Ympäristö

Ympäristö

Ympäristön kannalta kestävä, turvallinen sekä taloudellisesti kannattava toiminta on Terrafamen keskeinen strateginen tavoite. Olennaisimpia ympäristömuuttujia toiminnassamme ovat vesienhallinta sekä muut paikalliset ympäristövaikutukset kuten pöly, melu ja maankäyttö.

Ympäristön kannalta kestävä, turvallinen sekä taloudellisesti kannattava toiminta on Terrafamen keskeinen strateginen tavoite. Olennaisimpia ympäristömuuttujia toiminnassamme ovat vesienhallinta sekä muut paikalliset ympäristövaikutukset kuten pöly, melu ja maankäyttö.

Kestävää kaivostoimintaa

Ympäristön kannalta kestävä kaivostoiminta edellyttää ennakoivaa toimintatapaa, jossa katsotaan seuraavaa vuodenaikaa pidemmälle. Tarkkailemme jatkuvasti ympäristön tilaa sekä kaivosalueella että sen ulkopuolella. Toimimme avoimessa ja ammattimaisessa yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa. Haluamme myös viestiä toiminnasta avoimesti ja vuorovaikutteisesti kaivoksen lähinaapureille hyvän naapuruuden periaatteella. Tehokkaasti toimiva kaivos on paras keino välttää ympäristöriskit.

Vesienhallinta

Vesi on kaivoksemme toiminnan tärkeimpiä elementtejä. Tarvitsemme vettä mm. bioliuotuskasojen kasteluun metallien tuotannon tehostamiseksi.

Vesimassojen puhdistaminen ja hallittu poistaminen alueelta on kaivoksen toiminnan ja ympäristön turvallisuuden kannalta kriittistä. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa kaivoksen vesienhallintaa mm. kehittämällä vesien puhdistusteknologiaa ja -menetelmiä. Kaikki vedet puhdistetaan kaivoksella ennen niiden johtamista pois alueelta.

Paras keino vesitaseen hallintaan on kaivoksen normaali toiminta. Aktiivisista bioliuotuskasoista vapautuu lämpöä, mikä haihduttaa huomattavan osan vedestä prosessin yhteydessä. Lisäksi uusi malmi sitoo kasausvaiheessa noin 10-15 % massastaan vettä. 

Toimiva kaivos = vähemmän puhdistettavaa vettä = vähemmän alueelta poistettavaa vettä.

Maankäyttö

Terrafamen kaivospiirin laajuus on noin 6 000 hehtaaria eli 60 km², ja tästä noin 1 000 hehtaari on tuotantokäytössä. Kaivospiiri on käytännössä Terrafamen kokonaan omistama, vuokramaata on vain pari neliökilometriä. Asutusta kaivospiirin alueella ei ole.

Kaivoksen ympäristölupa sisältää myös pääperiaatteet ja alustavan suunnitelman  kaivosalueen jälkihoidosta kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen. Suunnitelmaa tarkennetaan toiminnan edetessä. Terrafamen esiintymien arvioidaan riittävän useiden kymmenien vuosien tuotantoon.

Suunnitelman mukaisesti louhosten annetaan täyttyä vedellä ja alueet maisemoidaan istuttamalla sinne kasvillisuutta. Toisen vaiheen bioliuotuskasat ja prosessisakka-altaat salaojitetaan, katetaan ja maisemoidaan. 

Kaivostoiminnan sivutuotteena syntyy jatkuvasti ylimmän maakerroksen ainesta, jota voidaan kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen käyttää mm. maisemointiin.

Ympäristövaikutukset ja -tarkkailu

Terrafamen kaivostoiminnan vaikutuksia luontoon ja lajeihin tarkkaillaan säännöllisesti ympäristölupaehtojen mukaisesti. Viranomaisten hyväksymää tarkkailuohjelmaa toteuttaa ulkopuolinen asiantuntijataho. 

Velvoitteiden mukaisesti kaivoksella tarkkaillaan vesi- ja ilmapäästöjä sekä muita ympäristövaikutuksia kuten lähivesistöjen fysikaalista ja kemiallista laatua sekä kaivoksen tuottamaa pölylaskeumaa, melua ja tärinää. Myös vaikutuksia eliölajeihin tarkkaillaan monipuolisesti. Erityisessä seurannassa ovat mm. kasviplanktonin lajisto, pohjaeläimet, vesikasvit, lepakot ja kekomuurahaiset. Kalastoa ja vaikutuksia kalastukseen tarkkaillaan mm. tekemällä koekalastuksia sekä pitämällä kirjaa kalastuksesta ja ravustuksesta.

Lähialueen vesistöistä otetaan vuosittain tuhansia näytteitä ja ilmasta satoja. Näytteistä tehdään kymmeniätuhansia analyysejä. Velvoitetarkkailun lisäksi Terrafame ottaa runsaasti omia, vapaaehtoisia ympäristönäytteitä kaivosalueelta ja sen lähiympäristöstä. Keskeinen osa tarkkailua on Nuasjärven purkuputken vedenlaadun ja ympäristövaikutusten seuranta.

Seuraamme ja tilastoimme myös naapureiden ilmoittamia havaintoja mm. pölystä, hajusta, tärinästä ja melusta. Seurannan avulla voidaan selvittää, miten laajaa aluetta havainnot koskevat ja mistä havainnot johtuvat. Näin voimme kohdistaa parannustoimet tarpeen mukaisesti.

Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA

Terrafame toteutti vuosina 2016–2017 kaksi YVA-menettelyä eli ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, joista toinen käsitteli vesienhallintaa ja toinen tuotantoa. Yhtiö myös haki uutta, koko toimintaansa koskevaa ympäristölupaa elokuussa 2017, ja YVA-menettelyissä syntyneitä aineistoja on hyödynnetty lupahakemuksen liitteinä. 

Vuonna 2018 Terrafame toteutti sähköajoneuvojen akuissa käytettävien kemikaalien tuotantoa koskevan YVA-menettelyn.

Terrafame aloittaa vuonna 2019 YVA-menettelyn, joka liittyy vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppukäsittelyyn.

Vuonna 2020 alkaa Kolmisopen esiintymän hyödyntämiseen ja kaivospiirin laajentamiseen liittyvä YVA-menettely.

YVA-menettelyssä valmistellaan ohjelma ja selostus

YVA-menettely alkaa kun hankkeesta vastaava (Terrafame Oy) jättää YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle (Kainuun ELY-keskus). Yhteysviranomainen pyytää lausunnot eri viranomaisilta, ja kansalaiset voivat jättää mielipiteensä kuulemisaikana. Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta oman lausuntonsa, jossa se ottaa huomioon saamansa lausunnot ja mielipiteet.

Seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava laatii YVA-selostuksen, jota laatiessaan se ottaa huomioon YVA-ohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet. Selostusvaihe sisältää ohjelmavaiheen kaltaisen kuulemisen, eli myös YVA-selostuksesta voi jättää lausuntoja ja mielipiteitä.

YVA-laki eli laki ympäristövaikutusten menettelystä muuttui vuonna 2017. Uudistuneen lain mukaan YVA-menettelyssä keskitytään hankkeen olennaisimpiin vaikutuksiin.

YVA on kaikille avoin menettely

YVA-menettely on avoin prosessi, johon kansalaisilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle.

YVA-menettelyiden dokumentaatio on saatavilla ympäristöhallinnon (www.ymparisto.fi) sekä Terrafamen verkkosivuilla alla näkyvien linkkien kautta.

Sekä Kainuun ELY-keskus että Terrafame tiedottavat etukäteen tulevista kuulemis- ja yleisötilaisuuksista mm. verkkosivuillaan.

Seurantaryhmä tukee tiedonkulkua ja -vaihtoa

YVA-menettelyissä hyödynnetään seurantaryhmiä, joiden tarkoitus on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa Terrafamen, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kesken. Seurantaryhmän edustajat seuraavat YVA-menettelyn kulkua ja esittävät mielipiteitään ympäristövaikutusten arviointiohjelman, arviointiselostuksen sekä sitä tukevien selvitysten laadinnasta.

Seurantaryhmän jäsenet edustavat niitä kansalaisia ja ryhmiä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Edustettuina voivat hankkeesta riippuen alla esimerkiksi lähialueen asukkaat, vaikutusalueen kunnat, vesi- ja maa-alueiden omistajat sekä paikallisyhdistykset.

Vesistökatsaus

Terrafamen ympäristövaikuksia tarkkaillaan vaikutusalueen ELY-keskusten hyväksymän tarkkailuohjelman perusteella. Tarkkailusta ja sen raportoinnista huolehtii ulkopuolinen konsulttiyhtiö, joka käyttää näytteenotossa henkilösertifioituja näytteenottajia sekä näytteiden määritykseen akkreditoitua ympäristölaboratoriota.

Terrafamen vesistökatsauksessa kerrotaan teollisuusalueen purkuvesien vaikutuspiiriin kuuluvien lähijärvien tilasta ja sen tarkkailutiedot perustuvat edellisen vuoden raporttiin. Vesistökatsaus on jaettu Kainuun Sanomien ilmoitusliitteenä toukokuussa 2019, 2020 ja 2021. Ilmoitusliite on jaettu kainuulaisiin kotitalouksiin myös Koti-Kajaanin, Kuhmolaisen, Sotkamo-lehden ja Ylä-Kainuun välissä. Vesistökatsauksen voi lukea oheisesta linkistä.

Turvallisuustiedote

Turvallisuus on yksi Terrafamen toiminnan kulmakivi tehokkuuden ja sitoutumisen ohella. Olemme yhtiön toiminnan alusta lähtien panostaneet turvallisuuteen. Tämä on tärkeää, sillä käytämme teollisuusproseissamme myös vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja.

Jokaisen vaarallisia kemikaaleja käsittelevän tai varastoivan toiminnanharjoittajan tulee valmistella turvallisuustiedote ja jakaa se lähialueen asukkaille ja toimijoille. Terrafamen uusin turvallisuustiedote on maaliskuulta 2021 ja siinä on huomioitu akkukemikaalitehtaan käynnistyminen loppukeväällä.