Julkaistu 26.04.2024 klo 09.00

Terrafamen liiketulos hyvällä tasolla haastavassa markkinassa

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia IFRS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.

Tammi−maaliskuu 2024 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 130,0 (172,7) miljoonaa euroa, mikä oli 24,7 prosenttia vertailukautta vähemmän.
 • Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 35,6 (66,2) miljoonaan euroon ja oli 27,4 prosenttia (38,3) yhtiön liikevaihdosta. Liikevaihtoa alensivat nikkelisulfaatin markkinahinnan lasku sekä alhaisemmat tuotanto- ja toimitusmäärät.
 • Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 94,4 (106,5) miljoonaa euroa. Heikko markkinatilanne rasitti liikevaihtoa. Tuotantomäärät olivat korkealla tasolla.
 • Käyttökate laski 39,9 (42,8) miljoonaan euroon ja oli 30,7 (24,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos oli 23,6 (27,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -29,6 (11,9) miljoonaa euroa.  Kassavirtaan vaikuttivat negatiivisesti meneillään oleva merkittävä investointiohjelma sekä poliittisista lakoista johtunut käyttöpääoman kasvu.
 • Teollisuusalueen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 5,0 (5,4).
Taloudelliset tunnusluvut, milj. euroa 1−3
2024
1−3
2023
Muutos 10−12
2023

 2023
Liikevaihto 130,0 172,7 -24,7 % 154,8 560,9
   Akkukemikaaliliiketoiminta 35,6 66,2 -46,2 % 41,2 167,5
   Metallipuolituoteliiketoiminta 94,4 106,5 -11,4 % 113,6 393,4
Käyttökate 39,9 42,8 -6,8 % 36,2 100,6
Liiketulos 23,6 27,4 -13,8 % 20,0 37,9
Keskeneräinen tuotanto 261,8 248,1 5,5 % 258,6 258,6
Liiketoiminnan vapaa kassavirta(1 -29,6 11,9 n.a. -5,0 -52,5
Kokonaisinvestoinnit 60,2 22,6 166 % 41,9 138,2
   Ylläpitoinvestoinnit 33,1 20,3 63,1 % 33,6 112,4
   Investoinnit tuottavuuden parantamiseen
   ja kapasiteetin kasvuun
27,1 2,3 n.a. 8,2 25,7
Oma pääoma 782,0 625,3 25,1 % 809,0
Taseen loppusumma 1 344,3 1 191,4 12,8 % 1 307,2
Oma henkilöstö, aktiiviset, hlö 853 780 9,4 % 842
Kumppaniyritysten henkilöstö, FTE, hlö 1 175 937 25,4 % 1 038
Tapaturmataajuus yhteensä, 12 kk LTIFR1 5,0 5,4 -7,4 % 4,8
   Oma henkilöstö 5,3 2,9 82,8 % 4,5
   Kumppaniyritysten henkilöstö 4,7 7,7 -39,0 % 5,0

Taloudelliset tiedot 2023-2024 ovat tilintarkastamattomia IFRS-lukuja. Vertailukauden 2023 tiedot on olennaisilta osin jälkeenpäin muunnettu IFRS-periaatteiden mukaisiksi tilikauden 2024 liiketoimintakatsausten raportointia varten.
1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit

Toimitusjohtaja Seppo Voutilainen

Terrafamen taloudellinen tulos vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä oli haastavassa toimintaympäristössä varsin hyvällä tasolla. Liikevaihto laski merkittävästi johtuen alhaisemmista myyntihinnoista sekä poliittisten lakkojen vuoksi alhaisemmista akkukemikaalitehtaan toimitusmääristä. Käyttökate laski hieman verrattuna vahvaan vertailuajanjaksoon vuonna 2023, mutta nousi vuoden 2023 viimeisestä neljänneksestä.

Markkinatilanne oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä varsin odotetun kaltainen. Nikkelin ja nikkelisulfaatin markkinahinnat heilahtelivat katsauskaudella voimakkaasti ja olivat keskimäärin edelleen selkeästi alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Onnistuimme kuitenkin kompensoimaan Aasian nikkelisulfaattimarkkinoiden epätasapainon vaikutusta tulokseemme toimittamalla uusien sopimusten myötä enemmän sulfidipuolituotteita länsimarkkinoille.

Tuotantomme malmin primäärikasauksen ja nikkelin osalta jatkui korkealla tasolla, ja käyttämämme ainutlaatuinen bioliuotusteknologia toimi moitteettomasti keskimääräistä sateisemmasta säästä huolimatta. Myös tavoitteemme aloittaa uraanin talteenotto kesään mennessä etenee suunnitellusti.

Aloitimme katsauskauden aikana 10 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin tähtäävän kannattavuusohjelman toteuttamisen. Osana tätä käydyissä muutosneuvotteluissa löysimme yhdessä henkilöstömme kanssa monia toimenpiteitä, jotka parantavat Terrafamen kannattavuutta. Muutosneuvotteluilla oli valitettavasti kuitenkin myös henkilöstövaikutuksia joutuessamme vähentämään neuvottelujen lopputuloksena 34 henkilötyövuotta. Neuvottelujen alkaessa arvioimme henkilöstön vähennystarpeen olleen alustavasti enintään 75 henkilötyövuotta.

Katsauskauden jälkeen päätimme huhtikuun alussa pysäyttää akkukemikaalitehtaan tuotannon arviolta neljäksi viikoksi Suomessa useita viikkoja jatkuneiden poliittisten lakkojen vuoksi. Lakkojen aikana emme pystyneet suorittamaan akkukemikaalitehtaan tuotteiden vientitoimituksia, ja tuotteita jouduttiin varastoimaan teollisuusalueelle. Seisokista johtuvat taloudelliset vaikutukset heijastuvat etenkin Terrafamen toiseen vuosineljännekseen.

Terrafamella on käynnissä merkittäviä ja toiminnan jatkon kannalta välttämättömiä investointiohjelmia. Kannattavuusohjelman myötä parannamme Terrafamen kilpailukykyä ja varmistamme investointiohjelmien onnistuneen läpiviennin. Jatkamme näin yhtiön edelläkävijyyden vahvistamista globaalin akkuteollisuuden kumppanina.

Markkinaympäristö

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Rho Motionin Monthly EV Battery Chemistry Assessment -raportin mukaan tammi−helmikuussa 2024 myytiin globaalisti yhteensä noin 1,9 (1,5) miljoonaa sähköhenkilöautoa ja kevyttä hyötyajoneuvoa, mikä on noin 31 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023 vastaavana ajanjaksona. Vuonna 2023 myynti kasvoi noin 35 prosenttia vuodesta 2022.

Myydyt sähköhenkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot

Milj. kpl 1−2/2024 1−2/2023 Muutos, % Muutos 2022−2023, %
Kiina 1,06 0,79 34 32
USA ja Kanada 0,29 0,22 34 59
Eurooppa 0,42 0,35 21 18
Muut maat 0,16 0,12 36 77
Yhteensä 1,93 1,47 31 35

Lähde: Rho Motion Monthly EV Battery Chemistry Assessment

Akkukennojen ja katodimateriaalien valmistajat ovat kertoneet investoinneista gigatehtaisiin, jotka vahvistavat Pohjois-Amerikan ja Euroopan akkumarkkinoita. Rho Motionin mukaan sähköautojen globaalin myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan vuonna 2024. Myynnin odotetaan kasvavan noin 30 prosenttia 17,7 miljoonaan autoon.

Helmikuussa 2024 sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko (kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien) oli 53,0 kWh (49,6 kWh).  

Sähköautojen akkumarkkinat ovat jakautuneet korkean nikkelipitoisuuden NCM-akkuihin ja LFP-akkuihin. NCM 811 -akkujen, joissa nikkelin osuus on suuri, markkinaosuus kasvoi vuoden 2023 helmikuun 19 prosentista vuoden 2024 helmikuun 24 prosenttiin. LFP-akkujen markkinaosuus oli vuoden 2024 helmikuussa 33 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli 39 prosenttia.

Sähköautoja, joissa hyödynnetään NCM-akkuteknologiaa, myytiin 1,0 (0,8) miljoonaa kappaletta vuoden 2024 tammi–helmikuun aikana. Myynti kasvoi noin 33 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Gigawattitunneissa NCM-akkujen kysyntä kasvoi noin 18 prosenttia 22,3 (18,9) GWh:iin verrattuna helmikuuhun 2023. NCM 811 -akkujen osuus kasvoi noin 39 prosenttia 10,7 (7,7) GWh:iin. LFP-akkujen osuus laski noin 8,1 prosenttia 14,8 (16,1) GWh:iin. (Lähde: Rho Motion Monthly EV Battery Chemistry Assessment)

Nikkelimarkkina

Nikkelin hinta oli Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä selvästi alhaisemmalla tasolla kuin vuoden 2023 vastaavana ajanjaksona. Keskimääräinen markkinahinta tammi−maaliskuussa 2024 oli 16 589 (25 996) USD/t, mikä oli noin 36 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2023 vastaavana ajanjaksona. Verrattuna vuoden 2023 viimeiseen neljännekseen nikkelin keskimääräinen markkinahinta laski 3,8 prosenttia. 

Myös nikkelisulfaatin hinta (SPOT China) laski selvästi, ja keskimääräinen hinta tammi−maaliskuussa 2024 oli 15 418 USD/t, mikä oli noin 31 prosenttia alhaisempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Verrattuna vuoden 2023 viimeiseen neljännekseen nikkelisulfaatin keskimääräinen markkinahinta laski 6,3 prosenttia. Nikkelisulfaatin spot-hinnan määritys (SPOT China) ei ole vuoden 2022 jälkeen ollut täysin kytköksissä LME-hintaan.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat maaliskuun 2024 lopussa 98 605 tonnia, mikä oli yli kaksi kertaa korkeampi taso kuin vuoden 2023 vastaavana ajankohtana (44 875). Nikkelivarastojen vuoden 2021 toiselta neljännekseltä alkanut voimakas lasku kääntyi nousuksi vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, ja maaliskuun 2024 lopun varastot olivat noin 26,5 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden 2023 lopussa (77 923). Maaliskuun 2024 lopun varastotaso vastasi 1,5 viikon (0,7) kysyntää.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Tammi−maaliskuu 2024

Liikevaihto oli 130,0 (172,7) miljoonaa euroa, mikä oli 24,7 prosenttia vertailukautta vähemmän. Lasku johtui alhaisemmista metallien markkinahinnoista sekä poliittisten lakkojen vuoksi laskeneista akkukemikaalitehtaan tuotanto- ja toimitusmääristä.

Akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto oli 35,6 (66,2) miljoonaa euroa eli 27,4 prosenttia (38,3) koko yhtiön liikevaihdosta. Nikkelisulfaatin markkinahinnan lasku ja alhaisemmat tuotanto- ja toimitusmäärät vaikuttivat liikevaihtoon alentavasti.

Metallipuolituoteliiketoiminnan liikevaihto oli 94,4 (106,5) miljoonaa euroa. Heikko markkinatilanne rasitti liikevaihtoa. Tuotantomäärät olivat korkealla tasolla, mikä tasapainotti alhaisempia markkinahintoja.

Käyttökate oli 39,9 (42,8) miljoonaa euroa, mikä oli 30,7 (24,8) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos oli 23,6 (27,4) miljoonaa euroa. Käyttökatteen ja liiketuloksen lasku johtui alhaisemmista markkinahinnoista sekä akkukemikaalitehtaan rajoitetuista tuotantomääristä. Metallipuolituoteliiketoiminnan vakailla tuotantomäärillä oli positiivinen vaikutus tulokseen. Hintasuojaukset pehmensivät myyntihintojen laskun vaikutusta liikevaihtoon ja tulokseen.

Liiketoiminnan vapaa kassavirta* oli -29,6 (11,9) miljoonaa euroa. Kassavirtaan vaikuttivat negatiivisesti meneillään oleva merkittävä investointiohjelma sekä poliittisista lakoista johtunut käyttöpääoman kasvu.

*) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos – Ylläpitoinvestoinnit

Tammi-maaliskuun keskeisiä tapahtumia

Terrafame sai Vaasan hallinto-oikeudelta kaksi välipäätöstä

Terrafame kertoi 24.1.2024, että yhtiö oli saanut Vaasan hallinto-oikeudelta (VHO) kaksi välipäätöstä, joista toinen liittyi yhtiön päälupaan ja toinen sivukivialueeseen KL1.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) antoi ympäristölupapäätöksen Terrafamen koko toimintaa koskevassa lupa-asiassa kesällä 2022 ja sivukivialuetta KL1 koskevassa asiassa kesällä 2023. Kumpaankin lupapäätökseen sisältyi ns. toiminnan aloittamislupa, eli lupa aloittaa lupapäätöksessä määritelty toiminta muutoksenhausta huolimatta. Molemmista lupapäätöksistä on valitettu ja niiden käsittely on menossa VHO:ssa. Terrafame odottaa VHO:lta lopullisia päätöksiä kumpaankin asiaan vuoden 2024 aikana.

Välipäätöksillä ei ole välittömiä vaikutuksia Terrafamen tuotantoon, mutta ne vaikuttavat sivukiven läjityssuunnitelmiin ja menossa oleviin rakennushankkeisiin. VHO:n lopullisten päätösten pitkittyessä välipäätöksillä voi olla vaikutuksia myös louhintamääriin ja sitä kautta tuotantoon ja liikevaihtoon.

Terrafame vahvisti rahoitusasemaansa

Terrafame tiedotti 25.1.2024 rahoitusasemansa vahvistamisesta. Tässä yhteydessä Galena Asset Managementin hallinnassa olevat rahastot ja Mandatum Holding Oy käyttivät niille aiemmin myönnettyjä optio-oikeuksia, joista saadut varat käytettiin Trafiguran ja Mandatumin myöntämien 142 miljoonan euron pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksuun. Osana omistajien rahoitusjärjestelyä Suomen Malmijalostus Oy kasvatti Terrafamelle annettua käyttöpääomalimiittiä 65 miljoonaan euroon ja pidensi limiitin kestoa kesäkuuhun 2025.

Lisäksi Terrafame sopi uudesta 250 miljoonan euron vakuudettomasta lainajärjestelystä. Lainakokonaisuuden juoksuaika on neljä vuotta ja se sisältää 100 miljoonan euron kertalyhenteisen lainan sekä 150 miljoonan euron valmiusluottolimiitin. Kertalyhenteisen lainan tarkoitus on Terrafamen olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitus. Valmiusluottolimiittiä käytetään käyttöpääomatarpeisiin ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Yllä mainitut tapahtumat toteutuivat joulukuussa 2023 ja ne kirjattiin yhtiön taseeseen 31.12.2023 siltä osin kuin rahoitusjärjestelyitä oli käytetty.

Terrafame käynnisti kannattavuusohjelman

Terrafame tiedotti 21.2.2024 käynnistävänsä kannattavuusohjelman, jonka tavoitteena on yhteensä 10 miljoonan euron vuotuiset säästöt ja yhtiön kansainvälisen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen.

Osana kannattavuusohjelmaa Terrafame antoi tuotannollisin ja taloudellisin syin kutsun yhteistoimintalain mukaisiin muutosneuvotteluihin kaikille henkilöstöryhmille. Terrafamella työskentelee yli 800 vakituista henkilöä, ja neuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Yhtiön alustavan arvion mukaan työvoiman vähennystarve olisi yhteensä enintään 75 henkilötyövuotta. Neuvotteluissa varauduttiin myös lomautuksiin.

Muutosneuvottelut kestivät huhtikuun alkuun saakka, ja niiden lopputuloksesta kerrotaan lisää kohdassa Keskeiset tapahtumat katsauskauden jälkeen.

Seppo Voutilainen nimitettiin Terrafamen toimitusjohtajaksi

Terrafame tiedotti 22.3.2024, että yhtiön hallitus oli nimittänyt toimitusjohtajaksi Seppo Voutilaisen, joka oli toiminut tammikuusta 2024 lähtien Terrafamen väliaikaisena toimitusjohtajana. Voutilainen on toiminut Terrafamen johtoryhmän jäsenenä ja tuotantojohtajana vuodesta 2020. Edellinen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen jätti tehtävänsä 17.1.2024.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Terrafamella on yksi osakelaji. Maaliskuun 2024 lopussa yhtiöllä oli 5 968 655 (5 005 287) osaketta, osakepääoma oli 2,0 (2,0) miljoonaa euroa ja oma pääoma 782,0 (625,3) miljoonaa euroa.

Maaliskuun 2024 lopussa Suomen valtion erityistehtäväyhtiö Suomen Malmijalostus Oy (Finnish Minerals Group, FMG) omisti Terrafamesta 56,1 (66,9) prosenttia, Trafiguran hallinnoimat Galena-rahastot 39,4 (31,0) prosenttia ja Mandatum 4,5 (2,1) prosenttia.

Suomen Malmijalostuksen omistusosuus voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 prosenttiin, jos Trafigura ja Mandatum käyttävät kaikki optio-oikeutensa. Tällöin Trafiguran omistusosuus olisi noin 45,0 prosenttia ja Mandatumin noin 5,0 prosenttia. 

Hallinnointi

Terrafamen yhtiökokous pidettiin 20.3.2024. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen, päätti hallituksen esityksen mukaisesti tuloksen käsittelystä sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Matti Hietanen, Jesus Fernandez, Riitta Mynttinen, Julian Sanchez ja Jyrki Vainionpää. Uudeksi jäseneksi valittiin Peter Schuhmacher. Tuomo Mäkelä oli ilmoittanut, ettei ollut käytettävissä valittavaksi hallituksen jäseneksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ratia ja varapuheenjohtajaksi Matti Hietanen.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72 000 euroa. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 36 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa, joka perustuu kokousosallistumiseen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Aaltonen.

Henkilöstö ja kumppaniverkosto

Terrafamen teollisuusalueella työskentelee säännöllisesti noin 1 900 henkilöä. Terrafamen palveluksessa oli maaliskuun 2024 lopussa 853 (780) henkilöä. Lisäys johtui valmisteluista ryhtyä uraanin talteenottoon kesään 2024 mennessä.

Teollisuusalueella työskenteli raportointikauden aikana keskimäärin 1 175 (937) urakoitsijoiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE).

Lupa-asiat

Terrafame ilmoitti 20.6.2022 jättäneensä Kolmisopen malmion hyödyntämistä ja kaivospiirin laajentamista koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Kolmisoppi on Terrafamen kaivospiirillä sijaitseva toinen, vielä hyödyntämätön malmiesiintymä. Kolmisoppi mukaan lukien Euroopan suurimmat nikkelimalmivarat sijaitsevat Terrafamen kaivospiirillä Sotkamossa. Nikkelin lisäksi malmista otetaan talteen sinkkiä, kobolttia ja kuparia. Vuodesta 2021 alkaen nikkeli ja koboltti on jalostettu yhtiön akkukemikaalitehtaalla sähköautojen akuissa käytettäviksi akkukemikaaleiksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 17.2.2023 päätöksen, jolla Kolmisoppi-hankkeen lupahakemus jätetään käsittelemättä. Keskeinen este lupahakemuksen käsittelylle kesäkuussa 2022 jätetyssä laajuudessa on, että hankkeen edellyttämään vesienhoitosuunnitelman tavoitteista poikkeamiseen tarvittava menettely vaatii lakimuutoksen, joka on tällä hetkellä vasta valmisteluvaiheessa.

Terrafame on päättänyt muuttaa Kolmisoppi-hankkeen suunnitelmia siten, että hanke etenee kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan lupaa Kolmisopen maa-alueella olevan malmiesiintymän hyödyntämiseksi louhinnan ajoittuessa vuosille 2028−2033. Ensimmäisen vaiheen lupahakemus jätettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle kesällä 2023. Toisessa vaiheessa haetaan lupaa louhoksen laajentamiselle myös vesialueelle louhinnan ajoittuessa vuosille 2040−2050. Vuosina 2033−2040 louhinta tapahtuu nykyisessä Kuusilammen louhoksessa.

Vaasan hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa 26.4.2023 Terrafamen akkukemikaalitehtaan sekä siihen kuuluvien energiantuotantoyksiköiden ympäristölupapäätöksistä. Hallinto-oikeus muutti akkukemikaalitehtaan lupaa poistamalla luvan tehtaalla muodostuvan rautasakan kierrättämiselle bioliuotukseen riittävien selvitysten puuttuessa. Muilta osin päätöksestä tehdyt valitukset hylättiin. Terrafame on hakenut kierrättämiselle uutta lupaa aluehallintovirastolta heinäkuussa 2023 tarvittavien tutkimusten valmistuttua. Hallinto-oikeus myös täsmensi energiantuotantoyksiköiden ympäristölupaa Terrafamen valituksen johdosta ympäristötarkkailun osalta. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja päätökset ovat näin ollen saaneet lainvoiman.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 29.6.2023 ympäristöluvan uudelle KL1-sivukivialueelle ja Rajasuon maankaatopaikalle sekä vesitalousluvan kyseiseen toimintaan liittyviin rakentamishankkeisiin.

Tammikuussa 2024 Terrafame kertoi, että yhtiö on saanut Vaasan hallinto-oikeudelta (VHO) kaksi välipäätöstä, joista toinen liittyy yhtiön päälupaan ja toinen sivukivialueeseen KL1.

Keskeiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Terrafamen muutosneuvottelut päättyivät

Terrafame kertoi 5.4.2024 saaneensa helmikuussa aloitetut muutosneuvottelut päätökseen. Neuvottelujen lopputuloksena Terrafame vähentää tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toimintojen uudelleen järjestelyiden perusteella 34 henkilötyövuotta, joista irtisanomisia on 27.

Muutosneuvottelut liittyivät helmikuussa 2024 käynnistettyyn kannattavuusohjelmaan. Muutosneuvotteluissa Terrafame ja henkilöstön edustajat löysivät lisäksi muita toimenpiteitä, jotka parantavat Terrafamen kannattavuutta. Yhtiö arvioi, että ohjelman toimenpiteiden kassavirtavaikutukset ovat vuonna 2024 yhteensä noin 10 miljoonaa euroa, joista henkilöstövähennysten osuus on noin miljoona euroa. Vuodesta 2025 eteenpäin kassavirtavaikutusten arvioidaan olevan yhteensä 10−14 miljoonaa euroa vuodessa, joista henkilöstöön liittyneiden toimenpiteiden vaikutus on noin 2 miljoonaa euroa.

Terrafame pysäytti akkukemikaalitehtaan kansallisten lakkojen vuoksi

Terrafame tiedotti 5.4.2024 pysäyttävänsä akkukemikaalitehtaan arviolta neljäksi viikoksi. Päätöksen taustalla oli logistiikkaketjuun vaikuttaneet useita viikkoja jatkuneet kansalliset lakot. Lakoista johtuen Terrafame ei voinut suorittaa akkukemikaalitehtaan tuotteiden vientitoimituksia, minkä seurauksena tuotteita jouduttiin varastoimaan Terrafamen teollisuusalueelle.

Akkukemikaalitehtaan tuotantokatkos ei vaikuta Terrafamen metallipuolituotteiden tuotantoon.

Lähiajan näkymät

 • Akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajoa jatketaan. Akkukemikaalien markkinat jatkuvat haastavina vuonna 2024, mutta Terrafamen tuotantoprosessi mahdollistaa joustavan toiminnan myös puolituotemarkkinoilla.
 • Perusmetallien ja akkukemikaalien hintakehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta.
 • Terrafame jatkaa työturvallisuuden kehittämistä, toimintansa tehostamista ja kannattavuuden parantamista.
 • Terrafame valmistautuu käynnistämään uraanin talteenottolaitoksen kesään 2024 mennessä.

Lisätietoa:
Toimitusjohtaja Seppo Voutilainen, Terrafame Oy, p. 020 7130 800 (vaihde), seppo.voutilainen(at)terrafame.fi

Suomenkielinen webcast-tiedotustilaisuus järjestetään 26.4.2024 klo 13.00, missä Terrafamen. toimitusjohtaja Seppo Voutilainen ja talousjohtaja Ville Sirviö käyvät läpi yhtiön tuloksen. Webcastia voi seurata suorana osoitteessa terrafame.videosync.fi/q1-2024. Kysymyksiä voi esittää sivun alareunassa sijaitsevalla lomakkeella.

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä.

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015. Vuonna 2023 Terrafamen liikevaihto oli 560,9 miljoonaa euroa. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1 900 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.