Julkaistu 12.10.2017 klo 16.04

Sivukivialueen työmaalla vesienhallinnan lyhytaikainen poikkeustilanne

Terrafamen kaivosalueen itäpuolella sijaitsevalta sivukivialueen maanrakennustyömaalta on päässyt metallien suhteen luparajan ylittävää vettä puhdasvesiojan kautta kaivosalueen ulkopuolelle johtavaan Pirttipuroon. Luparajan ylitys johtuu pintamaan läjitysalueelta sadeveden mukana kulkeutuneista metallipitoisuuksista, jotka ovat maaperässä luontaisesti koholla.

Luparajan ylittävää vettä pääsi alustavan arvion mukaan kaivosalueen ulkopuolelle noin 1 500 kuutiota, mistä aiheutui Pirttipuroon arviolta 4,3 kilogramman nikkelikuormitus. Tämä kohotti hetkellisesti Pirttipuron nikkelipitoisuutta, mutta pitoisuustaso jäi kuitenkin lähelle normaalia vaihteluväliä. Pirttipuron valuma-alue sijaitsee osittain mustaliuskealueella, mikä näkyy sen vedenlaadussa. Puron nikkelipitoisuus on vaihdellut tyypillisesti välillä 0,02–0,3 mg/l.

Tilanne huomattiin Terrafamen oman käyttötarkkailun mukaisella tarkastuskierroksella 11.10.2017 iltapäivällä, ja asiaa ryhdyttiin korjaamaan välittömästi lisäämällä pumppauskapasiteettia kyseisten vesien talteen ottamiseksi. Pirttipurolle ja Talvijoelle järjestettiin myös tehostetut näytteenotot. Yhtiön arvion mukaan päästön vaikutukset Pirttipuroon jäävät vähäiseksi, eikä vaikutuksia Talvijokeen arvioida syntyvän.

Terrafame on tehnyt asiasta ilmoituksen valvovalle viranomaiselle ja lähikunnille sekä vesialueen omistajia edustavalle osakaskunnalle ja lähinaapureille.
 

Lisätietoa mittaustuloksista

Pirttipuro pH Ni mg/l
13.10. klo 01.15 5,1 <0,022*
12.10. klo 13.30 4,9 0,04
12.10. klo 03.30 4,4 0,05
11.10. klo 21.30 4,0 0,14
11.10. klo 16.00 3,7 0,48
9.10. 5,1 0,02
6.10. 5,0 0,02
2.10. 5,4 0,02

 

*) Pitoisuus alle määritysrajan.Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Liitteet ja linkit: