Kysymyksiä ja vastauksia uraanin talteenotosta

Terrafame on päättänyt käynnistää luonnonuraanin talteenoton viimeistään kesään 2024 mennessä. Terrafamen tuotantoprosessi mahdollistaa malmissa pieninä pitoisuuksina olevan luonnonuraanin hyödyntämisen sivutuotteena.

Kuinka paljon Terrafamen louhimassa malmissa on uraania?

Terrafamen malmissa on pieni määrä uraania, noin 17 milligrammaa kilogrammassa. Tällaisia pitoisuuksia esiintyy myös muualla suomalaisessa kalliossa, eli pitoisuus ei ole erityisen korkea. Ydinenergia-asetuksen mukaan uraanimalmin uraanipitoisuus on vähintään 1 000 mg/kg, joten Terrafamen malmi ei ole uraanimalmia.

Aiheuttaako uraani terveys- tai ympäristöriskejä Terrafamen teollisuusalueella?

Terrafamen prosessissa ja tuotteissa mukana oleva uraani ei aiheuta vaaraa ihmisille tai ympäristölle, sillä pitoisuus on pieni, ja uraani on koostumukseltaan luonnonuraania. Säteilytaso Terrafamen teollisuusalueella ei eroa normaalista taustasäteilystä luonnossa.

Kulkeutuuko uraania Terrafamen kaivokselta lähialueiden vesistöihin? Aiheutuuko uraanista ympäristöriskejä lähivesistöihin tai Nuasjärveen?

Terrafamen purkuvesien uraanipitoisuudet ovat äärimmäisen alhaisia. Terrafamen alueeltaan juoksuttaman puhdistetun veden uraanipitoisuus vuonna 2021 oli keskimäärin 2,5 mikrogrammaa litrassa (µg/l), kun ympäristöluvan luparaja on 10 µg/l. Juoma- ja talousvedessä uraanin suurin sallittu pitoisuus on 30 µg/l. Raja-arvo koskee suurten vesilaitosten vettä, mutta terveysvaikutusten perusteella sitä voidaan pitää suurimpana hyväksyttävänä pitoisuutena myös kaivovedelle.

Miten uraania käsitellään tällä hetkellä Terrafamen tuotantoprosessissa?

Uraani liukenee bioliuotusprosessissa muiden metallien tapaan tuotantoliuokseen. Uraani palautuu normaalisti toisen vaiheen bioliuotuskasalle. Silloin kun vesienhallinta edellyttää vesienkäsittelyyn kuuluvan neutralointiprosessin käyttöä, pieni määrä uraania päätyy kipsisakan mukana jätteisiin, mutta tällä ei ole käytännössä vaikutusta jätteen laatuun.

Terrafame käynnistää uraanin talteenoton kesään 2024 mennessä. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Terrafame tiedotti joulukuussa 2022 päätöksestä käynnistää uraanin talteenotto kesään 2024 mennessä. Uraanin talteenotto mahdollistaa Terrafamen malmissa olevan ja bioliuotusprosessissa joka tapauksessa liukenevan luonnonuraanin hyötykäytön. Talteenotettu uraani viedään Terrafamelta jatkojalostettavaksi, minkä jälkeen sitä käytetään polttoaineena ydinenergian tuotannossa.

Terrafamella on tehdasalueella uraanin talteenottolaitos. Yhtiö on käynnistänyt yhteensä noin 20 miljoonan euron investoinnit tehtaan saattamiseksi käyttövalmiuteen. Tuotantolaitoksen toimiessa täydellä kapasiteetilla yhtiön uraanin tuotanto tulee olemaan noin 200 tonnia vuodessa.

Minkälainen taloudellinen merkitys uraanin talteenotolla on Terrafamelle?

Ajatellen Terrafamen liiketoimintaa ja taloutta kokonaisuudessaan, uraanin talteenoton merkitys on melko pieni. Uraanin talteenotto kasvattaa tuotantolaitoksen ylösajovaiheen jälkeen Terrafamen liikevaihtoa arviolta noin 25 miljoonaa euroa vuodessa perustuen uraanin markkinahintaan vuoden 2022 lopussa. Uraanin osuus tulee olemaan joitakin prosentteja Terrafamen koko liikevaihdosta.

Onko Terrafamella jo luvat uraanin talteenoton käynnistämiseen?

Terrafamella on ympäristölupa sekä kemikaalilupa uraanin talteenottoon.

Valtioneuvosto myönsi Terrafamelle vuonna 2020 ydinenergialaissa tarkoitetun luvan, joka oikeuttaa uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Päätös on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kesäkuussa 2021 antamalla päätöksellä.

Ennen toiminnan aloittamista Säteilyturvakeskus (STUK) varmistaa valmiuden ydinenergialain mukaisen toiminnan käynnistämiselle.

Miten luonnonuraanin talteenotto Terrafamen tuotantoprosessissa vaikuttaa jatkossa uraanin säteilytasoon?

Uraanin talteenottoprosessissa oleva uraani on säteilytasoiltaan edelleen luonnonuraania, eli se ei aiheuta säteilyvaaraa. Säteilytaso Terrafamen kaivosalueella ei eroa normaalista taustasäteilystä luonnossa.