Purkuputki

Purkuputki

Terrafamen kaivosalueella puhtaat ja likaantuneet vedet pidetään erillään. Merkittävä osa vedestä hyödynnetään tuotantoprosessin eri vaiheissa ja ylimääräiset vedet puhdistetaan ennen kuin ne poistetaan alueelta. Vuonna 2015 loppusyksyllä käyttöön otettu purkuputki on nykyään pääasiallinen puhdistetun veden purkureitti.

Purkuputket ovat teollisuudessa yleinen keino puhdistettujen purkuvesien poistamiseen tuotantoalueelta. Terrafamen purkuputken varsinainen käyttö alkoi 3.11.2015 koekäyttövaiheen jälkeen.

Purkuputken kautta johdetaan ympäristöluvan mukaisesti puhdistettuja vesiä pois kaivosalueelta Nuasjärveen, mistä vesi jatkaa luonnollista kulkuaan Oulujoen vesistöreitille. Purkuputki ohittaa lähialueiden pienet vesistöt, joissa sulfaatin on todettu aiheuttavan vesistöjen kerrostuneisuutta. Nuasjärvi on kaivoksen pieniä lähivesiä huomattavasti suurempi vesistö, jossa vesi vaihtuu tehokkaasti ja laimenemisolosuhteet ovat hyvät.

Kaivosalueelta pois johdettavan veden pitoisuusrajat kiristyivät entisestään vuoden 2018 alusta alkaen sulfaatin ja mangaanin osalta. Purkuputkeen johdettavan puhdistetun veden sulfaattipitoisuusraja puolittui 2 000 milligrammaan litrassa (mg/l) ja mangaanin pitoisuusraja pieneni 6 milligrammasta 4 milligrammaan litrassa. Muut metallipitoisuusrajat pysyivät ennallaan.

Vuonna 2017 Terrafame jätti käyttämättä noin kolmasosan ympäristöluvan sallimasta sulfaattikiintiöstä. Myös kaikki metalleille asetetut vuosikiintiöt alittuivat.