Palkitseminen

Palkitseminen

Terrafamen johdon palkitsemisen perustana on kiinteä peruspalkka, minkä lisäksi muulle johtoryhmälle ja tietyille avainhenkilöille, kuten tuotannon osastopäälliköille, on suunnattu sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Päätöksentekojärjestys

Terrafamen johto koostuu hallituksesta ja johtoryhmästä. Terrafamen varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain yhtiön hallituksen ja sen mahdollisten valiokuntien jäsenten palkkioista. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta, muusta palkitsemisesta ja palkitsemiseen liittyvistä tavoitteista sekä toimisuhteen päättymisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää toimitusjohtajan tekemän esityksen pohjalta yksi-yli-yhden -periaatteen mukaisesti johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja palkitsemiseen liittyvistä tavoitteista.
Lisätietoja hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta vuoden 2020 palkitsemisraportissa sekä palkitsemispolitiikassa.

Johdon ja muiden avainhenkilöilen lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (STI)

Kannustinjärjestelmässä mittareina toimivat Terrafamen toiminnan tuotannolliseen ja taloudelliseen kehitykseen sekä turvallisuuteen liittyvät tavoitteet. Lisäksi kullekin tulospalkitsemisen piirissä olevalle henkilölle on asetettu henkilökohtainen tavoite.
Tavoitteet palkitsemisjärjestelmään on valittu siten, että niiden saavuttaminen tukee olennaisella tavalla yhtiön pitkän aikavälin kehittymistä ja menestymistä.

Johdon ja muiden avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI)

Terrafamen hallitus päätti helmikuussa 2019 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja muille avainhenkilöille. Järjestelmälle asetetut suoritustavoitteet ovat tuotantoon ja taloudelliseen kannattavuuteen liittyviä tavoitteita, joiden tarkoituksena on tukea Terrafamen kehittymistä ja menestystä sekä sen strategisten tavoitteiden saavuttamista pitkällä aikavälillä.


Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä suoriteperusteisista ohjelmista, joista kukin sisältää kolmivuotisen suoritusjakson sekä mahdollisen palkkion maksamisen sen jälkeen rahassa. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen on kulloinkin ehdollinen hallituksen erilliselle päätökselle.


Järjestelmän ensimmäinen ohjelma, LTI 2019-2021, alkoi vuoden 2019 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2022 edellyttäen, että hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.


Järjestelmän toinen ohjelma, LTI 2020-2022, alkoi vuoden 2020 alussa ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.


Terrafamen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on valtio-omistajan ohjeistuksen mukainen.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Palkka
Kiinteä kuukausipalkka.
Johtoryhmän jäsenillä ei ole matkapuhelin- ja internetpalveluiden lisäksi muita luontaisetuja.

Tulospalkkio

Johtoryhmän jäsenten tulospalkkion enimmäismäärä on kolmen (3) kuukauden palkkaa vastaava summa.
Johtoryhmän jäsenet kuuluvat myös yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin.

Eläke
Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy eläkelakien mukaan ja eläkkeen määräytymisperuste on TyEL:n mukainen.
Johtoryhmän jäsenillä ei ole maksuperusteista tai muuta vastaavaa lisäeläkejärjestelyä.

Toimisuhteen päättymisen ehdot
Johtoryhmän jäsenillä on kolmen kuukauden tai työsopimuslain mukainen irtisanomisaika.
Työnantajan irtisanoessa sopimuksen maksetaan enintään kolmen kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Muita toimisuhteen päättymisen perusteella maksettavia korvauksia ei ole.

Kannustinjärjestelmät
Muun johtoryhmän jäsenet kuuluvat Terrafamen kannustinjärjestelmien piiriin kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

Muun johtoryhmän palkkiot ja muut edut
Johtoryhmälle, poislukien toimitusjohtaja, maksettiin kalenterivuodelta 2020 palkkaa ja palkkioita seuraavasti:

Muun johtoryhmän palkat ja palkkiot      2020    2019
Kiinteä peruspalkka      1 038 833*     961 557 
Tulospalkkiot    137 198     153 699 
Yhteensä    1 176 031*     1 115 256 

* Muussa johtoryhmässä oli 18.6.2020 asti 9 jäsentä. Tästä eteenpäin 9.8.2020 asti 8 jäsentä ja 1.9.2020 alkaen jälleen 9 jäsentä.

Muulle johtoryhmälle, pois lukien toimitusjohtaja, maksettiin vuonna 2020 palkkaa ja palkkioita yhteensä 1 176 031 (1 115 256) euroa. Vuoden 2019 suoritukseen perustuvan tulospalkkioiden osuus oli 137 198 (153 699) euroa, mikä on noin 14 (17) prosenttia vuoden 2019 palkasta.