Julkaistu 21.02.2020 klo 09.00

Terrafamen vuoden 2019 liikevaihto oli 310,4 miljoonaa euroa – käyttökate vuoden 2018 tasolla

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)

 

Vuosi 2019 lyhyesti

 • Nikkelin tuotanto kasvoi 27 468 (27 377) tonniin. Sinkin tuotanto laski 10,4 prosenttia ja oli 55 222 (61 608) tonnia.
 • Nikkelin keskihinta oli vuonna 2019 London Metal Exchange’issa 13 926 (13 122) USD/t ja euroiksi muutettuna 12 439 (11 111) EUR/t.
 • Sinkin keskihinta oli vuonna 2019 London Metal Exchange’issa 2 547 (2 922) USD/t ja euroiksi muutettuna 2 275 (2 474) EUR/t.
 • Tilikauden liikevaihto laski 4,7 prosenttia ja oli 310,4 (325,8) miljoonaa euroa.
 • Loka-joulukuun 2019 liikevaihto oli 66,8 (77,4) miljoonaa euroa, mikä on 13,7 prosenttia matalampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana ja lähes 35 prosenttia matalampi kuin heinä-syyskuussa 2019. Matalaan liikevaihtoon vaikuttivat viimeiselle vuosineljännekselle ajoittuneet suunniteltu metallitehtaan huoltoseisokki sekä rikkivetytehtaan suunnittelematon seisokki.
 • Koko vuoden käyttökate oli vuoden 2018 tasolla eli 32,0 (32,8) miljoonaa euroa.
 • Viimeisen vuosineljänneksen käyttökate oli 0,7 (-1,0) miljoonaa euroa.
 • Koko vuoden liiketulos oli -5,6 (3,0) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -20,6 (-15,6) miljoonaa euroa.
 • Terrafamen ja kumppaniyritysten vuoden 2019 yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 14,2 (8,7). Töiden turvalliseen tekemiseen, niin oman kuin kumppaniyritystenkin henkilöstön osalta, kiinnitettiin teollisuusalueella tehostetusti huomiota vuoden aikana ja aktiivisia panostuksia turvallisuustoimiin jatketaan edelleen.
 • Vuonna 2021 käynnistyvän uuden akkukemikaalitehtaan rakennustyöt etenivät vuonna 2019 suunnitellusti ja prosessilaitteiden asennukset sekä tuotanto-organisaation rakentaminen käynnistettiin.

 

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut 2019
Q4
2018
Q4
Muutos,
%
Koko
vuosi
2019
Koko
vuosi
2018
Muutos,
%
Talous            
Liikevaihto, M€ 66,8 77,4 -13,7% 310,4 325,8 -4,7 %
Käyttökate, M€ 0,7 -1,0 n.a. 32,0 32,8 -2,5 %
Liiketulos, M€ -9,1 -7,5 n.a. -5,6 3,0 n.a.
Keskeneräinen tuotanto, M€ 186,2 170,7 9,1 % 186,2 170,7 9,1 %
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1 -6,3 -13,6 n.a. -20,6 -15,6

32,1 %

Kokonaisinvestoinnit, M€(2 32,6 28,5 14,4 % 130,6 81,5 60,2 %
    Ylläpitoinvestoinnit, M€ 14,1 10,0 41,0 % 42,1 28,1 49,8 %
    Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja
    kapasiteetin kasvuun, M€
18,5 18,5 0,0 % 88,5 53,4 65,7 %
Oma pääoma, M€ 349,8 365,6 -4,3 % 349,8 365,5 -4,3 %
Taseen loppusumma, M€ 749,5 681,6 10,0 % 749,5 681,6 10,0 %
Kaivostuotanto            
Kokonaislouhintamäärä, Mt 7,5 10,9 -31,2 % 32,3 42,4 -23,5 %
Metallitehtaan tuotanto            
Nikkeliä tuotettu, t 6 418 7 710 -16,8 % 27 468 27 377 0,3 %
Sinkkiä tuotettu, t 12 845 15 974 -19,6 % 55 222 61 608 -10,4 %


1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.
2) Investointien vuosineljänneskohtaisia jakoja ylläpito- ja kasvuinvestointeihin on muutettu takautuvasti 1-9/2019.

Terrafame on tilikauden 2019 alusta lähtien noudattanut kirjanpitolain 5:5 b § salliman IAS-asetuksella EU:ssa hyväksyttyä IFRS 16 Vuokrasopimukset-standardia tilinpäätöksessään. Käyttöönotossa on sovellettu yksinkertaistettua menettelytapaa. Käyttöönoton kumulatiivinen vaikutus on kirjattu taseeseen, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu. Vertailuvuoden tiedot koskien vuokrasopimuksia on esitetty suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.
 

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Nikkelin vuosituotanto kasvoi 27 468 (27 377) tonniin. Sinkin tuotanto laski 10,4 prosenttia ja oli 55 222 (61 608) tonnia. Sinkin ja nikkelin keskinäisiin tuotantomääriin on vaikuttanut malmin mineralogia sekä niiden liukenemissuhde bioliuotuksessa. Tuotannon käynnistysvaiheessa sinkkiä tuotettiin huomattavasti normaalia tuotantosuhdetta enemmän. Kokonaistuotantomäärät jäivät jonkin verran asetettujen vuositavoitetasojen, 30 000 tonnia nikkeliä ja 60 000 tonnia sinkkiä, alle. Tähän vaikuttivat erityisesti bioliuotusalueen korjaustöiden aiheuttama tuotannon menetys sekä vuoden viimeiselle neljännekselle ajoittuneet metallitehtaan suunniteltu sekä rikkivetylaitoksen suunnittelematon seisokki.

Terrafamen vuoden 2019 liikevaihto laski 4,7 prosenttia ja oli 310,4 (325,8) miljoonaa euroa. Olemme kuitenkin tyytyväisiä, että liikevaihdon laskusta huolimatta koko vuoden käyttökate ylsi vuoden 2018 tasolle ja oli 32,0 (32,8) miljoonaa euroa.

Nikkelin hinnanvaihtelut jatkuivat voimakkaina vuoden aikana. Maailmantalouden epävarmat näkymät pitivät nikkelin hintakehityksen alavireisenä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kolmannella vuosineljänneksellä nikkelin hinta nousi voimakkaasti, ja teimmekin silloin yhtiön tähän astisen historian suurimman vuosineljänneskohtaisen liikevaihdon ja myös käyttökate oli erinomainen. Vuoden lopulla nikkelin markkinahinta kääntyi jälleen laskuun.

Jatkoimme vuonna 2019 määrätietoista työtä tuotantoprosessin vakauden kehittämiseksi ja tuotantomäärien vakiinnuttamiseksi tavoitelluille tasoille. Myös strateginen keihäänkärkihankkeemme, akkukemikaalitehtaan rakentaminen, eteni hyvin. Uusi tehtaamme on valmistuttuaan yksi maailman suurimmista sähköautojen akuissa käytettävän nikkelisulfaatin tuotantoyksiköistä. Lisäksi alamme tuottaa myös sähköautojen akuissa käytettävää kobolttisulfaattia. Akkukemikaalitehtaan myötä siirrymme jalostusketjussa eteenpäin ja asemoidumme erikoiskemikaalien valmistajaksi voimakkaasti kasvaville akkukemikaalimarkkinoille. Tehtaan prosessilaitteiden syksyllä 2019 käynnistyneet asennukset sekä tuotanto-organisaation rakentaminen etenevät ja akkukemikaalien kaupallinen tuotanto aloitetaan vuoden 2021 alkupuolella.

Helmikuun alussa valtioneuvosto päätti antaa Terrafamelle luvan uraanin talteenottoon. Päätös on toimintamme kannalta myönteinen, mutta arviomme mukaan menee vielä arviolta noin 2 vuotta  ennen kuin lupa on lainvoimainen. Uraanilaitoksen saattaminen käyttökuntoon sekä henkilöstön rekrytoinnit ja koulutus vievät sen jälkeen vielä arviolta noin vuoden. Arvioimme, että uraanilaitos työllistää käynnistyessään noin 30 henkilöä.

Turvallisuus on yksi keskeisimmistä arvoista toimintakulttuurissamme. Terrafamen ja yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu 12 kuukauden liukuva tapaturmataajuus oli vuoden 2019 lopussa 14,2 (8,7). Akkukemikaalitehtaalla työskennelleiden yritysten tapaturmataajuus oli Terrafamen näkökulmasta erittäin korkea 33,0 ja tähän kiinnitettiinkin yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa tehostetusti huomiota. Aktiivisia panostuksia turvallisuustoimiin niin oman kuin kumppaniyritystenkin henkilöstön osalta jatketaan määrätietoisesti.”

                                                                                            

Markkinakehitys

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Maailmassa myytiin vuonna 2019 noin 2,2 miljoonaa sähköautoa. Vaikka sähköautojen myynti Kiinassa laski loppuvuodesta, pääasiassa tukimuutoksista johtuen, siellä myytiin kuitenkin yli puolet maailman sähköautoista. Ja siinä missä sähköautojen myynti Kiinassa hiljeni vuoden loppua kohti, niiden koko vuoden 2019 myynti Euroopassa kasvoi 35 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko nousi vuoden alun 53 kWh:sta 57 kWH:iin vuoden 2019 lopussa. Sähköautojen akkujen globaali kysyntä kasvoi 17 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna ja oli noin 118 GWh. Samalla, kun akkujen keskikoko on kasvanut, myös nikkelin määrä akuissa on noussut. Esimerkiksi NCA akkujen markkinaosuus kasvoi vuoden 2018 lopun 22 prosentista vuoden 2019 lopun 27 prosenttiin ja NCM811 akkujen, jotka tulivat markkinoille vuoden 2019 aikana, markkinaosuus oli vuoden lopussa jo 5 prosenttia kaikista akkutyypeistä.

Nikkeli ja sinkki

Nikkelin hinnanvaihtelut Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) jatkuivat voimakkaina vuoden 2019 aikana. Maailmantalouden epävarmat näkymät pitivät nikkelin hintakehityksen alavireisenä ensimmäisellä vuosipuoliskolla, vaikka kysyntä ylittikin tarjonnan. Kolmannella vuosineljänneksellä nikkelin hinta nousi voimakkaasti, kun markkinat spekuloivat Indonesian nikkelimalmin vientikieltopäätöksen aikaistamisella, ja hinta kävi ylimmillään yli 18 000 USD/t:ssa. Toisella vuosipuoliskolla tarjonta ylitti kysynnän. Nikkelin vuoden 2019 keskihinta 13 926 (13 122) USD/t päätyi lopulta 6,1 prosenttia korkeammalle tasolle kuin vuonna 2018. Euroiksi muutettuna nikkelin keskihinta oli 12 439 (11 111) EUR/t.

Loka-joulukuussa 2019 nikkelin maailmanmarkkinahinta oli keskimäärin 15 450 (11 516) USD/t, mikä oli 34,0 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana, mutta pysyi lähes samalla tasolla (15 551) kuin heinä-syyskuussa 2019.

Sinkin hinta jatkoi laskuaan LME:ssä vuonna 2019, vaikka myös varastotasot ovat olleet matalat, markkinoiden spekuloidessa mahdollista ylitarjontatilannetta. Sinkin hinta nousi maaliskuussa 2019 yli 3 000 USD:hen tonnilta varastotasojen ollessa matalat. Loppuvuoden aikana sinkin hinta kääntyi kuitenkin laskuun sinkkimarkkinoiden hakiessa tasapainoa maailmantalouden epävarmuuden kasvaessa. Keskihinta oli 2 547 (2 922) USD/t, mikä oli 12,8 prosenttia matalampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajanjaksona. Euroiksi muutettuna sinkin keskihinta oli 2 275 (2 474) EUR/t.

Sinkin maailmanmarkkinahinta oli loka-joulukuussa 2019 keskimäärin 2 388 (2 631) USD/t, mikä oli 9,2 prosenttia matalampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana ja 1,6 prosenttia (2 350) matalampi kuin heinä-syyskuussa 2019.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat vuoden 2019 lopussa 188 097 (221 659) tonnia, ja vastasivat noin 4 (5) viikon kysyntää. Varastot kasvoivat vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen. Sinkkivarastot laskivat  voimakkaasti vuoden 2018 lopusta ja yhteenlasketut (LME + SHFE) sinkkivarastot olivat vuoden 2019 lopussa 79 285 (151 850) tonnia. Tämä vastaa alle viikon kysyntää.

 

Valuuttakurssi

Yhdysvaltain dollari jatkoi loppuvuonna 2019 vahvistumistaan euroon nähden. Loka-joulukuun keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,11, kun se heinä-syyskuussa 2019 oli 1,11. Vuoden 2019 keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,12, kun se vuonna 2018 oli 1,18.

 

Metallintuotanto

Nikkelin vuosituotanto kasvoi 27 468 (27 377) tonniin. Sinkin tuotanto laski 10,4 prosenttia ja oli 55 222 (61 608) tonnia. Sinkin ja nikkelin keskinäisiin tuotantomääriin on vaikuttanut malmin mineralogia sekä niiden liukenemissuhde bioliuotuksessa. Tuotannon käynnistysvaiheessa sinkkiä tuotettiin huomattavasti normaalia tuotantosuhdetta enemmän. Kokonaistuotantomäärät jäivät jonkin verran asetettujen vuositavoitetasojen, 30 000 tonnia nikkeliä ja 60 000 tonnia sinkkiä, alle, mikä johtui erityisesti primäärialueen tiivisrakenteen korjauksen ja neljännelle vuosineljännekselle ajoittuneiden seisokkien aiheuttamista tuotannonmenetyksistä.

Neljännellä vuosineljänneksellä nikkelin tuotanto laski 16,8 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja

Liitteet ja linkit: