Julkaistu 26.07.2019 klo 09.00

Terrafamen ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 141,0 miljoonaa euroa – hintojen lasku ja huoltoseisakki heikensivät kannattavuutta

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset vuosineljännestiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)
 

Tammi−kesäkuu 2019 lyhyesti

  • Nikkelin tuotanto kasvoi 10,1 prosenttia ja oli 13 584 (12 341) tonnia. Sinkin tuotanto laski 7,1 prosenttia ja oli 27 036 (29 104) tonnia.

  • Metallitehtaan tuotantomääriin vaikutti toisella vuosineljänneksellä pidetty, suunnitelman mukainen vuosittainen huoltoseisakki. Kokonaisuutena tuotantomäärät olivat hyvällä tasolla.

  • Nikkelin hinta laski 11 prosenttia ja oli keskimäärin 12 315 (13 871) USD/t. Sinkin hinta laski 16 prosenttia ja oli keskimäärin 2 732 (3 268) USD/t.

  • Vertailukautta matalammat hinnat ja sinkin jalostuspalkkion nousu painoivat liikevaihtoa.

  • Liikevaihto laski 13,2 prosenttia ja oli 141,0 (162,4) miljoonaa euroa.

  • Käyttökate oli 1,5 (20,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku alensi kannattavuutta.

  • Liiketulos oli -16,1 (5,8) miljoonaa euroa.

  • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -22,7 (-14,7) miljoonaa euroa.

  • Terrafamen ja kumppaniyritysten yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 7,9 (7,1).

  • Akkukemikaalitehtaan rakentaminen etenee suunnitellusti.

 

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut

  2019
Q2
2018
Q2
Muutos,
%
2019
H1
2018
H1
Muutos,
%
Koko vuosi
2018
Talous        
Liikevaihto, M€ 60,0 76,7 -21,8 % 141,0 162,4 -13,2 % 325,8
Käyttökate, M€ -9,8 11,1 na 1,5 20,9 -92,8 % 32,8
Liiketulos, M€ -18,9 3,4 na -16,1 5,8 na 3,0
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1 -21,9 -5,4 na -22,7 -14,7 na -15,6
Kokonaisinvestoinnit, M€ 36,7 21,1 73,9 % 57,0 36,6 55,7 % 81,5
    Ylläpitoinvestoinnit, M€ 7,0 7,7 -9,1 % 9,8 12,6 -22,2 % 28,1
    Investoinnit tuottavuuden
    parantamiseen ja kapasiteetin
    kasvuun, M€
29,8 13,4 122,4 % 47,3 24,0 97,0 % 53,4
Oma pääoma, M€ 341,6 304,6 12,2 % 341,6 304,6 12,2 % 365,6
Taseen loppusumma, M€ 703,5 616,9 14,0 % 703,5 616,9 14,0 % 681,6
Metallitehtaan tuotanto              
Nikkeliä tuotettu, t 6 296 5 920 6,4 % 13 584 12 341 10,1 % 27 377
Sinkkiä tuotettu, t 12 602 14 096 -10,6 % 27 036 29 104 -7,1 % 61 608


1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit
Jos taulukko ei näy kunnolla, klikkaa tästä.


Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Terrafamen tammi-kesäkuun 2019 metallituotanto oli hyvällä tasolla, mutta liikevaihto laski 13,2 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 141,0 (162,4) miljoonaa euroa. Nikkelin hinta laski katsauskaudella 11,2 prosenttia ja sinkin hinta 16,4 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Nikkelin hinnan vaihtelu oli suurta ja toisen vuosineljänneksen keskihinta jäi alkuvuoden noususta huolimatta alhaisemmaksi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Sinkin keskihinta oli toisella vuosineljänneksellä hieman ensimmäistä neljännestä korkeampi, mutta selvästi alhaisempi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Lisäksi metallitehtaalla oli toukokuussa suunniteltu vuosittainen huoltoseisakki, joka laski metallien tuotantomääriä vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Huoltoseisakki toteutettiin suunnitellusti ja tuotannon ylösajo seisakin jälkeen sujui hyvin

Markkinahintojen kääntyminen laskuun katsauskauden loppupuolella yhdistettynä  sinkin korkeampaan jalostuspalkkioon sekä toisen vuosineljänneksen alhaisemmat tuotantomäärät laskivat liikevaihtoa. Liikevaihdon lasku heijastui käyttökatteeseen, joka jäi 1,5 (20,9) miljoonaan euroon. Katsauskauden liiketulos oli -16,1 (5,8) miljoonaa euroa.

Syksyllä 2018 teimme päätöksen investoida akkukemikaalitehtaaseen.  Projekti etenee suunnitellusti. Katsaukauden merkittävimpiä tapahtumia olivat pääprosessialueiden rakennusten rakentamisen aloittaminen sekä sopimukset akkukemikaalitehtaan yhteyteen rakennettavista happi- ja energialaitoksista.

Akkukemikaalitehdas käyttää valmistuessaan raaka-aineenaan metallitehtaan nykyistä päätuotetta, joka tällä hetkellä myydään puolituotteena metalleja jalostavien yhtiöiden käyttöön. Uuden tehtaan käynnistyessä jalostamme puolituotteen  akkukemikaaleiksi, jotka myydään sähköautojen akkujen valmistuksen raaka-aineeksi. Sähköautojen kysynnän odotetaan jatkuvan voimakkaana. Useat autovalmistajat ovat ilmoittaneet lähivuosille kunnianhimoisia tavoitteita sähköautojen myynnin osuuden lisäämiseksi liikevaihdostaan. Myös investoinnit akkukennojen valmistukseen lisääntyvät. Huhtikuussa jätimme akkukemikaalitehtaan tuotantoa koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.

Käyttämämme tuotantoprosessin hiilijalanjälki on perinteisiä metallintuotantomenetelmiä alhaisempi ja myös akkukemikaalitehtaan suunnittelussa on pyritty energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Kesäkuussa teimme sopimuksen uuden, uusiutuvaan energiaan perustuvan energialaitoksen toteutuksesta teollisuusalueellemme.  Uusi laitos korvaa energiantuotannossa nyt käytettävän nestekaasun lähes kokonaan kotimaisella ja puhtaalla puupohjaisella polttoaineella, kuten metsähakkeella, kierrätyspuulla tai sahojen sivutuotteilla. Uusi biopolttoaineita käyttävä energialaitos vahvistaa asemaamme alhaisen hiilijalanjäljen akkukemikaalien tuottajana.

Uusi akkukemikaalitehdas tarkoittaa meille myös tarvetta löytää 120-150 uutta prosessi- ja kemianteollisuuden ammattilaista, joiden ulkoinen ja sisäinen rekrytointi alkaa tulevana syksynä.

Rekrytointien lisäksi panostamme koulutukseen. Yhtiön sisällä tarjoamme monialaiselle henkilöstöllemme jatkuvasti koulutusta prosessialan osaamisen kehittämiseksi. Olemme myös aloittaneet yhteistyössä Kainuun ja Oulun seudun ammattiopistojen kanssa prosessiteollsiuuden ammattitutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen. Ensimmäinen kaksivuotinen koulutus alkoi keväällä ja parhaillaan haemme opiskelijoita syksyllä 2019 aloittavaan uuteen ryhmään. Tavoitteenamme on kouluttaa 50 uutta prosessitekniikan osaajaa vuosittain. Lisäksi olemme lahjoittaneet Kajaanin ammattikorkeakoululle (KAMK) prosessiteollisuuden kolmevuotisen yliopettajan tehtävän, jonka myötä KAMKiin luodaan vuonna 2020 käynnistyvä uusi prosessitekniikan erikoistumislinja. KAMK aloittaa ensi lukukaudella yhteistyössä Lapin amk:n kanssa muuntokoulutuksen, joka mahdollistaa sähkö-automaatioinsinöörien kouluttamisen Kainuussa. .

Alkuvuoden 2019 aikana teollisuusalueella tapahtui Terrafamen ja kumppaneiden henkilöstölle yhteensä 9 (9) poissaoloihin johtanutta tapaturmaa. Edellisen 12 kuukauden liukuva tapaturmataajuus (LTIFR) oli 7,9 (7,1). Tavoitteenamme on olla työturvallisuudessa toimialamme parhaiden joukossa ja panostamme systemaattisesti koulutukseen ja käytäntöihin, joilla edistetään työturvallisuutta.”

                                                                                                                                                                    

Markkinakehitys

Terrafamen päätuotteiden nikkelin ja sinkin kysyntä maailmanmarkkinoilla on jatkunut hyvänä vuoden 2019 alkupuoliskolla varastomäärien jatkaessa laskuaan. Hinnoissa on kuitenkin ollut suurta vaihtelua ja katsauskauden lopulla nikkelin ja sinkin hinnat kääntyivät laskuun. Sekä nikkelin että sinkin tuottajahinnat koostuvat markkinahinta- ja jalostuspalkkiokomponenteista. Vuoden toisella neljänneksellä sinkin jalostuspalkkio kääntyi nousuun, mikä painoi osaltaan tuottajahintoja.

Nikkelin maailmanmarkkinahinta laski tammi-kesäkuussa 11,2 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli keskimäärin 12 315 (13 871) Yhdysvaltain dollaria tonnilta. Huhti-kesäkuussa 2019 nikkelin hinta oli keskimäärin 12 258 (14 476) dollaria, mikä oli 15,3 prosenttia  ja euroissa 10,2 prosenttia matalampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuoden 2019 alussa nikkelin hinta kääntyi nousuun, mutta suurten hintavaihteluiden vuoksi keskihinta huhti-kesäkuussa oli dollareissa 0,9 prosenttia alempi kuin tammi-maaliskuussa.

Sinkin maailmanmarkkinahinta laski tammi-kesäkuussa 16,4 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli keskimäärin 2 732 (3 268) Yhdysvaltain dollaria tonnilta. Huhti-kesäkuussa 2019 sinkin hinta oli keskimäärin 2 763 (3 112) Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 11,2  prosenttia ja euroissa 5,9 prosenttia matalampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Sinkin keskihinnan nousu jatkui alkuvuoden 2019 aikana, mutta toisen vuosineljänneksen loppupuolella hinnat kääntyivät laskuun. Sinkin hinta oli kuitenkin huhti-kesäkuussa 2019 oli dollareissa 2,2 prosenttia korkeampi kuin tammi-maaliskuussa.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat kesäkuun 2019 lopussa 182 122 (296 895) tonnia, ja vastasivat noin 4 (7) viikon kysyntää. Yhteenlasketut sinkkivarastot olivat kesäkuun lopussa 175 021 (330 559) tonnia, mikä vastaa noin viikon  kysyntää.

Vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä Yhdysvaltain dollari vahvistui euroon nähden. Huhti-kesäkuun keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,1237, kun se tammi-maaliskuussa 2019 oli 1,358.

 

Metallintuotanto

Tammi-kesäkuussa 2019 nikkelin tuotanto kasvoi 10,1 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 13 584 (12 341) tonnia. Sinkin tuotanto laski 7,1 prosenttia ja oli 27 036 (29 104) tonnia. Päätuotteiden rinnalla tuotettiin koboltta ja kuparia.

Toisella vuosineljänneksellä nikkelin tuotanto kasvoi 6,4 % vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 6 296 (5 920) tonnia. Sinkin tuotanto laski 10,6 prosenttia ja oli 12 602 (14 343) tonnia. Metallitehtaalla pidettiin toukokuussa suunniteltu, vuosittainen huoltoseisakki, joka laski metallien tuotantomääriä vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Huoltoseisakki toteutui suunnitellusti ja tuotannon ylösajo seisakin jälkeen sujui hyvin. Kokonaisuutena tuotantomäärät ovat hyvällä tasolla ja vastaavat vuositasolla yhtiön liiketoiminnan aloittamisen yhteydessä määriteltyjä nikkelin ja sinkin tuotantotasoja.

Maaliskuussa todettujen primääriliuotusalueen tiivisrakenteen vaurioiden korjaus on edennyt suunnitellusti kasan purun ja uuden malmin kasauksen rytmissä.

 

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Tammi-kesäkuussa 2019 Terrafamen liikevaihto laski 13,2 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 141,0 (162,4) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa painoivat erityisesti toisen vuosineljänneksen loppua kohden laskeneet nikkelin ja sinkin hinnat.

Liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 21,8 prosenttia verrattuna vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan ja oli 60,0 (76,7) miljoonaa euroa. Metallitehtaalla pidetty vuosittainen huoltoseisakki laski tuotantomääriä toisella vuosineljänneksellä, mikä yhdessä toisen vuosineljänneksen loppua kohden alentuneiden nikkelin ja sinkin hintojen kanssa laski neljänneksen liikevaihtoa vuoden 2019 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Markkinahintojen kääntyminen laskuun katsauskauden loppupuolella yhdistettynä sinkin korkeampaan jalostuspalkkioon sekä toisen vuosineljänneksen alhaisemmat tuotantomäärät  laskivat liikevaihtoa.

Liikevaihdon lasku heijastui käyttökatteeseen, joka oli jäi 1,5 (20,9) miljoonaan euroon. Katsauskauden liiketulos oli -16,1 (5,8) miljoonaa euroa.

 

Investoinnit

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla investointeihin käytettiin yhteensä 57,0 (36,6) miljoonaa euroa. Tästä summasta tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 47,3 (24,0) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 9,8 (12,6) miljoonaa euroa.

Merkittävimmät investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun liittyivät akkukemikaalitehtaan rakentamiseen sekä uuden kipsisakka-altaan rakennustöihin ja sivukivialueen kolmannen lohkon pintarakenteiden rakennustöiden aloitukseen. Tuotannon ylläpitoon liittyviä merkittävimpiä investointikohteita olivat kaivoskaluston ja malmin murskauslinjaston varaosien hankinnat sekä rikkivetylaitoksen muutostyöt.

 

Ympäristö

Teollisuusalueelle varastoitujen vesien määrä oli kesäkuun 2019 lopussa 3,6 (1,9) miljoonaa kuutiometriä. Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana teollisuusalueelta on johdettu pois 2 (1,6) miljoonaa kuutiota puhdistettua vettä. Nuasjärven purkuputki on ollut käytössä huhtikuusta alkaen. Alueelta pois johdetun, puhdistetun veden ainepitoisuudet ovat olleet alle luparajojen.

Akkukemikaalitehtaan tuotannon ympäristölupahakemus jätettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle huhtikuussa.

 

Henkilöstö ja työturvallisuus

Terrafamen palveluksessa oli kesäkuun 2019 lopussa 745 (711) henkilöä. Luvussa ovat mukana myös Terrafamen kesätyötenkijät ja oppisopimusopiskelijat.  Lisäksi teollisuusalueella työskenteli tammi–kesäkuussa 2019 säännöllisesti noin 70 kumppaniyritystä ja näissä 654 (610) henkilöä.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Terrafamen henkilöstölle tapahtui 4 (4) poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Liukuva 12 k

Liitteet ja linkit: