Terrafamen ylösajon tehokkuus parani suunnitellusti toisella vuosineljänneksellä 27.7.2016 14:47

Kaivoksen ylösajo ja toiminta lyhyesti:

Terrafamen kaivoksen ylösajo ja toiminta jatkui tammi–kesäkuussa 2016 suunnitellusti. Vuoden toisella neljänneksellä päästiin tuotannollisiin tavoitteisiin ja alle budjetoitujen kustannusten. Lisäksi työturvallisuus ja kaivoksen vesitilanne paranivat.

  • Primäärikasoille kasattiin malmia tammi–kesäkuussa 5,8 milj. tonnia. Huhti–kesäkuussa kasattiin 3,1 milj. tonnia (Q1 2016: 2,7).
  • Primäärikasoilta sekundäärikasoille malmia purettiin 5,8 milj. tonnia. Huhti–kesäkuussa purettiin 3,3 milj. tonnia (Q1 2016: 2,5). Terrafame otti kasojen purun nopeuttamiseksi kesäkuussa käyttöön kolmannen pintajyrsimen.
  • Nikkeliä tuotettiin tammi–kesäkuussa yhteensä 3 309 tonnia ja sinkkiä 7 567 tonnia. Huhti–kesäkuussa nikkeliä tuotettiin 1 754 tonnia (Q1 2016: 1 555) ja sinkkiä 4 070 tonnia (Q1 2016: 3 497).
  • Terrafame Oy:n tammi–kesäkuun liikevaihto oli 32,1 milj. euroa. Huhti–kesäkuun liikevaihto oli 18 milj. euroa (Q1 2016: 14,2).    
  • Tammi–kesäkuun käyttökate oli -98,0 milj. euroa, mikä oli 12,7 milj. euroa budjetoitua parempi. Huhti–kesäkuun käyttökate oli -44,8 milj. euroa (Q1 2016 -53,1).
  • Toimenpiteet työturvallisuuden parantamiseksi ovat jatkuneet tiiviinä. Tammi–kesäkuun tapaturmataajuus oli 12,4. Huhti–kesäkuun tapaturmataajuus oli 12,3 miljoonaa työtuntia kohden (Q1 2016: 12,5).
  • Vaasan hallinto-oikeus antoi huhtikuussa päätöksensä koskien Nuasjärven purkuputken luvasta tehtyjä valituksia ja muita Terrafamen ympäristölupiin liittyviä asioita. Hallinto-oikeus päätti nostaa purkuputken sulfaattikiintiön aiemman välipäätöksensä 12 000 tonnista 15 000 tonniin vuodessa. Tämä mahdollistaa toiminnan jatkamisen ja kehittämisen. Ylimääräisten vesien purkaminen alueelta vie tällä kiintiöllä kuitenkin yli viisi vuotta.
  • Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli toukokuussa Terrafamen tilannetta ja toiminnan jatkoa. Kesäkuussa valtion vuoden 2016 toisessa lisätalousarviossa päätettiin Terrafamen 144 miljoonan euron pääomituksesta. Kaivoksen ylösajoa jatketaan ainakin vuoden 2016 loppuun saakka suunnitellusti. Samalla valmistaudutaan kaivoksen hallittuun sulkemiseen, mikäli yksityistä rahoitusta ei saada varmistettua vuoden 2016 loppuun mennessä. Neuvotteluja yksityisen rahoituksen saamiseksi jatketaan tiiviisti loppuvuoden ajan.

 

Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Kaivoksen ylösajo on jatkunut tehokkaana, ja keskeiset tavoitteet saavutettiin myös vuoden toisella neljänneksellä. Syksystä 2015 kesäkuun 2016 loppuun mennessä on 10 miljoonaa tonnia malmia louhittu, murskattu, agglomeroitu ja kasattu primääriliuotukseen, joka vastaa noin 40 prosenttia primääriliuotuksen tuotantokapasiteetista.

Bioliuotus on toiminut odotusten mukaisesti. Ensimmäisen vaiheen liuotus, eli primääriliuotus, kestää noin 15–18 kuukautta. Primäärikasan lohko 1 on ollut liuotuksessa 7 kuukautta ja sen liuotussaanto oli kesäkuun lopussa nikkelin osalta yli 25 prosenttia ja sinkin osalta yli 30 prosenttia. Primääriliuotuksen jälkeen malmi puretaan ja kasataan liuotuksen toiseen vaiheeseen eli sekundääriliuotukseen, joka kestää noin 35 kuukautta. Terrafamen liiketoimintamallissa on oletettu 70 prosentin kokonaissaanti liuotuksessa, ja rakennettujen kasojen toiminnan perusteella voidaan ennakoida, että tavoitteeseen päästään.

Nikkelin ja sinkin myynti ja toimitukset jatkuivat toisella vuosineljänneksellä suunnitellusti. Asiakaspalaute tuotteista ja toiminnan laadusta on ollut positiivista. Nikkelin kysyntä jatkoi vahvaa kasvua alkuvuonna 2016. Nikkelin kysyntä globaalisti ruostumattoman teräksen valmistuksessa kasvoi Q1 2016 aikana 8,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kesäkuun lopussa London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat 479 000 tonnia, mikä on noin 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 alussa. Nikkelin markkinahinnan nousu on ollut nähtävissä vasta heinäkuun alussa, jolloin hinnat nousivat selvästi yli 10 000 Yhdysvaltain dollariin tonnilta. Kesäkuun 2016 lopussa nikkelin hinta oli 9 415 Yhdysvaltain dollaria tonnilta.

Käyttökate tammi–kesäkuussa oli -98,0 miljoonaa euroa, mikä oli 12,7 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Merkittävimmät tekijät suunniteltua parempaan tulokseen olivat sinkin myyntitulo ja kemikaalien käytön tehokkuuden parantuminen metallien talteenotossa. Sinkin myynti tammi–kesäkuussa oli 3,8 miljoonaa euroa yli budjetoidun.

Määrätietoinen työskentely yhtiön turvallisuustyön kehittämiseksi on jatkunut. Tapaturmataajuus oli tammi–kesäkuussa 12,4 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Ennakointityöstä huolimatta huhti–kesäkuussa sattui neljä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Nämä työtapaturmat johtivat yhteensä 7 poissaolopäivään (Q1 2016: 20 päivää). Henkilökunta on ollut hyvin sitoutunut työ- ja ympäristöturvallisuuden kehittämiseen. Tavoitteenamme on tehdä Terrafamesta esimerkillinen työpaikka työ- ja ympäristöturvallisuuden saralla.

Vaasan hallinto-oikeus antoi huhtikuussa päätöksensä koskien Nuasjärven purkuputken luvasta tehtyjä valituksia ja muita Terrafamen ympäristölupiin liittyviä asioita. Hallinto-oikeus muutti vuosittaista sulfaatin päästökiintiötä purkuputken kautta aiemman välipäätöksen mukaisesta 12 000 tonnista 15 000 tonniin. Samalla se vahvisti sulfaattipitoisuuden kaikkien purkuvesien osalta 4 000 milligrammaan/litra (aiemmin 6 000 mg/l). Kaivoksen purkuvesien pitoisuus on ollut selkeästi alle luparajojen, tammi–kesäkuussa keskimäärin 1 909 mg/l. Näiden luparajojen puitteissa kaivoksen toiminnan jatkaminen ja kehittäminen on mahdollista. Ylimääräisten vesien purkaminen alueelta vie tällä kiintiöllä kuitenkin yli viisi vuotta.

Kaivosalueen vesimäärä on pienentynyt 28 prosenttia vuoden alun jälkeen ja oli kesäkuun lopussa 7,2 miljoonaa kuutiometriä. Bioliuotuksen hyvän toiminnan ansiosta haihdutus liuotuskasoissa on ollut voimakasta, joten maalis–kesäkuun aikana bioliuotuskasoille otettiin kaivosalueelle varastoituja vesiä yhteensä 0,6 miljoonaa kuutiota.”

Tuotantotilanne

Terrafamen ensimmäisen vuosipuoliskon malmin tuotanto oli yhteensä 5,8 milj. tonnia. Huhti–kesäkuussa malmin tuotanto oli 3,1 milj. tonnia (Q1 2016: 2,7 milj. tonnia).

Louhinta siirrettiin suunniteltua aikaisemmin huhtikuussa kaivoksen keskilouhokseen, mikä mahdollistaa paremman kustannustehokkuuden: keskilouhoksessa malmin nikkelipitoisuus on suurempi ja louhinnan kustannukset alhaisemmat kuin pohjoislouhoksessa, jossa louhintaa tehtiin aiemmin.

Nikkelin määrä louhitussa ja kasatussa malmissa oli tammi–kesäkuussa 14 391 tonnia ja sinkin 27 543 tonnia. Huhti–kesäkuussa kasatun nikkelin määrä oli 7 761 tonnia (Q1 2016: 6 630 tonnia), ja sinkin määrä oli 14 767 tonnia (Q1 2016: 12 776 tonnia).

Bioliuotus on jatkanut toimintaansa odotuksia paremmin. Nikkelin kokonaissaanto kehittyi kesäkuun 2016 loppuun mennessä hyvin. Terrafamen liiketoimintasuunnitelma perustuu 70 prosentin saantotavoitteeseen. Liuotetun nikkelin määrä oli tammi–kesäkuussa 3 653 tonnia ja sinkin 8 451 tonnia. Huhti–kesäkuussa liuotetun nikkelin määrä oli 2 158 tonnia (Q1 2016: 1 495 tonnia), ja sinkin määrä oli 5 873 tonnia (Q1 2016: 2 578 tonnia). Nikkelin ja sinkin liuotettu määrä ylitti metallitehtaalla tuotetun metallimäärän, eli metallipitoisuus liuoskierrossa kasvoi.

Terrafame tuotti ensimmäisellä vuosipuoliskolla nikkeliä 3 309 tonnia. Huhti–kesäkuussa nikkeliä tuotettiin 1 754 tonnia (Q1 2016: 1 555). Sinkkiä tuotettiin tammi–kesäkuussa 7 567 tonnia ja huhti–kesäkuussa 4 070 tonnia (Q1 2016: 3 497).  Ylösajon edetessä kuukausittaista tuotantomäärää nostetaan suunnitellusti ja merkittävästi loppuvuoden aikana.

Markkinakehitys

Kesäkuun 2016 lopussa nikkelin hinta oli 9 145 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (8 280 dollaria maaliskuun lopussa). Nikkelin kysyntä on jatkanut vahvaa kasvua alkuvuoden 2016 aikana. Nikkelin kysyntä ruostumattoman teräksen valmistuksessa kasvoi Q1 2016 aikana 8,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. LME:n ja SHFE:n nikkelivarastot pienenivät ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 2,4 prosenttia 479 000 tonniin.

Sinkin hinta on ollut alkukesän aikana vahvassa nousussa ja oli kesäkuun lopussa 2 103 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (1 785 dollaria maaliskuun lopussa). Sinkin kysyntä on pysynyt tasaisena alkuvuoden 2016 aikana. Sinkkikaivosten tuotanto pieneni Q1 2016 aikana 8,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. LME:n sinkkivarastot olivat kesäkuun päättyessä 442 tuhatta tonnia (2015 joulukuun lopussa 463 tuhatta tonnia).

Taloudellinen tilanne

Terrafame Oy:n liikevaihto metallituotetoimituksista oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 32,1 miljoonaa euroa ja huhti–kesäkuussa 18 miljoonaa euroa (Q1 2016: 14,2).

Metallien hintakehityksestä riippumatta kaivoksen toiminnasta aiheutuu etenkin ylösajon ensimmäisenä vuonna keskeneräiseen tuotantoon sitoutuvia kustannuksia erittäin etupainotteisesti. Käyttökate oli vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla -98,0 milj. euroa ja huhti–kesäkuussa -44,8 milj. euroa (Q1 2016: -53,1).

Investointeihin käytettiin ensimmäisen puolivuotiskauden aikana 30,6 miljoonaa euroa, josta huhti–kesäkuun osuus oli 19,8 miljoonaa euroa (Q1 2016: 10,8). Merkittävimpiä investointeja ovat olleet sekundäärikentän laajentamiseen liittyvät maanrakennustyöt sekä syksyllä valmistuva keskusvedenpuhdistamo.

Valtio-omistajan linjaukset

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi toukokuussa, että Terrafamen kaivoksen toimintaa jatketaan vuoden 2016 loppuun saakka kestävän siirtymäkauden ajan. Tämä jälkeen ylösajon loppuun vieminen edellyttää yksityistä rahoitusta. Rahoitusneuvottelujen jatkamisen lisäksi siirtymäkauden aikana valmistaudutaan kaivoksen hallittuun sulkemiseen 

Kaivostoiminnan lopettamisen edellyttämän tarkemman sulkemissuunnitelman valmistelu, kustannusten tarkempi arviointi ja sulkemisen mahdollisesti edellyttämän ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) laatiminen on käynnistetty.

”Kesäkuussa valtion vuoden 2016 toisessa lisätalousarviossa päätettiin Terrafamen pääomittamisesta 144 miljoonalla eurolla. Terrafame Group on yhdessä Terrafamen kanssa syksystä 2015 lähtien systemaattisesti valmistellut kaivoksen rahoituspohjan vahvistamista ja omistuspohjan laajentamista. Neuvotteluja yksityisen rahoituksen saamiseksi jatketaan erittäin tiiviisti loppuvuoden ajan”, emoyhtiö Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen sanoo.

Sopimus Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n kanssa

Terrafame Oy ja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj toteuttivat kesäkuun 2016 lopussa järjestelyn, jonka myötä Terrafame osti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyvät keskeiset omaisuuserät. Näihin kuuluivat tuotantoprosessissa tarvittava kalkkilaitos, laboratorio sekä kaivokseen liittyvän geologisen datan omistusoikeus. Järjestelyn myötä kaikki kaivokseen liittyvät omaisuuserät ja toiminnot ovat Terrafamen omistuksessa.

Terrafame maksoi omaisuuseristä yhteensä 1,4 miljoonaa euroa käteisellä. Lisäksi Terrafame luovutti vastikkeena Terrafamella olevat nimellisarvoltaan noin 14,0 miljoonan euron Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:öön kohdistuvat saatavat.

Mikäli viimeistään 15.8.2016 pidettävä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous ei hyväksyisi sopimusta, mitätöityisi tehty järjestely. Järjestelyyn ei sisälly muita purkavia ehtoja.

Ympäristöturvallisuus

Terrafame otti kaivoksen vastuulleen vuonna 2015 erittäin haastavassa tilanteessa, jolloin bioliuotuksen altaiden liuostilavuudet olivat 830 000 kuutiota, mikä on yli turvalliseksi katsotun tason. Lisäksi alueella oli noin 10 miljoonaa kuutiota vettä varastoituneena.

Kesäkuun lopussa varastoituja vesiä oli alueella 7,2 miljoonaa kuutiota, ja bioliuotuskierrossa olevan veden määrä oli noin 0,3 miljoonaa kuutiota.

Nuasjärveen johtava purkuputki

Vesitilanteen hallitsemisen kannalta olennaisen, kaivosalueelta Nuasjärveen johtavan purkuputken käyttö alkoi marraskuussa 2015. Aluehallintoviraston myöntämä lupa purkuputken käytölle sisälsi 24 000 tonnin sulfaattikiintiön vuodessa, minkä perusteella alueen ylimääräiset vedet olisi puhdistettu ja poistettua kolmessa vuodessa.

Vaasan hallinto-oikeus puolitti syyskuun 2015 välipäätöksellään kaivosalueelta Nuasjärveen johtavan purkuputken sulfaattikiintiön 1 000 tonniin sulfaattia kuukaudessa. Tämä johti siihen, että kaivosalueelle kertyneitä vesiä ei voitu talven aikana vähentää suunnitellusti ja myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti.

Huhtikuun 2016 alussa vedenpinta nousi Kortelammen ja Latosuon padoilla tasolle, jolla riski vesien hallitsemattomasta vuotamisesta ympäristöön kohosi Terrafamen arvion mukaan liian korkeaksi. Terrafame päätyi näin ollen puhdistetun veden lisäjuoksutuksiin huhti–toukokuussa Kortelammelta ja Latosuolta, kunnes vesivarastojen vedenpinta saavutti pato- ja ympäristöturvallisuuden kannalta turvalliseksi katsottavan tason. Vettä juoksutettiin yhteensä 1,9 miljoonaa kuutiota.

Purkuputkeen johdettu vesi oli pitoisuuksiltaan selvästi alle ympäristöluvassa määriteltyjen raja-arvojen.

Vaasan hallinto-oikeuden päätökset

Vaasan hallinto-oikeus antoi huhtikuussa päätöksensä koskien Nuasjärven purkuputken luvasta tehtyjä valituksia ja muita Terrafamen ympäristölupiin liittyviä asioita. Hallinto-oikeus nosti päätöksillään purkuputken sulfaattikiintiön aiemman välipäätöksensä 12 000 tonnista 15 000 tonniin vuodessa. Lisäksi se velvoitti Terrafamen hakemaan uutta ympäristölupaa elokuun 2017 loppuun mennessä. Hallinto-oikeuden päätökset mahdollistavat kaivoksen vesitilanteen hallitun parantamisen sekä toiminnan jatkamisen ja kehittämisen suunnitellusti.

Terrafame on valittanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ympäristötarkkailun vuosiraportti

Terrafame julkaisi toukokuussa kaivoksen ympäristötarkkailun vuosiraportin 2015 keskeisiltä osiltaan. Sotkamon kaivoksen ympäristötarkkailua jatkettiin läpi vuoden keskeytyksettä huolimatta toiminnanharjoittajan vaihtumisesta elokuussa 2015.

Vanhoille purkureiteille johdettiin ympäristöluvan mukaisesti puhdistettua vettä vuonna 2015 yhteensä 7,0 miljoonaa kuutiota, josta Vuoksen vesistön osuus oli 1,9 miljoonaa kuutiota. Juoksutuksesta aiheutuva kuormitus vastaa suuruusluokaltaan vuoden 2014 kuormitusta. Purkuputken kautta johdettiin ympäristöluvan mukaisesti puhdistettua vettä vuonna 2015 yhteensä 1,4 miljoonaa kuutiota sisältäen purkuputken koekäytön. Juoksutuksesta aiheutunut sulfaattikuorma oli yhteensä 3 150 tonnia.

Sekä purkuputkeen että vanhoille reiteille johdettujen vesien metalli- ja sulfaattipitoisuudet alittivat ympäristöluvan mukaiset raja-arvot selvästi.

Työturvallisuus

Terrafamen tavoitteena on vähentää tapaturmataajuus alle 7:ään tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden vuoden 2016 loppuun mennessä. Vuoden 2015 tapaturmataajuus oli 23,3. Järjestelmällinen työskentely työturvallisuuden kehittämiseksi jatkui alkuvuonna 2016 myönteisesti, ja tapaturmataajuus oli vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 12,4. Työturvallisuutta pyritään tehostamaan mm. henkilöstön koulutuksen, johdon viikoittaisten turvakierrosten, esimiesten säännöllisten turvallisuuskokousten ja turvallisuusbonuksen avulla.

Henkilöstö

Terrafame työllisti kesäkuun 2016 lopussa 674 henkilöä (601 maaliskuun lopussa), joista 69 oli kesätyöntekijöitä. Henkilöstön koulutuksessa panostettiin alkuvuoden aikana erityisesti työturvallisuuteen ja esimiestyöhön. Kaivosalueella toimivat urakoitsijat mukaan luettuina kaivoksella työskenteli kesäkuun 2016 lopussa noin 950 henkilöä.

Lähiajan näkymät

Terrafamen molempien päämetallien, nikkelin ja sinkin, kysyntää tukee terästeollisuuden myönteinen kehitys.

Terrafame seuraa bioliuotuksen edistymistä tiiviisti. Erityisenä huomion kohteena on talven 2015–2016  aikana rakennettujen kasojen liuotustoiminnan edistyminen.

Metallitehtaan toinen linja otetaan käyttöön syksyn 2016 aikana, minkä myötä tuotantomäärät tulevat nousemaan. Nikkelin tuotantotavoitteeksi on asetettu 11 500 tonnia vuodelle 2016, 25 000 tonnia vuodelle 2017 ja vuodesta 2018 eteenpäin 30 000 tonnia. Sinkin tuotantotavoitteet ovat vastaavasti 24 700 tonnia, 54 000 tonnia ja 64 500 tonnia vuodessa.

Terrafame on käynnistänyt talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten mukaisesti kaivoksen hallitun alasajon suunnittelun. Kaivoksen ylösajo sekä toiminta jatkuu ainakin vuoden 2016 loppuun saakka suunnitellusti.

Neuvotteluja Terrafame Oy:n rahoituspohjan vahvistamiseksi ja omistuspohjan laajentamiseksi jatketaan loppuvuoden ajan erittäin tiiviisti.

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot vuodelta 2016 ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, puh 050 590 0720, joni.lukkaroinen@terrafame.fi

 

Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

 

Uutisen aiheet: OsavuosikatsauksetTerrafame