Julkaistu 02.05.2018 klo 13.02

Terrafamen liikevaihdon kasvu jatkui – ensimmäisen kvartaalin käyttökate 9,8 miljoonaa euroa

Avainluvut tammi−maaliskuussa 2018
(vertailukauden Q1 2017 luku sulkeissa)

 • Nikkeliä tuotettiin 6 421 tonnia (4 787) ja sinkkiä 15 008 tonnia (9 791).
 • Liikevaihto oli 85,7 miljoonaa euroa (41,3).
 • Käyttökate oli 9,8 miljoonaa euroa (-18,4).
 • Käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon (KET) arvonmuutosta oli 1,6 miljoonaa euroa (-33,3).
 • Keskeneräisen tuotannon arvo oli 146,2 miljoonaa euroa (65,0).


Tärkeimmät tapahtumat tammi−maaliskuussa 2018

 • Vuoden ensimmäinen kvartaali oli viides peräkkäinen kvartaali, jolloin metallitehtaalla tehtiin ennätykset päätuotteiden tuotannossa. Nikkeliä tuotettiin 6 421 tonnia ja sinkkiä 15 008 tonnia.
 • Akkukemikaalitehtaan ja siihen liittyvän voimalaitoksen teknis-taloudellista selvitys- ja suunnittelutyötä jatkettiin. Samalla valmistauduttiin hankkeen lupaprosesseihin.
 • Teollisuusalueelle varastoituja vesiä oli maaliskuun lopussa 1,4 miljoonan kuutiota, mikä vastaa 1–3 miljoonan kuution tavoitetasoa. Vettä oli alueella vähemmän kuin kertaakaan aiemmin yhtiön toiminnan aikana.


Kauden jälkeiset tapahtumat

 • Akkukemikaalitehtaan YVA-menettely eli ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi Terrafamen jätettyä hanketta koskevan YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle.
 • Vuoden 2017 vuosikertomus, joka sisältää myös vastuullisuusraportin, julkaistiin osoitteessa www.terrafame.fi/vuosikertomus.
 • Terrafamen hallitusta on täydennetty nimittämällä insinööri, MBA Riitta Mynttinen hallituksen jäseneksi 1.7.2018 alkaen. Mynttinen tuo hallitukseen erityisesti kansainvälistä osaamista prosessiteollisuuden projektien johtamisesta sekä teknologian kaupallistamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Muilta osin hallituksen kokoonpanossa ei ole muutoksia.

 

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut 2018
Q1
2017
Q4
2017
Q1
20171
Talous
Liikevaihto, M€ 85,7 67,6 41,3 220,0
Käyttökate, M€ 9,8 17,3 -18,4 13,6
Käyttökate ilman KET-muutosta2, M€ 1,6 -8,9 -33,3 -74,3
Liikevoitto/-tappio, M€ 2,4 11,1 -22,5 -6,2
Keskeneräinen tuotanto, M€ 146,2 138,0 65,0 138,0
Investoinnit, M€ 15,5 22,4 16,5 92,1
Oma pääoma, M€ 300,8 295,6 241,7 295,6
Taseen loppusumma, M€ 612,6 618,5 550,4 618,5
Kaivostuotanto        
Malmin louhinta, Mt 4,5 4,2 3,9 17,5
Nikkeliä kasalle, t 12 234 11 900 10 070 46 200
Sinkkiä kasalle, t 24 296 22 742 20 239 91 827
Metallitehtaan tuotanto        
Nikkeliä tuotettu, t 6 421 5 840 4 787 20 864
Sinkkiä tuotettu, t 15 008 13 772 9 791 47 205

 

1) Tässä esitetyt vuoden 2017 luvut ovat tilintarkastettuja lukuja.
2) Keskeneräinen tuotanto (KET) on ilmaistu kustannusperusteisesti 31.12.2017 alkaen.
Jos taulukko ei näy kunnolla, klikkaa tästä.


Toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen katsaus

”Päätuotteidemme nikkelin ja sinkin maailmanmarkkinahinnat olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellistä neljännestä korkeammalla tasolla. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna nikkelin keskihinta maailmanmarkkinoilla nousi dollareissa 14,6 % ja euroissa 9,8 %. Vastaavasti sinkin keskihinta dollareissa nousi 5,7 % ja euroissa 1,3 %. Myös kuparin ja koboltin hinnat kehittyivät myönteisesti.

Tuotannossa jatkoimme malmin louhintaa ja kasaamista primääriliuotukseen jo aiemmin saavuttamallamme tavoitetasolla. Metallitehtaalla teimme kvartaaliennätykset päätuotteidemme nikkelin ja sinkin tuotannossa. Alamme nyt olla hyvin lähellä tavoitteeksi asettamaamme tuotantotasoa ja voimme jatkaa toiminnan vakiinnuttamista. Yksikkökustannuksemme laskivat myös tämän kvartaalin aikana, mikä kertoo tehokkuuden kasvusta.

Tämä oli jo kolmas kvartaali peräkkäin, kun Terrafamen liiketoiminta oli kannattavaa. Erityisen iloinen olen siitä, että käyttökate oli positiivinen kvartaalin jokaisena kuukautena ja käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon muutosta nousi positiiviseksi. Myös liikevaihtomme kehittyi hyvin.

Kaavailemamme akkukemikaalitehtaan selvitys- ja suunnittelutyöt ovat edenneet aikataulussa samoin kuin hankkeeseen liittyvien lupaprosessien valmistelu. Sähköajoneuvojen akuissa hyödynnettävien nikkeli- ja kobolttisulfaattien lisäksi tuottaisimme uudella tehtaalla ammoniumsulfaattia, jota käytetään mm. lannoitteena.

Panostamme jatkuvasti myös työturvallisuuteen teollisuusalueellamme. Tapaturmataajuudessa eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrässä miljoonaa työtuntia kohti tavoitteenamme on päästä vuoden 2018 aikana alle 2,5:een. Tammi–maaliskuussa henkilöstöllemme sattui yksi kahden päivän poissaoloon johtanut tapaturma, ja tapaturmataajuutemme liukuvasti 12 kuukauden ajalta oli maaliskuun lopussa 3,5.”


Markkinakehitys

Nikkelin keskihinta vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 13 277 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 14,6 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä (Q4 2017: 11 583) ja 29,3 % korkeampi kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä (Q1 2017: 10 271). Keskihinta oli korkeimmillaan vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin jälkeen. Tärkeimpiä syitä hintakehitykseen olivat nikkelin kysynnän kasvu ruostumattoman teräksen tuotannossa sekä Aasian akkuteollisuudessa. Myös sijoittajien kiinnostus nikkeliin on kasvanut sähköajoneuvojen kysynnän myötä.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot ovat pienentyneet jokaisella vuosineljänneksellä vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Vuoden 2018 tammi–maaliskuussa LME:n ja SHFE:n yhteenlasketut varastot laskivat edelleen 43 000 tonnia ja olivat maaliskuun lopussa 368 000 tonnia (Q4:n lopussa: 411 000).

Sinkin keskihinta vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 3 421 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 5,7 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä (Q4 2017: 3 235) ja 23,1 % korkeampi kuin vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (Q1 2017: 2 780). Vaikka Yhdysvaltojen asettamat teräksen ja alumiinin tuontitullit aiheuttivat markkinoilla jonkin verran volatiliteettia, hinta pysyi vahvalla tasolla.

LME:n ja SHFE:n yhteenlasketut sinkkivarastot kasvoivat tammi–maaliskuussa, kun yhdeksän edellistä kvartaalia ne olivat laskeneet. Varastot nousivat 113 000 tonnia ja olivat maaliskuun lopussa 363 000 tonnia (Q4:n lopussa: 250 000).

Myös kuparin ja koboltin hintojen kehitys oli myönteistä. Sähköajoneuvojen akkutuotannon näkymät vahvistivat erityisesti koboltin kysyntää ja hintakehitystä. Koboltin keskihinta tammi–maaliskuussa oli 82 246 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 27,3 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä (Q4 2017: 64 594) ja 86,8 % korkeampi kuin vuotta aiemmin (Q1 2017: 44 023). Kuparin keskihinta tammi–maaliskuussa oli 6 962 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 2,3 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä (Q4 2017: 6 807) ja 19,4 % korkeampi kuin vuotta aiemmin (Q1 2017: 5 832).


Investoinnit

Terrafamen investoinnit olivat ensimmäisellä neljänneksellä 15,5 miljoonaa euroa (Q4 2017: 22,4 ja vuosi 2017: 92,1). Tästä summasta käytettiin 5,4 miljoonaa euroa tuotannon ylläpitoon sekä 10, 1 miljoonaa euroa tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen.

Tuotannon ylläpitoon tähtäävistä investointikohteista merkittävimpiä olivat malmin kuljetuskalusto sekä bioliuotuksen sekundäärialueen malminkuljetuslinjaston siirtoon liittyvät muutostyöt.

Tuottavuuden parantamisen ja kapasiteetin kasvattamisen investointikohteista merkittävimpiä olivat sivukivialueen 2. lohkon perustusten rakennustyöt, rikkivedyn uuden tuotantolinjan asennustyöt sekä sekundäärin 4. tuotantolohkon rakennustyöt.


Ympäristöturvallisuus ja lupa-asiat

Kaivosalueen vesitilanne pysyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvänä. Maaliskuun lopussa alueella oli varastoituna vettä 1,4 miljoonaa kuutiota, mikä on alhaisin määrä Terrafamen koko toiminta-aikana. Kaikkiaan kaivosalueelta johdettiin ulos tammi–maaliskuussa 0,2 miljoonaa kuutiota vettä.

Latosuon puhtaan veden varastoaltaan luontaisen talvikerrostumisen vuoksi sulfaatille asetettu, entistä tiukempi raja-arvo ylittyi kuukausitason tarkastelussa purkuputken sulanapitovirtaamassa tammi–maaliskuussa. Koska juoksutettu vesimäärä oli vähäinen, sulfaattikuormitus jäi selvästi luparajan alapuolelle. Kaikkiaan Terrafamen sulfaattikuormitus oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 475 tonnia (Q1 2017: 2 342 t).

Akkukemikaalitehdasta koskevaa selvitystyötä tehtiin ympäristöasioissa valmistautumalla hankkeen YVA-menettelyyn eli ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Osana tätä työtä kutsuttiin kokoon sidosryhmiä ja viranomaisia edustava seurantaryhmä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käynnistettiin myös laboratoriotutkimus, jossa selvitetään harvinaisten maametallien ja uraanin talteenottoa.


Henkilöstö ja työturvallisuus

Terrafamen palveluksessa oli maaliskuun 2018 lopussa 634 henkilöä (Q4 2017: 650). Lisäksi kaivosalueella työskenteli tammi–maaliskuussa säännöllisesti noin 70 kumppaniyritystä ja näissä 631 henkilöä (Q4 2017: 696).

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Terrafamen henkilöstölle sattui yksi poissaoloon johtanut tapaturma. Liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 3,5 (2017: 3,5). Tavoitteena on päästä kuluvan vuoden aikana tapaturmataajuudessa alle 2,5:een.

 

Lähiajan näkymät

Terrafame jatkaa tuotannon ylösajoa, toiminnan vakiinnuttamista sekä kannattavuuden parantamista. Toukokuussa pidetään kevätseisakki, jolla on vaikutusta toisen vuosineljänneksen tuotanto- ja myyntimääriin.

Akkukemikaalien tuotantoa koskevassa hankkeessa edetään toteutussuunnitteluun. Samalla edistetään hankkeeseen liittyviä lupaprosesseja. Myös harvinaisten maametallien ja uraanin talteenottoon liittyvää tutkimustyötä viedään eteenpäin laboratoriomittakaavassa.

Kesän 2018 ajaksi Terrafame palkkaa noin 90 kesätyöntekijää. Vastuullinen kesäduuni -kampanjan periaatteiden mukaisesti yhtiö haluaa antaa kesätyöntekijöilleen mm. hyvän perehdytyksen sekä riittävästi ohjausta työtehtävien turvalliseen tekemiseen.

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja.


Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 050 590 0720, joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi
Viestintäjohtaja Katri Kauppila, Terrafame Oy, p. 040 569 9200, katri.kauppila(at)terrafame.fi

Lataa Terrafamen tulostiedotus Q1 2018 -tiedote (pdf, 366 kt)
Lataa Terrafamen tulostiedotus Q1 2018 -esitys (pdf, 2 Mt)

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi

Liitteet ja linkit: