Vesien puhdistus

Vesien puhdistus

Tehokas vesien puhdistus on kaivostoimintamme kriittisimpiä tekijöitä. Kaivokselta lähivesistöihin tai Nuasjärveen johdetaan ainoastaan puhdistettua vettä, jonka laatu noudattaa ja jopa alittaa selkeästi viranomaisten asettamat raja-arvot haitta-ainepitoisuuksille.

Tuotannossa käytettäviä vesiä ja vuotuista sadantaa kaivoksen tuotantoalueille puhdistetaan tehokkaasti kalkkipuhdistuksella.

Kalkkineutralointiin perustuva vedenpuhdistus on yleisesti käytetty puhdistusmenetelmä kaivoksilla niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Kalkkineutralointia pidetään yleisesti parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaisena puhdistusmenetelmänä.

Tuotantovesien ensimmäinen puhdistusvaihe on esineutralointi, mikä tehdään metallitehtaalla. Sieltä puhdistettu vesi johdetaan käänteisosmoosilaitokselle (RO-laitos), jossa valmistetaan ja kierrätetään käyttövettä metallitehtaan vaativimpiin vedenkäyttökohteisiin. Näin vedenotto ulkopuolelta tuotantoprosessiin vähenee merkittävästi. Sulfaattipitoinen rejekti palautetaan bioliuotuskasoille, mikä tuo merkittävää etua Terrafamen sulfaattitaseen hallintaan.

Terrafamen tuotantoalueille sataa ja sulaa vuosittain noin 6 miljoonaa kuutiometriä vettä, vaikka valuma-aluetta on supistettu merkittävästi erotteluojilla ja -padoilla.  Metallipitoisen maaperän ja tuotantotoiminnan vuoksi vesi likaantuu, ja tuotantoalueille tuleva sadanta on puhdistettava ennen vesien johtamista alueelta pois. Kalkkipuhdistus toimii luotettavasti ja tasalaatuisesti sadantavesille ja avolouhoksen kuivanapitovesille kaikkina vuodenaikoina.