Terrafamen kaivoksen ylösajo jatkui vahvana huhtikuussa 18.5.2016 14:46

Terrafamen kaivoksen ylösajo on jatkunut koko alkuvuoden 2016 suunnitelmien mukaisesti. Ylösajo eteni myös huhtikuussa ylösajolle asetettujen keskeisten tavoitteiden mukaisesti.

 

  • Primäärikasoille tammi–huhtikuussa kasattu malmimäärä oli 3,5 milj. tonnia (tavoite 3,7 milj. tonnia). Tavoitetta hieman alhaisempi määrä johtui louhinnan siirtämisestä huhtikuun aikana suunniteltua aikaisemmin kaivoksen keskilouhokseen, jossa toimiminen on tehokkaampaa ja malmi parempilaatuista kuin pohjoisessa louhoksessa.
  • Primäärikasoilta sekundäärikasoille purettua malmia oli 3,3 milj. tonnia (tavoite 3,6 milj. tonnia). Malmin purussa oli alkuvuonna teknisiä haasteita, jotka on saatu ratkaistua.
  • Bioliuotuksen saannot ovat olleet alkuvuonna odotettua parempia. Bioliuotuskasojen saanto on edennyt koko alkuvuoden lähellä 75 prosentin saantokäyrää.
  • Nikkeliä tuotettiin tammi–huhtikuussa 2 145 tonnia ja sinkkiä 4 655 tonnia. Tuotetut määrät ylittivät ajanjaksolle budjetoidut määrät nikkelin osalta 344 tonnilla ja sinkin osalta 783 tonnilla.
  • Liikevaihto tammi–huhtikuussa oli 22,1 milj. euroa ylittäen budjetoidun liikevaihdon 4,0 milj. eurolla. Huhtikuun liikevaihto oli 8,0 milj. euroa, ja tavoitteen ylityksestä merkittävin osa syntyi huhtikuussa.
  • Käyttökate oli 67,6 milj. euroa negatiivinen, mikä oli 9,3 milj. euroa vähemmän negatiivinen kuin ajanjaksolle oli budjetoitu.  Alkuvuoden aikana sinkkituotteiden myynti on ollut tavoitteita suurempaa. Lisäksi metallien talteenottolaitoksen kemikaalitehokkuus on ollut alkuvuonna erinomainen, mikä on osaltaan vaikuttanut myönteisesti käyttökatteeseen. Huhtikuussa käyttökate oli -14,5 milj. euroa, mikä oli 5,9 milj. euroa budjetoitua parempi.
  • Vaasan hallinto-oikeus antoi huhtikuun lopussa päätöksensä koskien Nuasjärven purkuputken luvasta tehtyjä valituksia ja muita Terrafamen ympäristölupiin liittyviä asioita. Terrafame valittaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia:

”Olen erittäin tyytyväinen kaivoksen ylösajon tuloksiin. Ylösajo on jatkunut vahvana koko alkuvuoden, ja myös huhtikuussa saavutimme tai ylitimme lähes kaikki keskeiset tavoitteemme. Käyttökatteemme oli huhtikuussa 5,9 miljoonaa euroa vähemmän tappiollinen kuin budjetoitu, mikä johtui erityisesti nikkeli-kobolttituotteiden sekä sinkkituotteiden odotettua suuremmasta myynnistä. Siirsimme louhinnan huhtikuun aikana suunniteltua aikaisemmin ja onnistuneesti kaivoksen keskilouhokseen, mikä tarkoittaa parempaa kustannustehokkuutta: keskilouhoksessa malmin nikkelipitoisuus on suurempi ja louhinnan kustannukset alhaisempia kuin pohjoislouhoksessa, jossa toimimme aiemmin.

Metallimarkkinat ovat huhtikuussa jatkaneet toipumisen merkkejä, ja nikkelin hinta nousi kuukauden lopussa 8 853 Yhdysvaltain dollariin tonnilta ja sinkin hinta 1 852 dollariin tonnilta.

Kaivoksen onnistuneen ylösajon kannalta olennaista on bioliuotuksen toimivuus. Bioliuotuksen saannot ovat edelleen lupaavia, ja nikkelin liukeneminen on kehittynyt ensimmäisellä primäärikasalla odotettua nopeammin. Toinen liuotuskasa valmistuu toukokuun loppuun mennessä, ja kasan lämpötila on jo lähtenyt lupaavaan nousuun.

Vaasan hallinto-oikeuden huhtikuussa antama päätös liittyen Nuasjärven purkuputkeen ei suoranaisesti vaikeuta ylösajoa. Päätös kuitenkin tarkoittaa sitä, että vesitasapainon saavuttaminen kaivosalueella kestää alun perin suunnitellun kolmen vuoden sijaan useita vuosia pidempään. Aiomme valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi valmistaudumme käynnistämään ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä sekä uuden ympäristöluvan hakuprosessin Vaasan hallinto-oikeuden muuttaessa luvat määräaikaisiksi.

Kaivoksen vesiongelmaan haetaan ratkaisuja monin keinoin. Emoyhtiö Terrafame Group Oy:n käynnistämässä kehityshankkeessa on haettu vesi- ja kemianalan asiantuntijakentästä ratkaisuehdotuksia, joilla voitaisiin vähentää kaivokselta poistettavien vesien sulfaattipitoisuutta. Hanke on kevään 2016 aikana edennyt koetoimintavaiheeseen, jossa kahdeksaa ratkaisuehdotusta kokeillaan käytännössä.

Terrafamella on hyvät edellytykset pitkällä aikavälillä kannattavalle kaivostoiminnalle, ja vuoden 2015 sekä alkuvuoden 2016 tulokset tukevat tätä. Yhtiön arvio on, että ylösajo jatkuu myös loppuvuoden 2016 suunnitelmien mukaan.”

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Terrafame Oy, hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, puh. 050 2922

 

Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Uutisen aiheet: OsavuosikatsauksetTerrafame