Tuotanto­menetelmämme

Tuotanto­menetelmämme

Tuotantoprosessimme perustuu louhintaan ja malminkäsittelyyn, bioliuotukseen sekä metallien talteenottoon. Tavoitteenamme on hyödyntää metallit louhimastamme malmista mahdollisimman tarkasti.

Katso animaatio tuotantoprosessistamme.

Tuotantoprosessimme perustuu louhintaan ja malminkäsittelyyn, bioliuotukseen sekä metallien talteenottoon. Tavoitteenamme on hyödyntää metallit louhimastamme malmista mahdollisimman tarkasti.

Katso animaatio tuotantoprosessistamme.

Louhinta ja malminkäsittely

Malmi louhitaan avolouhokselta, minkä jälkeen se murskataan, agglomeroidaan ja siirretään bioliuotuskasoille.

Bioliuotus

Bioliuotusprosessissa hyödynnetään mikrobeja metallien erottamiseen malmista. Malmikasoihin puhalletaan ilmaa ja niitä kastellaan happamalla tuotantoliuoksella. Näin luodaan optimaaliset olosuhteet mikrobitoiminnalle.

Kasattua malmia liuotetaan ensin noin 15 kuukautta primäärikasalla. Sen jälkeen malmikasa puretaan ja siirretään sekundäärikasalle loppuliuotukseen.

Bioliuotus on energiatehokas tapa tuottaa esimerkiksi nikkeliä. Myös tuotantoprosessin kasvihuonekaasupäästöt ovat keskimääräistä alhaisempia.

Metallien talteenotto

Bioliuotuksessa kierrätettävästä tuotantoliuoksesta erotetaan metallit, jotka saostetaan vaiheittain sulfideiksi metallitehtaalla. Lopputuotteet suodatetaan ja myydään jalostettaviksi.

Kuljetus

Lopputuotteet kuljetetaan asiakkaille juna- tai laivarahtina. Lopputuotteiden korkeiden nikkeli- ja sinkkipitoisuuksien ansiosta raaka-aineita tarvitsee kuljettaa vähemmän, mikä vähentää logistiikkakustannuksia.

Uraanin talteenottosuunnitelmat

Uraanin talteenottosuunnitelmat

Terrafamen tavoitteena on ottaa talteen ja hyödyntää kaupallisesti yhtiön louhimassa malmissa oleva luonnonuraani. Lokakuussa 2017 jätimme valtioneuvostolle lupahakemuksen uraanin talteenotosta.

Uraanin talteenoton ja myynnin myötä voisimme hyödyntää louhimamme malmin luonnonvarat entistä tehokkaammin ilman, että meidän tarvitsee tehdä muutoksia malmin louhintaan tai bioliuotukseen.

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa ja materiaaleja uraanin talteenottohankkeestamme. Ajankohtaista-osiosta löydät kaikki uraaniin liittyvät tiedotteemme.
 

Lisätietoa:

Kysymyksiä ja vastauksia uraanin talteenotosta

Yleispiirteinen selvitys -esite (pdf)

Infograafi perusasioista (pdf)

Kuulemistilaisuuden 2.22.2018 presentaatiot

Uusin tiedote uraanin talteenotosta