Terrafame irtautuu Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n kanssa solmitusta esisopimuksesta ja eräännyttää saatavansa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä 3.6.2016 10:35

Terrafame Group Oy, Terrafame Oy, Winttal Oy (yhdessä ”Terrafame-yhtiöt”) sekä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj solmivat tammikuussa 2016 esisopimuksen, joka koski Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyvien omaisuuserien kaupan keskeisiä ehtoja. Ostettaviin omaisuuseriin kuuluivat mm. tuotantoprosessissa tarvittava kalkkilaitos, laboratorio sekä kaivokseen liittyvän geologisen datan omistusoikeus.

Esisopimuksessa sovittiin myös siitä, että sopimuksen toteutuessa muilta osin Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:llä olisi mahdollisuus tulla Terrafame Oy:n omistajaksi 10,1 prosentin omistusosuudella. Esisopimuksen mukaan Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj voisi käyttää tätä mahdollisuutta 1.11.2016–30.4.2017. Lisäksi sovittiin, että Terrafame Group Oy voi peruuttaa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n oikeuden osakemerkintään ja maksaa tällöin erillisen 3,8 milj. euron korvauksen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle.

Sopimusjärjestelyn toteutuminen oli kokonaisuudessaan ehdollinen muun muassa sille, että Vaasan hallinto-oikeuden Nuasjärven purkuputkea koskeva päätös mahdollistaa Terrafamen kaivostoiminnan jatkamisen.

 

Terrafamen arvion mukaan edellytyksiä esisopimuksen mukaisen järjestelyn loppuunsaattamiselle ei ole

Esisopimus solmittiin tilanteessa, jossa käsitys oli että Vaasan hallinto-oikeus antaisi kaivoksen ympäristölupia koskevat päätöksensä tammikuun 2016 aikana. Lisäksi odotuksena oli, että hallinto-oikeuden päätös olisi mahdollistanut kaivostoiminnan jatkamisen olennaisilta osin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston huhtikuussa 2015 antaman Nuasjärven purkuputkea koskevan alkuperäisen ympäristöluvan mukaisesti. Mikäli esisopimuksen mukainen omistusjärjestely olisi toteuttaa suunnitellussa aikataulussa talven ja alkukevään 2016 aikana, olisi Terrafame pyrkinyt viemään jatkorahoitustaan koskevat neuvottelut ja järjestelyt loppuun yksityisten sijoittajien kanssa viimeistään kesän 2016 aikana. Tämän jälkeen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:llä olisi ollut mahdollisuus rahoituksen hankkimiseen ja tässä onnistuessaan esisopimuksen mukaiseen osakemerkintään Terrafame Oy:ssä.

Valtio-omistajan 25.5.2016 tekemän linjauksen mukaisesti Terrafamen kaivoksen sulkemiseen valmistaudutaan vuoden 2016 loppuun kestävän siirtymäkauden aikana. Jos Terrafame tämän siirtymäkauden aikana hankkii merkittävän määrän yksityistä lisärahoitusta, yhtiön kaivostoimintaa voidaan jatkaa.

Valtion tekemän linjauksen ja Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen Terrafame-yhtiöt ovat arvioineet, että nykytilanteessa edellytyksiä esisopimuksen mukaisen järjestelyn loppuunsaattamiselle ei enää ole. Valtio-omistajan kanssa on käyty läpi tämä tilannearvio. Terrafame jatkaa aktiivisesti yksityisen rahoituksen hankkimista mutta ei pidä realistisena, että nyt erilaisten olosuhteiden vallitessa edettäisiin tammikuussa 2016 solmitun esisopimuksen pohjalta. Terrafame-yhtiöt ovat näin ollen irtautuneet Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n kanssa solmitusta esisopimuksesta.

”Esisopimus Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n kanssa solmittiin tilanteessa, jossa arvioitiin, että Vaasan hallinto-oikeus antaisi kaivoksen ympäristölupia koskevat päätöksensä tammikuussa 2016. Hallinto-oikeuden päätös annettiin kuitenkin vasta huhtikuun lopussa ja se synnytti merkittävää epävarmuutta kaivoksen toimintaedellytyksiä koskeviin lupaehtoihin. Lisäksi valtio-omistaja linjasi, että Terrafamella on vuoden loppuun asti aikaa hankkia yksityistä rahoitusta. Terrafame-yhtiöiden sekä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hyvästä pyrkimyksestä ja pitkälle edenneestä valmistelusta huolimatta emme näissä olosuhteissa näe enää mahdolliseksi edetä tammikuussa 2016 solmitun esisopimuksen pohjalta”, sanoo Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen

 

Terrafame kuittaa saataviaan Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä

Terrafame Oy vuokraa edelleen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä kaivosalueella sijaitsevaa, tuotantoprosessissa tarvittavaa kalkkilaitosta sekä ostaa muita palveluita, kuten laboratoriopalveluita. Terrafame maksaa kuukausittain yhteensä noin 400 000 euroa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle. Terrafame Oy on edellä kuvatuin perustein, ja koska se pyrkii tehostamaan entisestään yhtiön varojen käyttöä, eräännyttänyt sen hallussa olevat saatavansa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä. Käytännössä Terrafame Oy alkaa välittömästi kuitata saataviaan Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä sen veloittamia kuukausittaisia vuokra- ja palkkioveloituksia vastaan. 

”Terrafamen tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä ja taloudellisesti kannattava liiketoiminta. Yhtiö on pysynyt koko toiminta-aikansa kulubudjeteissaan. Yhtiön johdon ja hallituksen vastuulla on, että valtio-omistajan kaivoksen toimintaan osoittamaa rahoitusta käytetään kustannustehokkaasti.  Esisopimuksen nyt rauettua on Terrafame Oy katsonut kustannusten hallinnan kannalta perustelluksi ryhtyä kuittaamaan saataviaan Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä”, toteaa Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.  

Terrafame Group Oy hankki joulukuussa 2015 omistukseensa Winttal Oy:n, jolle Nyrstar Sales & Marketing AG oli siirtänyt Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:öön kohdistuvat saatavansa. Näitä olivat sinkin tuotevirtasopimuksen sekä laina- ja tuotevirtasopimuksen väliaikaisen keskeytyssopimuksen mukaiset saatavat. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n vastuu tuotevirtasopimuksen osalta liittyy sen Talvivaara Sotkamo Oy:n hyväksi antamaan takaukseen 203,4 milj. euron suuruisesta päättymiskorvauksesta. Lisäksi keskeytyssopimuksen perusteella Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on takaajana Talvivaara Sotkamo Oy:n nostaman yhteensä noin 12,8 milj. euron lainan osalta.

 

Lisätietoja:

Terrafame Group Oy
Toimitusjohtaja Matti Hietanen, puh 040 823 8806

Terrafame Oy
Hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, puh 050 2922

 

Terrafame Group Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä. Terrafame Groupin tehtävänä on hankkia Terrafameen yksityistä täydentävää rahoitusta sekä tukea kaivosyhtiön toiminnan vakauttamista ja kehittämistä. Terrafame Groupin tehtäviin kuuluu myös auttaa kaivosvesien puhdistukseen liittyvien uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä.

Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Terrafame Group Oy.

Winttal Oy on Terrafame Group Oy:n tytäryhtiö, jonka hallinnassa on Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:hin kohdistuvia saatavia, jotka Winttal Oy hankki omistukseensa Nyrstar Sales & Marketing AG:lta joulukuussa 2015.

Uutisen aiheet: TerrafameTerrafame Group