Terrafamen kaivoksen ylösajo eteni tavoitteiden mukaisesti vuonna 2015 12.2.2016 12:38

Terrafame Oy saavutti keskeisimmät tavoitteensa vuonna 2015 yhtiön toiminnan käynnistyttyä elokuun puolessa välissä 2015. Terrafame Oy käynnisti Sotkamon kaivoksen ylösajon sen jälkeen kun yhtiö osti Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ja omaisuuserät Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä.

Terrafamen päätavoitteena on, että kaivostoiminta jatkuu Sotkamossa ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja taloudellisesti kannattavana. Yhtiö on asettanut kaivoksen ylösajolle selkeät tavoitteet, jotka koskevat erityisesti tuotantoa sekä ympäristö- ja työturvallisuuden parantamista.

Tuotannolliset tavoitteet saavutettiin

Kaivoksen ylösajon kannalta keskeistä oli käynnistää malmin louhinta syksyllä nopeasti, jotta bioliuotus saadaan käyntiin suunnitellusti. Tavoitteeksi asetettiin, että bioliuotuskasoille siirretään neljä miljoonaa tonnia laatumalmia vuoden 2015 loppuun mennessä.

”Aloitimme louhinnan syyskuun alussa 2015. Ensimmäinen liuotuskampa saatiin valmiiksi kasteluun 10.9. ja koko ensimmäinen kasa valmistui suunnitelmien mukaan. Vuoden 2015 loppuun mennessä olimme siirtäneet primäärikasoille yhteensä 4,1 miljoonaa tonnia malmia. Saavutimme asettamamme tavoitteen aikataulussa”, kertoo Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

Tehokkaan metallituotannon kannalta oleellinen bioliuotus toimii myös suunnitellusti. ”Kasojen liuotustulokset ylittivät noin neljän liuotuskuukauden jälkeen kaivoksen aiempien vuosien parhaat tulokset”, Ratia jatkaa.

Kaivoksen päätuotteiden, nikkelin ja sinkin, kaupalliset tuotetoimitukset käynnistyivät suunnitellusti. Metallituotannon alkuvaiheessa on varmistuttava liuoksen riittävän suuresta metallipitoisuudesta, jotta prosessin taloudellinen hyötysuhde olisi hyvä. Lopputuotteita valmistettiin syksyn 2015 aikana tästä syystä vielä verrattain vähäisiä määriä.

Toiminnan ylösajo eteni ensimmäisenä toimintavuotena suunnitellun budjetin mukaisesti tiukan kustannuskurin ansiosta. 

140 uutta työntekijää syksyn 2015 aikana

Terrafamen palveluksessa oli vuoden lopussa yli 550 henkilöä. Lisäksi yhteistyökumppaneiden palveluksessa kaivoksella on säännöllisesti noin 250 henkilöä.

”Olemme erittäin iloisia voidessamme todeta, että olemme pystyneet rekrytoimaan tarvittavia ammattilaisia kaivoksen ylösajoon. Palkkasimme kaivokselle syksyn 2015 aikana noin 140 uutta työntekijää ja toimihenkilöä, joista suurin osa on kainuulaisia”, Ratia jatkaa.

Työturvallisuus kehittyy oikeaan suuntaan

Tuotannollisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen lisäksi työ- ja ympäristöturvallisuuden kehittämisessä edistyttiin merkittävästi.

Terrafamen tavoitteena on vähentää poissaoloon johtavien tapaturmien taajuutta (poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden) tasolle 7 vuoden 2016 loppuun mennessä. Vuoden 2015 lopussa luku oli 26,3.

”Työturvallisuustyö Terrafamessa on edennyt oikeaan suuntaan koko sen toiminnan ajan, ja olemme panostaneet merkittävästi henkilöstön turvallisuustietoisuuden lisäämiseen. Olemme uudistaneet työturvallisuuteen liittyviä toimintatapoja sekä edistäneet monin tavoin hyväksi havaittujen käytäntöjen hyödyntämistä kaikissa toiminnoissamme”, Ratia toteaa.  

Merkittäviä edistysaskeleita ympäristöturvallisuudessa

Ympäristöturvallisuuden osalta Terrafamen tärkeimmät tavoitteet liittyvät vesien hallintaan. Tavoitteena on saada kaivoksen vesienhallinta kestävästi kuntoon ja siirtyä ennakoivaan toimintatapaan ympäristöasioiden hallinnassa. Keskeinen virstanpylväs saavutettiin marraskuussa 2015, kun puhdistettua vettä kaivosalueelta Nuasjärveen johtava purkuputki käynnistettiin.

Vesitilanne kaivoksella on kuitenkin edelleen erittäin haastava, sillä Vaasan hallinto-oikeus (VHO) rajoitti syyskuussa antamallaan välipäätöksellä Nuasjärven purkuputken sulfaattikiintiön 1 000 tonniin kuukaudessa, mikä käytännössä puolitti sulfaattikiintiön Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupaan verrattuna.

”VHO:n välipäätös on tarkoittanut, että purkuputken kautta on voitu johtaa ainoastaan puolet suunnitellusta vesimäärästä.  Tästä johtuen vesimäärä kaivosalueella kasvoi hieman vuoden loppuun mennessä, huolimatta joulukuussa tehdyistä lisäjuoksutuksista. Vesitilanteen ja kaivoksen tulevaisuuden kannalta on kriittistä  saada pikaisesti VHO:n lopullinen päätös, joka mahdollistaa louhinnan ja kaivostoiminnan jatkamisen suunnitellusti”, Ratia sanoo.

Purkuputken kautta johdettavan puhdistetun veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti sekä kaivoksella että Nuasjärvessä tehtävillä mittauksilla, näytteenotoilla ja kenttätutkimuksilla.

”Sekä Terrafamen että ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien mittaustulosten perusteella putken kautta johdettu vesi on ollut sulfaatin osalta lupamääräyksien mukaista ja metallien osalta selvästi lupamääräyksiä parempaa”, Ratia päättää.

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt sähköpostitse:

Terrafame Oy, hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, lauri.ratia@terrafame.fi

Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Uutisen aiheet: OsavuosikatsauksetTerrafame