Ympäristö

Ympäristö

Ympäristön kannalta kestävä, turvallinen sekä taloudellisesti kannattava kaivos on Terrafamen toiminnan keskeinen strateginen tavoite. Olennaisimpia ympäristömuuttujia Terrafamen toiminnassa ovat vesienhallinta sekä muut paikalliset ympäristövaikutukset kuten pöly, melu ja maankäyttö.

Kestävää kaivostoimintaa

Ympäristön kannalta kestävä kaivostoiminta edellyttää ennakoivaa toimintatapaa, jossa katsotaan seuraavaa vuodenaikaa pidemmälle. Tarkkailemme jatkuvasti ympäristön tilaa niin kaivosalueella kuin sen ulkopuolella. Toimimme avoimessa ja ammattimaisessa yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa. Samoin viestimme toiminnasta avoimesti ja vuorovaikutteisesti kaivoksen lähinaapureille hyvän naapuruuden periaatteella. Tehokkaasti toimiva kaivos on paras keino välttää ympäristöriskit.

Vesien hallinta

Vesi on kaivoksemme toiminnan tärkeimpiä elementtejä. Vettä tarvitaan muun muassa bioliuotuskasojen kasteluun metallien tuotannon tehostamiseksi.

Vesimassojen puhdistaminen ja hallittu poistaminen alueelta on kaivoksen toiminnan ja erityisesti ympäristön turvallisuuden kannalta kriittistä. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa kaivoksen vesienhallintaa muun muassa kehittämällä vesien puhdistusteknologiaa ja menetelmiä. Kaikki vesi puhdistetaan kaivoksella ennen vesien johtamista pois alueelta.

Paras keino vesitaseen hallintaan on kaivoksen normaali toiminta. Aktiivisista bioliuotuskasoista vapautuu lämpöä, mikä haihduttaa huomattavan osan vedestä prosessin yhteydessä. Lisäksi uusi malmi sitoo kasausvaiheessa noin 10-15 % massastaan vettä. 

Toimiva kaivos = vähemmän puhdistettavaa vettä = vähemmän alueelta poistettavaa vettä.

Maankäyttö

Terrafamen kaivospiiri käsittää 6 000 hehtaaria (60 km²),  josta noin 1 000 hehtaaria on tuotantokäytössä. Kaivospiiri on käytännössä Terrafamen kokonaan omistama, vuokramaata on vain pari neliökilometriä.  Asutusta kaivospiirin alueella ei ole.

Kaivoksen ympäristölupa sisältää myös pääperiaatteet ja alustavan suunnitelman  kaivosalueen jälkihoidosta kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen. Suunnitelmaa tarkennetaan toiminnan edetessä. Terrafamen esiintymien arvioidaan riittävän useiden kymmenien vuosien tuotantoon.

Suunnitelman mukaisesti louhosten annetaan täyttyä vedellä ja alueet maisemoidaan istuttamalla sinne kasvillisuutta. Kipsisakka-altaat salaojitetaan, katetaan ja maisemoidaan, samoin kuin bioliuotuskasat. 

Kaivostoiminnan sivutuotteena syntyy jatkuvasti ylimmän maakerroksen ainesta, jota voidaan kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen käyttää muun muassa maisemointiin.

Ympäristövaikutukset ja -tarkkailu

Terrafamen kaivostoiminnan vaikutuksia luontoon ja lajeihin tarkkaillaan säännöllisesti ympäristölupaehtojen mukaisesti.  Viranomaisten hyväksymää tarkkailuohjelmaa toteuttaa ulkopuolinen asiantuntijataho. 

Velvoitteiden mukaisesti kaivoksella tarkkaillaan vesi- ja ilmapäästöjä sekä muita ympäristövaikutuksia, kuten mm. lähivesistöjen fysikaalista ja kemiallista laatua sekä kaivoksen tuottamaa pölylaskeumaa, melua ja tärinää.  Myös vaikutuksia eliölajeihin tarkkaillaan monipuolisesti – erityisessä seurannassa ovat mm. kasviplanktonin lajisto, pohjaeläimet, vesikasvit, lepakot ja kekomuurahaiset. Kalastoa ja vaikutuksia kalastukseen tarkkaillaan mm. tekemällä koekalastuksia ja pitämällä kirjaa kalastuksesta ja ravustuksesta.

Lähialueen vesistöistä otetaan vuosittain tuhansia näytteitä ja ilmastakin satoja. Näytteistä tehdään kymmeniä tuhansia analyysejä. Velvoitetarkkailun lisäksi Terrafame ottaa runsaasti omia, vapaaehtoisia ympäristönäytteitä kaivosalueella ja sen lähiympäristöstä.

Nuasjärven purkuputken vedenlaadun ja ympäristövaikutusten seuranta on keskeinen osa tarkkailukokonaisuutta. Katso tästä tarkempaa tietoa purkuputken ympäristötarkkailusta.

Seuraamme ja tilastoimme myös naapureiden ilmoittamia havaintoja mm. pölystä, hajusta, tärinästä ja melusta. Seurannan avulla voidaan mm. selvittää, miten laajaa aluetta havainnot koskevat ja mistä havainnot johtuvat. Näin voimme myös kohdistaa parannustoimenpiteet tarpeen mukaisesti.

 

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Terrafame Oy toteuttaa vuosien 2016–2017 aikana kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), joista toinen koskee kaivoksen vesienhallintaa ja toinen  tuotannon kehittämistä ja vaihtoehtoista sulkemista.

YVA-menettelyiden taustalla on Vaasan hallinto-oikeuden (VHO) huhtikuussa 2016 tekemät päätökset Terrafamen ympäristölupiin liittyen. Päätöksien mukaan Terrafamen tulee hakea uusia ympäristölupia elokuun 2017 loppuun mennessä.   

YVA-menettely

YVA-menettely alkaa kun hankkeesta vastaava (Terrafame Oy) jättää YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle  (Kainuun ELY-keskukselle). Yhteysviranomainen pyytää lausunnon eri viranomaistahoilta ja kansalaiset voivat jättää mielipiteensä kuulemisaikana. Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta oman lausuntonsa, jossa viranomainen huomioi saadut lausunnot ja mielipiteet katsomassaan laajuudessa.

Seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava laatii YVA-selostuksen, jota laatiessaan se ottaa huomioon saadut lausunnot ja mielipiteet. Selostusvaihe sisältää myös ohjelmavaiheen kaltaisen kuulemisen, eli myös YVA-selostuksesta voi jättää lausuntoja ja mielipiteitä.

YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon selostuksesta. Lausunto huomioidaan varsinaisessa luvitusprosessissa, joka käynnistyy Aluehallintovirastossa YVA-menettelyn jälkeen.

Terrafamen kahden YVA-menettelyn alustavat aikataulut 2016–2017


 

YVA on kaikille avoin menettely

YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua esittämällä näkemyksensä YVA-menettelyiden yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle.

YVA-menettelyiden dokumentaatio on saatavilla ympäristöhallinnon (www.ymparisto.fi) sekä Terrafamen verkkosivuilla. Tutustu YVA-dokumentteihin täällä

Sekä Kainuun ELY-keskus että Terrafame tiedottavat etukäteen tulevista kuulemis- ja yleisötilaisuuksista. Katso tästä YVA-menettelyn tulevat yleisötilaisuudet

Seurantaryhmä varmistaa tiedonkulun ja -vaihdon

Molempia Terrafamen YVA-menettelyjä seuraamaan kootaan seurantaryhmä, jonka tarkoitus on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa Terrafamen, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Seurantaryhmän edustajat seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä esittävät mielipiteitään ympäristövaikutusten arviointiohjelman, arviointiselostuksen ja sitä tukevien selvitysten laadinnasta.

Seurantaryhmän kokoonpanon tavoitteena on, että sen jäsenet edustavat keskeisesti niitä kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Edustettuina on mm. lähialueen asukkaiden edustajia, vaikutusalueen kuntien edustajia, vesi- ja maa-alueiden omistajia sekä paikallisyhdistyksiä.

 

Uraanin talteenotto

Kysymyksiä ja vastauksia uraanin talteenotosta

 

Kuinka paljon Terrafamen louhimassa malmissa on uraania?

Terrafamen louhimassa malmissa on pieni pitoisuus uraania, noin 17 milligrammaa/kilo (mg/kg). Suomen kallioperässä on uraania keskimäärin 4 mg/kg, graniitissa monin paikoin selvästi tätä enemmän. Uraanimalmiksi luokitellaan malmi, jonka keskimääräinen uraanipitoisuus on vähintään 1 000 mg/kg, joten Terrafamen malmi ei ole uraanimalmia. 

Aiheuttaako uraani terveys- tai ympäristöriskejä Terrafamen kaivoksella?

Terrafamen prosessissa ja tuotteissa mukana oleva uraani ei aiheuta vaaraa ihmisille tai ympäristölle, sillä pitoisuus on pieni ja uraani on koostumukseltaan luonnonuraania. Säteilytaso Terrafamen kaivosalueella ei eroa normaalista taustasäteilystä luonnossa.

Kulkeutuuko uraania Terrafamen kaivokselta lähialueiden vesistöihin? Aiheutuuko uraanista ympäristöriskejä lähivesistöihin tai Nuasjärveen?

Terrafamen purkuvesien uraanipitoisuudet ovat äärimmäisen alhaisia. Terrafamen kaivokselta juoksutettavan puhdistetun veden uraanipitoisuus (2016 keskimäärin 0,5 mikrogrammaa/litra (µg/l)) on jopa hieman pienempi kuin suomalaisten käyttämän talousveden keskimääräinen uraanipitoisuus (1 µg/l). Uraanin toimenpideraja eli raja, jonka jälkeen suositellaan juomaveden puhdistamista, on talousvedelle 100 µg/l eli yli satakertainen verrattuna Terrafamen purkuveden keskimääräiseen uraanipitoisuuteen.

Miten uraania käsitellään Terrafamen tuotantoprosessissa?

Uraani liukenee bioliuotusprosessissa muiden metallien tapaan tuotantoliuokseen. Valtaosa metallitehtaan läpi johdetun tuotantoliuoksen sisältämästä uraanista palaa takaisin kaivoksen bioliuotuskiertoon, ns. sekundäärikasalle toiseen liuotusvaiheeseen. Tämän lisäksi osa uraanista päätyy kipsisakan mukana prosessisakka-altaalle. Pieni osa uraania sisältyy myös nykyisiin tuotteisiin.

Miten Terrafamen nikkeli- ja sinkkituotteiden jatkojalostajat käsittelevät uraania?

Terrafamen nykyisten tuotteiden sisältämä vähäinen uraanisisältö on epäpuhtaus ja voi käytettävästä prosessista riippuen haitata jatkojalostusta. Kaivosten toimittamissa metallipuolituotteissa on aina epäpuhtauksia kuten uraania tai eri metalleja, joten Terrafamen toimittama metallipuolituote ei ole tältä osin mitenkään poikkeuksellinen. Terrafamen tietojen mukaan ainoastaan Norilsk Nickel Harjavalta on ottanut talteen Terrafamen kaivokselta toimitettuun nikkelituotteeseen sisältyvää uraania, koska se olisi haitannut jatkojalostusprosessia. Norilsk Nickel Harjavallalla on tähän asianmukainen ympäristölupa. Terrafamen tiedossa ei ole, että kukaan sen asiakas hyödyntäisi epäpuhtautena olevaa uraania millään tavoin.

Miksi Terrafame ei ole aiemmin ottanut uraania talteen tuotantoprosessin yhteydessä?

Terrafame on keskittynyt erityisesti kaivoksen toiminnan ylösajoon, eikä uraanin talteenottotoiminta ole aiemmin ollut yhtiölle ajankohtainen asia. Terrafamen omistuksessa on teollisuusalueelle jo aiemmin rakennettu uraanin talteenottolaitos. Laitokselle ja uraanin talteenotolle on ympäristölupa, mutta uraanin talteenottolaitoksen käyttöönotto edellyttää mm. valtioneuvoston lupaa, jota Terrafame on hakenut lokakuussa 2017. Terrafamen tämänhetkisen arvion mukaan uraanin talteenotto voisi olla ajankohtaista arviolta vuoden 2019 lopulla, mikäli tarvittavat luvat saadaan. Uraani on otettu huomioon myös tuotannon ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.

Mitataanko uraanipitoisuuksia ja säteilyä säännöllisesti kaivoksella?

Terrafame seuraa uraanipitoisuuksia virallisessa velvoitetarkkailussa, jonka tulokset raportoidaan ja julkaistaan myös Terrafamen verkkosivuilla. Myös Säteilyturvakeskus valvoo kaivoksen toimintaa.

Olennaista on, että prosessissa ja tuotteissa mukana oleva uraani on edelleen luonnonuraania, eikä säteilytaso Terrafamen kaivosalueella eroa normaalista taustasäteilystä luonnossa.  

Kuinka paljon uraania Terrafame voisi tuottaa, jos se päättäisi käynnistää uraanin talteenoton?

Terrafame on hakenut elokuussa 2017 jättämässään uudessa ympäristölupahakemuksessa lupaa tuottaa enintään 250 tonnia uraania. Yhtiön liiketoimintasuunnitelman ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta uraani ei ole ratkaiseva tekijä. 

Jos Terrafame alkaisi myöhemmin ottaa uraania talteen, mihin uraania käytettäisiin? Kävisikö talteen otettu uraani ydinvoimalan polttoaineeksi?

Kaivosalueella olevalla uraanin talteenottolaitoksella olisi lisäinvestointien jälkeen mahdollista tuottaa ns. yellow cakea eli jauhemaista uraanioksidia. Se ei sellaisenaan sovellu esimerkiksi ydinvoimalan polttoaineeksi vaan edellyttää jatkojalostamista. Terrafamen omistuksessa oleva uraanin talteenottolaitos mahdollistaisi ainoastaan talteenoton.