Julkaistu 26.04.2019 klo 09.00

Terrafamen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 81 miljoonaa euroa – liikevoitto positiivinen

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset vuosineljännestiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)
 

Tammi−maaliskuu 2019 lyhyesti

  • Nikkelin tuotanto kasvoi 13,5 prosenttia 7 288 (6 421) tonniin. Sinkin tuotanto laski 3,8 prosenttia 14 434 (15 008) tonniin.
  • Liikevaihto oli 81,0 (85,7) miljoonaa euroa.
  • Käyttökate oli 11,3 (9,8) miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto oli 2,8 (2,4) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -0,8 (-9,3) miljoonaa euroa.
  • Terrafamen ja kumppaniyritysten yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 8,1 (5,7).
  • Uuden malmin kasaaminen primääriliuotuskasalle oli keskeytyksissä katsauskauden lopulla tuotantoalueen tiivisrakenteen korjaustoimenpiteiden vuoksi, mikä laski kaivostuotannon määriä.
  • Akkukemikaalitehtaan uuttorakennuksen rakentaminen aloitettiin.
     

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut

  2019
Q1
2018
Q1
Muutos,
%
Koko vuosi
2018
Talous  
Liikevaihto, M€ 81,0 85,7 -5,5 % 325,8
Käyttökate, M€ 11,3 9,8 15,3 % 32,8
Liiketulos, M€ 2,8 2,4 16,7 % 3,0
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1 -0,8 -9,3 n.a -15,6
Kokonaisinvestoinnit, M€ 20,3 15,5 30,8 % 81,5
    Ylläpitoinvestoinnit, M€ 2,8 4,9 -42,9 % 28,1
    Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun, M€ 17,5 10,6 65,0 % 53,4
Oma pääoma, M€ 348,9 300,8 16,0 % 365,6
Taseen loppusumma, M€ 684,9 612,6 11,8 % 681,6
Kaivostuotanto        
Malmia primäärikasalle, Mt 2,7 4,5 -40,0 % 17,9
Nikkeliä kasalle, t 6 842 12 234 -44,1 % 46 334
Sinkkiä kasalle, t 14 995 24 296 -38,3 % 97 633
Metallitehtaan tuotanto        
Nikkeliä tuotettu, t 7 288 6 421 13,5 % 27 377
Sinkkiä tuotettu, t 14 434 15 008 -3,8 % 61 608


1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit
Jos taulukko ei näy kunnolla, klikkaa tästä.


Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Terrafamen tammi-maaliskuun 2019 liikevaihto oli 81,0 (85,7) miljoonaa euroa. Nikkelin hinta kääntyi vuoden 2019 alussa nousuun ja nikkelituotantomme oli hyvällä yli 7 000 tonnin tasolla. Sinkin keskihinta kääntyi nousuun jo vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä, ja nousu jatkui alkuvuonna 2019. Sinkin tuotannossa emme aivan saavuttaneet vuoden 2018 viimeisen neljänneksen ennätystasoja. Kokonaisuutena hyvällä tasolla olleen tuotannon ja nousseiden hintojen ansiosta liikevaihto kasvoi noin 5 prosenttia vuoden 2018 viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökate kasvoi 15,3 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 11,3 (9,8) miljoonaa euroa. Myös liikevoitto kasvoi ja oli 2,8 (2,4) miljoonaa euroa. Olen erityisen iloinen siitä, että kannattavuutemme kääntyi jälleen positiiviseksi haasteellisen vuoden 2018 viimeisen vuosineljänneksen jälkeen.

Syksyllä 2018 teimme päätöksen yhtiömme nykyisen päätuotteen, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostamisesta sulfaateiksi, joita tarvitaan sähköajoneuvojen akkujen valmistuksessa. Akkukemikaalitehtaan rakennusprojekti etenee suunnitellusti. Voimakkaasti kasvava sähköajoneuvojen tuotanto lisää niissä tarvittavien akkujen tarvetta, mikä puolestaan lisää nikkelin kysyntää. Vuonna 2018 sähköajoneuvojen kysyntä kasvoi 63 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Maaliskuussa totesimme primääriliuotusalueen lohkolla 2 tiivisrakenteessa vaurioita. Uuden malmin kasaaminen primääriliuotuskasalle oli keskeytyksissä katsauskauden lopulla tuotantoalueen tiivisrakenteen korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tämä laski kaivostuotannon määriä, mutta sillä ei ollut vaikutusta metallitehtaan tuotantoon. Uuden malmin kasaus aloitettiin 20.4., minkä jälkeen pohjarakenteen korjaus etenee primääriliuotusalueella kasan purun ja uuden malmin kasauksen rytmissä.

