Terrafame käynnistää puhdistettujen vesien lisäjuoksutukset pato- ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi 19.12.2015 09:56

Terrafame Oy käynnistää tänään pato- ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi puhdistettujen vesien lisäjuoksutukset kaivosalueelta lähivesistöihin. Terrafamen arvion mukaan Kortelammen ja Latosuon padoilla vedenpinta on noussut tasolle, jossa riski vesien hallitsemattomasta vuotamisesta ympäristöön on yhtiön arvion mukaan kohonnut liian korkeaksi.

”Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Nuasjärven purkuputkelle ympäristöluvan huhtikuussa 2015, mutta Vaasan hallinto-oikeus puolitti syyskuun välipäätöksellään purkuputken sulfaattikiintiön. Tämä on käytännössä rajoittanut kaivokselta pois johdettavan puhdistetun veden määrän pienemmäksi kuin alueelle muodostuu sadannan kautta. Tämän vuoksi kaivoksen vesivarastot ovat kriittisen täynnä”, kertoo Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

Terrafame Oy on jättänyt 18.12.2015 Kainuun ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisen ilmoituksen siitä, että kaivoksen toimintaa koskevaa ympäristölupaa ei voida noudattaa yhtiön toiminnasta riippumattomasta yllättävästä ja poikkeuksellisesta syystä johtuen. Vesitilanteen turvalliseksi hallitsemiseksi Terrafame käynnistää juoksutukset Kortelammen altaalta Vuoksen vesistöön sekä Latosuon altaalta Oulujoen vesistöön. Samalla kohotetaan myös Nuasjärven purkuputken virtaama maksimikapasiteettiin 1 000 m³/h.

Lisäjuoksutusten arvioidaan kestävän vuoden 2015 loppuun sekä Kortelammelta että Latosuolta. Lähivesistöihin juoksutettavan puhdistetun veden määräksi arvioidaan sekä Kortelammelta että Latosuolta yhteensä noin 500 000 m³. Näiden lisäksi purkuputken käyttö täydellä kapasiteetilla tarkoittaa noin 250 000 m³ lisäjuoksutusta Latosuolta.

”Puhdistettujen vesien lisäjuoksutusten yksinomaisena tavoitteena on ympäristöturvallisuuden varmistaminen. Poikkeuksellisen runsaat sateet sekä erityisesti lumimassojen sulaminen yhdistettynä mahdollisuuteen käyttää Nuasjärveen johtavaa purkuputkea rajoitetusti Vaasan hallinto-oikeuden välipäätöksen seurauksena ovat johtaneet tilanteeseen, jossa ympäristöturvallisuus joudutaan varmistamaan lisäjuoksutuksilla”, Ratia kertoo. ”Huomioitavaa on, että Terrafamen voimassa oleva ympäristölupa mahdollistaa vuoden 2016 alusta alkaen puhdistettujen vesien juoksutuksen Kortelammelta Vuoksen vesistöön ja Latosuolta Oulunjoen vesistöön. Katsomme kuitenkin, että juoksutukset on syytä aloittaa noin kaksi viikkoa etuajassa, jotta ympäristöturvallisuus voidaan varmistaa.”

Terrafame Oy lähti syksyllä 2015 ajamaan Sotkamon kaivosta ylös erittäin haastavassa tilanteessa, ja yhtiöllä on lyhyenä toiminta-aikanaan ollut varsin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kaivoksen vesitilanteen kehittymiseen. ”Kaivosalueella on kaivoksen aiemmasta toiminnasta aiheutuneita ylimääräisiä vesiä, joiden varastoimiseksi, puhdistamiseksi ja ulosjohtamiseksi ympäristölupien mukaisesti Terrafame on tehnyt kaiken voitavansa”, Ratia jatkaa.

”Vesitilanteen hallinnan ja Terrafamen kaivostoiminnan tulevaisuuden kannalta kriittistä on kuitenkin Vaasan hallinto-oikeuden tuleva ratkaisu Nuasjärven purkuputkiasiaan”, Ratia päättää.

Nuasjärven purkuputken koekäyttö aloitettiin syyskuussa 2015 ja varsinainen käyttö marraskuussa 2015. Purkuputkeen johdettavan veden laatu on alittanut selvästi ympäristöluvassa asetetut luparajat esimerkiksi veden keskimääräisen nikkelipitoisuuden ja myös sulfaattipitoisuuden osalta.

Terrafame Oy:n Kainuun ELY-keskukselle jättämä ympäristönsuojelulain 123 §:n mukainen ilmoitus löytyy täältä.


Lisätietoja ja haastattelupyynnöt sähköpostitse:

Terrafame Oy, hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, lauri.ratia@terrafame.fi

Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Uutisen aiheet: TerrafameYmpäristö