Julkaistu 27.04.2017 klo 13.05

Terrafame teki nikkelin tuotantoennätyksen ensimmäisellä vuosineljänneksellä − liikevaihto 41,3 miljoonaa euroa

 

Avainluvut tammi−maaliskuussa 2017

 • Nikkeliä kasattiin primäärikasalle 10 070 tonnia (Q4 2016: 11 757) ja sinkkiä 20 239 tonnia (Q4 2016: 22 144).
 • Nikkeliä liuotettiin 5 086 tonnia (Q4 2016: 4 885) ja sinkkiä 10 380 tonnia (Q4 2016: 10 697).
 • Nikkeliä tuotettiin 4 787 tonnia (Q4 2016: 3 875) ja sinkkiä 9 791 tonnia (Q4 2016: 8 680).
 • Liikevaihto oli 41,3 miljoonaa euroa (Q4 2016: 47,6). 
 • Käyttökate oli -18,4 miljoonaa euroa (Q4 2016: 16,0).
 • 12 kuukauden liukuva tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 6,4 (2016: 8,4).

 

Tärkeimmät tapahtumat tammi−maaliskuussa 2017

 • Metallitehtaalla tehtiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehtaan koko historian nikkelin kvartaalituotantoennätys 4 787 tonnia (2016 Q4: 3 875) sekä helmi- ja maaliskuussa kuukausituotantoennätykset. Metallitehdas käynnistyi 13.1.2017 joulukuun 2016 loppupuolella tapahtuneen rikkivetykehittimen tulipalon ja samassa yhteydessä pidetyn huoltoseisokin jälkeen.
 • Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa malmia oli kasattu primäärikasoille Terrafamen toiminta-aikana 15.8.2015– 31.3.2017 yhteensä 22,2 miljoonaa tonnia. Bioliuotuksen primäärialueen pinta-alasta oli maaliskuun loppuun mennessä kasattu Terrafamen aikana hieman yli 90 %.
 • Keskeneräisen tuotannon arvo kasvoi suunnitellusti 14,9 miljoonalla eurolla ja oli maaliskuun lopussa 65,0 miljoonaa euroa.
 • Uuden keskusvedenpuhdistamon tuotantokäyttö aloitettiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myönnettyä laitokselle ympäristöluvan sekä toiminnanaloittamisluvan 4.1.2017.
 • Kaivosalueelle varastoitujen vesien määrä väheni 2,9 miljoonaan kuutioon, mikä vastaa 1–3 miljoonan kuution tavoitetasoa. Tämän ansiosta Nuasjärven purkuputkea käytettiin ajanjaksolla 15.–31.3. vain sen verran, että putki pystyttiin pitämänä sulana.
 • Terrafamen johtamisjärjestelmä eli laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät sertifioitiin kansainvälisten standardien mukaisesti. Laadunhallinta sertifioitiin ISO 9001 : 2015 -standardin mukaisesti, ympäristönhallinta ISO 14 001 : 2015 -standardin mukaisesti sekä työterveyden ja turvallisuuden hallinta BS OHSAS 18001 : 2007 -standardin mukaisesti.
 • Yhtiön yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtääviä neuvotteluja jatkettiin ja uusi toiminnan ylösajoon tarvittava rahoitusjärjestely sekä kaupallinen yhteistyö Trafigura-konsernin kanssa julkistettiin 10.2.2017.

 

Kauden jälkeiset tapahtumat

 • Kainuun ELY-keskus kuulutti 6.4.2017 Terrafamen vesienhallinnan ympäristövaikutusten selostuksen eli YVA-selostuksen.
 • Terrafamen vuosikertomus vuodelta 2016 julkaistiin 27.4.2017 osoitteessa www.terrafame.fi/vuosikertomus

 

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut

  2017
Q1
2016
Q4
2016
Q1
Vuosi
2016
Talous        
Liikevaihto, milj. €  41,3 47,6 14,2 101,0
Käyttökate, milj. €  -18,4 16,0 -53,1 -120,4
Liikevoitto/-tappio, milj. €  -22,5 12,2 -56,1 -134,4
Investoinnit, milj. € 16,5 20,2 10,8 84,3
Kaivostuotanto        
Malmia primäärikasalle, milj. t 3,9 4,1 2,7 14,2
Nikkeliä kasalle, t 10 070 11 757 6 630 37 042
Sinkkiä kasalle, t 20 239 22 144 12 776 70 299
Bioliuotus        
Nikkeliä liuotettu, t 5 086 4 885 1 495 11 584
Sinkkiä liuotettu, t 10 380 10 697 2 578 27 868
Metallitehdas        
Nikkeliä tuotettu, t 4 787 3 875 1 555 9 554
Sinkkiä tuotettu, t 9 791 8 680 3 497 22 575

 

 

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen katsaus

”Jatkoimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toiminnan määrätietoista ylösajoa ja vakiinnuttamista. Käynnistimme metallitehtaan uudelleen 13.1.2017 joulukuussa 2016 tapahtuneen rikkivetykehittimen tulipalon ja samassa yhteydessä pidetyn huoltoseisokin jälkeen. Tästä huolimatta metallituotantomme oli ennätystasolla, ja pääsimme aloittamaan asiakastoimitukset uudelleen tammikuun lopulla. Pysyimme myös operatiivisten kustannusten budjetissa. Nikkelin keskihinta maailmanmarkkinoilla laski kuitenkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5 % vuoden 2016 viimeiseen neljännekseen verrattuna, millä oli tulosta heikentävä vaikutus.

Malminlouhinta ja -käsittely etenivät suunnitellusti, ja ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun tultaessa Terrafame oli kasannut primäärialueen pinta-alasta hieman yli 90 %. Bioliuotuksen saanto primääri- ja sekundäärikasoilla oli edelleen tavoitteen mukainen, ja arvioimme olevamme täydessä tuotantovauhdissa vuoden 2018 kolmanteen vuosineljännekseen mennessä.

Metallituotannon yksikkökustannukset nikkelitonnia kohti laskivat ennakoidulla tavalla ja olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä alhaisemmat kuin koskaan aiemmin yhtiön toiminnan aikana. Samalla ajanjaksolla teimme nikkelin kvartaalituotantoennätyksen sekä helmi- ja maaliskuussa nikkelin kuukausituotantoennätykset.

Alkuvuodesta Terrafamen johtamisjärjestelmä eli laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät sertioitiin kansainvälisten standardien mukaisesti, mikä on hieno saavutus henkilöstöltämme. Jatkossakin tavoitteenamme on parantaa edelleen työn tuottavuutta ja turvallisuutta työskentelemällä järjestelmällisesti ja prosessilähtöisesti.”

 

Markkinakehitys

Nikkelin keskihinta vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä oli 10 271 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 5,0 % matalampi kuin vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä (Q4 2016: 10 810) mutta 21,0 % korkeampi kuin vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (Q1 2016: 8 499). Tärkeimpiä tekijöitä alkuvuoden hintavaihteluun olivat Indonesian hallituksen päätös purkaa osittain nikkelimalmin vientikielto sekä Filippiinien ilmoittamat suunnitelmat sulkea tai keskeyttää lukuisten kaivosten tuotanto ympäristösyistä. Nikkelin kysyntää tukivat mm. Kiinan vahva ruostumattoman teräksen tuotanto sekä lisääntynyt nikkelin käyttö sähköajoneuvojen akkujen tuotannossa. Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ruostumattoman teräksen tuotantomäärän arvioidaan nousseen globaalisti 11 % vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot pienenivät vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana aikana yli 7 000 tonnia ja olivat hieman yli 450 000 tonnia. Nikkelin puolituotemarkkinat kehittyivät edelleen myönteisesti tammi–maaliskuussa.

Sinkin keskihinta vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä oli 2 780 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 10,4 % korkeampi kuin vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä (Q4 2016: 2 517) ja 65,6 % korkeampi kuin vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (Q1 2016: 1 679). Myönteistä hintakehitystä tukivat sinkkivarastojen pieneneminen sekä sinkin raaka-ainepulasta johtuva jalostusketjun matala käyttöaste.

LME:n sinkkivarastot laskivat vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana noin 56 000 tonnia ja olivat noin 371 000 tonnia. Myös muut sinkkivarastot sekä sinkkirikasteiden ja puolituotteiden varastot pienenivät merkittävästi. Vuoden 2017 aikana kaivosten maksamat jalostuspalkkiot ovat aiempaa selvästi matalammalla tasolla.

 

Investoinnit

Terrafamen investoinnit olivat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 16,5 miljoonaa euroa (Q4 2016: 20,2 ja vuosi 2016: 84,3).

Merkittävimpiä investointikohteita ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat bioliuotuksen kahden sekundäärikentän ja uuden sivukivikentän maanrakennustyöt sekä rikkivedyn kolmannen tuotantolinjan suunnittelutyö. Lisäksi yhtiö investoi tammi–maaliskuussa sinkin suodatuskapasiteetin nostoon sekä kuparin talteenoton edellyttämiin muutostöihin.

 

Ympäristöturvallisuus

Terrafamen alueelle varastoitu vesimäärä on vähentynyt alkukesästä 2016 lähtien mm. bioliuotuksen ja metallitehtaan hyvän toiminnan ansiosta. Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä varastoitujen vesien määrä laski alle 3 miljoonan kuution turvallisen tavoitetason, minkä ansiosta Nuasjärven purkuputkea käytettiin 15.–31.3. vain sen verran kuin oli välttämätöntä putken sulana pitämiseksi. Maaliskuun lopussa kaivosalueelle varastoituja vesiä oli noin 2,9 miljoonaa kuutiota (Q4 2016:n lopussa 3,8 ja Q4 2015:n lopussa 10,1). Yhtiön alueelta pois johdettujen, puhdistettujen vesien laatu oli edelleen ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvä. Sulfaatti- ja metallipitoisuudet olivat selvästi pienemmät kuin niille asetetut raja-arvot.

Marraskuusta 2016 lähtien koekäytössä ollut uusi keskusvedenpuhdistamo sai alkuvuodesta 2017 ympäristöluvan sekä toiminnanaloittamisluvan. Uusi puhdistamo korvaa aiemmin käytetyt pienemmät vedenpuhdistusyksiköt, joita voidaan jatkossa käyttää varajärjestelmänä. Yhtiö jatkoi myös käänteisosmoosilaitoksen sulfaattipitoisen rejektin johtamista takaisin bioliuotuskasoille, mikä on auttanut huomattavasti sulfaattitaseen hallintaa. Tammi–maaliskuussa sulfaattia johdettiin takaisin kasoille noin 1 560 tonnia (Q4 2016: 1 420). Myös bioliuotuksen liuosmäärä palautui metallitehtaan tuotannon uudelleen käynnistämisen myötä optimitasolle.

Helmikuun alussa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kuulutti Terrafamen ympäristölupahakemuksen, joka koskee kaivosalueella välivarastoituina olevien vesienkäsittelyn sakkojen ja lietteiden kunnostusta. Yhtiön tavoitteena on ollut alusta lähtien päästä mahdollisimman nopeasti kunnostamaan alueet, joilla on vesienkäsittelystä syntynyttä sakkaa. Jatkossa uusi keskitetty vedenpuhdistus tehostaa myös sakkojen käsittelyä siten, että sakkaa syntyy yhdessä paikassa, ja se voidaan sijoittaa suoraan sitä varten suunnitelluille kipsisakka-altaille.

Vaasan hallinto-oikeus antoi 17.2.2017 kolme päätöstä, jotka liittyvät Terrafame Oy:n sekä Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän vuosina 2015 ja 2016 tekemiin puhdistetun veden juoksutuksiin. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi kaikki Terrafamen toimintaa koskeneet valitukset. Samalla hallinto-oikeus kumosi Terrafamen valituksen johdosta Kainuun ELY-keskuksen päätöksen ja hyväksyi Terrafamen ympäristönsuojelulain 123 §:n nojalla tekemän ilmoituksen. Oikeuden päätökset ja perustelut vastaavat Terrafamen käsitystä siitä, miten vastuullisesti toimivan yrityksen on täytynyt toimia pato- ja ympäristöturvallisuuden vaarantavissa poikkeuksellisissa tilanteissa.

Huhtikuussa 2016 Vaasan hallinto-oikeus on velvoittanut Terrafamen hakemaan toiminnalleen uutta ympäristölupaa elokuun 2017 loppuun mennessä. Tästä syystä yhtiöllä on käynnissä kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä kaivostoiminnan YVA eteni ohjelman kommentointivaiheesta selostusvaiheen valmisteluun. Huhtikuun alussa Kainuun ELY-keskus kuulutti vesienhallinnan YVA-selostuksen.

 

Henkilöstö ja työturvallisuus

Terrafamen palveluksessa oli maaliskuun 2017 lopussa 662 henkilöä (Q4 2016:n lopussa 645). Kaivosalueella työskenteli ensimmäisellä vuosineljänneksellä säännöllisesti myös noin 70 kumppaniyritystä ja näissä noin 623 henkilöä.

Tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli viimeisen 12 kuukauden aikana 6,4. Kuluvana vuonna tavoitteena on päästä alle 5,0:aan (2016: 8,4). Omien työntekijöiden työturvallisuuden lisäksi Terrafame panostaa tänä vuonna vahvasti myös kumppaniyritysten työntekijöiden työturvallisuuden kehittämiseen ja mittaamiseen.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Terrafame julkaisi haettaviksi tuotannon ja toimistotyön kesätyöpaikat. Yhtiö palkkaa kesäkuukausien ajaksi noin 90 henkilöä. Terrafame on myös mukana tukemassa Vastuullinen kesäduuni -kampanjaa, johon osallistuvat yritykset haluavat taata nuorille hyvän kesätyökokemuksen.

 

Jatkorahoitus

Syksyllä 2016 aloitettuja, Terrafamen ylösajoon tarvittavan yksityistä rahoitusta koskevia neuvotteluja jatkettiin myös alkuvuonna 2017. Helmikuun alussa Terrafame Group Oy, Terrafame Oy, Trafigura-konserni ja siihen kuuluva Galena-rahasto sopivat rahoituskokonaisuudesta sekä pidemmän aikavälin kaupallisesta yhteistyöstä. Terrafame Group ja Sampo Oyj ovat järjestelyssä kanssasijoittajina. Rahoitusjärjestely on yhteensä 250 miljoonaa euroa, ja se koostuu oman pääoman ehtoisista sijoituksista sekä lainajärjestelyistä.

 

Lähiajan näkymät

Terrafamen tavoitteena on nostaa nikkeli-koboltin ja sinkin tuotanto- ja toimitusmääriä sekä parantaa kustannustehokkuutta liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Yhtiö on jatkanut vuonna 2016 aloittamaansa kuparin kaupallistamistyötä ja valmistelee kuparisulfidituotteen myynnin aloittamista kuluvan vuoden aikana. Myös nikkelin jatkojalostusmahdollisuuksia tutkitaan tulevien kuukausien aikana tarkemmin. Lisäksi Terrafame selvittää mahdollisuuksia uraanioksidin tuotteistamiseen.

Tulevan kesän aikana Terrafamen tavoitteena on saada kaivostoimintaa ja vesienhallintaa koskevat YVA- eli ympäristövaikutusten arviointimenettelyt päätökseen. YVA-menettelyt päättyvät, kun Kainuun ELY-keskus on toimittanut lausuntonsa selostusvaiheista Terrafamelle. YVA-selostukset liitetään ympäristölupahakemuksiin, jotka Terrafame jättää elokuun 2017 loppuun mennessä.

 

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot vuodelta 2017 ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja.

 

Lisätietoa:

Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, p. 050 590 0720, joni.lukkaroinen@terrafame.fi

Liitteet ja linkit: