Julkaistu 06.04.2017 klo 10.37

Terrafamen vesienhallinnan YVA-selostus julkaistu

 • Terrafamen vesienhallinnan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja 5.6.2017 saakka Kainuun ELY-keskukselle.
 • Osana selostusvaiheen kuulemista järjestetään yleisötilaisuus Kajaanin kaupunginkirjastossa (Seminaarinkatu 15) torstaina 20.4. klo 18 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen).

Terrafamen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) yhteysviranomainen Kainuun ELY-keskus on tänään kuuluttanut Terrafamen vesienhallintaa koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin selostuksen eli YVA-selostuksen. Kuulutuksen myötä YVA-selostus on nähtävillä 60 päivän ajan ympäristöhallinnon ja Terrafame Oy:n verkkosivuilla, ja siitä voi jättää mielipiteitä ja lausuntoja Kainuun ELY-keskukselle 5.6.2017 mennessä.

YVA-selostus on selostus siitä, mitä vaikutuksia erilaisilla kuormitusvaihtoehdoilla arvioidaan olevan Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin. Selostuksessa on tarkasteltu eri kuormitusskenaarioita seuraaville reiteille:

 • Nuasjärven kautta Oulujoen vesistöreitille
 • Kalliojoki–Kolmisoppi–Jormasjärvi–Jormasjoki–Nuasjärven kautta Oulujoen vesistöreitille
 • Lumijoki–Laakajärven kautta Vuoksen vesistöreitille

Nuasjärveä koskevassa vaikutustarkastelussa on arvioitu nykyisen purkupaikan lisäksi kahta vaihtoehtoista purkupaikkaa: Rimpilänsalmi ja Petäisenniska. YVA-selostuksessa on tarkasteltu myös vesienhallintaa mahdollisessa kaivoksen sulkemisvaihtoehdossa. Selostuksessa on arvioitu vaikutuksia mm.  veden laatuun, vesiekologiaan, kalatalouteen, maankäyttöön, ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen.

 

Nyt julkistettu selostus on YVA-menettelyn toinen vaihe

Terrafamen vesienhallinnan ympäristövaikutuksia arvioidaan YVA-lain mukaisessa menettelyssä.

YVA-selostus on YVA-menettelyn toinen vaihe, jossa on arvioitu Terrafamen vesienhallintaratkaisujen ympäristövaikutuksia. Arviointiselostuksessa on esitetty mm. arvioitavat vaihtoehdot, ympäristön nykytila, hankevaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys sekä arvioitujen vaihtoehtojen vertailu. Lisäksi selostuksessa on kuvattu mm. haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinot.

YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa YVA-selostuksesta Terrafamelle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun mielipiteet ja lausunnot on jätetty. YVA-selostus liitetään myöhemmin Terrafamen vesienhallinnan ympäristölupahakemukseen.

 

Terrafamen vesienhallinnan YVA-menettelyn taustaa

Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi huhtikuussa 2016 päätöksensä koskien Nuasjärven purkuputkea sekä muita keskeisiä ympäristölupia. VHO:n päätöksessä edellytettiin, että Terramen on jätettävä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) uudet ympäristölupahakemukset elokuun 2017 loppuun mennessä.

VHO myös muutti vuosittaisen sulfaatin päästökiintiön purkuputken kautta 15 000 tonniin ja piti ennallaan vanhoille purkureiteille myönnetyn 1 300 tonnin kiintiön. VHO linjasi, että päätöksessä määrättyä suurempi sulfaatin päästökiintiö olisi edellyttänyt YVA-menettelyä. Tästä johtuen Terrafame on syksyllä 2016 käynnistänyt vesienhallinnan YVA-menettelyn.

VHO:n päätösten mukaisten luparajojen puitteissa kaivoksen toiminnan jatkaminen ja kehittäminen on mahdollista, mutta edelleen runsassateisina vuosina kaivokselle jouduttaisiin varastoimaan vettä. Terrafame haluaa varmistaa ympäristöturvallisuuden alueella myös sateisina vuosina ja varautuu siksi tarvittaessa hakemaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta suurempia sulfaatin päästökiintiöitä kuin VHO huhtikuussa 2016 määräsi.

 

Yleisötilaisuus Kajaanissa torstaina 20.4. klo 18

YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua. Asukkaat ja muut asianomaiset voivat nyt osallistua hankkeeseen esittämällä näkemyksensä YVA-selostuksesta yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle.

Vesienhallinnan YVA-selostuksesta järjestetään torstaina 20.4.2017 klo 18 Kajaanin kaupunginkirjastolla yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa esitellään arviointiselostusta. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30, ja tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioinnista.

Vesienhallinnan YVA-selostus on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 6.4.–5.6.2017.

 • Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4
 • Kajaanin kaupungintalo, Pohjolankatu 13
 • Sotkamon kunnanvirasto, Markkinatie 1
 • Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7
 • Sonkajärven kunta, Rutakontie 28
 • sekä internetissä osoitteessa: www.ymparisto.fi/terrafamevesienhallintaYVA

YVA-selostuksesta voi jättää mielipiteitä Kainuun ELY-keskukselle 5.6.2017 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. Osoitteessa www.ymparisto.fi/terrafamevesienhallintaYVA on mielipidelomake, jonka voi täytettynä palauttaa Kainuun ELY-keskukselle.

 

Katso tästä Terrafamen vesienhallinnan YVA-selostus.

 

Lisätietoja sähköpostitse:

Terrafame Oy, ympäristöpäällikkö Elina Salmela, elina.salmela@terrafame.fi

Terrafame Oy, YVA-koordinaattori Jaana Koivumaa, jaana.koivumaa@terrafame.fi

 

Median yhteydenotot sähköpostitse:

Terrafame Oy, viestintäjohtaja Katri Kauppila, katri.kauppila@terrafame.fi

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. 

Liitteet ja linkit: