Julkaistu 25.02.2021 klo 09.00

Terrafamen vuoden 2020 liikevaihto oli 338,3 miljoonaa euroa – Q4 käyttökateprosentti 17,1

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)

Vuosi 2020 lyhyesti

 • Nikkelin tuotanto kasvoi 4,6 prosenttia vuodentakaisesta ja oli yhteensä 28 740 (27 468) tonnia. Sinkin tuotanto oli vuoden 2019 tasolla 55 100 (55 222) tonnia.
 • Nikkelin vuoden 2020 keskihinta Lontoon metallipörssissä oli 13 789 (13 926) USD/t, mikä on 1,0 prosenttia matalampi kuin vuonna 2019.
 • Sinkin vuoden 2020 keskihinta Lontoon metallipörssissä oli 2 267 (2 547) USD/t, mikä on 11,0 prosenttia matalampi kuin vuonna 2019.
 • Vuonna 2020 liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia ja oli 338,3 (310,4) miljoonaa euroa.
 • Alkuvuoden sekä viimeisen vuosineljänneksen vahva tuotanto heijastuivat positiivisesti liikevaihtoon. Koronaviruspandemia ei vaikuttanut toimituksiin.
 • Koko vuoden käyttökate oli 23,8 (32,0) miljoonaa euroa eli 7,0 (10,3) prosenttia liikevaihdosta. Vahvan alkuvuoden jälkeen pitkä huoltoseisokki pienensi käyttökatetta kolmannella neljänneksellä, mutta vahva neljäs vuosineljännes heijastui jälleen positiivisesti käyttökatteeseen.
 • Koko vuoden liiketulos oli -16.9 (-5,6) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli 13,8 (-20,6) miljoonaa euroa.
 • Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus oli 9,8 (14,2).
 • Työturvallisuudessa keskityttiin vuonna 2020 erityisesti kumppaniyritysten turvallisuuskulttuurin kehittämiseen, missä saavutettiin näkyviä tuloksia.
 • Koronaviruspandemian vuoksi akkukemikaalitehdashankkeessa on ollut jonkin verran viivästyksiä asennustöissä sekä materiaali- ja laitetoimituksissa. Akkukemikaalitehtaan tuotantohenkilöstön rekrytoinnit saatiin päätökseen ja ensimmäiset käyttöönottotoimenpiteet aloitettiin loppuvuonna 2020. Akkukemikaalien tuotannon arvioidaan kasvattavan yhtiön liikevaihtoa loppuvuodesta 2021 alkaen.

Q4 2020 lyhyesti

 • Loka-joulukuun 2020 liikevaihto kasvoi vahvan tuotannon ansiosta 55,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 103,7 (66,8) miljoonaa euroa.
 • Viimeisen vuosineljänneksen käyttökate oli 17,7 (0,7) miljoonaa euroa eli 17,1 (1,0) prosenttia liikevaihdosta.
   
Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut 2020
Q4
2019
Q4
Muutos,
%
2020 2019 Muutos,
%
Talous            
Liikevaihto, M€ 103,7 66,8 55,2 % 338,3 310,4 9,0 %
Käyttökate, M€ 17,7 0,7 n.a. 23,8 32,0 -25,6 %
Liiketulos, M€ 6,8 -9,1 n.a. -16,9 -5,6 n.a.
Keskeneräinen tuotanto, M€ 190,2 186,2 2,1 % 190,2 186,2 2,1 %
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1 39,7 -6,3 n.a. 13,8 -20,6 n.a.
Kokonaisinvestoinnit, M€ 53,1 32,6 62,9 % 201,8 130,6 54,5 %
    Ylläpitoinvestoinnit, M€ 8,3 14,1 -41,1 % 39,5 42,1 -6,2 %
    Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja
    kapasiteetin kasvuun, M€
44,8 18,5 142,2 % 162,3 88,5 83,4 %
Oma pääoma, M€ 442,1 349,8 26,4 % 442,1 349,8 26,4 %
Taseen loppusumma, M€ 918,5 749,5 22,5 % 918,5 749,5 22,5 %
Metallitehtaan tuotanto            
Nikkeliä tuotettu, t 8 600 6 418 34,0 % 28 740 27 468 4,6 %
Sinkkiä tuotettu, t 15 037 12 845 17,1 % 55 100 55 222 -0,2 %


1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.
 

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Nikkelin vuosituotanto oli vuonna 2020 yhteensä 28 740 (27 468) tonnia, mikä on uusi vuosituotantoennätys. Vahvan alkuvuoden jälkeen kolmannen vuosineljänneksen tuotantomäärä jäi selvästi alkuvuotta matalammaksi pitkän ja laajan tuotantoseisokin vuoksi. Tuotantoseisakin aikana tehtiin kytkennät akkukemikaalitehtaan ja nykyisen tuotantolaitoksen välille. Neljännen vuosineljänneksen tuotanto oli jälleen vahva ja teimme uuden kvartaalituotantoennätyksen. Sinkin tuotanto pysyi vuoden 2019 tasolla ja oli 55 100 (55 222) tonnia. Kokonaistuotantomäärät jäivät alle täyden kapasiteetin tuotantotasoista, jotka ovat 30 000 tonnia nikkeliä ja 60 000 tonnia sinkkiä.

Sekä nikkelin että sinkin maailmanmarkkinahinnat kääntyivät ensimmäisen vuosineljänneksen jyrkän laskun jälkeen nousuun huhtikuussa 2020. Terrafamen vuoden 2020 liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia ja oli 338,3 (310,4) miljoonaa euroa. Heikon kolmannen vuosineljänneksen jälkeen vahva neljäs vuosineljännes heijastui positiivisesti käyttökatteeseen, joka nousi yhteensä 23,8 (32,0) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen oli ensimmäistä kertaa Terrafamen historiassa koko vuoden tasolla positiivinen ja nousi vahvojen ensimmäisen ja neljännen vuosineljänneksen ansiosta noin 14 miljoonaan euroon. Koronapandemia ei vaikuttanut toimituksiin.

Vuonna 2018 tehty strateginen linjaus keskittyä akkukemikaalituotantoon on osoittautumassa meille erinomaiseksi valinnaksi. Päätöksen taustalla oli näkemys nikkelin kysynnän voimakkaasta kasvusta sähköautojen akuissa ja kasvusta on tulossa jopa odotuksia voimakkaampaa. Sähköautojen määrän maailmassa ennustetaan moninkertaistuvan kymmenessä vuodessa vuoden 2020 noin 3,2 miljoonasta vuoden 2030 noin 30 miljoonaan autoon. Vahvat kasvuodotukset ovat jo kuluvan vuoden alussa kasvattaneet akuissa käytettävän nikkelisulfaatin hintapreemiota metalliseen nikkeliin verrattuna. Akkukemikaalitehtaan rakennuspäätöksen taustalla oli myös Terrafamen nykyisen tuotannon erinomainen soveltuvuus akkukemikaalien raaka-aineeksi. Viime vuonna julkaistut Skarn Associates’in ja CRU:n analyysit osoittavat, että Terrafamen bioliuotusprosessilla jalostaman nikkelin hiilijalanjälki on maailman nikkelintuottajista pienin, minkä ansiosta Terrafamen nykyinen puolituote on ihanteellinen raaka-aine akkukemikaaleille. Tämä on erittäin tärkeää sähköajoneuvosektorille, jonka päätavoite on vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Vuonna 2020 otimme merkittäviä askelia akkukemikaalitehdashankkeen viimeistelyssä. Pääosa tuotantohenkilöstön rekrytoinneista ja koulutuksista toteutettiin vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 lopussa rekrytoinnit saatiin päätökseen ja tuotantohenkilöstön vahvuus on nyt 141 henkilöä. Kunnossapito, laboratoriotoiminnot ja logistiikka mukaan lukien akkukemikaalitehdas työllistää kokonaisuudessaan noin 170 henkilöä. Vuoden 2020 lopussa rakennushankkeen valmiusaste oli 90 prosenttia ja ensimmäiset käyttöönottotoimenpiteet aloitettiin. Kaupallinen tuotanto käynnistyy loppukeväällä 2021. Akkukemikaalien tuotannon arvioidaan kasvattavan yhtiön liikevaihtoa loppuvuodesta 2021 alkaen.

Syksyllä 2020 julkaistu ulkopuolisen arvioijan varmentama elinkaarianalyysi osoittaa, että Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yli 60 prosenttia pienempi kuin nikkelisulfaatin valmistuksessa keskimäärin. Huoli ilmastonmuutoksesta kasvaa kuluttajien keskuudessa ja sähköautot ovat merkittävä keino kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Liikenteessä sähköauto itsessään ei synnytä lainkaan päästöjä ja kun sähköntuotannon odotetaan tulevaisuudessa olevan enenevässä määrin hiilineutraalia, sähköauton käyttövoimaksi tuotetun sähkönkin päästöt vähenevät.

Vastuullinen liiketoiminta on Terrafamen strategian keskiössä. Haluamme toimia läpinäkyvästi ja ansaita sidosryhmiemme luottamuksen. Kesällä julkistimme yhtiön ensimmäisen, vuosille 2020-2024 laaditun vastuullisuusohjelman. Ohjelma koostuu teemoista, joita sekä keskeiset sidosryhmämme että me Terrafamessa pidämme tärkeinä. Kullekin teemalle on määritelty konkreettiset toimenpiteet viideksi vuodeksi. Seuraamme toimenpiteiden toteutumista vuosittain kestävän kehityksen katsauksessamme. Lokakuussa 2020 Terrafame hyväksyttiin mukaan YK:n Global Compact -aloitteeseen. Tunnustamme hyvän yrityskansalaisuuden kokonaisvaltaisen arvon ja haluamme osoittaa sitoutumisemme kestäviin liiketoimintakäytäntöihin tukemalla Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta. Vuonna 2021 jatkamme vastuullisen liiketoimintamme kehittämistä.

Turvallisuus on yksi keskeisimmistä arvoistamme. Vuonna 2020 työturvallisuudessa keskityttiin erityisesti kumppaniyritysten turvallisuuskulttuurin kehittämiseen, missä saavutettiin näkyviä tuloksia. Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus parani merkittävästi ja oli 9,8 (14,2). Määrätietoista työtä turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi jatketaan myös kuluvana vuonna hankkeessa, jonka tavoitteena kehittää yhtiöömme toimintamalleja turvallisen tekemisen ja tuotannon käyttövarmuuden jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.”
 

Markkinakehitys

Sähköauto- ja akkumarkkinat
Analyysitalo Rho Motionin arvioiden mukaan sähköautojen* myynti kasvoi maailmanlaajuisesti noin 50 prosenttia vuodesta 2019 ja nousi noin 3,2 (2,2) miljoonaan kappaleeseen.

Vuoden 2020 alussa sähköautojen myynti Kiinassa laski merkittävästi koronaviruspandemian takia. Pandemian vaikutukset heijastuivat myyntiin viiveellä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Myynnin elpyminen käynnistyi kuitenkin nopeasti jo keväällä. Myynti vahvistyi loppuvuotta kohden erityisen voimakkaasti Euroopassa ja kasvu jatkui tasaisesti myös Kiinassa.

Myyntipainotettu keskimääräinen akkukoko oli 52 (56) kWh joulukuussa 2020. Keskimääräinen akkukoko kääntyi laskuun toukokuussa, mikä johtui erityisesti ladattavien hybridien myynnin vahvasta kasvusta Euroopassa. NCM811-akkujen markkinaosuus joulukuussa 2020 oli 8 (5) prosenttia. NCM622-akkujen markkinaosuus kasvoi maailmanlaajuisesti vahvimmin ja oli 28 (14) prosenttia joulukuussa 2020.

* sisältää täyssähköautot ja ladattavat hybridit

Nikkeli ja sinkki
Nikkelin keskimääräinen markkinahinta Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) oli vuoden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä 15 930 USD/t eli 12,1 prosenttia korkeampi kuin kolmannella neljänneksellä (14 213). Nikkelin hinta vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 3,1 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2019 vastaavalla ajanjaksolla (15 450). Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen jyrkän laskun jälkeen Kiinan ruostumattoman teräksen kysyntä käänsi nikkelin hinnan nousuun. Sähköautomarkkinan kasvu on osaltaan tukenut nikkelin kysyntää. Nikkelin vuoden 2020 keskihinta Lontoon metallipörssissä jäi kuitenkin 1,0 prosenttia matalammaksi kuin vuonna 2019 ja oli 13 789 (13 926) USD/t.

Sinkin keskimääräinen markkinahinta Lontoon metallipörssissä oli vuoden 2020 neljännellä  vuosineljänneksellä 2 628 USD/t eli 12,6 prosenttia korkeampi kuin kolmannella neljänneksellä (2 335). Sinkin hinta vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 10,1 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2019 vastaavalla ajanjaksolla (2 388). Sinkin hinnannousuun vaikuttivat tuottajien nopea reagointi koronaviruspandemian vaikutuksiin sekä Kiinassa toteutetut huoltoseisokit. Sinkin vuoden 2020 keskihinta Lontoon metallipörssissä jäi kuitenkin 11,0 prosenttia matalammaksi kuin vuonna 2019 ja oli 2 267 (2 547) USD/t.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat vuoden 2020 lopussa 267 012 tonnia. Varastot kasvoivat hieman vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopusta (266 608) ja merkittävästi vuoden 2019 lopun tilanteeseen (188 097) verrattuna. Vuoden lopun varastotaso vastaa noin 6 (4) viikon kysyntää. Sinkkivarastot olivat vuoden 2020 lopussa 231 304 tonnia, mikä vastaa noin viikon (alle viikon) kysyntää. Yhteenlasketut sinkkivarastot laskivat vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopusta ja olivat 266 136 tonnia. Vuoden 2019 lopussa varastot olivat yhteensä 79 285 tonnia.

Valuuttakurssi
Vuonna 2020 euro vahvistui hieman suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Vuoden 2020 keskikurssi oli 1,14 (1,12) dollaria. Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä keskimääräinen EUR/USD-valuuttakurssi oli 1,19 (1,17 kolmannella neljänneksellä). Vuoden 2019 neljännen ja kolmannen vuosineljänneksen keskimääräiset EUR/USD-kurssit olivat vastaavasti 1,11 ja 1,11.
 

Metallintuotanto

Nikkelin tuotanto kasvoi 4,6 prosenttia vuodentakaisesta ja oli yhteensä 28 740 (27 468) tonnia. Sinkin tuotanto oli vuoden 2019 tasolla 55 100 (55 222) tonnia. Kokonaistuotantomäärät jäivät alle täyden kapasiteetin tuotantotasoista, jotka ovat 30 000 tonnia nikkeliä ja 60 000 tonnia sinkkiä.

Neljännellä vuosineljänneksellä nikkelin tuotanto kasvoi 34,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 8 600 (6 418) tonnia. Sinkin tuotanto kasvoi 17,1 prosenttia ja oli 15 037 (12 845) tonnia. Vertailukauden tuotantomäärät jäivät matalaksi suunniteltujen ja suunnittelemattomien seisokkien vuoksi.
 

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Vuonna 2020 liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia ja oli 338,3 (310,4) miljoonaa euroa. Alkuvuoden sekä viimeisen vuosineljänneksen vahva tuotanto heijastuivat positiivisesti liikevaihtoon. Koronaviruspandemia ei vaikuttanut toimituksiin.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi vahvan tuotannon ansiosta 55,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 103,7 (66,8) miljoonaa euroa.

Tilikaudella 2020 jatkettiin rahavirran suojaamista Yhdysvaltain dollarin ja metallien hintojen heikkenemistä vastaan yhtiön suojauspolitiikan mukaisesti.

Koko vuoden käyttökate oli 23,8 (32,0) miljoonaa euroa eli 7,0 (10,3) prosenttia liikevaihdosta. Vahvan alkuvuoden jälkeen pitkä huoltoseisokki pienensi käyttökatetta kolmannella neljänneksellä, mutta vahva neljäs vuosineljännes heijastui jälleen positiivisesti käyttökatteeseen.

Viimeisen vuosineljänneksen käyttökate oli 17,7 (0,7) miljoonaa euroa eli 17,1 (1,0) prosenttia liikevaihdosta.

Vuoden 2020 liiketulos oli -16,9 (-5,6) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta 13,8 (-20,

Liitteet ja linkit: