Julkaistu 31.08.2017 klo 08.21

Terrafame Oy on jättänyt koko toimintaansa koskevan ympäristölupahakemuksen

Terrafame Oy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) ympäristölupahakemuksen, joka koskee yhtiön Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen ja metallitehtaan toimintaa. Lupahakemuksen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden keväällä 2017 vahvistama ratkaisu, jossa yhtiötä velvoitettiin hakemaan ympäristölupaa 31.8.2017 mennessä.

”Toimintakautensa aikana Terrafame on määrätietoisella työllä vakauttanut kaivoksen ympäristötilanteen ja osoittanut kykynsä operoida kaivosta vastuullisesti. Haemme nyt ympäristölupaa, jonka nojalla voimme toimia pitkäjänteisesti ja varmistaa ympäristöturvallisuuden myös tulevaisuudessa”, sanoo Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Terrafame hakee uutta ympäristö- ja vesitalouslupaa monimetallikaivokselle ja metallien talteenottoprosesseille kaikkine apuprosesseineen. Hakemus kattaa nykyisen toiminnan ja sisältää uusia rakennettavia alueita sekä osittaisen tuotantokapasiteetin noston.

Lupahakemuksessaan Terrafame esittää, että kaivosalueen puhdistetun veden purkuputki pidetään nykyisessä paikassaan ja että sulfaatin vuosikiintiö olisi purkuputkelle 20 000 tonnia vuodessa. Lisäksi yhtiö hakee 4 000 tonnin vuotuista sulfaatin päästökiintiötä ns. vanhoille purkureiteille. Ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta on perusteltua pitää purkuputki nykyisellä paikallaan eikä nyt haettavista vuosikiintiöistä aiheudu pysyviä muutoksia vesistöihin. Metallien luparajaehdotukset noudattavat nykyisiä lupia.

”Haemme huolellisen harkinnan jälkeen hieman nykyistä korkeampia sulfaattikiintiöitä. Haluamme näin varautua mahdollisiin peräkkäisiin poikkeuksellisen sateisiin vuosiin, jolloin puhdistettua vettä täytyy voida purkaa kaivokselta niin, ettei vesimäärästä aiheudu riskiä ympäristölle”, Veli-Matti Hilla toteaa. ”Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaivosalueelta purettaisiin vuosittain enimmäismäärä sulfaattia. Normaalisateisina vuosina Terrafamen sulfaattipäästöt ovat alle puolet nyt haettavasta kiintiöstä. Pidämme kaivosalueelta purettavat sulfaattimäärät mahdollisimman pieninä hyödyntämällä hyvin toimivaa vesienpuhdistusprosessia sekä sulfaattia sitovaa bioliuotusprosessia.”

Seuraavaksi Pohjois-Suomen AVI perehtyy lupahakemukseen ja pyytää siitä tarvittaessa lisäselvityksiä. Viranomainen myös kuuluttaa hakemuksen myöhemmin lausuntojen ja mielipiteiden antamista varten.

Terrafamen nykyiset, KHO:n vahvistamat ympäristöluvat vuosilta 2014 ja 2015 pysyvät voimassa, kunnes uusi ympäristölupa on täytäntöönpanokelpoinen ja lainvoimainen.

Katso tästä Terrafamen ympäristölupahakemuksen saatekirje

 

Lisätietoa:

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, Terrafame Oy, p. 020 7130 800, veli-matti.hilla(at)terrafame.fi
Viestintäjohtaja Katri Kauppila, Terrafame Oy, p. 040 5699 200, katri.kauppila(at)terrafame.fi

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. 

Liitteet ja linkit: