Julkaistu 18.10.2018 klo 10.04

Akkukemikaalituotannon YVA-selostus nyt luettavissa – Yleisötilaisuus pidetään Vuokatissa 31.10.2018

Kainuun ELY-keskus on tänään julkaissut ja kuuluttanut Terrafamen nikkeli- ja kobolttisulfaattituotantoa eli sähköajoneuvojen akkukemikaaleja koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. YVA-selostus kuuluu tehdashankkeen YVA-menettelyyn, joka on osa ympäristölupaprosessia. Nyt julkaistussa dokumentissa on tarkasteltu niitä muutoksia, joita uudenlaisen teollisen tuotannon aloittamisesta seuraa Terrafamen nykyisen toiminnan ympäristövaikutuksiin.

YVA-selostuksessa on kuvattu hanke ja sen vaihtoehdot, hankkeen ympäristövaikutukset sekä jatkotoimenpiteet. Lisäksi dokumentti sisältää johtopäätökset ja arvion hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta. YVA-selostukseen kuuluu kuvaukset hankkeen vaikutuksista aluetalouteen, liikenteeseen, meluun, ilmanlaatuun ja ilmastoon, maa- ja kallioperään, vesiin, kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnonsuojeluun sekä väestöön ja elinolosuhteisiin. Selostuksessa tarkastellaan myös ympäristöriskejä ja seurausvaikutuksia sekä jätteiden sijoittamista ja hyötykäyttöä.

  • YVA-selostuksesta järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 31.10.2018 klo 18.00–20.00 Break Sokos Hotel Vuokatissa, os. Kidekuja 2. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.
  • YVA-selostusta koskevia mielipiteitä ja lausuntoja voi esittää 20.11.2018 saakka Kainuun ELY-keskukselle.
  • YVA-selostukseen voi tutustua ympäristöhallinnon verkkosivustolla. Sähköinen linkki dokumenttiin löytyy myös tämän uutisen lopusta.

Vuonna 2017 uudistetun YVA-lain mukaisesti tässä YVA-menettelyssä keskitytään akkukemikaalien tuotannon keskeisimpiin vaikutuksiin. Terrafamen toiminnan vaikutukset kokonaisuutena on arvioitu vuonna 2017 valmistuneessa tuotanto-YVA:ssa.


Hanke on arvioitu teknisesti, yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta toteuttamiskelpoiseksi

YVA-selostuksen mukaan kaavaillun tehtaan kaikki hankevaihtoehdot ovat teknisesti toteutettavissa. Tehtaaseen ei ole suunnitteilla sellaisia laitteita tai prosessivaiheita, joita ei olisi jo käytössä teollisuudessa. Akkukemikaalien valmistuksessa hyödynnetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa, eikä toimintaan tai päästötasoihin liity merkittävää epävarmuutta.

Myös yhteiskunnallisesti kaikki vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. Tehtaasta aiheutuvat melu- ja ilmapäästöt on arvioitu vähäisiksi, eivätkä ne nouse teollisuusalueen ulkopuolella niin suuriksi, että niillä olisi vaikutusta lähialueiden kehittämismahdollisuuksiin.

Ympäristön kannalta vaihtoehdot VE1a ja VE1b, joissa primäärihöyryn tarve kiteytysvaiheessa on pienempi, aiheuttavat vähäisempiä ympäristövaikutuksia kuin VE2. Kaikkia hankevaihtoehtoja pidetään kuitenkin toteuttamiskelpoisina. Akkukemikaalien valmistuksesta ei ole arvioitu aiheutuvan suoria päästöjä vesiin eikä muutoksia puhdistetun purkuveden laatuun.

”Suunnittelemme uutta tehdasta nykyiselle tehdasalueellemme, joten se ei vaadi uusien luonnontilaisten alueiden käyttöönottoa. Pyrimme myös vähentämään ja ehkäisemään tehtaan ympäristövaikutuksia ja prosessiriskejä huolellisella suunnittelulla, riskienarvioinnilla ja henkilöstön koulutuksella. Kemikaalien varastoinnin ja käytön järjestämme aina TUKESin hyväksymällä tavalla ja tiedotamme jatkossakin kemikaalien käytöstä viranomaisten edellyttämällä tavalla”, kommentoi kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.
 

Yleisötilaisuudessa infopisteet tarjoavat mahdollisuuden keskustella suoraan asiantuntijoiden kanssa

Vuokatissa 31.10.2018 järjestettävässä yleisötilaisuudessa kuullaan yhtiön tilannekatsaus ja tehdashankkeen nykytilan esittely, Kainuun ELY-keskuksen presentaatio YVA-menettelyn vaiheista sekä konsulttiyhtiö Ramboll Finlandin selvitys arvioiduista vaikutuksista. Alustusten yhteydessä on mahdollisuus esittää lyhyitä kysymyksiä. Tämän jälkeen siirrytään infopisteille keskustelemaan hankkeesta ja sen vaikutuksista.

”Saimme kevään YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudesta hyvää palautetta kainuulaisilta, joten haluamme jatkaa uudella mallilla. Tuomme tähänkin tilaisuuteen prosessi- ja ympäristöasiantuntijoita, jotka pystyvät vastaamaan monenlaisiin kysymyksiin. Kannustan mahdollisimman monia osallistumaan aktiivisesti, jotta tilaisuuden luonne voidaan säilyttää keskustelevana”, sanoo Veli-Matti Hilla.
 

Tehdashanke etenee – YVA-selostuksessa arvioitiin kolme vaihtoehtoa

Terrafamen uudessa tehtaassa on tarkoitus valmistaa nikkeli- ja kobolttisulfaatteja, joita käytetään sähköajoneuvojen akuissa. Tuotantoprosessissa hyödynnettäisiin ammoniakkia, ja sivutuotteena syntyisi kemianteollisuudessa ja lannoitusaineena käytettävää ammoniumsulfaattia.

Terrafame on huhtikuussa pidetyn ensimmäisen YVA-tilaisuuden jälkeen jatkanut tehdashankkeen valmistelua. Kesän ja alkusyksyn mittaan on analysoitu pääprosessien teknologiavaihtoehtoja sekä käyty laitehankintoja koskevia neuvotteluita. Heinäkuun alussa yhtiö sai Sotkamon kunnalta rakennusluvat akkukemikaalitehtaan kahdelle eri tuotantorakennukselle, jonka jälkeen teollisuusalueella on tehty hankkeeseen liittyviä maanrakennustöitä.

Nyt julkaistussa YVA-selostuksessa on arvioitu seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto VE0
Akkukemikaalihanketta ei toteuteta. Kaivostoimintaa ja metallintuotantoa jatketaan ja kehitetään siten, että nikkelin vuosituotanto on enintään 37 000 tonnia vuodessa Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevan ympäristölupahakemuksen mukaisesti. Kaivoksen päätuote on nikkeli-kobolttisulfidi.

Vaihtoehto VE1
Nykyisen lopputuotteen jalostusastetta nostetaan lisäämällä tuotantoprosessiin nikkeli- ja kobolttisulfaattien (enintään 170 000 t NiSO4 + 7 400 t CoSO4) valmistus nikkeli-kobolttisulfidista. Prosessin päävaiheet ovat paineliuotus, uutto ja kiteytys. Kiteytysvaihe toteutetaan höyrynkierrätystekniikalla, jossa lauhteen jäännöslämpö voidaan hyödyntää uudelleen. Tällöin primäärienergian tarve on pienempi kuin suoraviivaisessa kiteytysmenetelmässä, mutta sekin edellyttää nykyisen höyryntuotannon laajentamista.

Vaihtoehto VE1:ssä on kaksi höyryntuotannon laajennuksen alavaihtoehtoa VE1A ja VE1B, jotka eroavat toisistaan höyryntuotannossa käytettävän polttoaineen suhteen. Höyryntuotannon tarve on 18 MW. Nikkeli- ja kobolttisulfaattien valmistus edellyttää nykyisen happilaitoksen laajentamista.

Vaihtoehto VE2
Kuten vaihtoehto VE1, mutta kiteytysvaihe toteutetaan suoraviivaisella höyryn läpivirtaustekniikalla, joka on yleisemmin käytössä, mutta kuluttaa enemmän höyryä kuin vaihtoehdossa VE1 käytettävä kiteytystekniikka. Prosessissa tarvittava höyry tuotetaan kiinteän polttoaineen (KPA) kattilalla. Kattilan polttoainetehoksi on alustavasti suunniteltu 47 MW.

Kattilan polttoaineena toimivat ensisijaisesti puhdas puuperäinen polttoaine ja jyrsinturve, mutta samalla arvioidaan myös kaivoksen omassa toiminnassa syntyvästä jätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen hyödyntämistä. Uusi kattila korvaa Terrafamen nykyiset metallituotannon voimalaitokset, jotka jäävät varakapasiteetiksi.
 

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja Kainuun ELY-keskukselle 20.11.2018 mennessä. ELY-keskus antaa YVA-selostuksessa esitetyn aikataulun mukaan Terrafamelle joulukuussa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän.

Terrafame arvioi hakevansa ympäristölupaa akkukemikaalitehtaalle Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta alkuvuodesta 2019, jolloin YVA-menettelyssä syntyneitä materiaaleja käytetään hakemuksen liitteinä.

 

Lisätietoa:
Nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto – Ympäristövaikutusten arviointiselostus
Kainuun ELY-keskuksen kuulutus mielipiteiden ja lausuntojen antamiseksi

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, p. 020 7130 800, veli-matti.hilla(at)terrafame.fi
Ympäristöpäällikkö Elina Salmela, p. 020 7130 800, elina.salmela(at)terrafame.fi

Aiheeseen liittyvät aiemmat uutiset:
Akkukemikaalitehtaalle rakennuslupa Sotkamon kunnalta (6.7.2018)
Akkukemikaalituotannon ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi – Yleisötilaisuudessa uusi lähestymistapa (16.4.2018)
Akkukemikaalitehdas etenemässä ympäristövaikutusten arviointiin (20.3.2018)
Terrafame Oy suunnittelee akkujen valmistuksessa käytettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien tuotantoa (10.11.2017)

 

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Suunnittelemme nyt päätuotteemme, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusta sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: