Selvitys: Terrafamella erittäin merkittävä vaikutus Kainuun ja myös laajemmin Suomen talouteen 16.11.2016 14:13

Konsulttiyhtiö Ramboll Finland Oy:n tekemän arvioinnin mukaan Terrafame Oy:n monimetallikaivoksen ja metallien jalostuslaitoksen merkitys Kainuun elinvoimaisuuteen on erittäin suuri. Vaikutukset työllisyyteen ja talouteen ulottuvat laajasti myös muualle Suomeen ja eri toimialoille. Selvityksessä arvioitiin Terrafamen toiminnan vuosittaisia vaikutuksia vuosina 2019–2023 yhtiön toimiessa strategiansa mukaisesti täydellä kapasiteetilla. Vaikutuksia verrattiin tilanteeseen, jossa Terrafamen kaivosta ja metallien jalostuslaitosta ei olisi.

  • Terrafamen yhteenlaskettu tuotannon arvo (kokonaistuotos) koko Suomen tasolla kerrannaisvaikutuksineen noin 1,1 miljardia euroa vuodessa
  • Vaikutus Kainuun kokonaistuotokseen kerrannaisvaikutuksineen noin 600 miljoonaa euroa vuodessa
  • Vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen noin 430 miljoonaa euroa (0,2 % Suomen  bruttokansantuotteesta verrattuna vuoden 2015 tasoon)
  • Vaikutus 10,9 % Kainuun bruttokansantuotteeseen verrattuna vuoden 2013 tasoon
  • Työllisyysvaikutus huomattava Kainuuseen noin 1 500 ja muualle Suomeen noin 2 800 henkilötyövuotta. Vaikutus Suomessa yhteensä siten noin 4 300 henkilötyövuotta.
  • Erilaisia verotuloja kertyy yhteensä noin 140 miljoonaa euroa – eurosta Terrafamen kokonaistuotosta palautuu Suomen valtiolle 23 senttiä erilaisina veroina ja maksuina.
  • Nykyisillä hintaennusteilla  Terrafamen toiminta nostaisi Kainuun viennin yli kolminkertaiseksi.

Selvitystyön Terrafamen toiminnan taloudellisista vaikutuksista teki Ramboll Finland Oy Terrafame Oy:n emoyhtiön Terrafame Group Oy:n toimeksiannosta.  Selvityksessä arvioitiin Terrafamen suoria taloudellisia vaikutuksia sekä tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksia Kainuussa ja muualla Suomessa viidellä osa-alueella: työpaikat ja palkansaajakorvaukset, kokonaistuotos ja arvonlisäys, bruttokansantuote, tuonti ja vienti sekä verot.

Taustana selvityksen teettämiselle oli eduskunnan valtiovarainvaliokunnan lausunto kesäkuussa 2016, jossa kiinnitettiin huomiota tarpeeseen selvittää tarkemmin Terrafamen kaivoksen ja metallien jalostuslaitoksen alueellisia vaikutuksia.

Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen:

Tehty selvitys osoittaa, kuinka huomattavia talous- ja työllisyysvaikutuksia Terrafamen toiminnalla on niin paikallisesti Kainuussa kuin koko Suomen tasolla. Terrafamen toimiessa täydellä kapasiteetilla suunnitelmien mukaisesti kaivoksen ja metallien jalostuslaitoksen merkitys Kainuun kansantuotteelle on lähes 11 prosenttia. Vaikutusta voidaan pitää varsin olennaisena ja alueen elinvoimaisuutta tukevana. Jossain määärin yllättävää on, kuinka laajalti Terrafamen toiminnan välilliset vaikutukset ulottuvat useille eri toimialoille ja eri puolille Suomea.

Valtion lähtökohtana on kaikissa tilanteissa ollut ympäristöturvallisuuden varmistaminen. Terrafameen tehdyille investoinneille odotetaan liiketoimintasuunnitelman mukaista tuottoa. Tämän lisäksi on nähtävissä, että Terrafameen tehtävät panostukset tuottavat merkittävää yhteiskunnallista hyötyä niin työpaikkojen, verotulojen kuin taloudellisen toimeliaisuuden kautta. Kun vielä otetaan huomioon, että Terrafame on saanut vesitilanteen hyvin hallintaan ja ympäristöriskit minimoitua, voidaan arvioida, että yhteiskunta on saamassa kattavan taloudellisen ja laadullisen hyödyn Terrafamen toiminnasta.

Selvityksen keskeinen sisältö

Merkittävä lisäys Kainuun ja Suomen  kokonaistuotokseen

Tehdyn selvityksen mukaan Terrafamen kaivoksen ja metallien jalostuslaitoksen yhteenlaskettu tuotannon arvo (kokonaistuotos) kerrannaisvaikutuksineen nousee noin 1,1 miljardiin euroon vuodessa.

Kainuun kokonaistuotokseen vaikutus on kerrannaisvaikutuksineen noin 600 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on noin 16,7 % koko Kainuun kokonaistuotoksesta verrattuna vuoden 2013 tasoon.

Terrafamen arvioidaan tuottavan noin 510 miljoonan euron vaikutuksen muun Suomen kokonaistuotokseen.

Tuotannon kerrannaisvaikutukset Kainuussa ovat arvioinnin mukaan 77 miljoonaa euroa ja muualla Suomessa 415 miljoonaa euroa. Kulutuksen kerrannaisvaikutukset ovat Kainuussa 43 miljoonaa euroa ja muualla Suomessa noin 93 miljoonaa euroa.

Lähes 11 prosenttia Kainuun bruttokansantuotteesta

Terrafamen kaivoksella ja metallien jalostuslaitoksella on erittäin merkittävä vaikutus Kainuun ja koko Suomen bruttokansantuotteeseen (BKT). Terrafamen vaikutus Suomen BKT:een nousee noin 430 miljoonaan euroon. Tästä 225 miljoonaa euroa syntyy Kainuussa, mikä vastaa suuruudeltaan 10,9 % Kainuun BKT:sta verrattuna vuoden 2013 tasoon. Muualla Suomessa syntyy noin 210 miljoonaa euroa. Yhteensä tämä vastaa 0,2 % Suomen BKT:sta verrattuna vuoden 2015 tasoon.

Noin 4 300 henkilötyövuotta työpaikkoja

Terrafamen toiminta synnyttää Kainuun ja koko Suomen kannalta varsin huomattavia työllisyysvaikutuksia. Strategian mukaisessa tuotantotilanteessa Terrafamen kaivos ja metallien jalostuslaitos työllistävät selvityksen mukaan Kainuussa kerrannaisvaikutuksineen noin 1 500 henkilöä. Muualla Suomessa työllisyysvaikutukset ovat koko hankintaketju huomioiden noin 2 800 henkilötyövuotta. Yhteensä Terrafamen strategian mukainen toiminta synnyttäisi siten yhteensä yli 4 300 henkilötyövuotta työpaikkoja.

Kaivosalueella toimivat urakoitsijat mukaan luettuina kaivoksella työskenteli syyskuun 2016 lopussa noin 990 henkilöä.

Lähes 140 miljoonaa euroa erilaisia verotuloja

Terrafamen strategian mukainen toiminta tuottaa tehdyn selvityksen mukaan vuosittain yhteensä lähes 140 miljoonan euroa kiinteistö-, yhteisö-, kunnallis-, arvonlisä-, tuote- ja tuotantoverotuloja.

Kainuussa kunnallisveroja kertyisi vuosittain noin 11 miljoonaa euroa. Muualla Suomessa kunnallisveroja kertyisi yhteensä noin 16 miljoonaa euroa. Arvonlisäveroja kertyisi puolestaan noin 91 miljoonaa euroa. Tuote- ja tuotantoveroja syntyisi kerrannaisvaikutuksineen Kainuussa noin 11 miljoonaa euroa. Tuote- ja tuotantoverot muualla Suomessa olisivat noin 8 miljoonaa euroa.

Kainuun vienti yli kolminkertaistuisi

Selvityksessä oletuksena on käytetty vuoden 2016 mukaista tilannetta, jossa Terrafamen tuottamasta nikkelistä 75 % ja sinkistä 100 % menee vientiin. Nykyisillä hintaennusteilla Terrafamen viennin arvo olisi noin 380 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän myötä Kainuun vienti ulkomaille kasvaisi noin 475 miljoonaan euroon. Kaivostoiminnan jatkuminen nykyisten suunnitelmien mukaisesti nostaisi Kainuun vientiä siten noin 230 %*. [*16.11.2016 julkaistussa tiedotteessa esiintyi virheellinen luku 330 %. Tiedotteen verkkoversiota on päivitetty 17.11.2016.]

Kaivostoiminnan jatkuessa strategian mukaisesti viennin arvo Kainuusta muualle Suomeen on lisäksi noin 90 miljoonaa euroa vuodessa. Se koostuisi nikkelin, kuparin ja koboltin myynnistä osittain kotimaiseen jatkojalostukseen.

Selvityksen mukaan Terrafamelta vientiin menevä euro synnyttää kokonaistuotosta Suomessa 2,88 euroa – euron tuonti Terrafamelle synnyttää vientiä 7,62 euroa.

Taustaa selvityksestä

Selvityksen vaikutukset arvioitiin panos-tuotosmenetelmiin perustuvalla resurssivirtamallilla, jonka avulla voidaan arvioida Terrafamen kaivoksen ja metallien jalostuslaitoksen vaikutukset ottaen huomioon myös siitä syntyvät tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutukset. 

Kokonaisvaikutus syntyy suorista ja kerrannaisvaikutuksista

Terrafamen suorat eli välittömät vaikutukset talouteen syntyvät, kun Terrafamen toiminta lisää kokonaistuotosta. Kokonaistuotos kuvaa tuotannon arvoa. Yrityksen tai toimialan näkökulmasta kokonaistuotos on muille yrityksille ja/tai kulutukseen myydyn sekä omaan käyttöön jätetyn tuotoksen summa. Kokonaistuotoksen voidaan ajatella vastaavan tuloslaskelman liikevaihtoa.

Suoria vaikutuksia ovat myös työllistävä vaikutus, palkansaajakorvaukset, viennin kasvu, arvonlisäys jne. Terrafamen kaivos ja metallien jalostuslaitos vaikuttavat myös bruttokansantuotteeseen (BKT), joka kuvaa tuotettujen tavaroiden ja palvelujen yhteenlaskettua arvoa. Selvityksessä on tarkasteltu BKT:n lisäksi kokonaistuotosta, koska se kuvaa paremmin alueella tärkeää välituotekäyttöä eli niitä tavaroita ja palveluita, jotka alueen yritykset myyvät panoksena muille alueen yrityksille.

Suorien eli välittömien vaikutusten lisäksi Terrafamen toiminta synnyttää myös välillisiä tuotannon kerrannaisvaikutuksia eli useille muille toimialoille kohdistuvaa kysyntää: Terrafamen tuotannon edellyttämä hankintojen ketju synnyttää näin osaltaan vaikutuksia talouteen.

Kokonaistuotoksen muutoksia syntyy myös Terrafamen toiminnan myötä lisääntyvien palkansaajakorvauksien kautta, jolloin alueellinen kulutus kasvaa ja synnyttää uutta kysyntää. Näiden kulutuksen kerrannaisvaikutusten seurauksena tuotantoa tarvitaan enemmän kuin mitä alkuperäinen kysynnän ja tuotannon kerrannaisvaikutusten suora lisäys on.

Suorat ja kerrannaisvaikutukset aiheuttavat kokonaistuotokseen muutoksia ja synnyttävät mm. työllisyysvaikutuksia. Työllisyys- ja muut sosioekonomiset vaikutukset ovat seurausta siitä, että tuotannon kasvaessa myös työpanoksen tarve ja sitä kautta taloudellinen toimeliaisuus kasvaa Kainuussa ja koko Suomessa.

Selvityksen yhteydessä arvioitiin myös kaivoksen ja metallien jalostuslaitoksen vaikutukset arvonlisä-, kunnallis-, tuote- ja tuotantoveroihin Terrafamen strategian mukaisessa tuotantotilanteessa vuosina 20192023. Terrafame tuottaisi tällöin keskimääräisesti 36 000 tonnia nikkeliä ja 78 000 tonnia sinkkiä vuodessa. Arvioitavia taloudellisia vaikutuksia verrattiin selvityksessä tilanteeseen, jossa alueella ei olisi kaivostoimintaa lainkaan. Vaikutukset arvioitiin vuotuisina vaikutuksina vuoden 2016 hinnoilla.

 

Liite 1: Infografiikka Terrafamen taloudellisista vaikutuksista

Liite 2:  Lataa tästä linkistä Ramboll Finland Oy:n raportti Terrafamen kaivoksen ja metallien jalostuslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset

 

Lisätietoja:

Terrafame Group Oy, toimitusjohtaja Matti Hietanen, puh 040 823 8806

 

Terrafame Group Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä. Terrafame Groupin tehtävänä on hankkia Terrafameen yksityistä täydentävää rahoitusta sekä tukea kaivosyhtiön toiminnan vakauttamista ja kehittämistä. Terrafame Groupin tehtäviin kuuluu myös auttaa kaivosvesien puhdistukseen liittyvien uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä.

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.