Terrafame saavutti ensimmäisenä toimintavuotenaan keskeiset tavoitteensa 1.9.2016 15:34

Sotkamossa sijaitsevan Terrafamen kaivoksen ylösajo alkoi tasan vuosi sitten, kun malmin louhinta aloitettiin uudelleen lähes kahden vuoden tauon jälkeen 1.9.2015. Erittäin haasteellisesta lähtötilanteesta huolimatta Terrafame Oy on saavuttanut vuosi sitten asetetut keskeisimmät ympäristötilanteen vakauttamiseen ja kaivostoiminnan ylösajoon liittyvät tavoitteet, alle budjetoitujen kustannusten. Terrafamella on näin hyvät edellytykset kaupallisesti kannattavaan kaivostoimintaan.

  • Ensimmäisen toimintavuoden aikana on louhittu, murskattu, agglomeroitu ja kasattu primääriliuotukseen lähes 12,5 miljoonaa tonnia malmia.
  • Bioliuotus on toiminut odotusten mukaisesti tai jopa paremmin, myös talvipakkasilla. Nikkelin liukeneminen on kehittynyt odotettua nopeammin ensimmäisellä primäärikasalla sekä varsin hyvin myös toisella liuotuskasalla. Tällä hetkellä primääriliuotusalueesta on rakennettu yli 50 prosenttia.
  • Terrafamen päätuotteiden nikkelin ja sinkin maailmanmarkkinahinnat lähtivät odotettuun nousuun kesällä 2016.
  • Kaivoksen vesimäärää on pystytty pienentämään vuodessa noin 10 miljoonasta kuutiometristä 6 miljoonaan kuutioon elokuun 2016 loppuun mennessä. Altaisiin varastoidun kiertoliuoksen (PLS) määrä on vähentynyt optimaaliselle tasolle, lähes kolmannekseen vuoden takaisesta.
  • Vuoden aikana kaivoksella on työskennellyt keskimäärin 610 työntekijää ja 350 urakoitsijaa, yhteensä 960 henkilöä.

Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia:

”Terrafamen kaivoksen menestyksekäs sekä työntekijöiden ja ympäristön kannalta turvallinen ja vastuullinen toiminta on erittäin tärkeä haaste voitettavaksi, sekä kansallisesta näkökulmasta että paikallisesti Kainuussa. Varsin haastavasta lähtötilanteesta huolimatta olemme vuoden aikana saaneet Sotkamon kaivoksen tuotannon hyvään vauhtiin. Ehdottomasti suurin kiitos tästä kuuluu sitoutuneelle henkilöstöllemme ja yhteistyökumppaneille, jotka ovat tehneet kaikkensa menestyksen tärkeiden ensiaskelten eteen.”

”Olemme vuoden aikana louhineet, murskanneet, agglomeroineet ja kasanneet lähes 12,5 miljoonaa tonnia malmia primääriliuotukseen sekä purkaneet ja siirtäneet suurin piirtein saman verran malmia sekundääriliuotukseen. Dumpperit, eli malmin järkälemäiset kuljetusajoneuvot ovat tuoneet syyskuun 2015 alusta lähtien kuorman primäärikasan murskaimeen keskimäärin viiden minuutin välein, kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä huoltokatkoja lukuun ottamatta.”

”Siirsimme louhinnan huhtikuussa 2016 onnistuneesti kaivoksen pohjoisosasta keskilouhokseen, mikä mahdollistaa paremman kustannustehokkuuden. Keskilouhoksessa malmin nikkelipitoisuus on suurempi ja louhinnan kustannukset alhaisempia kuin erittäin ahtaassa pohjoislouhoksessa, jossa toimimme aiemmin.”

”Kannattavan kaivostoiminnan kannalta kriittinen bioliuotus on toiminut jopa odotuksia paremmin, myös talvipakkasilla. Nikkelin liukeneminen on kehittynyt odotettua nopeammin ensimmäisellä primäärikasalla sekä varsin hyvin myös toisella liuotuskasalla, joka otettiin käyttöön keväällä 2016.”

”Tavoitteemme on ollut nostaa tasaisesti nikkelin ja sinkin tuotantomääriä ylösajon edetessä. Lokakuussa 2016 tuotantomme ottaa suuren harppauksen, kun metallitehtaan toinen tuotantolinja otetaan täyteen käyttöön. Tämä kaksinkertaistaa loppuvuoden 2016 nikkelin ja sinkin tuotannon.”

Metallien maailmanmarkkinahinnat lähtivät odotettuun nousuun kesällä. Noin kolmasosa kaivoksen liikevaihdosta tulee sinkistä, jonka maailmanmarkkinahinta on noussut vuodessa noin 28 prosenttia ja on nyt noin 2 300 dollaria tonnilta. Kaivoksen päätuotteen nikkelin hinta on puolestaan elpynyt pahimmasta notkahduksestaan ja noussut noin 10 000 dollariin per tonni eli takaisin tasolle, jolla se oli Terrafamen käynnistäessä toiminnan.

”Näillä metallien hinnoilla kaivoksen kannattava toiminta pitkällä aikavälillä on mahdollista. Seuraamme konservatiivista hintaennusteiden keskiarvoa, joka nyt lupaa yli 15000 Yhdysvaltain dollarin nikkelitonnin hintaa vuodelle 2020 ja 2 200 dollaria sinkille. Tällöin kaivos voisi toimia jo erittäin kannattavasti.”

Kaivosalueen vesitilanne on parantunut vuodessa erittäin merkittävästi. Ylimääräisten vesien määrä on pienentynyt vuodessa noin 10 miljoonasta kuutiometristä 6 miljoonaan kuutioon elokuun loppuun mennessä. Altaisiin varastoidun kiertoliuoksen (PLS) määrä on vähentynyt vuoden takaisesta 840 000 kuutiosta 360 000 kuutioon eli lähes kolmannekseen. Tämä on kiertoliuoksen optimaalinen määrä tuotannon tehokkuuden ja ympäristöturvallisuuden varmistamisen kannalta.

”Kesäkuukausina olemme pystyneet hyödyntämään Vaasan hallinto-oikeuden myöntämää suurempaa kesäajan sulfaatin päästökiintiötä. Samanaikaisesti vuonna 2016 on satanut selvästi viime vuotta vähemmän ja veden haihtuminen liuotuskasoista on ollut voimakasta hyvin toimivan bioliuotuksen ansiosta. Nämä tekijät ovat helpottaneet vesitilannetta.”

”Terrafamella on hyvät edellytykset pitkällä aikavälillä kannattavalle toiminnalle, ja ensimmäisen vuoden aikana saavuttamamme tulokset tukevat tätä. Jatkamme työskentelyä kaikin käytettävissä olevin keinoin kaivoksen tulevan menestyksen eteen.”

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan toukokuussa 2016 tekemän linjauksen mukaisesti Terrafamen kaivoksen ylösajon loppuun saattaminen edellyttää yksityisen rahoituksen järjestymistä vuoden 2016 loppuun mennessä. Yksityisen rahoituksen varmistamiseen tähtäävä prosessi on parhaillaan käynnissä. Lisäksi talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaisesti Terrafame valmistelee myös suunnitelmaa kaivoksen hallitun alasajon toteuttamiseksi. Kaivoksen ylösajo sekä toiminta jatkuu ainakin vuoden 2016 loppuun saakka suunnitellusti.

Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen:

”Kaivoksen ylösajon ensimmäisen vuoden tulosten perusteella Terrafamella on hyvät edellytykset kaupallisesti kannattavaan kaivostoimintaan. Erityisen ilahduttavaa on, että kaivoksen vesienhallinnan tilanne on 12 kuukauden aikana parantunut huomattavasti. Kaivoksella tehty erinomainen työ tukee osaltaan yksityisestä rahoituksesta käytäviä neuvotteluja.”

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Terrafame Oy

Hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, puh. 050 2922

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, puh. 050 590 0720

 

Terrafame Group Oy

Toimitusjohtaja Matti Hietanen, puh 040 823 8806

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Uutisen aiheet: TerrafameTuotanto