Työntekijöiden turvallisuus on yksi Terrafamen kulmakivistä. Panostammge käytäntöihin, joilla edistetään turvallista työn tekemistä, aloitamme mm. kaikki sisäiset kokoukset aloitetaan keskustelulla ajankohtaisista turvallisuusaiheista. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Terrafamen ja kumppaneiden henkilöstölle tapahtui yhteensä 4 (4) poissaoloon johtanutta tapaturmaa, minkä perusteella 12 kuukauden liukuva tapaturmataajuus (LTIFR) oli 8,1 (5,7). Tavoitteenamme on olla työturvallisuudessa toimialamme parhaiden joukossa ja jatkamme systemaattista työtä turvallisuuskulttuurin parantamiseksi niin oman henkilöstön kuin yhteistyökumppaneidemmekin keskuudessa."                                                                                           


Markkinakehitys

Terrafamen päätuotteiden nikkelin ja sinkin kysyntä maailmanmarkkinoilla on jatkunut hyvänä, mikä on heijastunut varastomääriin ja hintakehitykseen.

Nikkelin maailmanmarkkinahinta oli tammi-maaliskuussa 2019 keskimäärin 12 369 (13 277) Yhdsysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 6,8 prosenttia matalampi dollareissa ja 0,8 prosenttia korkeampi euroissa kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuoden 2018 jälkipuoliskolla laskussa ollut nikkelin hinta kääntyi nousuun vuoden 2019 alussa ja hinta oli tammi-maaliskuussa 2019 dollareissa 7,4 prosenttia ja euroissa 7,9 prosenttia korkeampi kuin loka-joulukuussa 2018.

Sinkin maailmanmarkkinahinta oli tammi-maaliskuussa 2019 keskimäärin 2 702 (3 421) Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 21,0  prosenttia matalampi dollareissa ja 14,5 prosenttia matalampi euroissa kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuonna 2018 laskussa ollut sinkin keskihinta kääntyi nousuun vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja nousu on jatkunut myös vuoden 2019 alussa. Sinkin hinta tammi-maaliskuussa 2019 oli dollareissa 2,7 prosenttia ja euroissa 3,2 prosenttia korkeampi kuin loka-joulukuussa 2018.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat maaliskuun 2019 lopussa 193 338 (367 694) tonnia, ja vastasivat noin 4 (noin 8) viikon kysyntää. Yhteenlasketut sinkkivarastot olivat maaliskuun lopussa 163 701 (361 947) tonnia, mikä vastaa vajaan (noin yhden) viikon kysyntää.

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä EUR/USD keskimääräinen valuuttakurssi oli 1,1358 (1,2292).


Investoinnit

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä investointeihin käytettiin yhteensä 20,3 (15,5) miljoonaa euroa. Tästä summasta tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 17,5 (10,6) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 2,8 (4,9) miljoonaa euroa.

Merkittävimmät investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun liittyivät akkukemikaalitehtaan suunnitteluun, laitehankintoihin ja rakennustöiden aloitukseen sekä uuden kipsisakka-altaan rakennustöihin. Tuotannon ylläpitoon liittyviä merkittävimpiä investointikohteita olivat kaivoskaluston ja malmin murskauslinjaston varaosien hankinnat.
 

Ympäristöturvallisuus ja lupa-asiat

Teollisuusalueelle varastoitujen vesien määrä oli maaliskuun 2019 lopussa 2,56 (1,4) miljoonaa kuutiometriä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä teollisuusalueelta johdettiin pois vain 0,014 (0,2) miljoonaa kuutiota puhdistettua vettä, jonka sulfaattikuormitus oli 16,8 (475) tonnia. Nuasjärven purkuputkea ei käytetty alkuvuonna lainkaan. Juoksutukset purkuputkea pitkin aloitettiin 10.4.2019.

Maaliskuussa primääriliuotusalueen lohkolla 2 todettiin vaurioita tiivisrakenteessa. Korjaustoimenpiteet, joissa nykyisen tiivisrakenteen yläpuolelle rakennetaan uusi tiivisrakenne, aloitettiin välittömästi. Primääriliuotusalueen ympärillä olevia suojapumppauksia tehostettiin entisestään ja näin varmistettiin kontaminaation pysyminen paikallisena. Pohjarakenteen korjaus etenee tuotantoalueella kasan purun ja uuden malmin kasauksen rytmissä.

Vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamisen ympäristövaikutusten arviointimenettely aloitettiin ja arviointiohjelma jätettiin Kainuun ELY-keskukselle 28.3.2019.


Henkilöstö ja työturvallisuus

Terrafamen palveluksessa oli maaliskuun 2019 lopussa 682 (634) henkilöä. Lisäksi teollisuusalueella työskenteli tammi–maaliskuussa 2019 säännöllisesti noin 70 kumppaniyritystä ja näissä 651 (631) henkilöä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Terrafamen henkilöstölle sattui 3 (1) poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 9,1 (3,5). Yhteistyökummppaneiden henkilöstölle tapahtui 1 (3) poissaoloon johtanutta onnettomuutta ja kumppaneiden tapaturmataajuus oli 7,2 (7,7). Terrafamen ja yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 8,1 (5,7).

Terrafame lahjoitti syksyllä 2018 prosessiteollisuuden kolmevuotisen yliopettajan tehtävän Kajaanin ammattikorkeakouluun eli KAMKiin. Hakuprosessi saatiin päätökseen vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja prosessiteollisuuden yliopettajana aloitti 1.4.2019 energiatekniikan tohtori Katriina Sirviö. Uusi tehtävä vahvistaa Terrafamen ja KAMKin yhteistyötä. Nimikkoyliopettaja pääsee perehtymään Terrafamen toimintaan syvällisesti, mikä mahdollistaa opintojen integroimisen suoraan yhtiön tarpeisiin esimerkiksi projektitöiden muodossa perinteisten harjoittelujen ja opinnäytetöiden lisäksi. Yliopettajan tehtävänä on myös kehittää prosessitekniikan ja käynnissäpidon koulutusta sekä koordinoida tutkimus- ja kehitystoimintaa ja työskennellä koulutuksen vetovoiman kasvattamiseksi.

Terrafamen yhdessä Kainuun ja Oulun ammattiopistojen kanssa järjestämän oppisopimuskoulutuksen haku saatiin päätökseen vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 23 oppisopimusopiskelijan kaksivuotinen prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtava koulutus alkoi 1.4. Opiskelijat oppivat työsuhteessa tuotantoprosessin eri vaiheet ja suorittavat opiskeluaikanaan useita näyttöjä eri aihealueilta. Työssä oppimisen lisäksi opiskelijoille järjestetään Terrafamen tiloissa lähiopetuspäiviä. Haku seuraavaan, syksyllä 2019 järjestettävään oppisopimuskoulutukseen käynnistyy kesäkuussa.
 

Lähiajan näkymät

Terrafame jatkaa tuotannon kehittämistä ja kustannustehokkuuden parantamista.

Valtioneuvoston päätöstä uraanin talteenoton lupahakemukseen odotetaan vuoden 2019 aikana.

Akkukemikaalitehtaan rakennustyöt jatkuvat.

 

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 050 590 0720, joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi
Viestintäjohtaja Sanna Päiväniemi, Terrafame Oy, p. 044 978 4003, sanna.paivaniemi(at)terrafame.fi

Katso tallenne tulosjulkistuksen webcastista.

Lataa Terrafamen tiedote vuoden 2019 tammi–maaliskuun tuloksesta (pdf, 177 kt)
Lataa Terrafamen esitys vuoden 2019 tammi–maaliskuun tuloksesta (pdf, 1,3 Mb)

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Suunnittelemme nyt päätuotteemme, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusta sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: