Julkaistu 26.10.2023 klo 09.00

Terrafamen liikevoitto 23,5 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.

Heinä−syyskuu 2023 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 28,0 (39,1) miljoonaan euroon, mikä oli noin 20 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihtoa laski nikkelisulfaatin markkinahinnan lasku. Akkukemikaalitehtaalla elokuun alkuun jatkunut seisokki vähensi tuotantomäärää ja liikevaihtoa.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 114,0 (100,4) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa nosti kasvanut tuotantomäärä; nikkelin ja sinkin markkinahinnan laskulla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.
 • Liikevaihto yhteensä oli 142,0 (139,5) miljoonaa euroa, mikä oli 1,8 prosenttia vertailukautta enemmän.
 • Käyttökate nousi 38,7 (32,5) miljoonaan euroon, mikä oli 27,3 (23,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli 23,5 (18,0) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -25,5 (0,4) miljoonaa euroa.

Tammi−syyskuu 2023 lyhyesti:

 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 126,3 (136,5) miljoonaan euroon, mikä oli noin 31 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 279,8 (262,2) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto yhteensä oli 406,1 (398,7) miljoonaa euroa, mikä oli 1,9 prosenttia vertailukautta enemmän.
 • Käyttökate laski 63,5 (92,6) miljoonaan euroon, mikä oli 15,6 (23,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli 18,2 (49,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -47,5 (-6,9) miljoonaa euroa.
 • Teollisuusalueen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 5,1 (7,5).

Taloudelliset tunnusluvut

7−9 2023

7−9 2022

Muutos

1−9 2023

1−9 2022

Muutos

2022

Liikevaihto, M€

142,0

139,5

1,8 %

406,1

398,7

1,9 %

584,4

Akkukemikaaliliiketoiminta

28,0

39,1

-28,4 %

126,3

136,5

-7,5 %

207,1

Metallipuolituoteliiketoiminta

114,0

100,4

13,5 %

279,8

262,2

6,7 %

377,3

Käyttökate, M€

38,7

32,5

19,1 %

63,5

92,6

-31,4 %

152,1

Liiketulos, M€

23,5

18,0

30,6 %

18,2

49,4

63,2 %

93,9

Keskeneräinen tuotanto, M€

252,1

235,6

7,0 %

252,1

235,6

7,0 %

241,8

Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1

-25,5

0,4

n.a.

-47,5

-6,9

n.a.

9,8

Kokonaisinvestoinnit, M€

37,1

19,2

93,2 %

96,3

58,5

64,5 %

83,0

  Ylläpitoinvestoinnit, M€

28,1

17,2

63,4 %

78,8

48,4

62,9 %

69,9

  Investoinnit tuottavuuden parantamiseen
  ja kapasiteetin kasvuun, M€

9,0

2,0

350,0 %

17,5

10,1

73,7 %

13,1

Oma pääoma, M€

581,8

433,9

34,1 %

439,1

Taseen loppusumma, M€

1 207,3

1 060,6

13,8 %

 1 128,1

Oma henkilöstö, aktiiviset

806

786

2,5 %

763

Kumppaniyritysten henkilöstö, FTE

1 044

717

45,6 %

783

Tapaturmataajuus yhteensä,
12 kk LTIFR1

5,1

7,5

-32,0 %

6,4

  Oma henkilöstö

4,8

5,7

-15,8 %

4,3

  Kumppaniyritysten henkilöstö

5,2

9,4

-44,7 %

8,5


1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

Terrafamen liiketulos nousi jälleen voitolliseksi vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä edellisellä vuosineljänneksellä tapahtuneen notkahduksen jälkeen. Kiinan sähköautomarkkinat palautuivat kasvu-uralle, ja tämän myötä käynnistimme akkukemikaalitehtaan tuotannon elokuussa reilun kahden kuukauden seisokin jälkeen. Perustuotantomme volyymit ovat jatkuneet vahvoina läpi vuoden ja olivat katsauskaudella hieman edellisvuoden ennätystasoa korkeammalla.  

Aiemmin tänä vuonna tapahtunut Kiinan sähköautomarkkinoiden pudotus ja sitä seurannut varastojen purku läpi toimitusketjun on laskenut myös akkukemikaalien kysyntää ja hintoja. Nikkelisulfaatin spot-hinta (SPOT China) laski edelleen vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä ja oli merkittävästi alhaisempi kuin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Myös nikkelin ja sinkin hinnat (LME) olivat vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Hintasuojaukset pehmensivät jonkin verran hintojen laskun vaikutusta liikevaihtoomme.

Terrafamen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 1,8 prosenttia 142,0 (139,5) miljoonaan euroon metallipuoliliiketoimintamme vahvojen volyymien tukemana. Akkukemikaalitehtaan elokuun alkuun jatkunut seisokki sekä alhaisemmat markkinahinnat vaikuttivat liikevaihtoon alentavasti. Vuoden 2023 toiseen neljännekseen verrattuna liikevaihtomme kuitenkin kasvoi 55 prosenttia. Käyttökate parani vertailukaudesta 19 prosenttia 38,7 (32,5) miljoonaan euroon.

Teimme elokuussa merkittävän päätöksen investoida yli 200 miljoonaa euroa uuteen sekundääriliuotusalueeseen, joka otetaan suunnitelmiemme mukaan käyttöön vuonna 2026. Uusia sekundääriliuotusalueita tarvitaan teollisuusalueella vanhojen alueiden tullessa täyteen.     

Valmistelut uraanin talteenoton käynnistämiseksi vuoden 2024 kesään mennessä ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Olemme saaneet henkilöstön rekrytoinnit päätökseen ja aloitamme koulutukset vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Teollisuusalueen yhteenlaskettu liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus oli syyskuun lopussa 5,1 (7,5). Pitkällä aikajänteellä kehitys on jatkunut myönteisenä, mutta meidän täytyy terävöittää toimintaamme, jotta viime kuukausien heikko kehitys saadaan käännettyä. Jatkuva turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut tärkeimpiä painopistealueita yhtiön aloitushetkestä alkaen.

Jatkamme määrätietoisesti strategiamme toteuttamista ja tavoitteenamme on keventää liikenteen hiilijälkeä vastuullisena akkumateriaalien tuottaja. Olemme sitoutuneita saavuttamaan hiilineutraaliuden omassa toiminnassamme ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.

Tällä hetkellä globaali sähköautojen tuotanto on keskittynyt vahvasti Kiinaan. Näemme kuitenkin katodimateriaalituotannon (pCAM/CAM) sekä akkukenno- ja sähköautotuotannon kasvavan merkittävästi tulevien vuosien aikana Euroopassa, ja alueen muodostuvan tulevaisuudessa Terrafamen päämarkkinaksi. 

Markkinaympäristö

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Rho Motionin EV & Battery Quarterly Outlook Q3 2023 -raportin mukaan tammi−elokuussa 2023 maailmassa myytiin yhteensä noin 8,2 (5,9) miljoonaa sähköhenkilöautoa ja kevyttä hyötyajoneuvoa, mikä on noin 39 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022.

Kiinassa myytiin tammi−elokuussa 2023 yhteensä noin 4,6 (3,5) miljoonaa sähköistä henkilöautoa tai kevyttä hyötyajoneuvoa, mikä vastasi noin 57 prosenttia maailmanlaajuisesta myynnistä. Sähköautojen myynti nousi Kiinassa noin 33 prosenttia verrattuna vuoden 2022 tammi–elokuuhun, ja huhti–kesäkuussa 2023 myynti nousi 38 prosenttia verrattuna saman vuoden tammi–maaliskuuhun. Tammi–maaliskuussa myynti laski 32 prosenttia verrattuna vuoden 2022 viimeiseen neljännekseen.

Sähköautojen myynti oli erityisen vahvaa USA:ssa ja Kanadassa, joiden yhteenlaskettu sähköhenkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen myynti tammi−elokuussa 2023 kasvoi 65 prosenttia. Euroopassa näiden ajoneuvoluokkien myynti kasvoi 30 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022. Akkukennojen ja katodimateriaalien valmistajat ovat kertoneet investoinneista gigatehtaisiin, jotka vahvistavat Pohjois-Amerikan ja Euroopan akkumarkkinoita.

Rho Motionin mukaan sähköautojen globaalin myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan vuonna 2023. Myynnin odotetaan kasvavan 32 prosenttia 13,8 miljoonaan autoon. Vuonna 2022 sähköautoja myytiin yhteensä 10,5 miljoonaa kappaletta.

Elokuussa 2023 sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko (kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien) oli 52,0 kWh (48,0 kWh).

Sähköautojen akkumarkkinat ovat jakautumassa selkeästi korkean nikkelipitoisuuden NCM-akkuihin ja LFP-akkuihin. NCM 811 -akkujen, joissa nikkelin osuus on suuri, markkinaosuus kasvoi vuoden 2022 elokuun 19 prosentista vuoden 2023 elokuun 22 prosenttiin. LFP-akkujen markkinaosuus oli vuoden 2023 elokuussa 42 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli 38 prosenttia.

Kaikkien NCM-akkujen kappalemääräinen myynti nousi tammi−elokuussa 2023 noin 33 prosenttia 4,3 (3,2) miljoonaan verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Gigawattitunneissa NCM-akkujen kysyntä kasvoi 36 prosenttia 36,7 (26,9) GWh:iin verrattuna elokuuhun 2022. NMC 811 -osuus kasvoi 65 prosenttia 13,7 (8,3) GWh:iin. LFP-akkujen osuus kasvoi yli 62 prosenttia 26,6 (16,4) GWh:iin.

Nikkelimarkkina

Nikkelin hinta Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) oli tammi−syyskuussa 2023 selvästi alhaisemmalla tasolla kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022.

Nikkelin keskimääräinen markkinahinta tammi−syyskuussa 2023 oli 22 895 (25 684) USD/t, mikä on noin 12 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2022 vastaavana ajanjaksona. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta heinä−syyskuussa 2023 oli 20 344 (22 063) USD/t, mikä on noin 8 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2022 vastaavana ajanjaksona. Verrattuna vuoden 2023 toiseen neljännekseen nikkelin keskimääräinen markkinahinta laski noin 9 prosenttia. 

Myös nikkelisulfaatin hinta (SPOT China)  laski merkittävästi ja keskimääräinen hinta tammi−syyskuussa oli 19 780 USD/t, mikä on noin 27 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2022 vastaavana ajanjaksona. Nikkelisulfaatin keskimääräinen hinta heinä−syyskuussa oli 17 749 USD/t, mikä on noin 18 prosenttia alhaisempi edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja 8 prosenttia alhaisempi vuoden 2023 toiseen neljännekseen verrattuna. Nikkelisulfaatin spot-hinnan määritys (SPOT China) ei ole vuoden 2022 jälkeen ollut täysin kytköksissä LME-hintaan.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat syyskuun 2023 lopussa 49 674 tonnia, mikä on noin 10 prosenttia alhaisempi taso kuin vuoden 2022 vastaavana ajanjaksona (55 080). Nikkelivarastojen vuoden 2021 toiselta neljännekseltä alkanut voimakas lasku kuitenkin kääntyi nousuksi vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, ja syyskuun lopun varastot olivat noin 19 prosenttia korkeammalla tasolla vuoden 2023 toisen neljänneksen loppuun (41 641) verrattuna. Syyskuun 2023 lopussa varastotaso vastasi 0,8 viikon (1,2) kysyntää.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Heinä−syyskuu 2023

Heinä−syyskuun liikevaihto oli 142,0 (139,5) miljoonaa euroa, mikä on 1,8 prosenttia vertailukautta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 28,0 (39,1) miljoonaa euroa, mikä on noin 20 prosenttia (28) koko yhtiön liikevaihdosta. Nikkelisulfaatin markkinahinnan lasku pienensi liikevaihtoa.

Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 114,0 (100,4) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa nosti kasvanut tuotantomäärä. Nikkelin ja sinkin markkinahinnan laskulla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Hintasuojaukset pehmensivät myyntihintojen laskun vaikutusta liikevaihtoon.

Käyttökate oli 38,7 (32,5) miljoonaa euroa, mikä oli 27,3 (23,2) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos oli 23,5 (18,0) miljoonaa euroa. Käyttökatteen ja liiketuloksen nousu johtuivat metallipuolituoteliiketoiminnan kasvaneista tuotantomääristä ja alhaisemmista tarveaineiden hinnoista.

Liiketoiminnan vapaa kassavirta(* oli -25,5 (0,4) miljoonaa euroa. Lasku johtui vertailukautta korkeammista investoinneista ja käyttöpääoman muutoksesta. Akkukemikaalitehtaan seisokki pienensi tuotantomääriä ja laski akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihtoa.

Tammi−syyskuu 2023

Tammi−syyskuun liikevaihto oli 406,1 (398,7) miljoonaa euroa, mikä on 1,9 prosenttia vertailukautta enemmän. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 126,3 (136,5) miljoonaa euroa, mikä on noin 31 prosenttia (34) koko yhtiön liikevaihdosta. Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto kehittyi suotuisasti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta nikkelisulfaatin markkinahinnan lasku laski liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 279,8 (262,2) miljoonaa euroa.

Käyttökate oli 63,5 (92,6) miljoonaa euroa, mikä on 15,6 (23,2) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos oli
18,2 (49,4) miljoonaa euroa. Käyttökatteen ja liiketuloksen lasku johtui ennen kaikkea vertailukautta alhaisemmista nikkelin ja sinkin hinnoista.  

 Liiketoiminnan vapaa kassavirta(* oli -47,5 (-6,9) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa vertailukautta korkeammista investoinneista.

*) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Terrafamella on yksi osakelaji. Syyskuun 2023 lopussa yhtiöllä oli 5 197 154 (4 993 498) osaketta, osakepääoma oli 2,0 (2,0) miljoona euroa ja omaa pääoma 581,8 (433,9) miljoonaa euroa.

30.6.2023 Trafiguran hallinnoimat Galena-rahastot ja Sampo Oyj käyttivät optio-oikeuksiaan ja merkitsivät Terrafamen osakkeita yhteensä 32,6 miljoonan euron arvosta.

Sampo myi omistuksensa Mandatum Holding Oy:lle 29.9.2023.

Syyskuun 2023 lopussa Suomen valtion erityistehtäväyhtiö Suomen Malmijalostus Oy (Finnish Minerals Group, FMG) omisti Terrafamesta 64,4 (66,9) prosenttia, Trafiguran hallinnoimat Galena-rahastot 32,9 (31,0) prosenttia ja Mandatum 2,7 (2,1) prosenttia.

Suomen Malmijalostuksen omistusosuus voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 prosenttiin, jos Trafigura ja Mandatum käyttävät kaikki optio-oikeutensa. Tällöin Trafiguran omistusosuus olisi noin 45,0 prosenttia ja Mandatumin noin 5,0 prosenttia. 

Henkilöstö ja kumppaniverkosto

Terrafamen teollisuusalueella työskentelee säännöllisesti noin 1 500 henkilöä. Terrafamen palveluksessa oli syyskuun 2023 lopussa 806 (786) henkilöä.

Teollisuusalueella työskenteli katsauskaudella keskimäärin 1 044 (717) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE). Henkilömäärän kasvu johtuu ennen kaikkea toisen vuosineljänneksen aikana toteutetuista suunnitelman mukaisista huoltoseisokeista.

Keskeiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Terrafamella ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Lähiajan näkymät

 • Perusmetallien ja akkukemikaalien hintakehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.
 • Sähköautojen globaalin myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan.
 • Operatiivisen toiminnan tehokkuuden ja työturvallisuuden kehittämistä jatketaan jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti (Operational Excellence).
 • Terrafame valmistautuu uraanin talteenoton käynnistämiseen kesällä 2024. Laitoksen henkilöstön perehdytys ja koulutukset ovat alkaneet lokakuussa.
   

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi

Suomenkielinen webcast-tiedotustilaisuus järjestetään 26.10.2023 klo 14.00. Tilaisuudessa Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen ja talousjohtaja Ville Sirviö käyvät läpi yhtiön tuloksen. Webcastia voi seurata suorana osoitteessa terrafame.videosync.fi/q3-2023, jonka aikana kysymyksiä voi esittää sivun alareunassa sijaitsevalla lomakkeella.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2022 Terrafamen liikevaihto oli 584 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1500 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Liitteet ja linkit: