Ympäristö

Ympäristö

Ympäristön kannalta kestävä, turvallinen sekä taloudellisesti kannattava kaivos on Terrafamen toiminnan keskeinen strateginen tavoite. Olennaisimpia ympäristömuuttujia Terrafamen toiminnassa ovat vesienhallinta sekä muut paikalliset ympäristövaikutukset kuten pöly, melu ja maankäyttö.

Kestävää kaivostoimintaa

Ympäristön kannalta kestävä kaivostoiminta edellyttää ennakoivaa toimintatapaa, jossa katsotaan seuraavaa vuodenaikaa pidemmälle. Tarkkailemme jatkuvasti ympäristön tilaa sekä kaivosalueella että sen ulkopuolella. Toimimme avoimessa ja ammattimaisessa yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa. Haluamme myös viestiä toiminnasta avoimesti ja vuorovaikutteisesti kaivoksen lähinaapureille hyvän naapuruuden periaatteella. Tehokkaasti toimiva kaivos on paras keino välttää ympäristöriskit.

Vesienhallinta

Vesi on kaivoksemme toiminnan tärkeimpiä elementtejä. Tarvitsemme vettä mm. bioliuotuskasojen kasteluun metallien tuotannon tehostamiseksi.

Vesimassojen puhdistaminen ja hallittu poistaminen alueelta on kaivoksen toiminnan ja ympäristön turvallisuuden kannalta kriittistä. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa kaivoksen vesienhallintaa mm. kehittämällä vesien puhdistusteknologiaa ja -menetelmiä. Kaikki vedet puhdistetaan kaivoksella ennen niiden johtamista pois alueelta.

Paras keino vesitaseen hallintaan on kaivoksen normaali toiminta. Aktiivisista bioliuotuskasoista vapautuu lämpöä, mikä haihduttaa huomattavan osan vedestä prosessin yhteydessä. Lisäksi uusi malmi sitoo kasausvaiheessa noin 10-15 % massastaan vettä. 

Toimiva kaivos = vähemmän puhdistettavaa vettä = vähemmän alueelta poistettavaa vettä.

Maankäyttö

Terrafamen kaivospiirin laajuus on noin 6 000 hehtaaria eli 60 km², ja tästä noin 1 000 hehtaari on tuotantokäytössä. Kaivospiiri on käytännössä Terrafamen kokonaan omistama, vuokramaata on vain pari neliökilometriä. Asutusta kaivospiirin alueella ei ole.

Kaivoksen ympäristölupa sisältää myös pääperiaatteet ja alustavan suunnitelman  kaivosalueen jälkihoidosta kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen. Suunnitelmaa tarkennetaan toiminnan edetessä. Terrafamen esiintymien arvioidaan riittävän useiden kymmenien vuosien tuotantoon.

Suunnitelman mukaisesti louhosten annetaan täyttyä vedellä ja alueet maisemoidaan istuttamalla sinne kasvillisuutta. Toisen vaiheen bioliuotuskasat ja prosessisakka-altaat salaojitetaan, katetaan ja maisemoidaan. 

Kaivostoiminnan sivutuotteena syntyy jatkuvasti ylimmän maakerroksen ainesta, jota voidaan kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen käyttää mm. maisemointiin.

Ympäristövaikutukset ja -tarkkailu

Terrafamen kaivostoiminnan vaikutuksia luontoon ja lajeihin tarkkaillaan säännöllisesti ympäristölupaehtojen mukaisesti. Viranomaisten hyväksymää tarkkailuohjelmaa toteuttaa ulkopuolinen asiantuntijataho. 

Velvoitteiden mukaisesti kaivoksella tarkkaillaan vesi- ja ilmapäästöjä sekä muita ympäristövaikutuksia, kuten lähivesistöjen fysikaalista ja kemiallista laatua sekä kaivoksen tuottamaa pölylaskeumaa, melua ja tärinää. Myös vaikutuksia eliölajeihin tarkkaillaan monipuolisesti. Erityisessä seurannassa ovat mm. kasviplanktonin lajisto, pohjaeläimet, vesikasvit, lepakot ja kekomuurahaiset. Kalastoa ja vaikutuksia kalastukseen tarkkaillaan mm. tekemällä koekalastuksia sekä pitämällä kirjaa kalastuksesta ja ravustuksesta.

Lähialueen vesistöistä otetaan vuosittain tuhansia näytteitä ja ilmasta satoja. Näytteistä tehdään kymmeniätuhansia analyysejä. Velvoitetarkkailun lisäksi Terrafame ottaa runsaasti omia, vapaaehtoisia ympäristönäytteitä kaivosalueelta ja sen lähiympäristöstä.

Nuasjärven purkuputken vedenlaadun ja ympäristövaikutusten seuranta on keskeinen osa tarkkailukokonaisuutta. Katso tästä tarkempaa tietoa purkuputken ympäristötarkkailusta.

Seuraamme ja tilastoimme myös naapureiden ilmoittamia havaintoja mm. pölystä, hajusta, tärinästä ja melusta. Seurannan avulla voidaan selvittää, miten laajaa aluetta havainnot koskevat ja mistä havainnot johtuvat. Näin voimme kohdistaa parannustoimet tarpeen mukaisesti.

 

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Terrafame Oy on toteuttanut vuosina 2016–2017 kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), joista toinen käsitteli vesienhallintaa ja toinen tuotantoa.

YVA-menettelyt pohjautuivat Vaasan hallinto-oikeuden (VHO) huhtikuussa 2016 antamiin Terrafamen ympäristölupia koskeviin päätöksiin. Terrafame on myös hakenut uutta, koko toimintaansa koskevaa ympäristölupaa elokuussa 2017. YVA-menettelyissä syntyneitä aineistoja on hyödynnetty lupahakemuksen liitteinä.    

YVA-menettelyn kulku

YVA-menettely alkaa kun hankkeesta vastaava (Terrafame Oy) jättää YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle  (Kainuun ELY-keskukselle). Yhteysviranomainen pyytää lausunnot eri viranomaisilta, ja kansalaiset voivat jättää mielipiteensä kuulemisaikana. Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta oman lausuntonsa, jossa se ottaa huomioon saamansa lausunnot ja mielipiteet katsomassaan laajuudessa.

Seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava laatii YVA-selostuksen, jota laatiessaan se ottaa huomioon saadut lausunnot ja mielipiteet. Selostusvaihe sisältää myös ohjelmavaiheen kaltaisen kuulemisen, eli myös YVA-selostuksesta voi jättää lausuntoja ja mielipiteitä.

YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon selostuksesta. Lausunto otetaan huomioon varsinaisessa luvitusprosessissa, joka käynnistyy aluehallintovirastossa YVA-menettelyn jälkeen.

YVA on kaikille avoin menettely

YVA-menettely on avoin prosessi, johon kansalaisilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua esittämällä näkemyksensä YVA-menettelyiden yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle.

YVA-menettelyiden dokumentaatio on saatavilla ympäristöhallinnon (www.ymparisto.fi) sekä Terrafamen verkkosivuilla. Tutustu YVA-dokumentteihin täällä.

Sekä Kainuun ELY-keskus että Terrafame tiedottavat etukäteen tulevista kuulemis- ja yleisötilaisuuksista mm. verkkosivuillaan.

Seurantaryhmä varmistaa tiedonkulun ja -vaihdon

Terrafamen molemmissa YVA-menettelyissä hyödynnettiin seurantaryhmiä, joiden tarkoitus on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa Terrafamen, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kesken. Seurantaryhmän edustajat seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua ja esittävät mielipiteitään ympäristövaikutusten arviointiohjelman, arviointiselostuksen sekä sitä tukevien selvitysten laadinnasta.

Seurantaryhmän kokoonpanon tavoitteena on, että sen jäsenet edustavat keskeisesti niitä kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Edustettuina on mm. lähialueen asukkaiden edustajia, vaikutusalueen kuntien edustajia, vesi- ja maa-alueiden omistajia sekä paikallisyhdistyksiä.

 

Uraanin talteenotto

Kysymyksiä ja vastauksia uraanin talteenotosta

 

Kuinka paljon Terrafamen louhimassa malmissa on uraania?

Terrafamen louhimassa malmissa on pieni pitoisuus uraania, noin 17 milligrammaa/kilo (mg/kg). Suomen kallioperässä on uraania keskimäärin 4 mg/kg, graniitissa monin paikoin selvästi tätä enemmän. Uraanimalmiksi luokitellaan malmi, jonka keskimääräinen uraanipitoisuus on vähintään 1 000 mg/kg, joten Terrafamen malmi ei ole uraanimalmia. 
 

Aiheuttaako uraani terveys- tai ympäristöriskejä Terrafamen teollisuusalueella?

Terrafamen prosessissa ja tuotteissa mukana oleva uraani ei aiheuta vaaraa ihmisille tai ympäristölle, sillä pitoisuus on pieni, ja uraani on koostumukseltaan luonnonuraania. Säteilytaso Terrafamen teollisuusalueella ei eroa normaalista taustasäteilystä luonnossa.
 

Kulkeutuuko uraania Terrafamen kaivokselta lähialueiden vesistöihin? Aiheutuuko uraanista ympäristöriskejä lähivesistöihin tai Nuasjärveen?

Terrafamen purkuvesien uraanipitoisuudet ovat äärimmäisen alhaisia. Terrafamen alueeltaan juoksuttaman puhdistetun veden uraanipitoisuus vuonna 2016 oli keskimäärin 0,5 mikrogrammaa litrassa (µg/l), kun taas suomalaisten käyttämän talousveden keskimääräinen uraanipitoisuus on noin 1 µg/l. Uraanin toimenpideraja eli raja, jonka jälkeen suositellaan juomaveden puhdistamista, on talousvedelle 100 µg/l eli yli noin satakertainen verrattuna Terrafamen purkuveden keskimääräiseen uraanipitoisuuteen.
 

Miten uraania käsitellään Terrafamen tuotantoprosessissa?

Uraani liukenee bioliuotusprosessissa muiden metallien tapaan tuotantoliuokseen. Noin kaksi kolmasosaa liukenevasta uraanista palautuu toisen vaiheen bioliuotuskasalle, noin yksi kolmasosa jää prosessisakka-altaille, ja pieni osa sisältyy epäpuhtautena nykyisiin tuotteisiin.
 

Miten Terrafamen nikkeli- ja sinkkituotteiden jalostajat käsittelevät uraania?

Terrafamen nykyisten tuotteiden sisältämä vähäinen uraanisisältö on epäpuhtaus ja voi käytettävästä prosessista riippuen haitata jalostusta. Kaivosten toimittamissa metallituotteissa on aina epäpuhtauksia kuten uraania tai eri metalleja, joten Terrafamen toimittama metallituote ei ole tältä osin mitenkään poikkeuksellinen. Terrafamen tietojen mukaan ainoastaan Norilsk Nickel Harjavalta on ottanut talteen Terrafamen kaivokselta toimitettuun nikkelituotteeseen sisältyvää uraania, koska se olisi haitannut jalostusprosessia. Norilsk Nickel Harjavallalla on tähän asianmukainen ympäristölupa. Terrafamen tiedossa ei ole, että kukaan sen asiakas hyödyntäisi epäpuhtautena olevaa uraania millään tavoin.
 

Miksi Terrafame ei ole aiemmin ottanut uraania talteen tuotantoprosessin yhteydessä?

Terrafame on keskittynyt toiminnan ylösajoon, eikä uraanin talteenotto ole aiemmin ollut yhtiölle ajankohtainen asia. Terrafamen omistuksessa on teollisuusalueelle jo aiemmin rakennettu uraanin talteenottolaitos. Laitokselle ja uraanin talteenotolle on ympäristölupa, mutta uraanin talteenottolaitoksen käyttöönotto edellyttää mm. valtioneuvoston lupaa, jota Terrafame on hakenut lokakuussa 2017. Terrafamen arvion mukaan uraanin talteenotto voisi olla ajankohtaista arviolta vuoden 2019 lopulla, mikäli tarvittavat luvat saadaan. Uraani on otettu huomioon myös tuotannon ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.
 

Mitataanko uraanipitoisuuksia ja säteilyä säännöllisesti kaivoksella?

Terrafame seuraa uraanipitoisuuksia virallisessa velvoitetarkkailussa, jonka tulokset raportoidaan ja julkaistaan myös Terrafamen verkkosivuilla. Myös Säteilyturvakeskus valvoo kaivoksen toimintaa.

Olennaista on, että prosessissa ja tuotteissa mukana oleva uraani on edelleen luonnonuraania, eikä säteilytaso Terrafamen teollisuusalueella eroa normaalista taustasäteilystä luonnossa.  
 

Kuinka paljon uraania Terrafame voisi tuottaa, jos se päättäisi käynnistää uraanin talteenoton?

Terrafame on hakenut elokuussa 2017 jättämässään uudessa ympäristölupahakemuksessa lupaa tuottaa enintään 250 tonnia uraania. Yhtiön liiketoimintasuunnitelman ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta uraani ei ole ratkaiseva tekijä. 
 

Jos Terrafame alkaisi myöhemmin ottaa uraania talteen, mihin uraania käytettäisiin? Kävisikö talteen otettu uraani ydinvoimalan polttoaineeksi?

Teollisuusalueella olevalla uraanin talteenottolaitoksella olisi lisäinvestointien jälkeen mahdollista tuottaa uraanioksidia. Se ei sellaisenaan sovellu esimerkiksi ydinvoimalan polttoaineeksi vaan edellyttää jalostamista. Terrafamen omistuksessa oleva uraanin talteenottolaitos mahdollistaisi ainoastaan talteenoton.