Terrafamen kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai vaihtoehtoista sulkemista koskeva YVA-ohjelma julkaistu 22.11.2016 21:33

 • Terrafamen kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai vaihtoehtoista sulkemista koskevasta YVA-ohjelmasta (ns. tuotanto-YVA) voi jättää mielipiteitä 23.1.2017 saakka Kainuun ELY-keskukselle
 • Osana kuulemisvaihetta järjestetään yleisötilaisuus Sotkamon Vanhalla meijerillä (Salmelantie 6) torstaina 24.11. klo 18 (kahvitarjoilu klo 17.30)

Terrafamen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) yhteysviranomainen Kainuun ELY-keskus on tänään kuuluttanut Terrafamen kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai vaihtoehtoista sulkemista koskevan Ympäristövaikutusten arvioinnin (ns. tuotanto-YVA) ohjelman. Kuulutuksen myötä tuotanto-YVA-ohjelma on nähtävillä ympäristöhallinnon ja Terrafame Oy:n verkkosivuilla. Ohjelmasta voi jättää mielipiteitä Kainuun ELY-keskukselle 23.1.2017 mennessä.

YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia YVA-menettelyn aikana arvioidaan, ja millä tavoin arvioinnit tehdään.  YVA-ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot Terrafamen kaivostoiminnasta ja tutkittavista vaihtoehdoista, suunnitelma tiedottamisesta YVA-menettelyn aikana sekä arvio hankkeen ja YVA-menettelyn aikataulusta.

YVA-lain mukaisesti tuotanto-YVA-menettelyssä tarkastellaan Terrafamen kaivostoiminnan jatkamisen ja kehittämisen tai vaihtoehtoisesti sulkemisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia

 • ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
 • pinta- ja pohjavesiin, maaperään, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
 • yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön sekä
 • näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Tuotanto-YVA-menettelyssä ei arvioida vesistövaikutuksia purkureittien osalta, sillä ne käsitellään elokuussa 2016 aloitetun vesienhallinnan YVA-menettelyn yhteydessä. Katso tästä Terrafamen tiedote Vesienhallinnan YVA-ohjelman julkistuksesta: http://www.terrafame.fi/kaivoksella-tapahtuu/uutiset/2016/08/terrafamen-vesienhallinnan-yva-ohjelma-julkaistu.html

Tuotanto-YVA-menettelyssä vesistökuormitusta tarkastellaan ainoastaan tuotantomäärien kasvun sekä uusien prosessien aiheuttamien muutosten osalta. Vesistövaikutuksia tarkastellaan ainoastaan pienien lähivesistöjen osalta koskien uusien alueiden rakentamista sekä pölyvaikutuksia.

Arvioitavana neljä vaihtoehtoa

Tuotanto-YVA:ssa arvioidaan neljää Terrafamen toimintavaihtoehtoa:

Vaihtoehto  Kuvaus
VE0

 Kaivoksen nykyisen luvan mukainen toiminta

 • Kaivostoiminta jatkuu nykyisellään
 • Malmin louhinta 15 milj. tonnia vuodessa, jota nostetaan asteittain tasolle 1,5 milj. tonnia kuukaudessa (18 milj. tonnia vuodessa), mikä edellyttää ympäristöluvan päivittämistä.
 • Nikkelituotanto 30 000 tonnia vuodessa. Nikkelituote myydään nykyisenä nikkelisulfidituotteena.
 • Rakennetaan erilliset sivukivialueet KL1 ja KL2 ja sekundäärilohkot 5 ja 6 tuotantosuunnitelman mukaisesti.
 • Uraanin talteenotto käynnistetään vuonna 2019 aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti.
VE1a

 Kaivoksen toiminnan kehittäminen, vaihtoehto 1a

 • Kaivostoiminta jatkuu siten, että toimintaa kehitetään Terrafamen suunnitelmien mukaisesti.
 • Rakennetaan erilliset sivukivialueet, sekundääriliuotusalue 2 sekä kipsisakka-altaan lohkot 7–8 VE0:n mukaisesti.
 • Uraanin talteenottolaitos käynnistetään vuonna 2019 VE0:n mukaisesti.
 • Malmin vuotuista louhintamäärää kasvatetaan vuoteen 2018 mennessä tasolle 18 milj. tonnia sivukiven louhintamäärien ollessa tasolla 18–45 milj. tonnia riippuen louhintatilanteesta.
 • Primäärivaiheen liuotusalueelle rakennetaan uudet liuotuslohkot 5 ja 6.
 • Malmintuotannon kasvattamisesta ja primääriliuotusalueen laajentamisesta johtuen nikkelin vuosituotanto on tässä vaihtoehdossa 35 000–37 000 tonnia vuodessa vuodesta 2019 alkaen.
VE1b

 Kaivoksen toiminnan kehittäminen, vaihtoehto 1b

 • Vaihtoehdon VE1a mukaisen tuotantotason noston lisäksi metallien talteenottolaitoksen tuotantoprosessiin lisätään vuoden 2018 lopussa pasutto, jonka jälkeen 50–100 % nikkelituotteesta myydään nikkelioksidina. Pasutuksessa nikkelisulfidi muunnetaan nikkelioksidiksi kuumassa lämpötilassa.
 • Pasuton kanssa samaan aikaan rakennetaan myös rikkihappotehdas, joka mahdollistaa osittaisen omavaraisuuden bioliuotuksessa käytettävän rikkihapon suhteen. Pasutto mahdollistaa rikkivetypitoisten hönkien polton, jonka jälkeen lipeän käyttö vähenee, millä on positiivisia vaikutuksia myös vesipäästöihin.
VE2

 Kaivoksen sulkeminen

 • Kaivostoiminta päätetään lopettaa ja kaivos suljetaan hallitusti vaiheittain
 • Ensimmäisessä vaiheessa lopetetaan malmin louhinta. Bioliuotus ja metallien talteenotto lopetetaan asteittain noin neljän vuoden kuluessa.
 • Sekundääriliuotusalueen ja kipsisakka-altaiden viimeisten osien arvioidaan olevan peitettynä noin 5–10 vuoden kuluttua lopettamispäätöksestä.
 • Lopettamispäätöksen jälkeen nikkelituotanto pysyy merkittävänä arviolta 1,5 vuotta sulkemispäätöksen jälkeen johtuen bioliuotuksen pitkistä viipymistä. Esim. jos lopettamispäätös tehtäisiin vuoden 2016 lopussa, olisi vuoden 2017 nikkelituotanto todennäköisesti yli 20 000 tonnia.

 

”Nyt käynnistynyt tuotanto-YVA-menettely on tärkeä askel kohti kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa, jossa ensisijainen tavoitteemme on ympäristöturvallisuuden varmistaminen, kuten tähänkin asti. YVA-menettelyn myötä Terrafamen tulevaa toimintaa koskevien ratkaisujen vaikutukset arvioidaan perusteellisesti yhteistyössä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Tämä antaa vankan pohjan tuleville ympäristölupahakemuksillemme”, kertoo Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

”Kolme vaihtoehdoista pohjautuu Terrafamen pitkän aikavälin liiketoimintasuunnitelmaan sekä mahdollisuuksiin laajentaa toimintaamme. Näistä pasutto nostaisi nikkelituotteemme jalostusastetta. YVA-menettelyssä on mukana myös uraanin talteenotto, joka voisi olla ajankohtainen aikaisintaan joidenkin vuosien päästä. Neljäntenä vaihtoehtona arvioidaan kaivoksen sulkeminen valtio-omistajan linjauksen mukaisesti”, Lukkaroinen päättää. 

YVA-menettely etenee ohjelmasta selostukseen

Terrafamen kaivostoiminnan jatkamisen ja kehittämisen tai vaihtoehtoisesti sulkemisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia arvioidaan YVA-lain mukaisessa menettelyssä.

Ohjelmavaiheen jälkeen YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella laaditaan YVA-selostus eli raportti arvioiduista ympäristövaikutuksista. YVA-selostuksessa esitetään muun muassa ympäristön nykytila, arvioitujen vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys sekä arvioitujen vaihtoehtojen vertailu. Lisäksi selostuksessa kuvataan muun muassa haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinot.

Terrafamen tuotanto-YVA-menettelyn taustat

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi huhtikuussa 2014 päätöksen koskien Talvivaaran kaivokselle maaliskuussa 2007 myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan muuttamista.

Päätöksessään aluehallintovirasto yhdisti kaivoksen uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa koskevan hakemuksen kaivoksen lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen.

Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi huhtikuussa 2016 päätöksen valituksista koskien kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista ja uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa koskevassa ympäristölupa-asiassa. VHO:n päätöksen mukaan vuoden 2014 lupapäätös on määräaikainen ja uutta lupaa on haettava elokuun 2017 loppuun mennessä.

Uuden ympäristöluvan hakemista varten Terrafame Oy on aloittanut syksyllä 2016 kaksi YVA-menettelyä, joista toinen käsittelee Terrafamen kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai vaihtoehtoista sulkemista ja toinen Terrafamen vesienhallintaa.

Terrafame on valittanut VHO:n päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaivoksen koko toimintaa, vesipäästöjä lukuun ottamatta säätelee siten tällä hetkellä alkuperäinen ympäristö- ja vesitalouslupa vuodelta 2007.

Vesienhallinnan osalta on voimassa useita aluehallintoviraston ja Vaasan hallinto-oikeuden antamia päätöksiä, joita tarkastellaan meneillään olevassa erillisessä vesienhallinnan YVA-menettelyssä.

Terrafamen tuotanto-YVA-selostus tulee nähtäville arviolta toukokuussa 2017. YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa arviointiselostuksesta Terrafamelle arviolta elokuussa 2017.

Yleisötilaisuus Sotkamossa torstaina 24.11. klo 18

YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua. Asukkaat ja muut asianomaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle.

YVA-ohjelmasta järjestetään torstaina 24.11. klo 18 yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa esitellään arviointiohjelmaa. Tilaisuus järjestetään Sotkamon vanhalla meijerillä (joka nykyisin toimii elokuvateatterina) osoitteessa Salmelantie 6. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30, ja tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioinnista. Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään arviolta toukokuussa 2017 ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua.

Tuotanto-YVA-ohjelma on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 22.11.–22.1.2017 seuraavissa paikoissa:

Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4

Kajaanin kaupungintalo, Pohjolankatu 13

Sotkamon kunnanvirasto, Markkinatie 1

Paltamon kunta, Vaarankyläntie 7

Sonkajärven kunta, Rutakontie 28

sekä internetissä osoitteessa: www.ymparisto.fi/terrafametuotantoYVA

Tuotanto-YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja antaa lausuntoja Kainuun ELY-keskukseen 23.1.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. Osoitteessa www.ymparisto.fi/terrafametuotantoYVA on mielipidelomake, jonka voi myös palauttaa täytettynä Kainuun ELY-keskukselle.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt sähköpostitse:

Terrafame Oy, toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, joni.lukkaroinen@terrafame.fi


Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Uutisen aiheet: TerrafameYmpäristö