Julkaistu 24.01.2018 klo 10.04

Terrafamen liikevaihto yli kaksinkertaistui vuonna 2017 – Käyttökate positiivinen

Avainluvut tammi−joulukuussa 2017
(vertailukauden 2016 luku sulkeissa)

 • Nikkeliä kasattiin primäärikasalle 46 200 tonnia (37 042) ja sinkkiä 91 827 tonnia (70 299).
 • Nikkeliä tuotettiin 20 864 tonnia (9 554) ja sinkkiä 47 205 tonnia (22 575).
 • Liikevaihto oli 218,8 miljoonaa euroa (101,0).
 • Käyttökate oli 13,4 miljoonaa euroa (-120,4).
 • Käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon (KET) arvonmuutosta oli -74,5 miljoonaa euroa (-170,0).
 • Keskeneräisen tuotannon arvo oli 138,0 miljoonaa euroa (50,1).
 • Tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 3,5 (8,4).


Avainluvut loka−joulukuussa 2017
(vertailukauden Q3 2017 luku sulkeissa)

 • Nikkeliä kasattiin primäärikasalle 11 900 tonnia (13 192) ja sinkkiä 22 742 tonnia (25 697).
 • Nikkeliä tuotettiin 5 840 tonnia (5 506) ja sinkkiä 13 772 tonnia (12 242).
 • Liikevaihto oli 66,4 miljoonaa euroa (63,9).
 • Käyttökate oli 17,0 miljoonaa euroa (47,6).
 • Käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon (KET) arvonmuutosta oli -9,1 miljoonaa euroa (-7,9).
 • Keskeneräisen tuotannon arvo oli 138,0 miljoonaa euroa (111,9).


Tärkeimmät tapahtumat loka−joulukuussa 2017

 • Neljännellä vuosineljänneksellä malmia kasattiin primääriliuotukseen 4,2 miljoonaa tonnia. Kasauslaitteisto siirrettiin primääriliuotusalueen toiselta lohkolta kolmannelle.
 • Metallitehtaalla tehtiin sinkin tuotannossa kvartaaliennätys, joka oli 13 772 tonnia. Vuoden aikana nikkeliä tuotettiin ennätykselliset 20 864 tonnia ja sinkkiä 47 205 tonnia.
 • Ensimmäiset kuparin asiakastoimitukset tehtiin loppuvuodesta.
 • Purkuveden sulfaattikiintiöstä jäi vuonna 2017 käyttämättä yli kolmannes. Teollisuusalueelle varastoitujen vesien määrä oli joulukuun lopussa 2,4 miljoonan kuutiometrin turvallisella tasolla.
 • Lokakuun lopussa jätettiin valtioneuvostolle uraanin talteentottoa koskevan lupahakemus. Joulukuussa Säteilyturvakeskukselta saatiin toimintalupa uraanin talteenoton laboratoriotutkimukseen, jossa tutkitaan myös harvinaisten maametallien talteenottoa.
 • Akkukemikaalituotannon teknis-taloudellista suunnittelua jatkettiin, ja investointiin tarvittava yksityinen rahoitus varmistui marraskuussa.
 • Uuden akkukemikaalitehtaan investointirahoituksen myötä valtiota edustavan Terrafame Group Oy:n omistusosuus Terrafame Oy:ssä tulee laskemaan noin 71,2 prosenttiin, kun taas Galena-rahaston omistusosuus tulee nousemaan noin 28,7 prosenttiin ja Sampo Oyj:n osuus säilyy noin 0,1 prosentissa.


Kauden jälkeiset tapahtumat

 • Vuodenvaihteessa Kuusilammen louhoksen eteläpää otettiin tuotantokäyttöön.

 

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut 2017
Q4
2017
Q3
2016
Q4
2017 2016
Talous  
Liikevaihto, M€ 66,4 63,9 47,6 218,8 101,0
Käyttökate, M€ 17,0 47,6 16,0 13,4 -120,4
Käyttökate ilman KET-muutosta*, M€ -9,1 -7,9 -31,2 -74,5 -170,0
Liikevoitto/-tappio, M€ 10,9 42,5 12,2 -6,4 -134,4
Keskeneräinen tuotanto, M€ 138,0 111,9 50,1 138,0 50,1
Investoinnit, M€ 23,0 28,3 20,2 92,7 84,3
Oma pääoma, M€ 295,4 245,7 165,1 295,4 165,1
Taseen loppusumma, M€ 618,2 557,2 370,7 618,2 370,7
Kaivostuotanto          
Malmin louhinta, Mt 4,2 4,9 4,1 17,5 14,2
Nikkeliä kasalle, t 11 900 13 192 11 757 46 200 37 042
Sinkkiä kasalle, t 22 742 25 697 22 144 91 827 70 299
Metallitehtaan tuotanto          
Nikkeliä tuotettu, t 5 840 5 506 3 875 20 864 9 554
Sinkkiä tuotettu, t 13 772 12 242 8 680 47 205 22 575

*Keskeneräinen tuotanto (KET) lasketaan sekä kustannus- että nettorealisointiarvojen mukaisesti ja arvostetaan alhaisempaan näistä kahdesta.
Jos taulukko ei näy kunnolla, klikkaa tästä.
 

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen katsaus

”Jatkoimme vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä tuotannon ylösajoa. Toiminnan tehostumisen ansiosta yksikkökustannuksemme laskivat edelleen.

Päätuotteidemme nikkelin ja sinkin maailmanmarkkinahinnat olivat neljännellä vuosineljänneksellä edellistä neljännestä korkeammalla tasolla, millä on positiivinen vaikutus liiketoimintaamme. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna nikkelin keskihinta maailmanmarkkinoilla nousi 10,0 % ja sinkin keskihinta 9,2 %. Myös kuparin ja koboltin hinnat kehittyivät myönteisesti.

Kokonaislouhintamäärämme vuonna 2017 oli 35,1 miljoonaa tonnia. Metallitehtaalla teimme kvartaaliennätyksen sinkin tuotannossa sekä vuosiennätykset nikkelin ja sinkin tuotannossa. Marraskuussa teimme ensimmäiset kuparituotteen asiakastoimitukset.

Jatkoimme neljännellä vuosineljänneksellä nikkeli-kobolttituotteemme jatkojalostusinvestoinnin valmistelua. Selvitystemme mukaan ruostumattoman teräksen valmistukseen sopivan metallisen nikkelin tuotanto on hyvin kiinnostava vaihtoehto, mutta sähköajoneuvojen akuissa hyödynnettävien kemikaalien tuotanto on vielä kiinnostavampi. Marraskuun alussa varmistimmekin yksityisen rahoituksen akkukemikaalitehtaan suunnitteluun ja rakentamiseen teollisuusalueellamme Sotkamossa.

Kokonaisuutena Terrafamen vuosi 2017 oli hyvä, ja olen tyytyväinen saavutuksiimme. Kasvatimme tuotantomääriämme ja kehitimme toimintaamme voimakkaasti. Liikevaihtomme yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta ja oli 218,8 miljoonaa euroa.

Tapaturmataajuudessa eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrässä miljoonaa työtuntia kohti tavoitteenamme oli päästä vuoden 2017 aikana alle 5,0:aan. Henkilöstömme jatkoikin työturvallisuuskulttuurin kehittämistä erinomaisin tuloksin, ja saavutimme tapaturmataajuudessa lukeman 3,5. Pisin ajanjakso kuluneen vuoden aikana ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa oli 131 päivää.”


Markkinakehitys

Nikkelin keskihinta vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä oli 11 583 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 10,0 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä (Q3 2017: 10 528) ja 7,2 % korkeampi kuin vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä (Q4 2016: 10 810). Tärkeimpänä syynä hintakehitykseen oli nikkelin kysynnän vahvistuminen ruostumattoman teräksen tuotannossa.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot ovat pienentyneet jokaisella vuosineljänneksellä vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Vuoden 2017 loka–joulukuussa LME:n ja SHFE:n yhteenlasketut varastot laskivat edelleen 27 000 tonnia ja olivat vuoden lopussa 411 000 tonnia (Q3:n lopussa: 438 000). Kaikkiaan LME:n ja SHFE:n yhteenlasketut varastot pienenivät vuoden 2017 aikana lähes 60 000 tonnia.

Sinkin keskihinta vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä oli 3 235 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 9,2 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä (Q3 2017: 2 963) ja 28,5 % korkeampi kuin vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä (Q4 2016: 2 517). Hyvää hintatasoa tuki sinkin matala varastotaso sekä vahva globaali kysyntä.

LME:n ja SHFE:n yhteenlasketut sinkkivarastot ovat laskeneet jo yhdeksän peräkkäistä kvartaalia. Vuoden 2017 loka–joulukuussa varastot laskivat edelleen 68 000 tonnia ja olivat vuoden lopussa 250 000 tonnia (Q3:n lopussa: 318 000). Kaikkiaan LME:n ja SHFE:n yhteenlasketut varastot pienenivät vuoden 2017 aikana 331 000 tonnia.

Myös kuparin ja koboltin hintojen kehitys oli Terrafamen liiketoiminnan kannalta myönteistä. Kuparin keskihinta loka–joulukuussa oli 6 807 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 7,2 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä (Q3 2017: 6 349) ja 29,0 % korkeampi kuin vuotta aiemmin (Q4 2016: 5 277). Sähköajoneuvojen  akkutuotannon näkymät vahvistivat erityisesti koboltin kysyntää ja hintakehitystä. Koboltin keskihinta loka–joulukuussa 64 594 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 9,0 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä (Q3 2017: 59 237) ja 116,4 % korkeampi kuin vuotta aiemmin (Q4 2016: 29 853).  


Investoinnit

Terrafamen investoinnit olivat vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä 23,0 miljoonaa euroa (Q3 2017: 28,3) ja vuonna 2017 kaikkiaan 92,7 miljoonaa euroa (vuosi 2016: 84,3).

Merkittävimpiä investointikohteita loka–joulukuussa olivat sekundääriliuotuksen neljännen lohko ja sivukivialueen toisen lohkon perustusten rakennustyöt sekä rikkivedyn uuden tuotantolinjan rakennustyöt. Lisäksi investoitiin malmin lastaus- ja kuljetuskalustoon kaivostoiminnan tehostamiseksi.


Ympäristöturvallisuus ja lupa-asiat

Neljännellä vuosineljänneksellä Terrafame juoksutti puhdistettua vettä ainoastaan pohjoisille purkureiteille. Vuoden 2017 aikana etelän suuntaan ei johdettu lainkaan purkuvesiä.

Sulfaatille määritellystä 16 300 tonnin vuosipurkukiintiöstä ei käytetty 5 869 tonnia. Kaivosalueelle varastoitu vesimäärä oli neljännen vuosineljänneksen lopussa 2,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 1–3 miljoonan kuutiometrin tavoitetason rajojen sisällä (Q3:n lopussa 2,5 miljoonaa kuutiometriä).

Lokakuun lopussa Terrafame jätti valtioneuvostolle uraanin talteenottoa koskevan lupahakemuksen. Joulukuussa Säteilyturvakeskus myönsi yhtiölle toimintaluvan uraanin talteenotossa käytettävän uuttoprosessin laboratoriotutkimukseen. Samassa tutkimuksessa selvitetään myös harvinaisten maametallien talteenottoa.


Henkilöstö ja työturvallisuus

Terrafamen palveluksessa oli joulukuun 2017 lopussa 650 henkilöä (Q3 2017:n lopussa 685). Lisäksi kaivosalueella työskenteli neljännellä vuosineljänneksellä säännöllisesti noin 70 kumppaniyritystä ja näissä 696 henkilöä (Q3 2017:n lopussa 681).

Loka–joulukuussa Terrafamella sattui yksi poissaoloon johtanut liukastumistapaturma. Kaikkiaan vuoden 2017 aikana sattui neljä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli vuoden ajalta 3,5 (2016: 8,4) eli selkeästi tavoitteen alle 5,0 mukainen.


Lähiajan näkymät

Terrafame jatkaa tuotannon ylösajoa ja parantaa kannattavuutta edelleen. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana aloitetaan akkukemikaalitehtaan luvitusprosessi ja valmistaudutaan tekemään tehtaasta investointipäätös. Lisäksi yhtiö tutkii harvinaisten maametallien ja uraanin talteenottoa laboratoriomittakaavassa.

Kesän 2018 ajaksi Terrafame palkkaa kymmeniä kesätyöntekijöitä. Kesätyöpaikat julkaistiin yhtiön verkkosivuilla tammikuun alkupuolella. Terrafame jatkaa myös Vastuullinen kesäduuni -kampanjan periaatteiden tukemista.


Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot vuodelta 2017 ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja.


Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 050 590 0720, joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi
Viestintäjohtaja Katri Kauppila, Terrafame Oy, p. 040 569 9200, katri.kauppila(at)terrafame.fi

Lataa Terrafamen tulostiedotus Q4 2017 -tiedote (pdf)
Lataa Terrafamen tulostiedotus Q4 2017 -esitys (pdf)

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Liitteet ja linkit: