Terrafamen vuoden 2019 liikevaihto oli 310,4 miljoonaa euroa – käyttökate vuoden 2018 tasolla 21.2.2020 09:00

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)

 

Vuosi 2019 lyhyesti

 • Nikkelin tuotanto kasvoi 27 468 (27 377) tonniin. Sinkin tuotanto laski 10,4 prosenttia ja oli 55 222 (61 608) tonnia.
 • Nikkelin keskihinta oli vuonna 2019 London Metal Exchange’issa 13 926 (13 122) USD/t ja euroiksi muutettuna 12 439 (11 111) EUR/t.
 • Sinkin keskihinta oli vuonna 2019 London Metal Exchange’issa 2 547 (2 922) USD/t ja euroiksi muutettuna 2 275 (2 474) EUR/t.
 • Tilikauden liikevaihto laski 4,7 prosenttia ja oli 310,4 (325,8) miljoonaa euroa.
 • Loka-joulukuun 2019 liikevaihto oli 66,8 (77,4) miljoonaa euroa, mikä on 13,7 prosenttia matalampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana ja lähes 35 prosenttia matalampi kuin heinä-syyskuussa 2019. Matalaan liikevaihtoon vaikuttivat viimeiselle vuosineljännekselle ajoittuneet suunniteltu metallitehtaan huoltoseisokki sekä rikkivetytehtaan suunnittelematon seisokki.
 • Koko vuoden käyttökate oli vuoden 2018 tasolla eli 32,0 (32,8) miljoonaa euroa.
 • Viimeisen vuosineljänneksen käyttökate oli 0,7 (-1,0) miljoonaa euroa.
 • Koko vuoden liiketulos oli -5,6 (3,0) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -20,6 (-15,6) miljoonaa euroa.
 • Terrafamen ja kumppaniyritysten vuoden 2019 yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 14,2 (8,7). Töiden turvalliseen tekemiseen, niin oman kuin kumppaniyritystenkin henkilöstön osalta, kiinnitettiin teollisuusalueella tehostetusti huomiota vuoden aikana ja aktiivisia panostuksia turvallisuustoimiin jatketaan edelleen.
 • Vuonna 2021 käynnistyvän uuden akkukemikaalitehtaan rakennustyöt etenivät vuonna 2019 suunnitellusti ja prosessilaitteiden asennukset sekä tuotanto-organisaation rakentaminen käynnistettiin.

 

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut 2019
Q4
2018
Q4
Muutos,
%
Koko
vuosi
2019
Koko
vuosi
2018
Muutos,
%
Talous            
Liikevaihto, M€ 66,8 77,4 -13,7% 310,4 325,8 -4,7 %
Käyttökate, M€ 0,7 -1,0 n.a. 32,0 32,8 -2,5 %
Liiketulos, M€ -9,1 -7,5 n.a. -5,6 3,0 n.a.
Keskeneräinen tuotanto, M€ 186,2 170,7 9,1 % 186,2 170,7 9,1 %
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1 -6,3 -13,6 n.a. -20,6 -15,6

32,1 %

Kokonaisinvestoinnit, M€(2 32,6 28,5 14,4 % 130,6 81,5 60,2 %
    Ylläpitoinvestoinnit, M€ 14,1 10,0 41,0 % 42,1 28,1 49,8 %
    Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja
    kapasiteetin kasvuun, M€
18,5 18,5 0,0 % 88,5 53,4 65,7 %
Oma pääoma, M€ 349,8 365,6 -4,3 % 349,8 365,5 -4,3 %
Taseen loppusumma, M€ 749,5 681,6 10,0 % 749,5 681,6 10,0 %
Kaivostuotanto            
Kokonaislouhintamäärä, Mt 7,5 10,9 -31,2 % 32,3 42,4 -23,5 %
Metallitehtaan tuotanto            
Nikkeliä tuotettu, t 6 418 7 710 -16,8 % 27 468 27 377 0,3 %
Sinkkiä tuotettu, t 12 845 15 974 -19,6 % 55 222 61 608 -10,4 %


1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.
2) Investointien vuosineljänneskohtaisia jakoja ylläpito- ja kasvuinvestointeihin on muutettu takautuvasti 1-9/2019.

Terrafame on tilikauden 2019 alusta lähtien noudattanut kirjanpitolain 5:5 b § salliman IAS-asetuksella EU:ssa hyväksyttyä IFRS 16 Vuokrasopimukset-standardia tilinpäätöksessään. Käyttöönotossa on sovellettu yksinkertaistettua menettelytapaa. Käyttöönoton kumulatiivinen vaikutus on kirjattu taseeseen, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu. Vertailuvuoden tiedot koskien vuokrasopimuksia on esitetty suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.
 

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Nikkelin vuosituotanto kasvoi 27 468 (27 377) tonniin. Sinkin tuotanto laski 10,4 prosenttia ja oli 55 222 (61 608) tonnia. Sinkin ja nikkelin keskinäisiin tuotantomääriin on vaikuttanut malmin mineralogia sekä niiden liukenemissuhde bioliuotuksessa. Tuotannon käynnistysvaiheessa sinkkiä tuotettiin huomattavasti normaalia tuotantosuhdetta enemmän. Kokonaistuotantomäärät jäivät jonkin verran asetettujen vuositavoitetasojen, 30 000 tonnia nikkeliä ja 60 000 tonnia sinkkiä, alle. Tähän vaikuttivat erityisesti bioliuotusalueen korjaustöiden aiheuttama tuotannon menetys sekä vuoden viimeiselle neljännekselle ajoittuneet metallitehtaan suunniteltu sekä rikkivetylaitoksen suunnittelematon seisokki.

Terrafamen vuoden 2019 liikevaihto laski 4,7 prosenttia ja oli 310,4 (325,8) miljoonaa euroa. Olemme kuitenkin tyytyväisiä, että liikevaihdon laskusta huolimatta koko vuoden käyttökate ylsi vuoden 2018 tasolle ja oli 32,0 (32,8) miljoonaa euroa.

Nikkelin hinnanvaihtelut jatkuivat voimakkaina vuoden aikana. Maailmantalouden epävarmat näkymät pitivät nikkelin hintakehityksen alavireisenä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kolmannella vuosineljänneksellä nikkelin hinta nousi voimakkaasti, ja teimmekin silloin yhtiön tähän astisen historian suurimman vuosineljänneskohtaisen liikevaihdon ja myös käyttökate oli erinomainen. Vuoden lopulla nikkelin markkinahinta kääntyi jälleen laskuun.

Jatkoimme vuonna 2019 määrätietoista työtä tuotantoprosessin vakauden kehittämiseksi ja tuotantomäärien vakiinnuttamiseksi tavoitelluille tasoille. Myös strateginen keihäänkärkihankkeemme, akkukemikaalitehtaan rakentaminen, eteni hyvin. Uusi tehtaamme on valmistuttuaan yksi maailman suurimmista sähköautojen akuissa käytettävän nikkelisulfaatin tuotantoyksiköistä. Lisäksi alamme tuottaa myös sähköautojen akuissa käytettävää kobolttisulfaattia. Akkukemikaalitehtaan myötä siirrymme jalostusketjussa eteenpäin ja asemoidumme erikoiskemikaalien valmistajaksi voimakkaasti kasvaville akkukemikaalimarkkinoille. Tehtaan prosessilaitteiden syksyllä 2019 käynnistyneet asennukset sekä tuotanto-organisaation rakentaminen etenevät ja akkukemikaalien kaupallinen tuotanto aloitetaan vuoden 2021 alkupuolella.

Helmikuun alussa valtioneuvosto päätti antaa Terrafamelle luvan uraanin talteenottoon. Päätös on toimintamme kannalta myönteinen, mutta arviomme mukaan menee vielä arviolta noin 2 vuotta  ennen kuin lupa on lainvoimainen. Uraanilaitoksen saattaminen käyttökuntoon sekä henkilöstön rekrytoinnit ja koulutus vievät sen jälkeen vielä arviolta noin vuoden. Arvioimme, että uraanilaitos työllistää käynnistyessään noin 30 henkilöä.

Turvallisuus on yksi keskeisimmistä arvoista toimintakulttuurissamme. Terrafamen ja yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu 12 kuukauden liukuva tapaturmataajuus oli vuoden 2019 lopussa 14,2 (8,7). Akkukemikaalitehtaalla työskennelleiden yritysten tapaturmataajuus oli Terrafamen näkökulmasta erittäin korkea 33,0 ja tähän kiinnitettiinkin yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa tehostetusti huomiota. Aktiivisia panostuksia turvallisuustoimiin niin oman kuin kumppaniyritystenkin henkilöstön osalta jatketaan määrätietoisesti.”

                                                                                            

Markkinakehitys

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Maailmassa myytiin vuonna 2019 noin 2,2 miljoonaa sähköautoa. Vaikka sähköautojen myynti Kiinassa laski loppuvuodesta, pääasiassa tukimuutoksista johtuen, siellä myytiin kuitenkin yli puolet maailman sähköautoista. Ja siinä missä sähköautojen myynti Kiinassa hiljeni vuoden loppua kohti, niiden koko vuoden 2019 myynti Euroopassa kasvoi 35 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien sähköautojen akkujen myyntipainotettu keskikoko nousi vuoden alun 53 kWh:sta 57 kWH:iin vuoden 2019 lopussa. Sähköautojen akkujen globaali kysyntä kasvoi 17 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna ja oli noin 118 GWh. Samalla, kun akkujen keskikoko on kasvanut, myös nikkelin määrä akuissa on noussut. Esimerkiksi NCA akkujen markkinaosuus kasvoi vuoden 2018 lopun 22 prosentista vuoden 2019 lopun 27 prosenttiin ja NCM811 akkujen, jotka tulivat markkinoille vuoden 2019 aikana, markkinaosuus oli vuoden lopussa jo 5 prosenttia kaikista akkutyypeistä.

Nikkeli ja sinkki

Nikkelin hinnanvaihtelut Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) jatkuivat voimakkaina vuoden 2019 aikana. Maailmantalouden epävarmat näkymät pitivät nikkelin hintakehityksen alavireisenä ensimmäisellä vuosipuoliskolla, vaikka kysyntä ylittikin tarjonnan. Kolmannella vuosineljänneksellä nikkelin hinta nousi voimakkaasti, kun markkinat spekuloivat Indonesian nikkelimalmin vientikieltopäätöksen aikaistamisella, ja hinta kävi ylimmillään yli 18 000 USD/t:ssa. Toisella vuosipuoliskolla tarjonta ylitti kysynnän. Nikkelin vuoden 2019 keskihinta 13 926 (13 122) USD/t päätyi lopulta 6,1 prosenttia korkeammalle tasolle kuin vuonna 2018. Euroiksi muutettuna nikkelin keskihinta oli 12 439 (11 111) EUR/t.

Loka-joulukuussa 2019 nikkelin maailmanmarkkinahinta oli keskimäärin 15 450 (11 516) USD/t, mikä oli 34,0 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana, mutta pysyi lähes samalla tasolla (15 551) kuin heinä-syyskuussa 2019.

Sinkin hinta jatkoi laskuaan LME:ssä vuonna 2019, vaikka myös varastotasot ovat olleet matalat, markkinoiden spekuloidessa mahdollista ylitarjontatilannetta. Sinkin hinta nousi maaliskuussa 2019 yli 3 000 USD:hen tonnilta varastotasojen ollessa matalat. Loppuvuoden aikana sinkin hinta kääntyi kuitenkin laskuun sinkkimarkkinoiden hakiessa tasapainoa maailmantalouden epävarmuuden kasvaessa. Keskihinta oli 2 547 (2 922) USD/t, mikä oli 12,8 prosenttia matalampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajanjaksona. Euroiksi muutettuna sinkin keskihinta oli 2 275 (2 474) EUR/t.

Sinkin maailmanmarkkinahinta oli loka-joulukuussa 2019 keskimäärin 2 388 (2 631) USD/t, mikä oli 9,2 prosenttia matalampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana ja 1,6 prosenttia (2 350) matalampi kuin heinä-syyskuussa 2019.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat vuoden 2019 lopussa 188 097 (221 659) tonnia, ja vastasivat noin 4 (5) viikon kysyntää. Varastot kasvoivat vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen. Sinkkivarastot laskivat  voimakkaasti vuoden 2018 lopusta ja yhteenlasketut (LME + SHFE) sinkkivarastot olivat vuoden 2019 lopussa 79 285 (151 850) tonnia. Tämä vastaa alle viikon kysyntää.

 

Valuuttakurssi

Yhdysvaltain dollari jatkoi loppuvuonna 2019 vahvistumistaan euroon nähden. Loka-joulukuun keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,11, kun se heinä-syyskuussa 2019 oli 1,11. Vuoden 2019 keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,12, kun se vuonna 2018 oli 1,18.

 

Metallintuotanto

Nikkelin vuosituotanto kasvoi 27 468 (27 377) tonniin. Sinkin tuotanto laski 10,4 prosenttia ja oli 55 222 (61 608) tonnia. Sinkin ja nikkelin keskinäisiin tuotantomääriin on vaikuttanut malmin mineralogia sekä niiden liukenemissuhde bioliuotuksessa. Tuotannon käynnistysvaiheessa sinkkiä tuotettiin huomattavasti normaalia tuotantosuhdetta enemmän. Kokonaistuotantomäärät jäivät jonkin verran asetettujen vuositavoitetasojen, 30 000 tonnia nikkeliä ja 60 000 tonnia sinkkiä, alle, mikä johtui erityisesti primäärialueen tiivisrakenteen korjauksen ja neljännelle vuosineljännekselle ajoittuneiden seisokkien aiheuttamista tuotannonmenetyksistä.

Neljännellä vuosineljänneksellä nikkelin tuotanto laski 16,8 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 6 418 (7 710) tonnia. Sinkin tuotanto laski 19,6 prosenttia ja oli 12 845 (15 974) tonnia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuotantoa laskivat metallitehtaan suunniteltu sekä rikkivetylaitoksen suunnittelematon seisokki.

Maaliskuussa 2019 primääriliuotusalueen lohkolla 2 todettiin vaurioita tiivisrakenteessa. Korjaustoimenpiteet, joissa nykyisen tiivisrakenteen yläpuolelle rakennetaan uusi tiivisrakenne, aloitettiin välittömästi. Primääriliuotusalueella malmin kasaus oli pysähdyksissä 18.3.–20.4, minkä jälkeen pohjarakenteen korjaus on edennyt tuotantoalueella suunnitellusti kasan purun ja uuden malmin kasauksen rytmissä.

 

Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Vuoden 2019 liikevaihto laski 4,7 prosenttia ja oli 310,4 (325,8) miljoonaa euroa. Edellisvuotta matalampaan liikevaihtoon vaikuttivat bioliuotusalueen korjaustöiden aiheuttama tuotannon menetys sekä loppuvuoden suunnitellut ja suunnittelemattomat seisokit metallitehtaalla.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 66,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 13,7 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna pääosin matalamman tuotannon johdosta. Liikevaihto laski noin 35 prosenttia verrattuna heinä-syyskuuhun 2019.

Koko vuoden käyttökate oli vuoden 2018 tasolla eli 32,0 (32,8) miljoonaa euroa.

Viimeisen vuosineljänneksen käyttökate oli 0,7 (-1,0) miljoonaa euroa.

Koko vuoden 2019 liiketulos oli -5,6 (3,0) miljoonaa euroa.

Neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli -9,1 (-7,5) miljoonaan euroon.

 

Investoinnit

Tammi-joulukuussa 2019 investointeihin käytettiin yhteensä 130,6 (81,5) miljoonaa euroa. Tästä summasta tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 88,5 (53,4) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 42,1 (28,1) miljoonaa euroa.

Merkittävimmät investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun liittyivät vuonna 2021 käynnistyvän akkukemikaalitehtaan rakentamiseen ja laitehankintoihin.

Akkukemikaalitehtaan rakennustyöt etenivät vuonna 2019 suunnitellusti ja prosessilaitteiden asennukset käynnistettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Tuotannon ylläpitoon liittyviä merkittävimpiä investointikohteita olivat kaivoskaluston ja malmin murskauslinjaston varaosien hankinnat, rikkivetylaitoksen muutostyöt sekä bioliuotusalueen korjaustoimenpiteet.

 

Ympäristö

Vuonna 2019 teollisuusalueelta johdettiin pois 4,5 (2,5) miljoonaa kuutiota puhdistettua vettä. Nuasjärven purkuputki oli käytössä huhtikuusta heinäkuun puoliväliin ja se käynnistettiin jälleen elokuun lopulla. Vesiä johdettiin purkuputken lisäksi myös vanhoja reittejä pitkin Latosuolta Kuusijokeen maalis-kesäkuun aikana. Alueelta pois johdetun puhdistetun veden ainepitoisuudet olivat vuoden aikana alle luparajojen.

Akkukemikaalitehtaan tuotannon ympäristölupahakemus jätettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle huhtikuussa 2019.

 

Henkilöstö ja työturvallisuus

Terrafamen palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 754 (667) henkilöä, mikä on 13,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Oppisopimuskoulutettavien osuus lisäyksestä on 49 henkilöä.

Terrafamen, Kainuun ammattiopiston ja Oulun seudun ammattiopiston yhteistyönä järjestettävän prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavan kaksivuotisen oppisopimuskoulutuksen ensimmäinen ryhmä aloitti opinnot keväällä ja syyskuussa aloitti uusi ryhmä. Joulukuussa 2019 käynnistettiin haku kolmanteen oppisopimuskoulutusryhmään. Tavoitteena on kouluttaa 50 uutta prosessitekniikan osaajaa vuosittain seuraavien kahden vuoden aikana.

Kokeneiden prosessi- ja kunnossapitoammattilaisten sisäiset ja ulkoiset rekrytoinnit uuden akkukemikaalitehtaan tuotanto-organisaation rakentamiseksi aloitettiin loppuvuodesta. Tehtaan kokonaisvahvuus tulee olemaan yli 100 henkilöä vuoden 2021 alkupuolella ja kokonaishenkilöstömäärä noin 150, kun tehdas on täydessä käynnissä.

Aktiivinen koulutusyhteistyö on osa Terrafamen henkilöstöstrategiaa. Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) käynnistyi keväällä Terrafamen lahjoittama prosessiteollisuuden kolmevuotinen yliopettajan tehtävä, jonka myötä KAMKiin luodaan vuonna 2020 käynnistyvä uusi prosessitekniikan erikoistumislinja.

Terrafamessa panostetaan sisäiseen koulutukseen tarjoamalla monialaiselle henkilöstölle jatkuvasti koulutusta prosessialan osaamisen kehittämiseksi mm. sisäisten turvallisuus-, ympäristö-, laatu- ja laitekoulutusten kautta.

Terrafamen teollisuusalueella työskenteli vuonna 2019 säännöllisesti noin 70 kumppaniyritystä, joiden palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 735 henkilöä.

Vuonna 2019 Terrafamen henkilöstölle tapahtui 11 (8) poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 9,6 (7,4).

Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyökumppaneiden tapaturmataajuus oli 17,5.

Akkukemikaalitehtaalla työskennelleiden yritysten tapaturmataajuus oli Terrafamen näkökulmasta erittäin korkea 33. Tapaturmiin kiinnitettiin yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa tehostetusti huomiota.

Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökummppaneiden yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 14,2 (8,7).

Aktiivisia panostuksia turvallisuustoimiin niin oman kuin kumppaniyritystenkin henkilöstön osalta jatketaan määrätietoisesti.

 

Strategia

Yhtiön keskeinen strateginen tavoite on ollut selkeä toiminnan alusta asti: yhtiön tavoitteena on olla nikkelintuottajana maailman kustannustehokkaimman neljänneksen joukossa. Tuotannon ylösajo on sujunut hyvin ja nyt yhtiössä jatketaan määrätietoista ja systemaattista työtä toiminnan tehokkuuden parantamiseksi (operational excellence).

Terrafamen strateginen suunta määriteltiin syksyllä 2018, jolloin tehtiin päätös investoida akkukemikaalitehtaaseen. Valmistuttuaan tehdas käyttää raaka-aineenaan metallitehtaan nykyistä päätuotetta, nikkeli-kobolttisulfidia. Kun puolituote, joka nyt myydään metalleja jalostavien yhtiöiden raaka-aineeksi, jalostetaan itse, tarkoittaa se yhtiölle siirtymistä jalostusketjussa eteenpäin erikoiskemikaalien valmistajaksi. Uusi tehdas on yksi maailman suurimmista sähköautojen akuissa käytettävien nikkelisulfaattien tuotantoyksiköistä.

Siirtyminen jalostusketjussa eteenpäin tarkoittaa Terrafamelle yhtiönä myös uudenlaista asemoitumista akkukemikaalimarkkinoille. Tavoitteena on luoda Terrafamesta vahva teollinen brändi, jossa näkyvät yhtiön kainuulaiset juuret sekä toiminnalliset vahvuudet: Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen merkittävät nikkelivarannot, ainutlaatuinen integroitu tuotantoprosessi louhokselta akkukemikaaleihin, tuotannon matala hiilijalanjälki, vastuullinen ja jäljitettävä eurooppalainen toimitusketju sekä osaava henkilöstö.

 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Valtioneuvosto teki 6.2.2020 päätöksen, jolla se antaa Terrafamelle luvan uraanin talteenottoon. Yhtiö jätti ydinenergialain (990/1987) mukaisen lupahakemuksen koskien uraanin talteenottoa valtioneuvostolle 30.10.2017. Terrafamella on jo asiaan liittyvä kemikaalilupa sekä ympäristölupa. Uraanilaitoksen saattaminen käyttökuntoon vie arviolta noin vuoden, minä aikana rakentuu myös laitoksen organisaatio. Valtioneuvoston päätöksestä on kuitenkin mahdollista valittaa KHO:hon, minkä jälkeen kestää Terrafamen arvion mukaan noin 2 vuotta, ennen kuin lupa on lainvoimainen.

Terrafame käynnisti joulukuussa 2019 neutralointiprosessin, jolla puhdistetaan ja vähennetään liuosta prosessiliuoskierrosta. Neutralointiprosessi nostaa puhdistetun veden sulfaattipitoisuutta, mistä syystä purkuvesien sulfaatille annettu pitoisuusraja todennäköisesti ylitetään helmi-huhtikuussa. Kuukausikohtainen sulfaatin kuormitusraja ylittyy todennäköisesti huhtikuussa, sen sijaan helmi-maaliskuussa rajan ei arvioida ylittyvän. Alueelta pois johdettavien vesien sulfaattikuormituksen arvioidaan kasvavan vuoden 2020 aikana verrattuna vuoteen 2019, mutta pysyvän kuitenkin selvästi sulfaattitonneille asetetun vuosikiintiön alapuolella. Neutralointiprosessi käynnistettiin, koska jo vuoden 2019 loppupuoli oli Kainuussa erittäin sateinen. Lisäksi Kainuun runsas lumimäärä ja poikkeuksellisen talven usean leudon jakson sulamisvedet ovat lisänneet prosessissa olevan veden määrää.

 

Lähiajan näkymät

Katsauskauden päättymisen jälkeen nikkelin hinta on ollut Lontoon metallipörssissä (LME) 13 000 USD/t tasolla. Hintojen vaihtelu on kuitenkin jatkunut voimakkaana.

Akkukemikaalitehtaan prosessilaitteiden asennustyöt etenevät ja akkukemikaalien kaupallinen tuotanto aloitetaan vuoden 2021 alkupuolella.

Terrafame jatkaa toimenpiteitä turvallisuuskulttuurin sekä tuotannon ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.


 

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 713 0890, joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi
Viestintäjohtaja Sanna Päiväniemi, Terrafame Oy, p. 020 713 0892, sanna.paivaniemi(at)terrafame.fi

Lataa tulosjulkistustiedote (pdf, 220 kt)
Lataa tulosjulkistuksen presentaatio (pdf, 1,9 Mb)

Klikkaa tästä, jos haluat katsoa tulosjulkistukseen liittyvää suoraa webcast-lähetystä perjantaina 21.2. klo 13.00 alkaen. Webcastin aikana kysymyksiä voi esittää osallistumalla neuvottelupuheluun. Lisätietoa löydät aiemmin julkaisemastamme tiedotteesta.

 

Terrafame Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen monimetalliyhtiö, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Sotkamossa. Yhtiön bioliuotusta hyödyntävä tuotantoprosessi on ainutlaatuinen ja sen hiilijalanjälki selvästi perinteisiä nikkelin tuotantoteknologioita matalampi. Terrafame rakentaa parhaillaan yhtä maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista, jonka myötä yhtiö siirtyy jalostusketjussa eteenpäin metallipuolituotteiden valmistajasta sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuottajaksi. Vuonna 2019 Terrafamen liikevaihto oli 310 MEUR ja yhtiön teollisuusalueella työskenteli noin 1500 työntekijää, joista kumppaniyritysten osuus oli noin puolet. www.terrafame.fi