Liikevaihto tammi–syyskuussa 2020 oli 234,6 miljoonaa euroa – huoltoseisokki pienensi käyttökatetta 26.10.2020 09:00

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)

Tammi–syyskuu 2020 lyhyesti

 • Nikkelin tuotanto väheni 4,3 prosenttia ja oli 20 141 (21 050) tonnia. Sinkin tuotanto laski 5,5 prosenttia ja oli 40 063 (42 377) tonnia.
 • Nikkelin keskihinta Lontoon metallipörssissä laski katsauskaudella 2,5 prosenttia ja oli 13 069 (13 407) USD/t.
 • Sinkin keskihinta Lontoon metallipörssissä laski katsauskaudella 17,5 prosenttia ja oli 2 145 (2 602) USD/t.
 • Katsauskauden liikevaihto laski 3,7 prosenttia edellisvuodesta ja oli 234,6 (243,6) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa tuotantomäärien laskusta. Normaalien huoltotöiden lisäksi seisokin aikana toteutettiin nykyisen metallitehtaan ja rakenteilla olevan akkukemikaalitehtaan väliset liitännät. Koronaviruspandemia ei ole vaikuttanut toimituksiin.
 • Heinä–syyskuun liikevaihto laski 39,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 62,0 (102,4) miljoonaa euroa. Vertailukauden erittäin suurta liikevaihtoa tuki nikkelin hinnan jyrkkä nousu heinä–elokuussa 2019
 • Katsauskauden käyttökate oli 6,1 (31,3) miljoonaa euroa eli 2,6 (12,8) prosenttia liikevaihdosta. Pitkä huoltoseisokki pienensi käyttökatetta kolmannella neljänneksellä.
 • Katsauskauden liiketulos oli -23,7 (3,5) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -25,9 (-28,3) miljoonaa euroa.
 • Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus oli 10,9 (12,2).
 • Koronaviruspandemia ei vaikuttanut katsauskaudella Terrafamen operatiiviseen toimintaan, ja akkukemikaalitehtaan rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Terrafamella on erillinen koronatyöryhmä, joka käsittelee säännöllisesti pandemiaan liittyviä asioita varmistaakseen toiminnan jatkuvuuden poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut 2020
Q3
2019
Q3
Muutos,
%
2020
Q1–Q3
2019
Q1–Q3
Muutos,
%
Koko
vuosi
2019
Talous              
Liikevaihto, M€ 62,0 102,4 -39,5 % 234,6 243,6 -3,7 % 310,4
Käyttökate, M€ -13,0 29,8 na 6,1 31,3 -80,5 % 32,0
Liiketulos, M€ -23,1 19,6 na -23,7 3,5 na -5,6
Keskeneräinen tuotanto, M€ 186,5 184,6 1,0 % 186,5 184,6 1,0 % 186,2
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1 -38,0 14,0 na -25,9 -14,3 na -20,6
Kokonaisinvestoinnit, M€ 51,3 38,0 35,0 % 148,7 98,0 51,7 % 130,6
    Ylläpitoinvestoinnit, M€ 9,2 12,5 -26,4 % 31,2 28,0 11,4 % 42,1
    Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja
    kapasiteetin kasvuun, M€
42,1 25,5 65,1 % 117,5 70,0 67,9 % 88,5
Oma pääoma, M€ 413,4 321,8 28,5 % 413,4 321,8 28,5 % 349,8
Taseen loppusumma, M€ 830,1 763,6 8,7 % 830,1 763,6 8,7 % 749,5
Metallitehtaan tuotanto              
Nikkeliä tuotettu, t 4 679 7 466 -37,3 % 20 141 21 050 -4,3 % 27 468
Sinkkiä tuotettu, t 10 134 15 341 -33,9 % 40 063 42 377 -5,5 % 55 222


1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.
 

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Erittäin vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen kolmannen neljänneksen liikevaihtoamme laski normaalia pidempi huoltoseisokki. Normaalien huoltotöiden lisäksi seisokin aikana toteutettiin nykyisen metallitehtaan ja uuden akkukemikaalitehtaan väliset liitännät. Tämä oli tärkeä vaihe akkukemikaalitehdasprojektissa, ja se tuo meidät lähemmäksi käyttöönottoa, joka aloitetaan lähitulevaisuudessa.

Akkukemikaalitehtaan rakennushanke etenee kaikkiaan hyvin, ja tehdas otetaan käyttöön suunnitellusti alkuvuodesta2021. Rekrytoinnit ovat jatkuneet, ja tehtaan henkilöstömäärä on jo lähes 130. Kunnossapito ja laadunvarmistus mukaan lukien akkukemikaalitehtaan henkilöstömäärä tulee olemaan noin 170, kun tehdas on täysin toiminnassa. On ollut ilo havaita, että akkukemikaalitehtaan avoimet työpaikat ovat herättäneet paljon kiinnostusta, ja olemme rekrytoineet erittäin ammattitaitoisen ja motivoituneen tiimin hoitamaan tehdasta. Terrafame työllisti suoraan 843 henkilöä katsauskauden lopussa, ja keskimäärin 1 160 yhteistyökumppaniemme palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE) työskenteli Terrafamen teollisuusalueella katsauskauden aikana.

Metallien tuotantomäärämme laski kolmannella neljänneksellä laajan tuotantoseisokin seurauksena. Tämä näkyi tammi–syyskuun 2020 liikevaihdossamme, joka oli 234,6 (243,6) miljoonaa euroa. Seisokin vaikutus laski myös käyttökatetta, joka oli 6,1 (31,3) miljoonaa euroa katsauskaudella.

Koronaviruspandemian vaikutukset heijastuivat sähköautojen kysyntään vuoden 2020 alussa. Jo maaliskuussa sähköautojen myynti alkoi kuitenkin elpyä ensin Kiinassa ja myöhemmin myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kesäkuussa akkusähköautojen ja ladattavien hybridiautojen myynti kasvoi 46 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Kehitystä tuki erityisen vahva kuukausi Euroopassa, jossa myynti palautui koronaviruspandemiaa edeltäneelle tasolle. Sähköautojen myynnin kasvu alkoi tasaantua heinäkuussa, mutta myynti vuoden alusta alkaen oli elokuussa vielä 5 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Huoli ilmastonmuutoksesta ja etenkin liikenteen suurista hiilidioksidipäästöistä lisää sähköautojen kysyntää. Myös valtioiden ohjaustoimet nopeuttavat siirtymistä sähköautojen käyttöön. Syyskuussa julkistamamme varmennetun elinkaarianalyysin tulokset osoittavat, että Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yli 60 prosenttia pienempi kuin tavanomaisilla tuotantoteknologioilla tuotetuilla tuotteilla. Bioliuotukseen perustuva tuotantoprosessimme kuluttaa noin 90 prosenttia vähemmän sähköä ja lämpöenergiaa kuin nikkelisulfaatin valmistus keskimäärin. Terrafamen integroitu tuotanto omasta kaivoksesta akkukemikaaleiksi on ainutlaatuinen energiatehokas kokonaisuus, joka tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.  Olemme ylpeitä voidessamme osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun keventämällä liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotettujen akkukemikaalien avulla. Olemme myös sitoutuneet tukemaan ja soveltamaan toiminnoissamme ja strategioissamme YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa.

Jatkamme entistä vahvemman turvallisuuskulttuurin edistämistä teollisuusalueellamme sekä omien työntekijöidemme että yhteistyökumppaniemme henkilöstön keskuudessa. Tuloksemme ovat parantuneet, mutta meidän on keskityttävä kohdennettuihin turvallisuustoimiin niillä tuotantoalueilla, joilla parannuksia tarvitaan kiireellisimmin. Katsauskaudella Terrafamen työntekijöille sattui 8 (6) poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Terrafamen oman henkilöstön liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa henkilötyötuntia kohti oli 10,4 (6,3). Terrafamen  yhteistyökumppaneiden liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus oli 11,2 (17,5). Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus oli 10,9 (12,2).”

 

Markkinakehitys

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Analyysitalo Rho Motionin arvioiden mukaan sähköautojen myynti oli maailmanlaajuisesti noin 1 470 000 (1 400 000) kappaletta tammi–elokuussa 2020, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019.

Vuoden 2020 alussa sähköautojen myynti Kiinassa laski merkittävästi koronaviruspandemian takia, mutta alkoi elpyä jo maaliskuussa. Koronaviruksen vastaisten toimenpiteiden voimakas vaikutus myyntiin näkyi viiveellä myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, eikä myynnin jatkuva elpyminen Kiinassa riittänyt tasapainottamaan maailmanlaajuista myynnin laskua huhtikuussa. Kesäkuussa akkusähköautojen ja ladattavien hybridiautojen myynti kasvoi 46 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Kehitystä tuki erityisen vahva kuukausi Euroopassa, jossa myynti palautui koronaviruspandemiaa edeltäneelle tasolle. Sähköautojen myynnin kasvu alkoi tasaantua heinäkuussa, mutta myynti vuoden alusta alkaen oli elokuussa vielä 5 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Myyntipainotettu keskimääräinen akkukoko oli 50 kWh elokuussa 2020 (55 kWh elokuussa 2019). Keskimääräinen akkukoko kuitenkin kasvoi ensimmäistä kertaa huhtikuun jälkeen, mikä johtui vahvasta myyntikuukaudesta Kiinassa, jossa akkusähköautojen markkinaosuus on suurempi kuin Euroopassa. NCM811-akkujen markkinaosuus oli 9 prosenttia (4 prosenttia elokuussa 2019), mikä kertoo akkujen kemian kehittymisen suunnasta. NCM622-akkujen markkinaosuus oli maailmanlaajuisesti 37 prosenttia elokuussa 2020, kun se vuotta aikaisemmin elokuussa oli 12 prosenttia.

Nikkeli ja sinkki

Nikkelin markkinahinta Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) oli kolmannella neljänneksellä 14 213 USD/t eli 16,1 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä (12 243). Nikkelin hinta kuitenkin laski 8,6 prosenttia heinä–syyskuussa 2020 edellisvuoteen verrattuna (15 510). Nikkelin keskihinta laski 2,5 prosenttia tammi–syyskuussa edellisvuoteen verrattuna ja oli noin 13 069 (13 407) USD/t. Ensimmäisen neljänneksen jyrkän laskun jälkeen Kiinan ruostumattoman teräksen kysyntä  on vauhdittanut nikkelin hinnan elpymistä.

Sinkin markkinahinta Lontoon metallipörssissä oli kolmannella neljänneksellä 2 335 USD/t eli 18,9 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä (1 964). Sinkin hinnannousuun vaikuttivat tuottajien nopea reagointi koronaviruspandemian vaikutuksiin sekä Kiinassa olleet huoltoseisokit. Sinkin hinta laski 0,6 prosenttia heinä–syyskuussa 2020 edellisvuoteen verrattuna (2 350). Tammi–syyskuussa sinkin hinta laski 17,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli keskimäärin 2 145 (2 602) USD/t.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat katsauskauden lopussa 265 313 tonnia.  Varastotasot kasvoivat verrattuna sekä vuoden 2020 toisen neljänneksen loppuun (262 517) että edellisvuoteen (174 008) verrattuna. Varastotaso vastaa hieman alle 6 (4) viikon kysyntää. Sinkkivarastot olivat katsauskauden lopussa 260 724 tonnia, mikä vastaa noin viikon (puolen viikon) kysyntää. Yhteenlasketut sinkkivarastot olivat 220 457 tonnia vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa ja 132 845 tonnia vuoden 2019 kolmannen neljänneksen lopussa.

Valuuttakurssi

Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä keskimääräinen EUR/USD-valuuttakurssi oli 1,17 (1,10 toisella neljänneksellä). Vuoden 2019 kolmannen ja toisen vuosineljänneksen keskimääräiset EUR/USD-kurssit olivat vastaavasti 1,11 ja 1,12.

 

Metallintuotanto

Nikkelin tuotanto laski katsauskaudella 4,3 prosenttia ja oli 20 141 (21 050) tonnia. Sinkin tuotanto laski 5,5 prosenttia ja oli 40 063 (42 377) tonnia. Tuotantomäärien lasku johtui kolmannen neljänneksen pitkästä huoltoseisokista, jonka aikana toteutettiin normaalien huoltotöiden lisäksi nykyisen metallitehtaan ja akkukemikaalitehtaan väliset yhteydet.

Kolmannella neljänneksellä nikkelin tuotanto laski 37,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 4 679 (7 466) tonnia. Sinkin tuotanto laski 33,9 prosenttia ja oli 10 134 (15 341) tonnia. Edellisvuonna suunniteltu huoltoseisokki pidettiin toisella neljänneksellä.

 

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Liikevaihto laski katsauskaudella 3,7 prosenttia ja oli 234,6 (243,6) miljoonaa euroa. Tuotantomäärien lasku kolmannen neljänneksen pitkän huoltoseisokin seurauksena heijastui laskuna liikevaihdossa, jota vuoden alkupuoliskon hyvä kehitys ei riittänyt kompensoimaan. Normaalien huoltotöiden lisäksi seisokin aikana toteutettiin nykyisen metallitehtaan ja akkukemikaalitehtaan väliset yhteydet. Koronaviruspandemia ei ole vaikuttanut toimituksiin.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 39,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 62,0 (102,4) miljoonaa euroa. Vertailukauden erittäin suurta liikevaihtoa tuki nikkelin hinnan jyrkkä nousu heinä–elokuussa 2019.

Suojaustoimenpiteillä oli positiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon katsauskauden aikana. Vuoden 2019 loppupuolella erityisesti nikkelitoimitusten strategista suojaustasoa nostettiin nousseiden markkinahintojen hyödyntämiseksi. Tällä oli selvästi positiivinen vaikutus katsauskauden liikevaihtoon, vaikka markkinahintojen nousu laimensi suojausten vaikutusta vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä.  

Katsauskauden käyttökate oli 6,1 (31,3) miljoonaa euroa eli 2,6 (12,8) prosenttia liikevaihdosta. Pitkittynyt huoltoseisokki pienensi käyttökatetta kolmannella neljänneksellä.

Kauden liiketulos oli -23,7 (3,5) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta -25,9 (-14,3) miljoonaa euroa.

* Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = käyttökate - käyttöpääoman muutos - ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.

 

Rahoitusjärjestelyt

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä Terrafame nosti Suomen Malmijalostus Oy:n 30 miljoonan euron sekä Trafigura Groupiin kuuluvien Galena-rahastojen 30 miljoonan euron osuudet vuosina 2017 ja 2018 sovitusta noin 166 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta akkukemikaalitehdasinvestointiin. Näiden nostojen jälkeen Terrafamella ei ole enää käyttämätöntä oman pääoman ehtoista rahoitusta tästä rahoituspaketista.

Lisäksi Terrafame nosti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Trafiguralta noin 26 miljoonaa euroa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta vuosina 2017 ja 2018 sovitusta akkukemikaalitehdasinvestointiin liittyvästä 150 miljoonan dollarin (noin 128 miljoonaa euroa) vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta. Terrafamelle jäi käytettäväksi vielä 50 miljoonaa dollaria (noin 43 miljoonaa euroa) vieraan pääoman ehtoista rahoitusta Trafiguralta tästä rahoituspaketista.

Terrafame nosti elokuussa ja lokakuussa kahdessa 25 miljoonan dollarin erässä Trafiguran jäljellä olevan 50 miljoonan dollarin vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen.

Elokuussa 2020 Terrafame ja sen omistajat sopivat rahoituksen uudelleenjärjestelyistä ja jatkorahoituksesta, joilla varmistetaan Terrafamen toiminnan kehittäminen epävarmassa markkinatilanteessa sekä akkukemikaalitehtaan investointihankkeen loppuun saattaminen suunnitellusti. Aiemmista rahoitus- ja lainajärjestelyistä sovittiin ennen kuin päätös merkittävästä investoinnista akkukemikaalitehtaaseen oli tehty. Uudelleenjärjestelyillä tuetaan Terrafamen kasvuinvestointeja.

Uusi rahoitusjärjestely koostuu nykyisten lainojen uudelleenjärjestelyistä sekä uudesta oman pääoman ehtoisesta rahoitussitoumuksesta seuraavasti:

 • Galena Asset Managementin (Galena) hallinnassa olevat rahastot sekä Sampo muuntavat Terrafamelle myönnettyjä vuonna 2020 erääntyviä pitkäaikaisia lainoja noin 29 miljoonan dollarin (noin 25 miljoonan euron) arvosta yhtiön omistukseksi käyttämällä näille aiemmin annettuja optio-oikeuksia.
 • Suomen Malmijalostus ja Galena sitoutuvat myöntämään Terrafamelle uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä enintään 115 miljoonaa euroa.  Oman pääoman ehtoinen rahoitusosuus toteutetaan Suomen Malmijalostuksen ja Galenan nykyisten omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Tämän mukaisesti Suomen Malmijalostus on sitoutunut enintään noin 80,5 miljoonaan euron ja Galena enintään noin 34,5 miljoonan euron oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen.
 • Lisäksi Trafigura ja Sampo siirtävät Terrafamelle aiemmin myöntämiään vuonna 2021 erääntyviä pitkäaikaisia lainoja noin 43 miljoonan dollarin (noin 36 miljoonan euron) arvosta vuoden 2022 lopussa maksettaviksi.
 • Trafigura sitoutuu myös ostamaan lisämääriä Terrafamen sinkkituotannosta.

Valuuttamääräiset erät on arvostettu euroiksi katsauskauden päätöspäivän kurssii

Järjestelyiden jälkeen Terrafamen osakkeenomistajien omistusosuudet jakautuvat seuraavasti:

Suomen Malmijalostus Oy 67,3 %
Galena-rahastot (Trafigura) 31,2 %
Sampo Oyj 1,6 %

Katsauskauden lopussa osakkeenomistajien omistusosuudet jakautuvat seuraavasti:

Suomen Malmijalostus Oy 66,8 %
Galena-rahastot (Trafigura) 31,3 %
Sampo Oyj 1,9 %
 

Investoinnit

Katsauskaudella investointeihin käytettiin yhteensä 148,7 (98,0) miljoonaa euroa. Tästä summasta kapasiteetin kasvattamiseen ja tuottavuuden parantamiseen käytettiin 117,5 (70,0) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 31,2 (28,0) miljoonaa euroa.

Tärkeimmät investoinnit kapasiteetin kasvuun liittyivät vuonna 2021 käynnistyvän akkukemikaalitehtaan rakentamiseen. Lisäksi primääriliuotusalueen laajentamisen rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti.

Akkukemikaalitehtaan rakennustyöt ovat viimeistelyvaiheessa. Suurin osa laitteista ja materiaaleista on asennettu. Käyttöorganisaatio on osallistunut tarkastuksiin ja testaustoimiin.

Tuotannon ylläpitoon liittyviä merkittävimpiä investointikohteita olivat kaivoskaluston ja malmin murskauslinjaston varaosien hankinnat sekä KL2-sivukivialueen uuden lohkon rakennustyöt sekä sekundääriliuotusalueen kuljetinmuutokset.

 

Ympäristö ja lupa-asiat

Tammi–syyskuun 2020 aikana teollisuusalueelta johdettiin pois 6,26 (2,8) miljoonaa kuutiota puhdistettua vettä.

Vuoden 2019 sateinen syksy sekä talven runsas lumimäärä ja usean leudon jakson aikaiset sulamisvedet lisäsivät prosessissa olevan veden määrää talvikuukausina. Tästä syystä neutralointiprosessi, jolla puhdistetaan ja vähennetään liuosta prosessiliuoskierrosta, oli käytössä tammi-maaliskuun aikana. Neutralointiprosessi nostaa puhdistetun veden sulfaattipitoisuutta, minkä vuoksi purkuvesien sulfaatille annettu virtaamapainotteisen kuukausikeskiarvon pitoisuusraja ylittyi hieman helmi-, maalis- ja huhtikuussa. Lisäksi purkuputken kautta Nuasjärveen kohdistunut sulfaattikuormitus oli hieman luparajaa suurempi huhtikuussa. Touko–syyskuun osalta luparajat alittuivat sekä sulfaattipitoisuuden että sulfaattikuormituksen osalta. Alueelta pois johdettavien vesien sulfaattikuormituksen arvioidaan kasvavan vuoden 2020 aikana vuoteen 2019 verrattuna mutta pysyvän kuitenkin selvästi sulfaattikuormitukselle asetetun vuosikiintiön alapuolella. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myönsi Terrafamelle 24.9.2020 kemikaaliluvan uusien akkukemikaalien tuotantoon.

Terrafame ilmoitti 5.8.2020 sopineensa Advenin kanssa kaukolämpöverkon laajentamisesta kaivoskorjaamolle, jolloin se korvaa alueella nykyisin käytettävän kevyen polttoöljyn. Yhdessä marraskuussa 2020 valmistuvan bioenergialaitoksen ja aiemmin tänä vuonna ilmoitetun hukkaenergian talteenoton kanssa nämä toimenpiteet vähentävät hiilidioksidipäästöjä 9 000 tonnilla vuodessa, mikä pienentää Terrafamen lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä 90 prosenttia.

Terrafame ja Metsähallitus allekirjoittivat 23.4.2020 sopimuksen, jonka mukaan Terrafame ostaa Metsähallitukselta kiinteistöjä kaivospiirin laajentamista koskevan hakemuksen kattamalta alueelta sekä Kivijärveltä. Kauppaan sisältyy 160 hehtaaria metsämaata. Kivijärven osalta kauppaan sisältyy 25 kappaletta kaavoitettuja mutta rakentamattomia rantatontteja sekä 165 hehtaaria vesialuetta. Kiinteistökaupan kokonaisarvo on 875 800 euroa. Maakaupan myötä on ratkaistu myös Metsähallituksen omistamiin vesi- ja maa-alueisiin liittyvät korvausvaateet.

Terrafame teki katsauskaudella investointipäätöksen, jolla keskusvedenpuhdistamon toimintaa muutetaan niin, että liuosprosessista tuleva vesi voidaan eriyttää alueelta kerättävistä hulevesistä ja palauttaa liuoskieroon. Muutos otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana ja sillä voidaan parantaa puhdistettujen vesien laatua.

Kolmisopen malmiesiintymän hyödyntämiseen liittyvien toimintojen, Kolmisoppijärven vesistöjärjestelyjen sekä kaivospiirin laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätettiin Kainuun ELY-keskukselle 30.3.2020.

Valtioneuvosto teki 6.2.2020 päätöksen, jolla se antaa Terrafamelle luvan uraanin talteenottoon.  Yhtiö jätti valtioneuvostolle ydinenergialain (990/1987) mukaisen lupahakemuksen uraanin talteenotosta 30.10.2017. Terrafamella on jo asiaan liittyvä kemikaalilupa sekä ympäristölupa. Uraanilaitoksen saattaminen käyttökuntoon vie arviolta noin vuoden, minä aikana rakentuu myös laitoksen organisaatio. Valtioneuvoston päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Terrafame arvioi, että kestää noin kaksi vuotta, ennen kuin lupa on lainvoimainen.

Tammikuussa 2020 Terrafame ilmoitti alkavansa tuottaa prosessihöyryä vetylaitostensa hukkaenergiavirtoja hyödyntämällä. Vastaavaa teknologiaa on aiemmin käytetty voimalaitoksissa, mutta vetylaitoksissa sen hyödyntäminen on uutta. Energia- ja vesiyhtiö Adven toteuttaa ratkaisun ja vastaa myös sen toiminnasta jatkossa.

 

Henkilöstö ja työturvallisuus

Terrafamen palveluksessa oli katsauskauden lopussa 843 (736) henkilöä, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Terrafamen, Kainuun ammattiopiston ja Oulun seudun ammattiopiston yhteistyönä järjestettävän prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavan kaksivuotisen oppisopimuskoulutuksen osuus lisäyksestä on 71 henkilöä.

Kokeneiden prosessi- ja kunnossapitoammattilaisten sisäisiä ja ulkoisia rekrytointeja uuden akkukemikaalitehtaan tuotanto-organisaation rakentamiseksi jatkettiin katsauskaudella. Tehtaan henkilöstömäärä on tällä hetkellä lähes 130. Kunnossapito ja laadunvarmistus mukaan lukien akkukemikaalitehtaan henkilöstömäärä tulee olemaan noin 170, kun tehdas on täysin toiminnassa. 

Terrafamen teollisuusalueella työskenteli katsauskaudella noin 150 kumppaniyritystä. Alueella työskenteli katsauskaudella keskimäärin 1 160 kumppaniyritysten palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE).

Katsauskaudella Terrafamen työntekijöille sattui 8 (6) poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa henkilötyötuntia kohti oli 10,4 (6,3).

Yhteistyökumppaneiden liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus oli 11,2 (17,5).

Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus oli 10,9 (12,2).

Panostukset turvallisuustoimiin näkyvät jo positiivisesti turvallisuustapahtumissa, mutta eivät vielä liukuvassa 12 kuukauden tapaturmataajuudessa.  Aktiivisia panostuksia turvallisuustoimiin niin oman kuin kumppaniyritystenkin henkilöstön osalta jatketaan määrätietoisesti. Vuoden 2020 aikana teollisuusalueella on kampanjoitu kuukausittain vaihtuvalla turvallisuusteemalla, ja turvallisuustoimenpiteitä kohdennetaan erityisesti niille tuotantoalueille, joissa turvallisuusasioissa on eniten kehitettävää.

 

Arvio koronaviruspandemian aiheuttamista lähiajan riskeistä Terrafamen operatiiviseen toimintaan

Koronaviruspandemia ei vaikuttanut katsauskaudella Terrafamen operatiiviseen toimintaan, ja akkukemikaalitehtaan rakentaminen on edennyt suunnitellusti.

Tämän katsauksen julkaisupäivänä pandemia on kuitenkin kiihtymässä lähes kaikkialla Suomessa, vaikka Kainuussa tilanne onkin tällä hetkellä vakaa. Terrafamella on erillinen koronatyöryhmä, joka käsittelee säännöllisesti pandemiaan liittyviä asioita varmistaakseen toiminnan jatkuvuuden poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tilannetta seurataan tarkasti ja toimenpiteitä päivitetään tarvittaessa nopeasti. Koronaviruspandemia voi vaikuttaa tiettyjen yksittäisten materiaalien ja laitteiden toimituksiin. Akkukemikaalitehdashankkeessa on ollut jonkin verran viivästyksiä materiaali- ja laitetoimituksissa, mutta tuotannon on määrä alkaa vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

 

Lähiajan näkymät

Hintakehitykseen liittyy epävarmuutta koronaviruspandemian takia.

Uuden kipsisakka-altaan käyttöönottoon varaudutaan, vaikka lupien saaminen on viivästynyt alkuperäistä aikataulua selvästi pidemmälle.

Akkukemikaalien kaupallinen tuotanto käynnistyy vuoden 2021 alkupuolella.

Terrafame panostaa edelleen turvallisuuskulttuurin sekä tuotannon ja kustannustehokkuuden parantamiseen.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, puh. 020 713 0890, joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi
Viestintäjohtaja Sanna Päiväniemi, Terrafame Oy, puh. 020 713 0892, sanna.paivaniemi@terrafame.fi

Lataa tulosjulkistustiedote (pdf, 215 kt)
Lataa tulosjulkistuksen presentaatio (pdf, 2,5 Mb)

Klikkaa tästä katsoaksesi tulosjulkistuksen webcastia klo 13.00

 

Terrafamen toiminnan tarkoituksena on keventää liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotetuilla akkukemikaaleilla. Terrafamen yhdelle teollisuusalueelle sijoittuva integroitu tuotanto omasta kaivoksesta akkukemikaaleiksi on ainutlaatuinen energiatehokas kokonaisuus, joka tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun. Terrafame aloittaa akkukemikaalien tuotannon vuoden 2021 alkupuolella. Uusi tehdas on yksi maailman suurimmista sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista ja sen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yli 60 prosenttia pienempi kuin teollisuudessa keskimäärin.

Terrafame Oy on perustettu vuonna 2015 ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Vuonna 2019 Terrafamen liikevaihto oli 310 MEUR ja yhtiön teollisuusalueella työskenteli noin 1500 työntekijää, joista kumppaniyritysten osuus oli noin puolet. www.terrafame.fi