Kysymyksiä ja vastauksia uraanin talteenotosta

Kysymyksiä ja vastauksia uraanin talteenotosta

Terrafamen tavoitteena on ottaa talteen ja hyödyntää kaupallisesti yhtiön louhimassa malmissa oleva luonnonuraani.

Kuinka paljon Terrafamen louhimassa malmissa on uraania?

Terrafamen louhimassa malmissa on pieni pitoisuus uraania, noin 17 milligrammaa/kilo (mg/kg). Suomen kallioperässä on uraania keskimäärin 4 mg/kg, graniitissa monin paikoin selvästi tätä enemmän. Uraanimalmiksi luokitellaan malmi, jonka keskimääräinen uraanipitoisuus on vähintään 1 000 mg/kg, joten Terrafamen malmi ei ole uraanimalmia. 
 

Aiheuttaako uraani terveys- tai ympäristöriskejä Terrafamen teollisuusalueella?

Terrafamen prosessissa ja tuotteissa mukana oleva uraani ei aiheuta vaaraa ihmisille tai ympäristölle, sillä pitoisuus on pieni, ja uraani on koostumukseltaan luonnonuraania. Säteilytaso Terrafamen teollisuusalueella ei eroa normaalista taustasäteilystä luonnossa.
 

Kulkeutuuko uraania Terrafamen kaivokselta lähialueiden vesistöihin? Aiheutuuko uraanista ympäristöriskejä lähivesistöihin tai Nuasjärveen?

Terrafamen purkuvesien uraanipitoisuudet ovat äärimmäisen alhaisia. Terrafamen alueeltaan juoksuttaman puhdistetun veden uraanipitoisuus vuonna 2016 oli keskimäärin 0,5 mikrogrammaa litrassa (µg/l), kun taas suomalaisten käyttämän talousveden keskimääräinen uraanipitoisuus on noin 1 µg/l. Uraanin toimenpideraja eli raja, jonka jälkeen suositellaan juomaveden puhdistamista, on talousvedelle 100 µg/l eli yli noin satakertainen verrattuna Terrafamen purkuveden keskimääräiseen uraanipitoisuuteen.
 

Miten uraania käsitellään Terrafamen tuotantoprosessissa?

Uraani liukenee bioliuotusprosessissa muiden metallien tapaan tuotantoliuokseen. Noin kaksi kolmasosaa liukenevasta uraanista palautuu toisen vaiheen bioliuotuskasalle, noin yksi kolmasosa jää prosessisakka-altaille, ja pieni osa sisältyy epäpuhtautena nykyisiin tuotteisiin.
 

Miten Terrafamen nikkeli- ja sinkkituotteiden jalostajat käsittelevät uraania?

Terrafamen nykyisten tuotteiden sisältämä vähäinen uraanisisältö on epäpuhtaus ja voi käytettävästä prosessista riippuen haitata jalostusta. Kaivosten toimittamissa metallituotteissa on aina epäpuhtauksia kuten uraania tai eri metalleja, joten Terrafamen toimittama metallituote ei ole tältä osin mitenkään poikkeuksellinen. Terrafamen tietojen mukaan ainoastaan Norilsk Nickel Harjavalta on ottanut talteen Terrafamen kaivokselta toimitettuun nikkelituotteeseen sisältyvää uraania, koska se olisi haitannut jalostusprosessia. Norilsk Nickel Harjavallalla on tähän asianmukainen ympäristölupa. Terrafamen tiedossa ei ole, että kukaan sen asiakas hyödyntäisi epäpuhtautena olevaa uraania millään tavoin.
 

Miksi Terrafame ei ole aiemmin ottanut uraania talteen tuotantoprosessin yhteydessä?

Terrafame on keskittynyt toiminnan ylösajoon, eikä uraanin talteenotto ole aiemmin ollut yhtiölle ajankohtainen asia. Terrafamen omistuksessa on teollisuusalueelle jo aiemmin rakennettu uraanin talteenottolaitos. Laitokselle ja uraanin talteenotolle on ympäristölupa, mutta uraanin talteenottolaitoksen käyttöönotto edellyttää mm. valtioneuvoston lupaa, jota Terrafame on hakenut lokakuussa 2017. Terrafamen arvion mukaan uraanin talteenotto voisi olla ajankohtaista arviolta vuoden 2019 lopulla, mikäli tarvittavat luvat saadaan. Uraani on otettu huomioon myös tuotannon ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.
 

Mitataanko uraanipitoisuuksia ja säteilyä säännöllisesti kaivoksella?

Terrafame seuraa uraanipitoisuuksia virallisessa velvoitetarkkailussa, jonka tulokset raportoidaan ja julkaistaan myös Terrafamen verkkosivuilla. Myös Säteilyturvakeskus valvoo kaivoksen toimintaa.

Olennaista on, että prosessissa ja tuotteissa mukana oleva uraani on edelleen luonnonuraania, eikä säteilytaso Terrafamen teollisuusalueella eroa normaalista taustasäteilystä luonnossa.  
 

Kuinka paljon uraania Terrafame voisi tuottaa, jos se päättäisi käynnistää uraanin talteenoton?

Terrafame on hakenut elokuussa 2017 jättämässään uudessa ympäristölupahakemuksessa lupaa tuottaa enintään 250 tonnia uraania. Yhtiön liiketoimintasuunnitelman ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta uraani ei ole ratkaiseva tekijä. 
 

Jos Terrafame alkaisi myöhemmin ottaa uraania talteen, mihin uraania käytettäisiin? Kävisikö talteen otettu uraani ydinvoimalan polttoaineeksi?

Teollisuusalueella olevalla uraanin talteenottolaitoksella olisi lisäinvestointien jälkeen mahdollista tuottaa uraanioksidia. Se ei sellaisenaan sovellu esimerkiksi ydinvoimalan polttoaineeksi vaan edellyttää jalostamista. Terrafamen omistuksessa oleva uraanin talteenottolaitos mahdollistaisi ainoastaan talteenoton.

 

Lue lisää terrafame.fi/tuotantomenetelmamme.