Julkaistu 09.05.2017 klo 17.22

Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä Terrafamen ympäristölupa-asioissa: kaivoksen toimintaa voidaan jatkaa vastuullisesti ja suunnitellulla tavalla

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi tänään 9.5.2017 päätöksensä Terrafame Oy:n ympäristölupa-asioissa. KHO:n päätökset tarkoittavat käytännössä, että Terrafame voi jatkaa toimintansa ylösajoa ja kehittämistä tähdäten suunnitellusti kannattavaan toimintaan vuonna 2018. KHO piti pääosin voimassa Vaasan hallinto-oikeuden (VHO) huhtikuussa 2016 antamat päätökset.

 

KHO:n päätösten keskeisiä seikkoja olivat:

  • KHO piti voimassa VHO:n päätökset siitä, että Terrafamen tulee hakea uusia ympäristö- ja vesitalouslupia viimeistään elokuun 2017 lopussa. Näin toimimalla nyt lainvoiman saaneet luvat pysyvät katkeamatta voimassa uusien lupien voimaantuloon saakka. Terrafame jättää uudet ympäristölupahakemukset elokuussa 2017 käynnissä olevien ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen päätyttyä.
  • KHO piti päätöksellään voimassa VHO:n määräämät sulfaattikiintiöt Nuasjärveen johtavalle purkuputkelle. Terrafame on toiminut jo keväästä 2016 lähtien nyt myös KHO:n vahvistamien päästökiintiöiden mukaisesti ja samalla kyennyt olennaisesti vähentämään kaivosalueella olevan veden määrää.
  • KHO piti voimassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tekemät jäteluokitukset. Tuotantoprosessista syntyvä liuotettu malmi ja sivukivi ovat kaivannaisjätteitä ja metallitehtaalla syntyvä jäte on lähtökohtaisesti vaarallista jätettä.
  • KHO hylkäsi VHO:n päätöksen purkuputken suun sekoittumisvyöhykkeestä ja palautti asian Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.
  • Terrafamen ympäristöluvan mukainen vakuus jätehuollon varmistamiseksi nousee noin 107 miljoonaan euroon. Terrafame on jo aiemmin varautunut järjestämään vakuuden.
  • KHO ei käsitellyt päätöksissään uraanin talteenottoa. Ympäristönsuojelulain mukainen lupa uraanin talteenotolle on lainvoimainen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä. Terrafame ei ole tehnyt päätöstä uraanin talteenoton käynnistämisestä.
     

”Korkeimman hallinto-oikeuden antamat päätökset tarkoittavat, että Terrafame jatkaa suunnitellusti toimintansa ylösajoa ja kehittämistä. Terrafame on saavuttanut toiminta-aikanaan olennaisia edistysaskelia niin toiminnallisesti kuin ajatellen ympäristöasioita, esimerkiksi vesienhallintaa. KHO:n päätöksiin sisältyvä arviointi perustuu kuitenkin pitkälti kaivoksen tilanteeseen ennen Terrafamen toiminnan käynnistymistä, eikä arviointi nähdäksemme ota selkeästi huomioon Terrafamen toiminnan aikana saavutettua myönteistä kehitystä. Nyt päättynyt lupakäsittely on silti ollut välttämätön prosessi käydä läpi, jotta kaivoksen vanhaan toimintaan ja lupakokonaisuuteen liittyvät kysymykset ja epävarmuudet on voitu selkeyttää”, sanoo Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy:n toimitusjohtaja.

”Nuasjärveen kaivosalueelta johtava puhdistettujen vesien purkuputki on olennainen kaivosalueen vesitilanteen hallinnan kannalta. KHO:n päätökset mahdollistavat purkuputken käytön myös jatkossa vesitilanteen hallinnassa. On hyvä huomata, että kaivosalueella olevien ylimääräisten vesien määrä on vähentynyt alle tavoitetason samaan aikaan tuotannon kasvun kanssa, ja alueelta johdettujen puhdistettujen vesien laatu on ollut hyvä. Sulfaatti- ja metallipitoisuudet olivat vuonna 2016 selvästi pienemmät kuin niille asetetut raja-arvot”, Lukkaroinen kertoo.

”Terrafamella on käynnissä kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, joista toinen koskee tuotantoamme ja toinen vesienhallintaa. Jätämme vaaditut uudet ympäristölupahakemukset elokuun 2017 loppuun mennessä arviointimenettelyjen jälkeen. Arviomme mukaan Terrafamen näytöt tuotannon ylösajosta ja ympäristötilanteen hallinnasta antavat erinomaisen pohjan kääntää katse luottavaisena tulevaisuuteen myös haettavaksi tulevien uusien ympäristölupien osalta”, Lukkaroinen päättää.

 

Taustaksi

VHO antoi huhtikuussa 2016 päätöksen kaikkiin keskeisiin Terrafamen ympäristö- ja vesitalouslupaprosesseihin. Samalla VHO määräsi, että Terrafamen tulee hakea uusia lupia viimeistään elokuun 2017 lopussa. Muutoin luvat jäisivät määräaikaisiksi vuoden 2018 loppuun saakka. Samassa yhteydessä VHO määräsi Terrafamen hakemaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta uudet ympäristö- ja vesitalousluvat 31.8.2017 mennessä.

VHO antoi huhtikuussa 2016 samalla lopullisen päätöksen koskien Nuasjärven purkuputkea sekä vanhoille reiteille johdettavia vesipäästöjä. VHO:n päätöksessä Nuasjärven purkuputkelle määrättiin AVI:n alkuperäistä lupapäätöstä tiukemmat sulfaatin vuosikiintiöt (15 000 t/v.). Sulavesikaudelle lopullisessa päätöksessä annettiin kuitenkin aiempaa välipäätöstä suurempi kuukausikohtainen sulfaattikiintiö 2 000 t/kk (välipäätöksessä 1 000 t/kk).

 

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, p. 050 590 0720, joni.lukkaroinen@terrafame.fi

Kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, p. 040 5699 906, veli-matti.hilla@terrafame.fi

Liitteet ja linkit: