Terrafamen aiemmista puhdistetun veden hätäjuoksutuksista tutkintapyyntö 19.8.2016 09:03

Terrafame Oy on saanut Oulun poliisilta tiedon, että poliisille on tehty tutkintapyyntö Terrafamen joulukuussa 2015 ja huhtikuussa 2016 toteuttamiin puhdistettujen vesien lisäjuoksutuksiin liittyen.

Terrafame joutui juoksuttamaan puhdistettuja vesiä Sotkamon kaivosalueeltaan joulukuussa 2015 ja huhtikuussa 2016 enemmän kuin ympäristöluvan vuosikiintiöt olisivat mahdollistaneet. Juoksutuksiin oli ryhdyttävä patoturvallisuuden varmistamiseksi ja vakavien ympäristövahinkojen estämiseksi. Vedenpinta oli ennen juoksutuksia noussut Kortelammen ja Latosuon padoilla tasolle, jolla riski vesien hallitsemattomasta vuotamisesta ympäristöön oli kohonnut liian korkeaksi.

Terrafame aloitti Sotkamon kaivoksen ylösajon elokuussa 2015 tilanteessa, jossa kaivosalueella oli aiemman toiminnan seurauksena varastoituna noin 10 milj. kuutiota vettä. Vesitilanteen hallitsemisen kannalta olennaisen, kaivosalueelta Nuasjärveen johtavan purkuputken käyttö alkoi marraskuussa 2015. Vaasan hallinto-oikeus puolitti kuitenkin syyskuun 2015 välipäätöksellään purkuputken sulfaattikiintiön, minkä vuoksi puhdistettua vettä voitiin juoksuttaa suunniteltua vähemmän. Lisäksi vuonna 2015 satoi poikkeuksellisen paljon ja lumet sulivat loppuvuonna 2015 äkillisesti. Nämä syyt yhdessä johtivat lisäjuoksutustarpeeseen joulukuussa 2015. Keväällä 2016 vesivarastot olivat jo ennen kevättulvia kriittisen täynnä, mistä johtuen hätäjuoksutuksiin jouduttiin turvautumaan huhtikuussa.

Vettä juoksutettiin yhteensä noin 2,7 milj. kuutiota vanhoille purkureiteille Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin sekä Nuasjärveen johtavan purkuputken kautta. Lisäjuoksutettu vesi oli puhdistettu siten, että sen laatu täytti ympäristöluvan pitoisuusvaatimukset. Lisäjuoksutuksista johtuen ympäristöluvassa vanhoille purkureiteille määritellyt sulfaatin, natriumin ja mangaanin vuosikiintiöt ylittyivät. Kriittisimpien metallien kuten nikkelin, kuparin ja sinkin vuosikiintiöt alittuivat lisäjuoksutuksista huolimatta.

”Puhdistettujen vesien lisäjuoksutuksiin päädyttiin joulukuussa 2015 ja huhtikuussa 2016 valvovan viranomaisen eli Kainuun ELY-keskuksen kanssa tehdyn jatkuvan tilanneseurannan sekä huolellisen asiantuntija-arvion perusteella. Tavoitteena oli yksinomaan pato- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen. Kyseessä oli pakkotila, jossa vesien juoksuttamatta jättäminen olisi huomattavan suurella todennäköisyydellä johtanut vesien hallitsemattomaan purkautumiseen lähiympäristöön. Terrafamella ei näin ollen ollut toisin toimimisen mahdollisuutta lisäjuoksutuksista päätettäessä. Vettä juoksutettiin sen verran, että vedenpinta padotuissa altaissa saatiin pidettyä juuri turvarajan alapuolella, eivätkä lisäjuoksutukset ole virallisten velvoitetarkkailutulosten perusteella aiheuttaneet vahinkoa ympäristölle. Terrafame pitää tehtyä tutkintapyyntöä perusteettomana. Teemme luonnollisesti yhteistyötä viranomaisten kanssa asian selvittämiseksi”, kertoo Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

”Terrafamen kaivostoiminnan käynnistämisen ensisijainen peruste ja tavoite oli ympäristötilanteen hallinta talvella 2015–2016. Yhtiö on joutunut toimimaan erittäin vaikeassa tilanteessa kaivosalueella jo valmiiksi olleesta 10 miljoonasta vesikuutiosta johtuen. Terrafamen vastuulla on kaivoksen toiminnanharjoittajana ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja rajoittaminen mahdollisimman pieniksi sekä velvollisuus minimoida ympäristöriskit, jolloin yhtiöllä ei joulukuussa 2015 tai huhtikuussa 2016 ollut mahdollisuutta toimia toisin vesivarastojen täyttyessä kriittiselle tasolle runsaan sadannan ja sulamisvesien vuoksi”, sanoo Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

”Näkemyksemme mukaan Terrafame on toiminut lisäjuoksutuksissa ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja hyvässä yhteistyössä valvovien viranomaisten kanssa. Luonnollisesti suhtaudumme vakavasti tutkintapyyntöön, mutta olemme myös luottavaisia sen suhteen, että asiassa on toimittu vastuullisesti ja asianmukaisesti”, Ratia päättää.  

Vaasan hallinto-oikeus antoi huhtikuussa 2016 lopullisen päätöksensä koskien Nuasjärven purkuputkea. Päätös on mahdollistanut Nuasjärven purkuputken käytön täydellä kapasiteetilla toukokuusta alkaen kesäkautena, millä on ollut myönteinen vaikutus vesitilanteeseen. Hallinto-oikeus alensi päätöksessään sulfaatin vuosikiintiötä Pohjois-Suomen aluehallinnon alkuperäisen lupaan verrattuna, minkä vuoksi Terrafame arvioi, että vesivarastojen purkaminen voi kestää suunniteltua pidempään. Tästä johtuen yhtiö on valittanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Terrafame on työskennellyt määrätietoisesti kaivosalueen vesitilanteen hallitsemiseksi. Bioliuotuksen hyvän toiminnan ansiosta haihdutus liuotuskasoissa on ollut voimakasta, jolloin bioliuotuskasoille on voitu ottaa kaivosalueelle varastoituja vesiä kevään ja kesän 2016 aikana yhteensä 940 000 kuutiota. Kaivosalueella oleva ylimääräisten vesien määrä on vähentynyt vuoden 2016 aikana alkuvuoden noin 10 milj. kuutiometristä elokuun puoliväliin mennessä 6,5 milj. kuutiometriin. Vesimäärästä 1,4 milj. kuutiota on puhdistettuja vesiä.

 

Lisätietoja Terrafamen tekemistä lisäjuoksutuksista on saatavissa yhtiön tiedotteista 19.12.2015, 23.12.2015 sekä 8.4.2016.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, puh. 050 590 0720
Hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, puh. 050 2922

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Uutisen aiheet: TerrafameYmpäristö