Julkaistu 21.02.2019 klo 10.00

Terrafamen liikevaihto 325,8 miljoonaa euroa – nikkelin vuosituotannon tavoitetaso saavutettiin

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot vuodelta 2018 ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)
 

Tammi−joulukuu 2018 lyhyesti

 • Nikkelin tuotanto kasvoi 31 prosenttia 27 377 (20 864) tonniin. Sinkin tuotanto kasvoi 31 prosenttia 61 608 (47 205) tonniin.
 • Liikevaihto oli 325,8 (220,0) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate oli 32,8 (13,6) miljoonaa euroa.
 • Keskeneräisen tuotannon arvo vuoden lopussa oli 170,7 (138,0) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli 3,0 (-6,2) miljoonaa euroa.
 • Tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 7,4 (3,5).
 • Tuotannon ylösajo ja vakiinnuttaminen etenivät suunnitellusti.
 • Purkuveden sulfaattikuormitus oli vuoden aikana 3 434 (10 468) tonnia, mikä on 21 prosenttia ympäristöluvan mukaisesta kuormituksesta. Ympäristöluvan vuosikiintiö on 16 300 tonnia.

 

Loka−joulukuu 2018 lyhyesti

 • Nikkeliä tuotettiin 7 710 (5 840) tonnia ja sinkkiä 15 974 (13 772) tonnia.
 • Liikevaihto oli 77,4 (67,6) miljoonaa euroa. 
 • Käyttökate oli -1,0 (17,3) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos oli -7,5 (11,1) miljoonaa euroa.
 • Metallien tuotantotasot olivat hyvät. Nikkelin tuotannossa ylitettiin edellisellä vuosineljänneksellä tehty tuotantoennätys. Sinkin tuotanto oli lähes edellisen vuosineljänneksen tasolla.
 • Nikkelin keskihinta vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 11 516 USD/tonni, missä oli laskua 13,2 prosenttia verrattuna vuoden kolmanteen neljännekseen. Sinkin keskihinta nousi neljännellä vuosineljänneksellä 3,7 prosenttia kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja oli 2 631 USD/tonni.
 • Terrafamen hallitus teki lokakuussa 240 miljoonan euron investointipäätöksen uuden akkukemikaalitehtaan rakentamiseksi.
 • Investointipäätöksen yhteydessä yhtiön omistajat sopivat täydentävästä, noin 100 miljoonan euron rahoituspaketista.
   
Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut 2018
Q4
2017
Q4
Koko vuosi
2018
Koko vuosi
2017
Talous
Liikevaihto, M€ 77,4 67,6 325,8 220,0
Käyttökate, M€ -1,0 17,3 32,8 13,6
Käyttökate ilman KET-muutosta*, M€ -8,5 -8,9 0,2 -74,3
Liikevoitto/-tappio, M€ -7,5 11,1 3,0 -6,2
Keskeneräinen tuotanto, M€ 170,7 138,0 170,7 138,0
Investoinnit, M€ 28,5 22,4 81,5 92,1
Oma pääoma, M€ 365,6 295,6

365,6

295,6
Taseen loppusumma, M€ 681,6 618,5 681,6 618,5
Nettotulos, M€ -10,2 -9,6 -6,2 -9,6
Kaivostuotanto        
Kokonaislouhintamäärä, Mt 10,9 9,2 42,2 35,1
Malmia primäärikasalle, Mt 4,4 4,2 17,9 17,5
Nikkeliä kasalle, t 11 679 11 900 46 334 46 200
Sinkkiä kasalle, t 24 940 22 742 97 633 91 827
Metallitehtaan tuotanto        
Nikkeliä tuotettu, t 7 710 5840 27 377 20 864
Sinkkiä tuotettu, t 15 974 13 772 61 608 47 205

 

*Keskeneräinen tuotanto (KET) lasketaan sekä kustannus- että nettorealisointiarvojen mukaisesti ja arvostetaan alhaisempaan näistä kahdesta.

Jos taulukko ei näy kunnolla, klikkaa tästä.


Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Vuosi 2018 oli Terrafamen kolmas täysi vuosi. Tuotannon ylösajon ja toiminnan vakiinnuttamisen rinnalla työtä suunnattiin yhä enemmän päätuotteen eli nikkelin jalostuksen suunnitteluun.

Terrafamen vuoden 2018 liikevaihto oli 325,8 (220,0) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 32,8 (13,6) miljoonaa euroa. Vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä  ylitettiin edellisellä vuosineljänneksellä tehty nikkelin tuotantoennätys. Sinkin tuotanto säilyi lähes kolmannen vuosineljänneksen tasolla. Nikkelin  keskihinta vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 11 516 USD/tonni,  missä oli laskua 13,2 prosenttia verrattuna vuoden kolmanteen neljännekseen. Sinkin  keskihinta nousi neljännellä vuosineljänneksellä 3,7 prosenttia kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja oli 2 631 USD/tonni. Ennätykselliset tuotantoluvut eivät riittäneet kompensoimaan alhaista nikkelin markkinahintaa , mikä näkyi kannattavuuden notkahduksena vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2019 alkaessa nikkelinhintakehitys on kääntynyt positiivisempaan suuntaan. Koko vuoden 2018 liiketuloksemme nousi 3,0 (-6,2) miljoonaan euroon.

Yhtiön toiminnan aloittamisen yhteydessä määrittelemämme täyden käynnin tuotantotaso saavutettiin vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Vuosituotantona tämä vastaa noin 30 000 tonnia nikkeliä ja noin 64 000 tonnia sinkkiä. Vuoden 2018 aikana tuotimme nikkeliä 27 377 tonnia ja sinkkiä 61 608 tonnia. Jatkoimme myös sivutuotteidemme koboltin ja kuparin tuotantoa.

Olemme Terrafamessa alusta alkaen selvittäneet mahdollisuuksiamme ryhtyä itse jalostamaan nikkeli-kobolttisulfidia, joka on yhtiön nykyinen päätuote. Lokakuussa 2018 yhtiön hallitus teki 240 miljoonan euron investointipäätöksen nikkeli-koboltin jalostamisesta sulfaateiksi, joita tarvitaan akkujen valmistukseen voimakkaasti kasvavassa globaalissa sähköautotuotannossa.Tavoitteenamme on aloittaa akkukemikaalien kaupallinen tuotanto vuoden 2021 alussa.

Investointipäätöksen yhteydessä Suomen Malmijalostus, Trafigura, Galena-rahasto ja Sampo sopivat täydentävästä, noin 100 miljoonan euron rahoituspaketista.

Olemme tehneet systemaattista työtä toimintamme kehittämisessä ja ympäristöturvallisuus on jo saatu hyvälle ja kestävälle tasolle. Tuotannon vakiintumisen myötä myös prosessiturvallisuus on parantunut. Työturvallisuudessa emme päässeet vuonna 2017 saavutetulle hyvälle tasolle. Vuonna 2018 Terrafamen omalle henkilöstölle tapahtui 8 (4) poissaoloon johtanutta tapaturmaa, minkä perusteella koko vuoden tapaturmataajuus (LTIFR) oli 7,4 (3,5) tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Työntekijöiden turvallisuus on yksi Terrafamen kulmakivistä. Toiminnan jatkuva parantaminen säilyy Terrafamen työn ytimessä, ja se edellyttää meiltä sitoutumista vastuulliseen toimintaan.”

 

Markkinakehitys

Terrafamen päätuotteiden nikkelin ja sinkin kysyntä maailmanmarkkinoilla jatkui vuonna 2018 hyvällä tasolla. London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot pienenivät vuoden 2018 aikana 190 000 tonnia, ja vuoden lopun varastot vastasivat viiden (10) viikon kysyntää. Sinkkivarastot pienenivät 100 000 tonnia, ja vuoden lopun varastot vastasivat alle yhden (1) viikon kysyntää. Kysyntää tukivat ennen muuta nikkelin käyttö ruostumattoman teräksen tuotannossa sekä sinkin käyttö ruostesuojauksessa. Nopeasti yleistyvän sähköautoistumisen myötä nikkeliä hyödynnetään yhä enemmän myös sähköajoneuvojen akkujen valmistukseen.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välisillä kauppakiistoilla oli vuoden mittaan kielteinen vaikutus useiden metallien maailmanmarkkinahintojen kehitykseen. Samaan aikaan Yhdysvaltain dollari vahvistui kuitenkin 4,5 prosenttia euroon verrattuna.

Nikkelin maailmanmarkkinahinta Yhdysvaltain dollareissa oli nousujohteinen vuoden 2018 alkupuoliskolla, mutta laski selvästi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla varsin alhaiselle tasolle. Vuoden keskihinta oli 13 122 (10 411) dollaria tonnilta, mikä oli 26,0 prosenttia korkeampi dollareissa ja 20,6 prosenttia korkeampi euroissa edellisvuoden keskihintaan verrattuna. Nikkelin  keskihinta vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 11 516 USD/tonni,  missä oli laskua 13,2 prosenttia verrattuna vuoden kolmanteen neljännekseen. Euromääräisesti hinta laski 11,6 prosenttia.

Sinkin maailmanmarkkinahinta Yhdysvaltain dollareissa oli laskusuuntainen vuoden 2018 helmikuusta lähtien, mutta lasku tasoittui neljännellä vuosineljänneksellä. Vuoden keskihinta oli 2 922 (2 896) dollaria tonnilta, mikä oli 0,9 prosenttia korkeampi dollareissa ja 3,5 prosenttia matalampi euroissa edellisvuoden keskihintaan verrattuna. Sinkin keskihinta nousi neljännellä vuosineljänneksellä 3,7 prosenttia kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja oli 2 631 USD/tonni. Euromääräisesti hinta nousi 5,7 prosenttia.

 

Investoinnit

Vuoden 2018 aikana investointeihin käytettiin yhteensä 81,5 (92,1) miljoonaa euroa. Tästä summasta tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen investoitiin 37,9 miljoonaa euroa.

Merkittävimpiä tuottavuuden parantamisen ja kapasiteetin kasvuun liittyviä investointikohteita olivat akkukemikaalitehtaan rakennusprojektin aloitus, sekundääriliuotusalue 4 rakentamisen loppuun saattaminen, sivukivialueen lohkon 1 loppuunsaattaminen ja lohkon 2 rakennustöiden aloittaminen sekä rikkivedyn kolmannen tuotantolinjan käyttöönotto. Tuotannon ylläpitoon liittyviä merkittävimpiä investointikohteita olivat kiviauton, kaivinkoneen ja pyöräkuormaajan hankinnat.

Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä investoinnit olivat yhteensä 28,5 miljoonaa euroa
(22,4). Merkittävimpiä tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen liittyviä investointeja olivat akkukemikaalitehdasprojektiin liittyvät maarakennustyöt, suunnittelutyöt ja päälaitehankinnat sekä sivukivialueen lohkon 1 loppuunsaattaminen ja lohkon 2 rakennustyöt. Tuotannon ylläpitoon liittyvä merkittävin investointi oli rikkivetylaitos 2 huolto ja muutostyöt.

Terrafame Oy:n hallitus teki lokakuussa 2018 päätöksen akkukemikaalitehtaan rakentamisesta. Tavoitteena on, että tehdas valmistuu vuoden 2020 lopulla ja kaupallinen tuotanto aloitetaan vuoden 2021 alussa. Akkukemikaalitehtaan suorat investointikustannukset ovat noin 240 miljoonaa euroa.

 

Ympäristöturvallisuus ja lupa-asiat

Vuonna 2018 Kainuussa satoi 600 mm, mikä on tavanomaista 700 mm tasoa vähemmän. Koska Terrafamen tuotantoprosessi toimi edellisvuoden tapaan hyvin, teollisuusalueelle kertyi vuoden mittaan tavallista vähemmän vettä puhdistettavaksi, ja kokonaisuutena alueen vesimäärä pysyi hyvin tavoitetasolla. Teollisuusalueelle varastoitujen vesien määrä oli joulukuun 2018 lopussa 1,8 (2,4) miljoonaa kuutiometriä.

Teollisuusalueelta pois johdetun, puhdistetun veden ainepitoisuudet olivat vuoden aikana yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta selvästi alle luparajojen. Myös metallien osalta kuormitus alitti reilusti ympäristöluvan kiintiöt. Purkuveden kokonaissulfaattikuormitus koko vuoden 2018 aikana oli 3 434 (10 468) tonnia, mikä on erittäin alhainen taso ja vain 21 prosenttia ympäristöluvan mukaisesta kuormituksesta. Ympäristöluvan vuosikiintiö on 16 300 tonnia. Neljännellä vuosineljänneksellä teollisuusalueelta johdettiin pois 0,3 (1,3) miljoonaa kuutiota puhdistettua vettä, jonka sulfaattikuormitus oli 361 (2 477) tonnia.

Terrafamen akkukemikaalien tuotantoa koskeva ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-prosessi käynnistyi huhtikuussa 2018. Terrafamen tavoitteena on jättää akkukemikaalien tuotantoa koskeva ympäristölupahakemus alkuvuodesta 2019.

Alkukesästä 2018 saatiin ympäristölupa uudelle rikkivetylaitokselle, joka käynnistettiin kesällä.

Terrafamen elokuussa 2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle jättämää yhtiön koko toimintaa koskevaa ympäristölupahakemusta täydennettiin heinäkuussa 2018. Yhtiön nykyiset ympäristö- ja vesitalousluvat säilyvät voimassa aina siihen saakka, kunnes uusi ympäristölupa saa lainvoiman.

Alkusyksystä aloitettiin kaivosalueelle edellisen toiminnanharjoittajan aikana välivarastoitujen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamista koskevan YVA-prosessin valmistelu. Prosessin on määrä käynnistyä alkuvuodesta 2019.

Loppuvuodesta saatiin myös Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta Nuasjärven sekoittumisvyöhykettä koskeva päätös sekä Vaasan hallinto-oikeudelta prosessisakkojen käsittelyä koskeva päätös. Lisäksi Terrafamella oli vuoden lopussa Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa vireillä voimassa oleviin lupapäätöksiin liittyviä korvausasioita.

Vuoden 2018 aikana valmisteltiin myös uraanin talteenottoa koskevaa dokumentaatiota. Valtioneuvoston päätöstä vuonna 2017 jätettyyn uraanin talteenoton lupahakemukseen odotetaan vuoden 2019 aikana.


Henkilöstö ja työturvallisuus

Terrafamen teollisuusalueella työskenteli säännöllisesti vuoden 2018 aikana hieman alle 1 300 henkilöä, joista noin puolet oli kumppaniyritysten henkilöstöä. Vuoden lopussa Terrafamen palveluksessa oli 667 henkilöä, ja kesäaikaan yhtiö tarjosi kesätyöpaikan noin 90 henkilölle.

Akkukemikaalitehtaan investointipäätöksen myötä lähdettiin vahvistamaan paikallista teollisuusosaamista oppilaitosyhteistyön keinoilla. Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa sovittiin prosessiteollisuuteen perehtyneiden insinöörien koulutuksesta. Joulukuussa puolestaan alkoi hakuaika prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen, joka järjestetään Terrafamen teollisuusalueella.

Vuonna 2018 Terrafamen omalle henkilöstölle tapahtui 8 (4) poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Yksi tapaturmista oli vakava putoamisonnettomuus, johon liittyvät työtavat käytiin huolellisesti läpi vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Yleisimpiä tapaturmia olivat edelleen kunnossapitotöissä syntyneet käsien ja sormien ruhjevammat sekä liukastumisesta ja kompastumisesta aiheutuneet alaraajavammat. Koko vuoden tapaturmataajuus (LTIFR) oli 7,4 (3,5) tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Terrafamen teollisuusalueella toimivien kumppaniyritysten työntekijöille sattui 11 poissaoloon johtanutta tapaturmaa, ja yritysten yhteinen tapaturmataajuus oli 10,1 (11,7).

Terrafamen työterveyshuolto on järjestetty työterveyden toimintasuunnitelman mukaisesti. Terrafame edellyttää alueellaan toimivilta yhteistyökumppaneilta työterveyshuollon ja suurelta osalta biomonitoroinnin järjestämistä. Vuoden 2018 aikana keskeiset yhteistyökumppanit toimittivat Terrafamelle yhteenvedon omien työntekijöidensä biomonitorointituloksista, joiden mukaan myös näiden yritysten työhygienia on hyvällä tasolla.

Uusi väestönsuoja otettiin käyttöön kesällä 2018.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuun 2019 alussa saatiin päätökseen akkukemikaalien tuotannon ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristölupahakemus nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotannosta jätetään alkuvuoden 2019 aikana.

Terrafame Oy:n hallitus päätti helmikuussa 2019 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja muille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä suoriteperusteisista ohjelmista, joista kukin sisältää kolmivuotisen suoritusjakson sekä mahdollisen palkkion maksamisen sen jälkeen rahassa. Terrafamen kannustinjärjestelmä on valtio-omistajan ohjeistuksen mukainen.

 

Lähiajan näkymät

Terrafame jatkaa tuotannon kehittämistä ja kustannustehokkuuden parantamista edelleen. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana jätetään akkukemikaalitehtaan ympäristölupahakemus ja jatketaan tehtaan rakennustöitä.

Mineraalivaranto- ja malmivara-arviot päivitettiin kesäkuussa JORC-koodin mukaisesti. Riippumattoman, ulkopuolisen tahon arvion mukaan todetut, todennäköiset ja mahdolliset mineraalivarannot ovat 1 525 miljoonaa tonnia. Malmivarat ja mineraalivarannot mahdollistavat metallien tuottamisen ja jalostamisen useiden vuosikymmenien ajan. Teknis-taloudelliset parametrit on saatu kaivoksen historiatiedoista, Terrafamen louhintasuunnitelmista sekä tarkennetuista kustannusparametreista.

 

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 050 590 0720, joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi
Viestintäjohtaja Sanna Päiväniemi, Terrafame Oy, p. 044 978 4003, sanna.paivaniemi(at)terrafame.fi

Seuraa Terrafamen mediatilaisuutta verkossa torstaina 20.2.2019 klo 10.00 alkaen

Lataa Terrafamen Q4 2018 -tiedote (pdf, 503 kt)
Lataa Terrafamen Q4 2018 -esitys (pdf, 1,3 Mt)Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Suunnittelemme nyt päätuotteemme, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusta sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: