Terrafame: kannattavan kaivostoiminnan edellytykset vahvistuivat merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä 7.11.2016 13:01

Kaivoksen ylösajo ja toiminta lyhyesti:

Terrafamen kaivoksen toiminta ja tuotannon ylösajo jatkuivat heinä–syyskuussa 2016 edelleen suunnitellusti. Kolmannella vuosineljänneksellä päästiin keskeisimpiin tuotantotavoitteisiin ja alle budjetoitujen kustannusten. Lisäksi kaivoksen vesitilanne parantui merkittävästi.

  • Primäärikasoille kasattiin malmia tammi–syyskuussa 10,1 milj. tonnia. Heinä-syyskuussa kasattiin 4,3 milj. tonnia (Q2 2016: 3,1).
  • Nikkeliä tuotettiin tammi–syyskuussa yhteensä 5 679 tonnia ja sinkkiä 13 895 tonnia. Heinä–syyskuussa nikkeliä tuotettiin 2 370 tonnia (Q2 2016: 1 754) ja sinkkiä 6 328 tonnia (Q2 2016: 4 070).
  • Terrafame Oy:n tammi–syyskuun liikevaihto oli 53,3 milj. euroa. Heinä–syyskuun liikevaihto oli 21,2 milj. euroa (Q2 2016: 18,0).    
  • Tammi−syyskuun käyttökate oli -136,4 milj. euroa, mikä oli 13,0 milj. euroa budjetoitua parempi. Heinä–syyskuun käyttökate oli -38,5 milj. euroa (Q2 2016: -44,8).
  • Toimenpiteet työturvallisuuden parantamiseksi ovat jatkuneet tiiviinä. Tammi−syyskuun tapaturmataajuus oli 10,3 (tammi–kesäkuussa 2016: 12,3).
  • Kaivoksen vesitilanne on parantunut merkittävästi. Syyskuun loppuun mennessä kaivoksen vesimäärä oli lähes puolittunut 5,5 milj. kuutiometriin vuoden takaisesta noin 10 milj. kuutiometristä. Toisen vuosineljänneksen lopussa varastoituja vesiä oli 7,2 milj. kuutiometriä. Vesimäärää on edelleen saatu tehokkaasti vähennettyä lokakuun aikana.
  • Terrafame käynnisti kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) liittyen kaivoksen vesienhallintaan sekä koko kaivoksen toimintaan. Yhtiö hakee uutta ympäristölupaa näiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen tulosten perusteella viimeistään elokuussa 2017.

 

Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Kaivoksen ylösajo on jatkunut tehokkaana, ja yhtiö on vahvasti menossa kohti kannattaa kaivostoimintaa. Saavutimme keskeisimmät tuotannolliset tavoitteemme myös kolmannella vuosineljänneksellä. Kasasimme malmia primäärikasalle 4,3 miljoonaa tonnia. Tuotimme nikkeliä 2 370 tonnia ja sinkkiä 6 328 tonnia.

Terrafamen toiminnan alusta eli syyskuusta 2015 alkaen syyskuun 2016 loppuun mennessä malmia oli kasattu primääriliuotukseen 14,2 miljoonaa tonnia. Primääriliuotusalueesta on rakennettu nyt noin 60 prosenttia. Bioliuotus on toiminut 70 prosentin kokonaissaantotavoitteen mukaisesti tai jopa paremmin.

Nikkelin ja sinkin myynti ja toimitukset jatkuivat kolmannella vuosineljänneksellä suunnitellusti. Nikkelin kysyntä on jatkanut vahvaa kasvuaan: globaalisti kysyntä ruostumattoman teräksen valmistuksessa kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 6,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Syyskuun lopussa London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat 473 000 tonnia, mikä on noin 3,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 alussa. Nikkelin markkinahinta lähti odotettuun nousuun kesällä, ja syyskuun 2016 lopussa nikkelin hinta oli 10 460 Yhdysvaltain dollaria tonnilta. Sinkin markkinahinta on myös noussut voimakkaasti ja oli syyskuun 2016 lopussa 2 378 Yhdysvaltain dollaria tonnilta.

Käyttökate tammi−syyskuussa oli -136,4 miljoonaa euroa, mikä oli 13,0 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Tärkeimmät tekijät suunniteltua parempaan tulokseen olivat sinkin ennakoitua parempi myyntitulo ja kemikaalien käytön tehokkuuden parantuminen metallien talteenotossa. Sinkin myyntitulo tammi–syyskuussa oli 4,0 miljoonaa euroa yli budjetoidun.

Määrätietoinen työskentely yhtiön turvallisuustyön kehittämiseksi on jatkunut. Tapaturmataajuus oli tammi−syyskuussa 10,3 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Ennakointityöstä huolimatta heinä−syyskuussa sattui kaksi poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Henkilökunta on työskennellyt hyvin sitoutuneesti työ- ja ympäristöturvallisuuden kehittämisen eteen.

Kaivosalueella oleva vesimäärä on kehittynyt vuoden aikana myönteisesti. Vesimäärä lähes puolittui kesän ja syksyn aikana, ja syyskuun lopussa se oli 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Kolmannella vuosineljänneksellä jatkoimme uuden keskusvedenpuhdistamon laiteasennuksia. Marraskuussa koekäyttöön otettava laitos tehostaa edelleen vesien puhdistusta, parantaa ympäristöturvallisuutta sekä tuo operatiivisia säästöjä.

Tammi–syyskuussa sadanta on ollut normaalilla tasolla. Veden haihtuminen liuotuskasoilta on ollut voimakasta hyvin toimivan bioliuotuksen ja siihen liittyvän lämmöntuoton ansiosta. Lisäksi Terrafame on voinut hyödyntää Vaasan hallinto-oikeuden touko–marraskuulle myöntämää suurempaa kesäajan sulfaatin päästökiintiötä.

Vuoden 2016 tammi–syyskuussa Terrafame käytti Nuasjärveen johdettavan sulfaatin 15 000 tonnin vuosikiintiöstään 9 500 tonnia. Yhtiö on myös hyödyntänyt käänteisosmoosilaitostaan siten, että sulfaattipitoista rejektiä on johdettu bioliuotuskiertoon maalis–syyskuussa 400 000 kuutiometriä. Tämän ansiosta sulfaattia on voitu palauttaa ja saostaa takaisin liuotuskasoille yhteensä lähes 4 200 tonnia. Bioliuotuskiertoon on johdettu ylimääräisiä vesiä louhoksesta yhteensä noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Käänteisosmoosin rejektin ja louhosveden johtamisella bioliuotuskiertoon on erittäin suuri merkitys sekä sulfaattikiintiön riittävyyteen että koko kaivoksen vesitaseeseen.

Altaisiin varastoidun kiertoliuoksen (PLS) määrä on vähentynyt vuoden takaisesta 840 000:sta 360 000 kuutiometriin. Tämä tuotannon tehokkuuden ja ympäristöturvallisuuden varmistamisen kannalta optimaalinen taso säilytettiin myös kolmannella vuosineljänneksellä.”

Tuotantotilanne

Kesällä 2016 ulkopuolisilla asiantuntijoilla teetettiin mineraalivaranto- ja malmiarvio. Tarkistettujen arvioiden mukaan malmivaranto mahdollistaa kaivokselle useamman vuosikymmenen toiminta-ajan.

Terrafamen tammi–syyskuun malmin tuotanto oli yhteensä 10,1 milj. tonnia. Heinä−syyskuussa malmin tuotanto oli 4,3 milj. tonnia (Q2 2016: 3,1 milj. tonnia).

Nikkelin määrä louhitussa ja kasatussa malmissa oli tammi−syyskuussa 25 285 tonnia ja sinkin 48 155 tonnia. Heinä−syyskuussa kasatun nikkelin määrä oli 10 894 tonnia (Q2 2016: 7 761 tonnia) ja sinkin määrä 20 612 tonnia (Q2 2016: 14 767 tonnia).

Bioliuotus on toiminut jopa odotuksia paremmin, ja nikkelin kokonaissaanto kehittyi syyskuun 2016 loppuun mennessä hyvin. Terrafamen liiketoimintasuunnitelma perustuu 70 prosentin metallien saantotavoitteeseen. Liuotetun nikkelin määrä oli tammi−syyskuussa 6 699 tonnia ja sinkin 17 171 tonnia. Heinä−syyskuussa liuotetun nikkelin määrä oli 3 046 tonnia (Q2 2016: 2 158 tonnia) ja sinkin määrä 8 720 tonnia (Q2 2016: 5 873 tonnia).

Terrafame tuotti tammi–syyskuussa nikkeliä 5 679 tonnia. Heinä−syyskuussa nikkeliä tuotettiin 2 370 tonnia (Q2 2016: 1 754). Sinkkiä yhtiö tuotti tammi−syyskuussa 13 895 tonnia ja heinä−syyskuussa 6 328 tonnia (Q2 2016: 4 070). Lokakuussa käyttöön otettu metallitehtaan toinen tuotantolinja lähes kaksinkertaistaa kuukausittaisen tuotantomäärän.

Syys- ja lokakuussa toteutettiin vuosittainen metallitehtaan huoltoseisokki. Lisäksi kaivoksen varavirransyöttöä testattiin ensimmäistä kertaa kaivoksen koko toimintahistoriassa, mistä johtuen malmin kasaus keskeytettiin syyskuussa yhdeksi päiväksi.

Markkinakehitys

Syyskuun 2016 lopussa nikkelin hinta oli 10 460 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (9 415 dollaria kesäkuun lopussa). Nikkelin kysyntä on jatkanut vahvaa kasvua kesäkuukausien aikana. Nikkelin kysyntä ruostumattoman teräksen valmistuksessa kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 6,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. LME:n ja SHFE:n nikkelivarastot pienenivät tammi–syyskuun aikana 3,4 prosenttia
473 000 tonniin.

Sinkin hinta on ollut kesän ja syksyn aikana erittäin vahvassa nousussa ja oli syyskuun lopussa 2 378 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (2 102 dollaria kesäkuun lopussa). Sinkin kysyntä on pysynyt tasaisena alkuvuoden 2016 aikana. Sinkkikaivosten tuotanto pieneni Q2 2016 aikana 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. LME:n sinkkivarastot olivat syyskuun päättyessä 439 000 tonnia (2015 joulukuun lopussa 463 000 tonnia).

Taloudellinen tilanne

Terrafame Oy:n liikevaihto metallituotetoimituksista oli tammi–syyskuussa 53,3 miljoonaa euroa ja heinä−syyskuussa 21,1 miljoonaa euroa (Q2 2016: 18,0).

Metallien hintakehityksestä riippumatta kaivoksen toiminnasta aiheutuu etenkin ylösajon ensimmäisenä vuonna keskeneräiseen tuotantoon sitoutuvia kustannuksia erittäin etupainotteisesti. Tuotannon yksikkökustannukset ovat ylösajon edetessä laskeneet suunnitellusti jo merkittävästi, ja niiden odotetaan jatkavan laskuaan loppuvuoden aikana tuotantomäärien kasvaessa metallitehtaan toisen linjan käyttöönoton myötä. Käyttökate oli vuoden 2016 tammi–syyskuussa -136,4 miljoonaa euroa ja heinä−syyskuussa -38,5 miljoonaa euroa (Q2 2016: -44,8).  

Investoinnit olivat tammi–syyskuussa 48,7 miljoonaa euroa, mistä heinä−syyskuussa 18,1 miljoonaa euroa (Q2 2016: 19,8). Merkittävimpiä investointeja vuonna 2016 ovat olleet sekundäärikenttien laajentamiseen liittyvät maanrakennustyöt sekä marraskuussa koekäyttöön otettava keskusvedenpuhdistamo.

Jatkorahoitusprosessi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi toukokuussa, että Terrafamen kaivoksen toimintaa jatketaan vuoden 2016 loppuun saakka kestävän siirtymäkauden ajan. Tämän jälkeen ylösajon loppuun vieminen edellyttää yksityistä rahoitusta. Rahoitusneuvottelujen jatkamisen lisäksi siirtymäkauden aikana valmistaudutaan kaivoksen hallittuun sulkemiseen. 

Kaivostoiminnan lopettamisen edellyttämän tarkemman sulkemissuunnitelman valmistelu, kustannusten tarkempi arviointi ja sulkemisen mahdollisesti edellyttämän ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) laatiminen on käynnistetty.

”Terrafame käynnisti elokuussa 2015 tuotannon ylösajon uutena yrityksenä tilanteessa, jossa kaivostoiminta oli ollut pitkään keskeytyksissä. Yhtiö peri samalla huomattavat ympäristöhaasteet. Terrafamella on takanaan nyt noin 15 kuukautta suunnitelmien mukaan vahvasti edennyttä ylösajoa ja metallien tuotantoa. Tämän lisäksi yhtiö on saanut myös ympäristöasiat hallintaan”, toteaa Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

”Tavoitteiden mukainen toiminta on mahdollistanut sen, että alkusyksyllä 2016 saatoimme käynnistää yksityisen rahoituksen hakemisen ylösajon loppuun saattamiseksi tilanteessa, jossa yhtiöllä on selvät näytöt suunnitelmallisesti edenneestä tuotannon ylösajosta. Tämä on perusta sijoittajien kiinnostuksen varmistamiseksi”, Ratia jatkaa.

”Terrafameen sijoituskohteena liittyvät keskeiset riskit ovat nyt olennaisilta osin alhaisemmalla tasolla kuin käynnistettäessä yhtiön toimintaa elokuussa 2015. Maailmanlaajuisen rahoitusprosessin aikana olemme olleet yhteydessä huomattavaan määrään tahoja, joilla on arvioitu olevan riittävästi taloudellisia resursseja, osaamista sekä teollista tai muuta kiinnostusta Terrafameen”, emoyhtiö Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen kertoo.

”Vastaavat rahoitus- ja omistusjärjestelyprosessit kestävät usein jopa vuoden. Prosessi on edennyt syksyn aikana suunnitellusti ja aikataulussaan. Jatkamme luottavaisina tiivistä työskentelyä yksityisen rahoituksen varmistamiseksi valtion linjaamassa määräajassa. Tavoitteenamme on saavuttaa rahoituskokonaisuus, jonka ehdot kestävät kriittisen arvioinnin myös jälkikäteen”, Hietanen toteaa. 

Ympäristöturvallisuus

Terrafame otti kaivoksen vastuulleen vuonna 2015 erittäin haastavassa tilanteessa, jolloin bioliuotuksen altaiden liuostilavuudet olivat 840 000 kuutiota, mikä on yli turvalliseksi katsotun tason. Lisäksi alueella oli noin 10 miljoonaa kuutiota vettä varastoituneena.

Syyskuun lopussa varastoituja vesiä oli alueella 5,5 miljoonaa kuutiota, ja bioliuotuskierrossa olevan veden määrä oli noin 360 000 kuutiota, mikä on optimaalisella tasolla tuotannon tehokkuuden ja ympäristöturvallisuuden varmistamisen kannalta. Bioliuotuksen hyvän toimivuuden ansiosta kaivosalueelta on vuoden 2016 aikana voitu ottaa yhteensä 1,5 miljoonaa kuutiota vettä tuotannon liuoskiertoon.

Vaasan hallinto-oikeus antoi huhtikuussa 2016 päätöksensä koskien Nuasjärven purkuputken luvasta tehtyjä valituksia ja muita Terrafamen ympäristölupiin liittyviä asioita. Hallinto-oikeus nosti päätöksillään purkuputken sulfaattikiintiön aiemman välipäätöksensä 12 000 tonnista 15 000 tonniin vuodessa. Lisäksi se velvoitti Terrafamen hakemaan uutta ympäristölupaa elokuun 2017 loppuun mennessä. Terrafame toimii voimassa olevien ympäristölupien mukaisesti noudattaen hallinto-oikeuden päätöksen mukaisia päästökiintiöitä. Kiintiöt ovat mahdollistaneet vesitilanteen hallitun parantamisen siten, että kaivosalueen vesimäärä on vähentynyt kesän ja syksyn aikana olennaisesti. Yhtiön tämänhetkisen arvion mukaan tulevana talvena ja keväällä 2017 ei ole tarvetta puhdistettujen vesien lisäjuoksutuksille ennen kaikkea bioliuotuksen hyvän toimivuuden ansiosta. 

Terrafame on valittanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Terrafamen velvoitetarkkailun mittausten perusteella Nuasjärven syyskierto on onnistunut. Pinnassa ja pohjalla olevat vesikerrokset ovat sekoittuneet hyvin, eikä syvänteissä näin ollen ole kerrostuneisuutta. Järven purkuputkeen johdettu vesi on ollut pitoisuuksiltaan edelleen selvästi alle ympäristöluvassa määriteltyjen raja-arvojen.

Työturvallisuus

Terrafamen tavoitteena on vähentää tapaturmataajuus alle 7:ään tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden vuoden 2016 loppuun mennessä. Vuoden 2015 tapaturmataajuus oli 23,3. Järjestelmällinen työskentely työturvallisuuden kehittämiseksi on jatkunut, ja tapaturmataajuus oli syyskuun lopussa 10,3. Työturvallisuutta tehostetaan mm. henkilöstön koulutuksen, johdon viikoittaisten turvakierrosten, esimiesten ja työntekijöiden säännöllisten turvallisuuskokousten ja turvallisuusbonuksen avulla.

Henkilöstö

Terrafamen palveluksessa oli syyskuun 2016 lopussa 641 henkilöä (kesäkuun lopussa 674). Henkilöstön koulutuksessa on keskitytty erityisesti työturvallisuuteen ja esimiestyöhön. Kaivosalueella toimivat urakoitsijat mukaan luettuina kaivoksella työskenteli syyskuun 2016 lopussa noin 990 henkilöä.

Lähiajan näkymät

Terrafamen molempien päämetallien, nikkelin ja sinkin, kysyntää tukee terästeollisuuden myönteinen kehitys.

Terrafame seuraa bioliuotuksen edistymistä tiiviisti. Erityisenä huomion kohteena on talven 2015–2016 aikana rakennettujen kasojen liuotustoiminnan edistyminen.

Metallitehtaan toinen linja otettiin käyttöön lokakuussa 2016, minkä myötä tuotantomäärät ovat nousseet merkittävästi. Nikkelin tuotantotavoite vuodelle 2016 on 11 500 tonnia ja sinkin tavoite 24 700 tonnia. Yhtiön tämänhetkisen arvion mukaan on todennäköistä, että nikkelin tuotantomäärä jää hieman vuoden 2016 tavoitteesta ja sinkin tuotantomäärä puolestaan ylittää tavoitteen hieman.

Terrafame on tarkistanut tulevien vuosien tuotantotavoitteita, jotka ovat nikkelille 24 000 tonnia vuonna 2017, 30 000 tonnia vuonna 2018 ja 35 000 tonnia vuodesta 2019 alkaen, sekä sinkille vastaavasti 58 000 tonnia, 67 000 tonnia ja 75 000 tonnia vuodesta 2019 alkaen.

Terrafame Oy jatkaa yhteistyössä emoyhtiönsä Terrafame Group Oy:n kanssa prosessia Terrafame Oy:n rahoituspohjan vahvistamiseksi ja omistuspohjan laajentamiseksi. Yhtiön arvion mukaan yksityisen rahoituksen saaminen vuoden 2016 loppuun mennessä näyttää mahdolliselta.

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot vuodelta 2016 ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja.

 

Lisätietoja:

Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, p. 050 590 0720, joni.lukkaroinen@terrafame.fi

Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, p. 050 2922, ratia@lauriratia.com

Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen p. 040 823 8806, matti.hietanen@terrafamegroup.fi

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Uutisen aiheet: OsavuosikatsauksetTerrafame