Liikevaihto, M€ 76,7 47,2 162,4 88,5 220,0
Käyttökate, M€ 11,1 -32,9 20,9 -51,3 13,6
Käyttökate ilman KET-muutosta1, M€ 3,3 -24,2 4,9 -57,5 -74,3
Liikevoitto/-tappio, M€ 3,4 -37,3 5,8 -59,8 -6,2
Keskeneräinen tuotanto, M€ 154,0 56,3 154,0 56,3 138,0
Investoinnit, M€ 21,12 24,9 36,7 41,4 92,1
Oma pääoma, M€ 304,6 205,1 304,6 205,1 295,6
Taseen loppusumma, M€ 616,9 510,7 616,9 510,7 618,5
Kaivostuotanto          
Malmin louhinta, Mt 4,6 4,5 9,1 8,4 17,5
Nikkeliä kasalle, t 11 791 11 038 24 025 21 108 46 200
Sinkkiä kasalle, t 24 803 23 149 49 099 43 388 91 827
Metallitehtaan tuotanto          
Nikkeliä tuotettu, t 5 920 5 176 12 341 9 963 20 864
Sinkkiä tuotettu, t 14 096 11 204 29 104 20 995 47 205

1) Keskeneräinen tuotanto (KET) on arvostettu kustannusperusteisesti 31.12.2017 alkaen.
2) Investoinneista 13,4 miljoonaa euroa kohdistui tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen.
Jos taulukko ei näy kunnolla, klikkaa tästä.


Toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen katsaus

”Päätuotteemme nikkelin maailmanmarkkinahinta nousi toisella vuosineljänneksellä, kun taas sinkin hinta laski. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna nikkelin keskihinta nousi huhti–kesäkuussa 9,0 % dollareissa ja 12,5 % euroissa. Vastaavasti sinkin keskihinta laski 9,0 % dollareissa ja 6,2 % euroissa. Kuparin ja koboltin hinnat pysyivät hyvällä tasolla.

Terrafamen huhti–kesäkuun liikevaihto 76,7 oli miljoonaa euroa ja koko alkuvuoden liikevaihto 162,4 miljoonaa euroa oli lähes kaksinkertainen edellisvuoden vertailukauden 88,5 miljoonaan euroon nähden. Käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon muutosta oli huhti–kesäkuussa positiivinen, ja teimme liikevoittoa, vaikka metallitehtaan huoltoseisakki rajoitti tuotantoa ja myyntiä. Tämä oli jo neljäs peräkkäinen kvartaali, jolloin Terrafamen liiketoiminta oli kannattavaa.

Kaavailemamme akkukemikaalitehtaan toteutussuunnittelu on edennyt aikataulussa samoin kuin lupaprosessien ja maanrakennustöiden valmistelu. Heinäkuun alussa saimme tehtaalle rakennusluvan, ja hanketta koskeva YVA-menettely on nyt etenemässä selostusvaiheeseen. Seuraavaksi tavoitteenamme on analysoida pääprosessien teknologiavaihtoehtoja sekä jatkaa laitehankintoja koskevia neuvotteluita. Sähköajoneuvojen akuissa hyödynnettävien nikkeli- ja kobolttisulfaattien lisäksi tuottaisimme uudella tehtaalla ammoniumsulfaattia, jota käytetään mm. lannoitteena.

Tapaturmataajuudessa eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrässä miljoonaa työtuntia kohti tavoitteenamme oli päästä vuoden 2018 aikana alle 2,5:een. Huhti–kesäkuussa henkilöstöllemme sattui kolme poissaoloon johtanutta tapaturmaa, ja tapaturmataajuutemme liukuvasti 12 kuukauden ajalta oli kesäkuun lopussa 5,4. Terrafamen toiminnan alussa käynnistetty turvallisuustyö on tuottanut hyviä tuloksia, mutta kuluneella vuosineljänneksellä tapahtuneet tapaturmat kertovat siitä, että työturvallisuuteen täytyy kiinnittää entistäkin enemmän huomiota.”


Markkinakehitys

Nikkelin keskihinta vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä oli 14 476 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 9,0 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä (Q1 2018: 13 277) ja 56,9 % korkeampi kuin vuotta aiemmin (Q2 2017: 9 225). Tärkeimpiä syitä hintakehitykseen olivat nikkelin kysynnän kasvu ruostumattoman teräksen tuotannossa ja Aasian akkuteollisuudessa. Lisäksi sijoittajien nikkelikysyntä on kasvanut sähköajoneuvojen akkujen kysynnän myötä.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot ovat pienentyneet jokaisella vuosineljänneksellä vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Vuoden 2018 huhti–kesäkuussa LME:n ja SHFE:n yhteenlasketut varastot laskivat edelleen 69 000 tonnia ja olivat kesäkuun jo alle 300 000 tonnia (Q1:n lopussa: 368 000).

Sinkin keskihinta vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä oli 3 112 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 9,0 % alhaisempi kuin edellisellä neljänneksellä (Q1 2018: 3 421) ja 19,9 % korkeampi kuin vuotta aiemmin (Q2 2017: 2 596). Hintakehitys heijasteli kysynnän heikentymistä Kiinan markkinalla sekä Yhdysvaltojen asettamien teräksen ja alumiinin tuontitullien aiheuttamaa huolta maailmantalouden yleisestä kehityksestä.

LME:n ja SHFE:n yhteenlasketut sinkkivarastot laskivat jälleen huhti–kesäkuussa, kun edellisellä kvartaalilla varastot kasvoivat ja sitä ennen ne olivat laskeneet yhdeksän peräkkäistä kvartaalia. Varastot pienenivät nyt 32 000 tonnia ja olivat kesäkuun lopussa noin 330 000 tonnia (Q1:n lopussa: 363 000).

Kuparin ja koboltin hinnat pysyivät hyvällä tasolla, vaikka kupari laskikin kvartaalin lopussa. Kuparin keskihinta huhti–kesäkuussa oli 6 872 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 1,3 % alhaisempi kuin edellisellä neljänneksellä (Q1 2018: 6 962) ja 21,4 % korkeampi kuin vuotta aiemmin (Q2 2017: 5 662). Sähköajoneuvojen akkutuotannon näkymät vahvistivat edelleen koboltin hintakehitystä. Koboltin keskihinta huhti–kesäkuussa oli 87 667 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 6,6 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä (Q1 2018: 82 246) ja 56,1 % korkeampi kuin vuotta aiemmin (Q2 2017: 56 155).

Yhdysvaltain dollarin kurssikehitys oli Terrafamen liiketoiminnan kannalta myönteistä. Ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna dollari vahvistui toisella vuosineljänneksellä 3,1 % suhteessa euroon. Keskikurssi oli huhti–kesäkuussa 1,1915 (Q1 2018: 1,2292).


Investoinnit

Terrafamen investoinnit olivat toisella vuosineljänneksellä 21,1 miljoonaa euroa (Q1 2018: 15,5 ja vuosi 2017: 92,1). Tästä summasta käytettiin tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen 13,4 miljoonaa euroa.

Tuottavuuden parantamisen ja kapasiteetin kasvattamisen investointikohteista merkittävimpiä olivat akkukemikaalitehtaan toteutussuunnittelu, sivukivialueen 2. lohkon perustusten rakennustyöt, rikkivedyn uuden tuotantolinjan asennustyöt, sekundäärialueen 4. tuotantolohkon rakennustyöt sekä primäärialueen ilmastuksen kehittäminen.


Lupa-asiat ja ympäristöturvallisuus

Akkukemikaalitehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely käynnistyi huhtikuussa Terrafamen jätettyä hanketta koskevan YVA-ohjelman Kainuun ELY-keskukselle. Kesäkuussa ELY-keskus antoi ohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon, jonka pohjalta hanke on etenemässä selostusvaiheeseen.

Toukokuussa saatiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupa uudelle rikkivetylaitokselle, joka nostaa metallitehtaan tuotantokapasiteettia ja parantaa tehtaan tuotantoprosessin käyttövarmuutta. Toisen vuosineljänneksen aikana jatkettiin myös laboratoriotutkimusta, jossa selvitetään harvinaisten maametallien ja uraanin talteenottoa.

Kevään sulamisvesien käsittely sujui hyvin, eikä ympäristöluvan mukaista purkukiintiötä ollut tarvetta käyttää täysimääräisenä. Kaikkiaan huhti–kesäkuussa kaivosalueelta johdettiin ulos pohjoiseen johtaville purkureiteille 1,4 miljoonaa kuutiota puhdistettua vettä (Q2 2017: 1,6 Mm2). Sekä purkuvesien sulfaattikuormitus 1 582 tonnia (Q2 2017: 3 012 t) että metallipitoisuudet jäivät selvästi luparajojen alapuolelle. Hyvän vesitaseen ansiosta veden purku oli kokonaan keskeytettynä 7.–30.6.2018. Kesäkuun lopussa kaivosalueella oli varastoituna 1,9 miljoonaa kuutiota vettä (Q2 2017: 3,7 Mm2).

Terrafamen ympäristötarkkailutulosten mukaan sekä Nuasjärven että Jormasjärven kevätkierrot toteutuivat syvänteitä myöten. Kesäkuussa Kainuun ja Pohjois-Savon ELY-keskukset puolestaan tiedottivat veden laadun kohentuneen useissa Terrafamen alapuolisissa joissa ja järvissä sekä Oulujoen että Vuoksen vesistöreiteillä.


Henkilöstö ja työturvallisuus

Terrafamen palveluksessa oli kesäkuun 2018 lopussa 711 henkilöä (Q1 2018: 634), kun mukaan lasketaan kesätyöntekijät. Lisäksi kaivosalueella työskenteli huhti–kesäkuussa säännöllisesti noin 70 kumppaniyritystä ja näissä 610 henkilöä (Q1 2018: 631).

Toisella vuosineljänneksellä Terrafamen henkilöstölle sattui kolme poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 5,4 (2017: 3,5). Vuoden 2018 tavoitteeksi on asetettu tapaturmataajuuden pudottaminen alle 2,5:een.


Lähiajan näkymät

Terrafamen tuotannon ylösajo ja kannattavuuden parantaminen jatkuvat. Akkukemikaalien tuotantoa koskevassa hankkeessa analysoidaan pääprosessien teknologiavaihtoehtoja ja käydään laitehankintoja koskevia neuvotteluita. Myös hankkeen YVA-menettelyä sekä tehtaaseen liittyviä maanrakennustöitä viedään eteenpäin. Lisäksi jatketaan harvinaisten maametallien ja uraanin talteenottoon liittyvää tutkimustyötä laboratoriomittakaavassa.

 

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot vuodelta 2018 ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja.


Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 050 590 0720, joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi
Viestintäjohtaja Katri Kauppila, Terrafame Oy, p. 040 569 9200, katri.kauppila(at)terrafame.fi

Lataa Terrafamen Q2 2018 -tiedote (pdf, 666 kt)
Lataa Terrafamen Q2 2018 -esitys (pdf, 1,7 Mt)

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: