Julkaistu 19.01.2017 klo 10.24

Terrafamen käyttökate positiivinen vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä − koko vuoden liikevaihto ylitti 100 miljoonaa euroa

Avainluvut tammi−joulukuussa 2016

 • Malmia kasattiin primäärikasoille 14,2 miljoonaa tonnia.
 • Nikkeliä liuotettiin 11 584 tonnia ja sinkkiä 27 868 tonnia.
 • Nikkeliä tuotettiin 9 554 tonnia ja sinkkiä 22 575 tonnia.
 • Liikevaihto oli 100,8 miljoonaa euroa.
 • Käyttökate oli -120,4 miljoonaa euroa.

Avainluvut loka−joulukuussa 2016

 • Malmia kasattiin primäärikasoille 4,1 miljoonaa tonnia (Q3 2016: 4,3).
 • Nikkeliä liuotettiin 4 885 tonnia (Q3 2016: 3 046) ja sinkkiä 10 697 tonnia (Q3 2016: 8 720).
 • Nikkeliä tuotettiin 3 875 tonnia (Q3 2016: 2 370) ja sinkkiä 8 680 tonnia (Q3 2016: 6 328).
 • Liikevaihto oli 47,4 miljoonaa euroa (Q3 2016: 21,2). 
 • Käyttökate oli 16,0 miljoonaa euroa (Q3 2016: -38,5).

Tärkeimmät tapahtumat loka−joulukuussa 2016

 • Käyttökate ja liikevoitto olivat viimeisellä vuosineljänneksellä positiiviset ensimmäistä kertaa Terrafame Oy:n toiminnan aikana. Käyttökatteen ja liikevoiton paraneminen johtui ennen kaikkea keskeneräisen tuotannon arvon muutoksesta, joka oli 47,2 miljoonaa euroa. Arvon muutokseen vaikuttivat jalostuskustannusten lasku metallitehtaan toisen tuotantolinjan käyttöönoton myötä, tuotantoprosessissa olevan malmin määrän kasvu sekä nikkelin ja sinkin hintojen nousu.
 • Metallitehtaan molempien linjojen tuotanto oli vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä keskeytettynä 16.–31.12.2016 rikkivetykehittimen tulipalon vuoksi. Palosta aiheutui noin 0,5 miljoonan euron kustannukset.
 • Vuoden lopussa malmia oli kasattu primäärikasoille Terrafamen toiminta-aikana 15.8.2015– 31.12.2016 yhteensä 18,3 miljoonaa tonnia. Bioliuotuksen primäärialueen pinta-alasta oli joulukuun loppuun mennessä otettu käyttöön noin 75 %.
 • Uuden keskusvedenpuhdistamon koekäyttö aloitettiin marraskuussa.
 • Kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä sekä vaihtoehtoista sulkemista koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) julkaistiin. Vesienkäsittelyn YVA eteni selostusvaiheen valmisteluun.
 • Kaivosalueelle varastoituneiden vesien määrä väheni noin 5,5 miljoonasta kuutiosta noin 3,8 miljoonaan kuutioon.  
 • Talouspoliittinen ministerivaliokunta totesi, että Terrafamen yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtääviä neuvotteluja voidaan jatkaa myös 31.12.2016 jälkeen. Lisäksi ministerivaliokunta päätti puoltaa Terrafame Oy:n omistajayhtiölle Terrafame Group Oy:lle 100 miljoonan euron lisäpääomitusta, jota voidaan tarvittaessa käyttää Terrafame Oy:n toiminnan jatkorahoitukseen. Toistaiseksi tätä rahoitusta ei ole käytetty.

Kauden jälkeiset tapahtumat

 • Metallitehtaan tulipalon jälkeinen asteittainen ylösajo aloitettiin heti alkuvuodesta 2017. Tehdas käynnistyi 13.1.2017.
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi uudelle keskusvedenpuhdistamolle ympäristöluvan ja toiminnan aloittamisluvan 4.1.2017.

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut

  2016
Q4
2016
Q3

2016
Q2

2016
Q1
2016 

Muutos
2016
Q3-Q4
(%)

Talous            
Liikevaihto, milj. € 47,4 21,2 18,0 14,2 100,8 123,6
Käyttökate, milj. € 16,0 -38,5 -44,8 -53,1 -120,4 141,6
Liikevoitto/-tappio, milj. € 12,2 -42,5 -48,0 -56,1 -134,4 128,7
Investoinnit, milj. € 20,2 18,1 35,2* 10,8 84,3* 11,6
Tuotanto            
Malmia primäärikasalle, milj. tonnia  4,1 4,3 3,1 2,7 14,2 -4,7

Nikkeliä kasalle, tonnia

11 757 10 894 7 761 6 630 37 042 7,9

Sinkkiä kasalle, tonnia

22 144 20 612 14 767 12 776 70 299 7,4

Nikkeliä liuotettu, tonnia

4 885 3 046 2 158 1 495 11 584 60,4
Sinkkiä liuotettu, tonnia 10 697 8 720 5 873 2 578 27 868 22,7

Nikkeliä tuotettu, tonnia

3 875 2 370 1 754 1 555 9 554 63,5

Sinkkiä tuotettu, tonnia

8 680 6 328 4 070 3 497 22 575 37,2

*) Sisältää kesäkuussa ostetut kalkkilaitoksen, laboratorion ja geodatan 15,4 miljoonaa euroa.

 

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen katsaus

”Jatkoimme toiminnan määrätietoista ylösajoa ja saavutimme vuoden viimeisellä neljänneksellä ensimmäistä kertaa positiivisen käyttökatteen ja liiketuloksen keskeneräisen tuotannon arvon muutos huomioiden. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli yli 100 miljoonaa euroa.

Malminlouhinnassa ja -käsittelyssä olimme neljännellä vuosineljänneksellä joka kuukausi noin 1,4 miljoonan tonnin vauhdissa, mikä on jo lähellä vuodelle 2017 asettamaamme 1,5 miljoonan tonnin keskimääräistä kuukausitavoitettamme. Vuoden 2016 aikana teimme myös kaivoksen historian vuosiennätykset malminlouhinnassa sekä malminkäsittelyssä.

Saimme lokakuussa valmiiksi kolmannen primääriliuotuskasan, ja vuoden lopussa primäärialueen pinta-alasta oli käytössä noin 75 %. Bioliuotus toimi edelleen hyvin loka–joulukuussa, ja liuotustulos oli kokonaissaannolle asettamamme tavoitteen mukainen. Metallitehtaan tuotannon kustannustehokkuus parani merkittävästi lokakuussa, jolloin aloimme käyttää tehtaan molempia tuotantolinjoja. Nikkeli- ja sinkkituotteiden myyntimäärissä ja -tuloissa mitattuna neljäs vuosineljännes oli suunnitellusti tähän mennessä Terrafamen paras.

Joulukuisen rikkivetykehittimen tulipalon vuoksi nikkelin tuotanto jäi neljännellä vuosineljänneksellä noin 650 tonnia suunnitellusta. Tavoitteenamme on kuroa kiinni metallitehtaan joulukuussa saamatta jäänyt tuotanto vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuonna 2016 onnistuimme kehittämään työturvallisuuttamme edelleen, vaikka jäimmekin jonkin verran jälkeen tapaturmataajuudelle asettamastamme tavoitteesta. Myös ympäristöturvallisuutemme parani edelleen ja on hyvällä tasolla, mikä tukee käynnissä olevia YVA- ja ympäristölupaprosessejamme.”

 

Markkinakehitys

Nikkelin keskihinta vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä oli 10 810 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 5,3 % korkeampi kuin kolmannella vuosineljänneksellä ja 14,5 % korkeampi kuin vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä. Vahva hintakehitys heijasteli nikkelin kysynnän kasvua, joka oli globaalisti noin 7,5 % vuonna 2016. Kysyntää tukivat Kiinan vahva ruostumattoman teräksen tuotanto sekä lisääntynyt nikkelin käyttö mm. sähköajoneuvojen akuissa. Samaan aikaan nikkelikaivostuotanto väheni globaalisti ja nikkelituotanto laski vuonna 2016 noin 1 %. Joulukuun lopun jyrkästä nikkelin hinnan laskusta huolimatta kuukauden keskihinta oli 11 009 Yhdysvaltain dollaria tonnilta eli yli vuosineljänneksen keskihinnan.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SFE) yhteenlasketut nikkelivarastot pienenivät vuoden 2016 aikana noin 30 000 tonnia ja olivat vuoden lopussa noin 470 000 tonnia. Myös nikkelin puolituotemarkkinat kehittyivät myönteisesti viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Sinkin keskihinta vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä oli 2 517 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 11,6 % korkeampi kuin kolmannella vuosineljänneksellä ja 56,0 % korkeampi kuin vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä. Sinkin hintakehitystä tukivat vuonna 2016 globaalin kysynnän 2,4 %:n kasvu sekä sinkin kaivostuotannon lähes 6 %:n lasku. Myös sinkin hinta laski joulukuun lopulla, ja kuukauden keskihinta päätyi 2 672 Yhdysvaltain dollariin tonnilta.

LME:n sinkkivarastot laskivat vuoden 2016 aikana noin 35 000 tonnia 428 000 tonniin. Myös muut sinkkivarastot sekä sinkkirikasteiden ja puolituotteiden varastot pienenivät merkittävästi, millä oli myönteinen vaikutus kaivosten maksamiin jalostuspalkkioihin.

Vuoden 2016 viimeisen vuosineljänneksen aikana dollari on vahvistunut suhteessa euroon, mikä on parantanut metallituotteista saatavia euromääräisiä hintoja.

 

Investoinnit

Terrafame Oy:n investoinnit olivat vuoden 2016 tammi–joulukuussa 84,3 miljoonaa euroa. Tästä loka−joulukuun investoinnit olivat 20,2 miljoonaa euroa (Q3 2016: 18,1).

Merkittävimpiä investointikohteita vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä olivat bioliuotuksen kahden sekundäärikentän maanrakennustyöt, rikkivedyn kolmannen tuotantolinjan suunnittelu sekä marraskuussa koekäyttöön otettu keskusvedenpuhdistamo.

 

Ympäristöturvallisuus

Terrafame pääsi kaivosalueellaan kestävään vesitilanteeseen jo vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, ja vesitilanne kehittyi myönteiseen suuntaan myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2016 lopussa kaivosalueelle varastoituja vesiä oli noin 3,8 miljoonaa kuutiota (Q3:n lopussa 5,5 ja Q4 2015:n lopussa 10,1).

Nuasjärven purkuputkeen johdettavan veden 15 000 vuositonnin sulfaattikiintiö alittui vuonna 2016 noin 1 400 tonnilla, kun laskelmassa otetaan huomioon myös kevään lisäjuoksutus. Vanhoille reiteille sulfaattikuormitus oli vuoden aikana 3 906 tonnia, joten vuosikuormituskiintiö 1 300 tonnia ylittyi 2 606 tonnilla kevään lisäjuoksutusten vuoksi.

Kaivosalueelta pois johdettujen, puhdistettujen vesien laatu oli vuoden 2016 aikana hyvä. Vesien sulfaattipitoisuus oli keskimäärin alle puolet raja-arvosta ja metallipitoisuudet olivat keskimäärin alle kymmenesosa niille asetetuista raja-arvoista. Käänteisosmoosin rejektin johtaminen liuoskiertoon aloitettiin maaliskuussa. Maalis–joulukuussa sulfaattia johdettiin rejektin mukana liuoskiertoon yhteensä 5 700 tonnia, millä on suuri merkitys sulfaattikiintiön riittävyyteen ja kaivosalueen vesitaseeseen.

Nuasjärven syyskierto toteutui tehtyjen mittausten perusteella normaalisti, eikä järveen jäänyt kerrostuneisuutta. Muutokset järven veden sulfaattipitoisuudessa vastasivat ennakoitua tasoa, ja metallipitoisuudet olivat erittäin alhaisia myös purkuputken läheisyydessä. Joulukuussa valmistuneet Nuasjärven kalojen metallianalyysit osoittivat, että kaloissa ei ole havaittavissa purkuputken vaikutuksia.

Bioliuotuksen liuosmäärä nousi joulukuun lopulla metallitehtaan seisokin vuoksi. Tuotannon uudelleen käynnistämisen myötä kierrossa olevan liuoksen määrä palautuu jälleen optimitasolle.

Marraskuussa 2016 Terrafame aloitti uuden keskusvedenpuhdistamon koekäytön. Jatkossa kaivosalueen sade- ja valumavesien sekä metallitehtaan prosessivesien puhdistus perustuu keskusvedenpuhdistamon ja käänteisosmoosilaitoksen käyttöön. Hajautetun vedenpuhdistuksen kenttäyksikköjä voidaan erityisen tarpeen vaatiessa hyödyntää tämän järjestelyn tukena.

Vaasan hallinto-oikeus velvoitti huhtikuussa 2016 antamassaan päätöksessä Terrafamen hakemaan toiminnalleen uutta ympäristölupaa elokuun 2017 loppuun mennessä. Tästä johtuen yhtiö on käynnistänyt kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä. Neljännellä vuosineljänneksellä Terrafame julkisti kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä sekä vaihtoehtoista sulkemista koskevan YVA-ohjelman, johon voi jättää mielipiteitä 23.1.2017 saakka Kainuun ELY-keskukselle. Vesienhallinnan YVA-ohjelmaa koskevien mielipiteiden jättöaika päättyi lokakuussa, ja tämä prosessi eteni vuoden viimeisellä neljänneksellä YVA-selostuksen valmisteluun.

 

Henkilöstö ja työturvallisuus

Terrafame Oy:n palveluksessa oli joulukuun 2016 lopussa 645 henkilöä (Q3:n lopussa 641). Kaivosalueella työskenteli viimeisellä vuosineljänneksellä myös noin 70 kumppaniyritystä ja näissä noin 550 henkilöä.

Terrafame Oy:n tapaturmataajuus eli tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli koko vuoden 2016 ajalta 8,4 (Q3:n lopussa 10,3), kun tavoitteena oli päästä alle 7,0:aan. Vuoden aikana saavutettiin kuitenkin kaivoksen historian ennätys 80 päivää ilman yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Joulukuussa yhtiö sopi henkilöstön kanssa kilpailukykysopimuksen mukaisista työajan pidennyksistä vuodelle 2017. Työajan pidennykset tehdään henkilöstöryhmästä riippuen vähentämällä saldokertymiä, pidentämällä vuoronvaihtoaikoja sekä lisäämällä palkattomia koulutuspäiviä vapaajaksoille.

Joulukuussa Kainuun pelastuslaitos ja Terrafame Oy julkistivat sopimuksen pelastustoimen yhteistyön laajentamisesta. Sopimuksen myötä Terrafamen palokuntaa ja sen kalustoa on voitu vuoden 2017 alusta lähtien hyödyntää myös tehdasalueen ulkopuolella erilaisissa hälytystehtävissä.

 

Jatkorahoitus

Talouspoliittinen ministerivaliokunta tarkisti marraskuussa aiemmin keväällä tekemäänsä linjausta siten, että yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtääviä neuvotteluja voidaan jatkaa myös 31.12.2016 jälkeen. Lisäksi talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti puoltaa Terrafame Group Oy:lle 100 miljoonan euron lisäpääomitusta.

”Alkusyksyllä 2016 käynnistynyttä yksityisen rahoituksen hankkimista jatkettiin loppuvuonna 2016 suunnitellusti. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaus vuodenvaihteen poistamisesta neuvottelujen takarajana on tukenut sitä, että neuvotteluissa päästäisiin Terrafamen tulevaisuuden ja myös valtion kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tavoitteena on saavuttaa valtio-omistajan kannalta tarkoituksenmukainen rahoitusjärjestely. Aktiiviset neuvottelut ja valmistelut jatkuvat edelleen”, toteaa Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen.

 

Lähiajan näkymät

Terrafame jatkaa työtään, joka perustuu yhtiön arvoihin: turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen.

Vuoden 2017 tapaturmataajuustavoite on alle 5, kun tavoitteella tarkoitetaan poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohti. Myös kaivos- ja tehdasalueella työskentelevien kumppaniyritysten työntekijöiden työturvallisuutta kehitetään samoilla kriteereillä ja keinoilla kuin Terrafamen oman henkilöstön työturvallisuutta.

Terrafamen tavoitteena on jatkaa tuotanto- ja toimitusmäärien kasvattamista sekä kustannustehokkuuden parantamista. Yhtiö valmistelee myös kuparin tuotteistamista ja sen myynnin aloittamista vuoden 2017 aikana. Kaivosalueen hyvän vesitilanteen ansiosta keväällä 2017 ei ole tarvetta puhdistettujen vesien lisäjuoksutuksille.

Nikkelin maailmanmarkkina kehittyi myönteisesti vuonna 2016, ja markkinoiden arvioidaan jatkavan myönteistä kehitystä myös vuonna 2017. Korkeat varastotasot hillitsevät edelleen nikkelin hinnan nousua, mutta varastojen odotetaan jatkavan pienentymistään vuoden 2017 aikana.

Sinkissä kaivostuotannon alijäämän ja matalien varastotasojen odotetaan edesauttavan sinkin hinnan ja jalostuspalkkioiden myönteistä kehitystä. Sinkin ohella myös koboltin ja kuparin markkinanäkymät ovat myönteiset.

 

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot vuodelta 2016 ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja.

 

Lataa tiedote pdf-muodossa täältä.
Lataa tiedotustilaisuuden Powerpoint-esitys pdf-muodossa täältä.

 

Lisätietoa:

Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, p. 050 590 0720, joni.lukkaroinen@terrafame.fi

 

_________________________________________________________________________________

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Liitteet ja linkit: